Khoa hc Kim tra bi c Em hy

  • Slides: 22
Download presentation
Khoa học Kiểm tra bài cũ: Em hãy kể tên một số loài Loài

Khoa học Kiểm tra bài cũ: Em hãy kể tên một số loài Loài thú sinh thú đẻ mỗi lứa 1 sản convàvànuôi đẻ conlứa bằng cách nào? mỗi nhiều con?

Khoa học SỰ NUÔI VÀ DẠY CON CỦA MỘT SỐ LOÀI THÚ

Khoa học SỰ NUÔI VÀ DẠY CON CỦA MỘT SỐ LOÀI THÚ

Khoa học: Sự nuôi và dạy con của một số loài thú 1. Sự

Khoa học: Sự nuôi và dạy con của một số loài thú 1. Sự nuôi và dạy con của hổ

Khoa học: Sự nuôi và dạy con của một số loài thú 1. Sự

Khoa học: Sự nuôi và dạy con của một số loài thú 1. Sự nuôi và dạy con của hổ Câu 1: Hổ mẹ đẻ mỗi lứa bao nhiêu con? Câu 2: Vì sao hổ mẹ không rời hổ con suốt tuần đầu sau khi sinh? Câu 3: Khi nào hổ mẹ dạy hổ con săn mồi? Câu 4: Khi nào hổ con có thể sống độc lập? Thảo luận nhóm 6

Vì hổ con mới sinh ra rất yếu ớt nên hổ mẹ phải ấp

Vì hổ con mới sinh ra rất yếu ớt nên hổ mẹ phải ấp ủ, bảo vệ chúng suốt tuần đầu. Câu 2: Vì sao hổ mẹ không rời hổ con suốt tuần đầu sau khi sinh?

Khi hổ con được hai tháng tuổi, hổ mẹ dạy hổ con săn mồi.

Khi hổ con được hai tháng tuổi, hổ mẹ dạy hổ con săn mồi. Câu 3: Khi nào hổ mẹ dạy hổ con săn mồi? Hình 1 a: Hổ mẹ Hình 1 b: Hổ con

Từ một năm rưỡi đến hai năm tuổi, hổ con có thể sống độc

Từ một năm rưỡi đến hai năm tuổi, hổ con có thể sống độc lập. Câu 4: Khi nào hổ con có thể sống độc lập?

Khoa học: Sự nuôi và dạy con của một số loài thú 1. Sự

Khoa học: Sự nuôi và dạy con của một số loài thú 1. Sự nuôi và dạy con của hổ −Hổ là loài thú ăn thịt, sống đơn độc, chỉ sống thành đôi vào mùa sinh sản, đó là mùa xuân và mùa hạ. −Hổ đẻ mỗi lứa từ 2 đến 4 con. Hổ con lúc mới sinh rất yếu ớt nên hổ mẹ phải ấp ủ, bảo vệ chúng suốt tuần đầu. Khi hổ con được hai tháng tuổi hổ mẹ dạy chúng săn mồi. Từ một năm rưỡi đến hai năm tuổi, hổ con có thể sống độc lập.

Khoa học: Sự nuôi và dạy con của một số loài thú 1. Sự

Khoa học: Sự nuôi và dạy con của một số loài thú 1. Sự nuôi và dạy con của hổ Em hãy kể tên một số loài thú nuôi và dạy con như hổ?

Sư tử Beo Báo Mèo

Sư tử Beo Báo Mèo

Khoa học: Sự nuôi và dạy con của một số loài thú 1. Sự

Khoa học: Sự nuôi và dạy con của một số loài thú 1. Sự nuôi và dạy con của hươu

Khoa học: Sự nuôi và dạy con của một số loài thú 1. Sự

Khoa học: Sự nuôi và dạy con của một số loài thú 1. Sự nuôi và dạy con của hươu Hươu ăn gì để sống? Hươu ăn cỏ, ăn lá cây.

Khoa học: Sự nuôi và dạy con của một số loài thú 1. Sự

Khoa học: Sự nuôi và dạy con của một số loài thú 1. Sự nuôi và dạy con của hươu. Hươu sống như thế nào? Hươu sống theo bầy đàn.

Khoa học: Sự nuôi và dạy con của một số loài thú 1. Sự

Khoa học: Sự nuôi và dạy con của một số loài thú 1. Sự nuôi và dạy con của hươu. Câu 1: Hươu đẻ mỗi lứa mấy con? Câu 2: Hươu con mới sinh ra đã biết làm gì?

Khoa học: Sự nuôi và dạy con của một số loài thú 1. Sự

Khoa học: Sự nuôi và dạy con của một số loài thú 1. Sự nuôi và dạy con của hươu Hươu đẻ mỗi lứa 1 con. Hươu con vừa sinh ra đã biết đi và bú mẹ.

Khoa học: Sự nuôi và dạy con của một số loài thú 1. Sự

Khoa học: Sự nuôi và dạy con của một số loài thú 1. Sự nuôi và dạy con của hươu Tại sao mới khoảng 20 ngày tuổi, hươu mẹ đã dạy con chạy? Vì hươu là loài động vật thường bị các loài động vật khác như hổ, báo, sư tử… đuổi bắt ăn thịt. Vũ khí tự vệ duy nhất của hươu là sừng. Do vậy, chạy là cách tự vệ tốt nhất của hươu đối với kẻ thù.

Khoa học: Sự nuôi và dạy con của một số loài thú 1. Sự

Khoa học: Sự nuôi và dạy con của một số loài thú 1. Sự nuôi và dạy con của hươu v. Hươu là loài thú ăn cỏ, lá cây, sống theo bầy, đàn. v. Hươu thường đẻ mỗi lứa 1 con. Hươu con vừa sinh ra đã biết đi và bú mẹ. Hươu mẹ chăm sóc và bảo vệ con rất chu đáo. Khi hươu con được khoảng 20 ngày tuổi, hươu mẹ dạy con tập chạy.

Khoa học Sự nuôi và dạy con của một số loài thú Bài học:

Khoa học Sự nuôi và dạy con của một số loài thú Bài học: - Hổ đẻ mỗi lứa từ 2 đến 4 con. Hổ con lúc mới sinh rất yếu ớt nên hổ mẹ phải ấp ủ, bảo vệ chúng suốt tuần đầu. Khi hổ con được 2 tháng tuổi, hổ mẹ dạy chúng săn mồi. Từ một năm rưỡi đến hai năm tuổi, hổ con có thể sống độc lập. - Hươu thường đẻ mỗi lứa 1 con. Hươu con vừa sinh ra đã biết đi và bú mẹ. Khi hươu con được khoảng 20 ngày tuổi, hươu mẹ dạy con tập chạy.

HoåHoå con meï ñeû môùi daïy moãi sinh hoå löùa rakhác con nhö maáy

HoåHoå con meï ñeû môùi daïy moãi sinh hoå löùa rakhác con nhö maáy laøm theácon? gì? naøo? Hoå soáng aên gìnhö ñeå theá soáng? naøo? Những điểm nhau Höôu con Höôu meï môùi ñeûsoáng daïy aên moãi sinhhöôu gìnhö ralöùa ñeåñaõ theá con soáng? maáy bieát naøo? laøm con? laøm gì? giữa hổ và hươu: Hoå Höôu 1 Hoå ñeû moãi löùa töø 2 ñeán 4 con. Höôu ñeû moãi löùa 1 con. 2 Hoå aên thòt. Höôu aên coû, laù caây. 3 Hoå soáng ñôn ñoäc. Höôu soáng theo baày, ñaøn. 4 Hoå con môùi sinh raát yeáu ôùt. Höôu con vöøa sinh ñaõ bieát ñi vaø buù meï. 5 Hoå meï daïy con saên moài. Höôu meï daïy con taäp chaïy.

Khoa học Sự nuôi và dạy con của một số loài thú Bài học:

Khoa học Sự nuôi và dạy con của một số loài thú Bài học: - Hổ đẻ mỗi lứa từ 2 đến 4 con. Hổ con lúc mới sinh rất yếu ớt nên hổ mẹ phải ấp ủ, bảo vệ chúng suốt tuần đầu. Khi hổ con được 2 tháng tuổi, hổ mẹ dạy chúng săn mồi. Từ một năm rưỡi đến hai năm tuổi, hổ con có thể sống độc lập. - Hươu thường đẻ mỗi lứa 1 con. Hươu con vừa sinh ra đã biết đi và bú mẹ. Khi hươu con được khoảng 20 ngày tuổi, hươu mẹ dạy con tập chạy.