c zr qrar reklam faliyytinin planladirilmasi v effektliyinin

  • Slides: 9
Download presentation
Реклам бцдcяси üzrə qərarлар, reklam fəaliyyətinin planlaşdirilmasi və effektliyinin qiymətləndirilməsi Реклам бцдcясинин hesablanması qaydası,

Реклам бцдcяси üzrə qərarлар, reklam fəaliyyətinin planlaşdirilmasi və effektliyinin qiymətləndirilməsi Реклам бцдcясинин hesablanması qaydası, она тясир едян амилляр. n Реклам бцдcясинин щяcминин щесабланмасы методлары. n Реклам kompaniyasının planlaşdırılması və həyata keçirilməsi. n Reklam fəaliyyətinin effektliyinin qiymətləndirilməsi n

ABŞ-ın pərakəndə ticarət müəssisələrində reklama çəkilən xərclərin orta səviyyəsi (satışın həcminə nisbətən %-lə) Məhsul

ABŞ-ın pərakəndə ticarət müəssisələrində reklama çəkilən xərclərin orta səviyyəsi (satışın həcminə nisbətən %-lə) Məhsul növləri üzrə mağazaların adları Xərclərin orta səviyyəsi Elektro - radiotexniki mallar 2. 3 Qənnadi və bulki məmulatları 0. 7 Kitab satışı 1. 7 Kino – video mallar 0. 8 Uşaq paltarları 1. 4 Gül mağazaları 2. 1 Mebel 5. 0 Təsərrüfat malları 1. 6 Zərgərlik malları 4. 4 Kişi paltarları 2. 4 Ayaqqabı malları 1. 9 İdman malları 3. 5

5. 4 Reklam kampaniyası planının hazırlanması və həyata keçirilməsi prosesində aşağıdakı məsələlərin ardıcıllıqla həll

5. 4 Reklam kampaniyası planının hazırlanması və həyata keçirilməsi prosesində aşağıdakı məsələlərin ardıcıllıqla həll edilməsi lazım gəlir: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Reklam kampaniyasının məqsədinin müəyyən edilməsi və məsələnin qoyulması. İcraçıların seçilməsi və onların məsuliyyətinin müəyyən edilməsi. Reklam büdcəsinin tərtib edilməsi. Reklam mətnlərinin hazırlanması. Reklam elanlarının hazırlanması. Reklamın yayım vasitələrinin seçilməsi. Reklamın verilmə vaxtının seçilməsi. Birgə (müştərək) fəaliyyətin təşkili Reklam fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi.

5. 5 Reklam fəaliyyətinin effektliyi - əldə edilən səmərə göstəricisinin xərclərə olan nisbəti ilə

5. 5 Reklam fəaliyyətinin effektliyi - əldə edilən səmərə göstəricisinin xərclərə olan nisbəti ilə müəyyənləşdirilir. Bu zaman əsasən 2 göstəricidən istifadə olunur: 1. 2. Reklamın kommunikasiya effektliyi. Reklamın iqtisadi effektliyi.

5. 7 Reklamın iqtisadi effektliyi – reklamdan əldə edilən nəticənin reklama çəkilən xərclərlə müqayisəsi

5. 7 Reklamın iqtisadi effektliyi – reklamdan əldə edilən nəticənin reklama çəkilən xərclərlə müqayisəsi əsasında müəyyənləşdirilir. Bu zaman 2 metoddan istifadə edilir: 1. 2. Апарылан експериментин нятиcяляринин тящлилиня ясасланан метод. Галыг мябляьляр методу.