130 000 120 000 110 000 100 000

  • Slides: 21
Download presentation

Предвидување на вредностите на временската серија – интерполација • Оригинални и предвидени вредости на

Предвидување на вредностите на временската серија – интерполација • Оригинални и предвидени вредости на реалниот БДП 130, 000 120, 000 110, 000 100, 000 90, 000 80, 000 70, 000 1 Q 2000 4 Q 2000 3 Q 2001 2 Q 2002 1 Q 2003 4 Q 2003 3 Q 2004 2 Q 2005 1 Q 2006 4 Q 2006 3 Q 2007 2 Q 2008 1 Q 2009 4 Q 2009 3 Q 2010 2 Q 2011 1 Q 2012 4 Q 2012 3 Q 2013 2 Q 2014 1 Q 2015 4 Q 2015 3 Q 2016 2 Q 2017 1 Q 2018 4 Q 2018 3 Q 2019 2 Q 2020 60, 000 БДП (yt) yt^=tt*st

60, 000 1 Q 2000 3 Q 2000 1 Q 2001 3 Q 2001

60, 000 1 Q 2000 3 Q 2000 1 Q 2001 3 Q 2001 1 Q 2002 3 Q 2002 1 Q 2003 3 Q 2003 1 Q 2004 3 Q 2004 1 Q 2005 3 Q 2005 1 Q 2006 3 Q 2006 1 Q 2007 3 Q 2007 1 Q 2008 3 Q 2008 1 Q 2009 3 Q 2009 1 Q 2010 3 Q 2010 1 Q 2011 3 Q 2011 1 Q 2012 3 Q 2012 1 Q 2013 3 Q 2013 1 Q 2014 3 Q 2014 1 Q 2015 3 Q 2015 1 Q 2016 3 Q 2016 1 Q 2017 3 Q 2017 1 Q 2018 3 Q 2018 1 Q 2019 3 Q 2019 Предвидување на вредностите на временската серија – интерполација • Оригинални и предвидени вредости на реалниот БДП 130, 000 120, 000 110, 000 100, 000 90, 000 80, 000 70, 000 БДП (yt) yt^=st*tt*ct

Адитивна декомпозиција � Динамика на резидуали (со трансформација на природен логаритам) 0. 25 0.

Адитивна декомпозиција � Динамика на резидуали (со трансформација на природен логаритам) 0. 25 0. 20 0. 15 0. 10 0. 00 -0. 05 -0. 10 -0. 15 -0. 20 -0. 25 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 101 106 111 116 121 126 131 136 141 146 151 156 161 166 171 176 181 186 191 196 201 206 0. 05