Devizni fjuersi Predmet trgovine izvedenih poslova derivata nisu

  • Slides: 12
Download presentation
Devizni fjučersi

Devizni fjučersi

 • Predmet trgovine izvedenih poslova (derivata) nisu neposredno devize, već pravo da se

• Predmet trgovine izvedenih poslova (derivata) nisu neposredno devize, već pravo da se njima u budućnosti trguje po unapred određenim uslovima. • Cilj: zaštita od rizika promene deviznog kursa ili ostvarivanje špekulativnog profita. • Najvažniji derivati: fjučersi i opcije.

Devizni fjučersi • Fjučersi predstavljaju ugovore o kupoprodaji deviza na određeni datum u budućnosti,

Devizni fjučersi • Fjučersi predstavljaju ugovore o kupoprodaji deviza na određeni datum u budućnosti, po unapred (u trenutku zaključenja posla) poznatom kursu. • U forvard ugovorima je prisutna opasnost neizvršenja obaveze. • Fjučersi se premeću na berzama, pa su stoga standardizovani ugovori. • Cena fjučers je približno jednaka ceni forvarda. • Standardizovani elementi ugovora: vrednost i datum. • Klirinška kuća i brokeri – olakšavaju trgovinu. • Na primer, u Čikagu jedan fjučers na evro vredi 125. 000 evra, tromesečni rokovi dospeća su u martu, junu, septembru i decembru, a šestomesečni u martu i septembru. U Londonu jedan fjučers na dolare vredi 20. 000 dolara, a periodi dospeća su 1, 2, 3, 6, 9, 12 i 36 meseci.

Dnevno poravnanje fjučersa • Da bi trgovao deviznim fjučersima trgovac mora da uplati inicijalnu

Dnevno poravnanje fjučersa • Da bi trgovao deviznim fjučersima trgovac mora da uplati inicijalnu marginu koja služi kao garancija da je spreman da izvrši ugovor po dospeću. • Kako cena fjučersa oscilira, menja se vrednost margine na računu, a ugovorne strane plaćaju dodatni iznos na račun ili sa njega naplaćuju (taj iznos se naziva varijaciona margina). • Vrednost margine ne sme opasti ispod određenog nivoa (oko 75% vrednosti inicijalne margije) i taj nivo se naziva margina održavanja. Kada vrednost margine opadne ispod margine održavanja trgovci moraju uplatiti dodatna sredstva do visine incijalne margine. Kada se novac uplaćuje radi održavanja margine kaže se da je to marginski poziv. • Ukoliko je nivo margine manji od margine održavanja duže od jednog dana, berza automatski zatvara fjučers poziciju investitora pošto se smatra da on nema nameru da izvrši obavezu iz ugovora. • Celokupni opisani mehanizam se naziva dnevno poravnanje fjučers ugovora (marking to market).

 • Poravnanje sa tržištem znači da se vrednosti margine dodaje ili oduzima razlika

• Poravnanje sa tržištem znači da se vrednosti margine dodaje ili oduzima razlika između fjučers kursa i cene poravnanja, koja je određena poslednjom zaključnom cenom fjučersa u posmatranom radnom danu. • Pošto kupovina fjučersa (duga pozicija) omogućava kupovinu deviza po unapred utvrđenom kursu, viša cena poravnanja znači da je cena fjučersa porasla i da duga pozicija vredi više. • Analogno, prodavac fjučersa (kratka pozicija) će imati porast vrednosti margine ako cena poravnanja opada. • Proces poravnanja sa tržištem znači da trgovci fjučersima svakodnevno ostvaruju profit ili trpe gubitak, a ne samo u trenutku dospeća kao što je to slučaj sa forvardima.

Primer za dnevno poravnanje • Utorak Kupovina CHF fjučersom, fjučers kurs USD 0, 75/CHF,

Primer za dnevno poravnanje • Utorak Kupovina CHF fjučersom, fjučers kurs USD 0, 75/CHF, iznos ugovora 125. 000 CHF, inicijalna margina 1. 485 USD, margina održavanja 1. 100 USD. Zaključna cena USD 0, 755/CHF. Tri promene: 1. porast cene i prihod od 625 USD (125. 000*0, 005), pa se stanje na margini povećava na 2. 110 USD; 2. postojeći fjučers ugovor po ceni od 0, 75 USD je zatvoren; 3. investitor dobija novi ugovor sa cenom od 0, 755 USD. • Sreda Cena zatvaranja u sredu je pala na 0, 743 USD. Investitor plaća 1. 500 USD (125. 000* -0, 012). Njemu se taj iznos odbija sa margine i isplaćuje se prodavcu fjučersa. Stanje na margini je opalo ispod margine održavanja (na 2. 110 -1500=610 USD), pa investitor mora da uplati 875 USD (1. 485 -610). • Četvrtak Cena na zatvaranju pada na 0, 74 USD i investitor plaća 375 USD (125. 000* -0, 03) i, pošto je četvrtak dan dospeća, dobija franke po 0, 75 USD. U svemu, investitor je imao neto gubitak od kupovine fjučersa od 1. 250 USD (6251500 -375), ne računajući plaćenu proviziju berzi.

 • Šta bi se desilo da je umesto fjučersa investitor kupio švajcarske franke

• Šta bi se desilo da je umesto fjučersa investitor kupio švajcarske franke forvardom? Forvard kurs bi iznosio USD 0, 75/CHF, a spot kurs na rok dospeća USD 0, 74/CHF. Za 125. 000 CHF investitor bi ostvario gubitak od 0, 01*125. 000=1250. Dakle, gubici po osnovu forvarda i fjučersa su jednaki, jedino se kod fjučersa iznosi isplaćuju dnevno, a kod forvada čitav iznos na dan dospeća. • Pozicija u fjučers ugovorima se može zatvoriti na dva načina. Jedan, ređe primenjivani, jeste da ugovorne strane na dan izvršenja posla isporuče jedna drugoj odgovarajuće iznose deviza. Drugi način podrazumeva zauzimanje suprotne pozicije početnoj otvorenoj poziciji u periodu do izvršenja ugovora. Klirinška kuća će prebiti dve pozicije sa suprotnim znakom i investitoru naplatiti/isplatiti razliku u ceni između dva ugovora (ukoliko ona postoji). Procenjuje se da se manje od 1% fjučers ugovora završava na prvi način – isporukom deviza.

Primeri • Za svaki par pojmova odredite pojam koji opisuje forvarde i pojam koji

Primeri • Za svaki par pojmova odredite pojam koji opisuje forvarde i pojam koji opisuje fjučerse: a. standardizovani/prilagođeni klijentu b. kreditni rizik/bez kreditnog rizika c. nelikvidno sekundarno tržište/likvidno sekundarno tržište d. za hedžere/za špekulante e. organizovano tržište/neorganizovano tržište. • Ako vam je potrebna terminska prodaja 24. 890 evra sa rokom dospeća 3. marta dana koristićete: a. forvard ili b. fjučers? • Pretpostavimo da je cena forvarda za evro sa dospećem 20. marta 0, 8863 dolara, a cena fjučersa na evro sa istim dospećem 0, 8912 dolara. Kako ostvariti profit od arbitraže?

 • U ponedeljak ujutru investitor otvara dugu poziciju u fjučersima na funte sa

• U ponedeljak ujutru investitor otvara dugu poziciju u fjučersima na funte sa rokom dospeća u sredu. Cena fjučersa je 1, 78 USD, a vrednost ugovora 62. 500 GBP. Na zatvaranju u ponedeljak cena je porasla na 1, 79 USD, na zatvaranju u utorak zaključna cena iznosi 1, 80 USD, a na zatvaranju u sredu 1, 785 USD. Inicijalna margina je 1. 350 USD a margina održavanja 1. 000 USD. a. Prikažite proces dnevnog prilagođavanja tržištu i izračunajte neto rezultat ulaganja u fjučers. b. Rešite zadatak pod a. pod pretpostavkom da je investitor imao kratku poziciju u fjučersima.

 • Budimir Daničić je kupio fjučerse na švajcarske franke (jedan ugovor vredi 125.

• Budimir Daničić je kupio fjučerse na švajcarske franke (jedan ugovor vredi 125. 000 CHF) po ceni od 0, 83 USD. a. Ako je spot kurs na dospeću 0, 8250 USD, koliki je gubitak/dobitak ove investicije? b. Koliki je neto rezultat ako je spot kurs na dospeću 0, 8350? c. Koliki je neto rezultat u slučaju investiranja u pet ugovora? d. Izračunajte zadatke a-c pod pretpostavkom da je Budimir prodao fjučerse.