Agencija za trg vrednostnih papirjev 1 Agencija za

  • Slides: 17
Download presentation
Agencija za trg vrednostnih papirjev 1

Agencija za trg vrednostnih papirjev 1

Agencija za trg vrednostnih papirjev SMERNICE ZA PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA IN FINANCIRANJA TERORIZMA Sergij

Agencija za trg vrednostnih papirjev SMERNICE ZA PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA IN FINANCIRANJA TERORIZMA Sergij Mozetič Ljubljana, 28. 11. 2017 Vir: http: //www. a-tvp. si 2

POMEMBNO PREDLOŽENO BESEDILO JE STALIŠČE AVTORJA IN NI NUJNO TUDI URADNO STALIŠČE AGENCIJE ZA

POMEMBNO PREDLOŽENO BESEDILO JE STALIŠČE AVTORJA IN NI NUJNO TUDI URADNO STALIŠČE AGENCIJE ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV 3

Na kratko 1. zakaj ? 2. pravne podlage 3. glavne novosti 4. uveljavitev smernic

Na kratko 1. zakaj ? 2. pravne podlage 3. glavne novosti 4. uveljavitev smernic 4

Zakaj (1) ? 1. sprejeta je bila Direktiva 2015/849 20. 5. 2015 o preprečevanju

Zakaj (1) ? 1. sprejeta je bila Direktiva 2015/849 20. 5. 2015 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma… (UL L 141 5. 6. 2015) 2. 20. oktobra 2016 je bil sprejet Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (UL RS 68/16, v nadaljevanju ZPPDFT-1) 3. ZPPDFT-1 je pričel veljati 19. 11. 2016 4. ZPPDFT-1 predvideva sprejetje podzakonskih aktov in smernic nadzornih organov 5

Zakaj (2) ? 4. v roku 6 mesecev od uveljavitve ZPPDFT-1 (173. člen) bi

Zakaj (2) ? 4. v roku 6 mesecev od uveljavitve ZPPDFT-1 (173. člen) bi morali biti sprejeti podzakonski akti 5. v roku 1 leta od uveljavitve ZPPDFT-1 (174. člen) bi morali organi iz 154. člena ZPPDFT-1 sprejeti smernice za subjekte, ki jih nadzorujejo 7. nekateri podzakonski akti malo kasnijo 8. tudi smernice ATVP bodo malo kasnile 6

Pravne podlage (1) 1. ZPPDFT-1: 1. pravilnik o službeni izkaznici inšpektorjev za preprečevanje pranja

Pravne podlage (1) 1. ZPPDFT-1: 1. pravilnik o službeni izkaznici inšpektorjev za preprečevanje pranja denarja (UL RS 30/17) 2. pravilnik o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja (UL RS 32/17) 3. pravilnik o določitvi pogojev za ugotavljanje in preverjanje istovetnosti stranke z uporabo sredstva elektronske identifikacije (UL RS 50/17) 7

Pravne podlage (2) 4. pravilnik o izvajanju notranje kontrole, pooblaščencu, hrambi in varstvu podatkov,

Pravne podlage (2) 4. pravilnik o izvajanju notranje kontrole, pooblaščencu, hrambi in varstvu podatkov, strokovnem usposabljanju ter upravljanju evidenc pri zavezancih (UL RS 54/17) 5. pravilnik o tehničnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati video elektronska identifikacijska sredstva (v pripravi) 6. pravilnik o dejavnikih neznatnega in povečanega tveganja za pranje denarja in financiranje terorizma (v pripravi) 8

Pravne podlage (3) 7. pravilniki, izdani še po ZPPDFT, če niso v nasprotju z

Pravne podlage (3) 7. pravilniki, izdani še po ZPPDFT, če niso v nasprotju z ZPPDFT-1 8. mnenja Urada v zvezi s posameznimi vprašanji http: //www. uppd. gov. si/si/opozorila_in_mnenja_ur ada/mnenja/ 9

Pravne podlage Evropske unije (4) 1. 2. skupne smernice EBA, EIOPA in ESMA o

Pravne podlage Evropske unije (4) 1. 2. skupne smernice EBA, EIOPA in ESMA o značilnostih pristopa na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, ki upošteva oceno tveganosti ter ukrepih, ki jih je treba sprejeti za izvajanje nadzora, ki upošteva oceno tveganosti http: //www. atvp. si/Documents/Veljavna_zakonodaja_RS/Skupne_smecnice _preprecevanje_pranja_denarja_in_financiranje_terorizma. pd f Delegirana Uredba Komisije (EU) 2016/1675 z dne 14. 7. 2016 o dopolnitvi Direktive 2015/849 z opredelitvijo tretjih držav z visokim tveganjem, ki imajo strateške pomanjkljivosti http: //www. atvp. si/Documents/EU%20 zakonodaja/delegirana_uredba 2016 _1675. pdf 10

Pravne podlage Evropske unije (5) 3. skupne smernice EBA, EIOPA in ESMA na podlagi

Pravne podlage Evropske unije (5) 3. skupne smernice EBA, EIOPA in ESMA na podlagi 17. in 18/4. člena Direktive 2015/849 v zvezi s poenostavljenim in poglobljenim pregledom strank ter dejavnikih, ki jih morajo upoštevati kreditne in finančne institucije pri oceni tveganja pranja denarja in financiranja terorizma, povezanih s posameznimi poslovnimi odnosi in občasnimi transakcijami (https: //www. eba. europa. eu/documents/10180/189 0686/Final+Guidelines+on+Risk+Factors+%28 JC+2017 +37%29. pdf – v prevajanju) 11

Glavne novosti (1) - se vežejo na rešitve v ZPPDFT-1 - poleg tujih tudi

Glavne novosti (1) - se vežejo na rešitve v ZPPDFT-1 - poleg tujih tudi domače politično izpostavljene osebe - ugotavljanje dejanskega lastnika tudi pri poenostavljenem pregledu stranke - register dejanskih lastnikov naj bi zaživel v januarju 2018 (AJPES) - možnost videoelektronske identifikacije 12

Glavne novosti (2) - po identifikaciji mora tretja oseba nemudoma poslati zavezancu podatke o

Glavne novosti (2) - po identifikaciji mora tretja oseba nemudoma poslati zavezancu podatke o stranki - tretja oseba je lahko tudi konzularno predstavništvo Republike Slovenije v tujini - način sporočanja podatkov Uradu - ni več seznama enakovrednih držav, ki predpisujejo in upoštevajo standarde glede odkrivanja in preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma - bolj podrobno opredeljene naloge notranje kontrole pri zavezancih 13

Glavne novosti (3) - Urad je dobil inšpekcijska pooblastila uvedba „žvižgačev“ pri zavezancih uvedba

Glavne novosti (3) - Urad je dobil inšpekcijska pooblastila uvedba „žvižgačev“ pri zavezancih uvedba „žvižgačev“ pri nadzornikih uvedba objavljanja nadzornih ukrepov nadzornika smernice ATVP ne nadomeščajo ZPPDFT-1, podzakonskih aktov, skupnih smernic EBA, EIOPA in ESMA, ampak pojasnjujejo 14

Uveljavitev smernic (1) - uveljavitev smernic je časovno vezana na uveljavitev pravilnika o izvajanju

Uveljavitev smernic (1) - uveljavitev smernic je časovno vezana na uveljavitev pravilnika o izvajanju notranje kontrole, pooblaščencu, hrambi in varstvu podatkov, strokovnem usposabljanju ter upravljanju evidenc pri zavezancih (12. člen tega pravilnika iz 8. prosojnice) = to je do 30. 3. 2018 15

Uveljavitev smernic (2) - v postopku pa so že spremembe in dopolnitve Direktive 2015/849,

Uveljavitev smernic (2) - v postopku pa so že spremembe in dopolnitve Direktive 2015/849, ki bodo terjale tudi spremembe in dopolnitve ZPPDFT-1, posledično tudi podzakonskih aktov in smernic - med tem pa se pričakuje uveljavitev skupnih smernic EBA, EIOPA in ESMA o poenostavljenem in poglobljenem pregledu strank (iz 11. prosojnice) – najkasneje do 26. 6. 2018 16

Za konec Vprašanja ? ? 17

Za konec Vprašanja ? ? 17