Matematika pro 9 ronk Hra Riskuj Jehlany Jak

  • Slides: 16
Download presentation
Matematika pro 9. ročník Hra – Riskuj – Jehlany

Matematika pro 9. ročník Hra – Riskuj – Jehlany

Jak postupovat ‒ návod pro použití 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Jak postupovat ‒ návod pro použití 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Hru může hrát až osm družstev (hráčů). Hru ovládá a její průběh řídí učitel. Družstvům (hráčům) jsou předloženy tři otázek či příklady ve třech „náročnostně“, a tedy i bodově (finančně) oddělených třech sekcích. Na úvod určí učitel družstvo (hráče), které vybere první otázku z dané „bodové“ sekce. Tu učitel položí kliknutím na ni v hracím poli. Následující otázky již vybírá vždy družstvo, které správně odpovědělo na otázku poslední. Návrat na hrací plán se uskuteční kliknutím na šipku zpět na snímku s otázkou, příkladem. O odpověď se družstva (hráči) hlásí například zvednutím ruky. Pokud nejrychlejší družstvo (hráč) odpoví správně, částku mu učitel připíše do jeho kolonky na body. Úspěšné družstvo pak pokračuje výběrem další otázky. Správnost odpovědi či postup výpočtu může učitel odtajnit postupným klikáním na smajlíka v pravém horním rohu snímku s otázkou, příkladem. Pokud družstvo hráč odpoví nesprávně, příslušnou částku mu učitel odečte a možnost odpovědi dostává druhé nejrychlejší družstvo. Pokud ani to neuspěje, vše se opakuje a možnost odpovědi dostává další nejrychlejší družstvo v pořadí. Pod jednou z kartiček v každé sekci je ukryt i příklad prémiový. Přednostní právo první odpovědi na prémiový příklad má družstvo (hráč), které odpovědělo nejrychleji a samozřejmě správně na příklad, „pod kterým“ byla „prémie“ ukryta. Pokud toto družstvo správně neodpoví, body se mu neodebírají a možnost odpovědět dostává družstvo jiné, a to již opět v pořadí dle rychlosti přihlášení se. To už ovšem odpovídá opět i s rizikem možnosti odečtu bodů při nesprávné odpovědi Ve hře vítězí družstvo (hráč), které má po vyčerpání všech otázek herního plánu či na konci časového limitu stanoveného pro hru na svém kontě nejvyšší částku. Při případné rovnosti může rozhodnout o vítězi například hra „kámen, nůžky, papír“.

Tabulka otázek: Jehlany za 100 za 300 za 500 1 1 1 2 Prémie

Tabulka otázek: Jehlany za 100 za 300 za 500 1 1 1 2 Prémie 3 3 3 A B C D E F G H

Jehlany za 100 Objem pravidelného čtyřbokého jehlanu s podstavnou hranou délky 4 cm je

Jehlany za 100 Objem pravidelného čtyřbokého jehlanu s podstavnou hranou délky 4 cm je 32 cm 3. Určete jeho výšku. Výška jehlanu je 6 cm.

Jehlany za 100 Určete objem jehlanu na obrázku, jehož hrana dlouhá 12 cm je

Jehlany za 100 Určete objem jehlanu na obrázku, jehož hrana dlouhá 12 cm je kolmá k podstavě. Pro výpočet obsahu podstavy musíme znát délku výšky příslušné ke straně dlouhé 6 cm podstavného trojúhelníka. K jejímu výpočtu pomocí Pythagorovy věty nám pomůže délka výšky vs boční stěny dle obrázku určená taktéž pomocí Pythagorovy věty. Objem jehlanu je 48 cm 3.

Jehlany za 100 Obsah podstavy pravidelného čtyřbokého jehlanu je 36 cm 2. Výška jehlanu

Jehlany za 100 Obsah podstavy pravidelného čtyřbokého jehlanu je 36 cm 2. Výška jehlanu je 4 cm. Určete povrch jehlanu. Jehlan má povrch 96 cm 2.

Jehlany za 100 – prémie Co je podstavou pravidelného šestibokého jehlanu? Podstavou pravidelného šestibokého

Jehlany za 100 – prémie Co je podstavou pravidelného šestibokého jehlanu? Podstavou pravidelného šestibokého jehlanu je pravidelný šestiúhelník.

Jehlany za 300 Pravidelný čtyřboký jehlan má objem 48 cm 3 a obsah podstavy

Jehlany za 300 Pravidelný čtyřboký jehlan má objem 48 cm 3 a obsah podstavy 36 cm 2. Určete obsah boční stěny jehlanu. Obsah boční stěny jehlanu je 15 cm 2.

Jehlany za 300 Trojboký jehlan má podstavu se dvěma stranami dlouhými 12 cm a

Jehlany za 300 Trojboký jehlan má podstavu se dvěma stranami dlouhými 12 cm a 5 cm, svírajícími pravý úhel. Výška jehlanu má délku rovnající se poloměru kružnice opsané podstavě. Určete objem jehlanu. Podstavou je pravoúhlý trojúhelník. Zadané strany jsou jeho odvěsnami. Vypočítáme si tedy přeponu. Opsanou kružnicí pravoúhlému trojúhelníku je Thaletova kružnice, jejíž poloměr je roven polovině délky přepony. Objem jehlanu je 65 cm 3.

Jehlany za 300 Pravidelný čtyřboký jehlan má obsah podstavy 36 cm 2 a pláště

Jehlany za 300 Pravidelný čtyřboký jehlan má obsah podstavy 36 cm 2 a pláště 60 cm 2. Určete objem jehlanu. Objem jehlanu je 48 cm 3.

Jehlany za 300 – prémie Jistý jehlan má 6 hran. Kolik má stěn? 4

Jehlany za 300 – prémie Jistý jehlan má 6 hran. Kolik má stěn? 4 stěny (3 boční stěny a jednu podstavnou)

Jehlany za 500 Délka podstavné hrany pravidelného trojbokého jehlanu je 6 cm. Objem jehlanu

Jehlany za 500 Délka podstavné hrany pravidelného trojbokého jehlanu je 6 cm. Objem jehlanu je 9 3 cm 3. Určete výšku trojúhelníkové stěny jehlanu. Podstavou je rovnostranný trojúhelník. Výška trojúhelníkové stěny je přeponou v pravoúhlém trojúhelníku s odvěsnami o délkách rovnajících se výšce jehlanu a jedné třetině výšky trojúhelníkové podstavy. Výška stěny jehlanu je dlouhá 2 3 cm.

Jehlany za 500 Výška pravidelného čtyřbokého jehlanu je 8 cm. Boční hrana jehlanu svírá

Jehlany za 500 Výška pravidelného čtyřbokého jehlanu je 8 cm. Boční hrana jehlanu svírá s jeho podstavou úhel o velikosti 40°. Určete objem jehlanu. Pro výpočet obsahu čtvercové podstavy využijeme příslušnou goniometrickou funkci, pomocí které určíme délku polovinu délky úhlopříčky čtvercové podstavy, pomoci které následně určíme délku podstavné hrany jehlanu. Jehlan má přibližně objem 481 cm 3.

Jehlany za 500 Vypočítejte objem čtyřbokého jehlanu s obdélníkovou podstavou dle obrázku a výškou

Jehlany za 500 Vypočítejte objem čtyřbokého jehlanu s obdélníkovou podstavou dle obrázku a výškou DV. Pro výpočet objemu jehlanu potřebujeme znát délky stran obdélníkové podstavy a délku výšky jehlanu, tj. hrany DV. Jehlan má objem 8 10 cm 3.

Jehlany za 500 – prémie Jistý jehlan má 8 hran. Kolik má bočních stěn?

Jehlany za 500 – prémie Jistý jehlan má 8 hran. Kolik má bočních stěn? Jehlan má 4 boční stěny.

Použité zdroje Smajlík - [cit. 2013 -01 -31]. Dostupný pod licencí Public domain na

Použité zdroje Smajlík - [cit. 2013 -01 -31]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: < http: //www. clker. com/clipart-thumbs-up-smiley. html >. Šipka - [cit. 2013 -01 -31]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: < http: //www. clker. com/clipart-23732. html >.