www singidunum ac rs Italijanski jezik 1 prof

  • Slides: 13
Download presentation
www. singidunum. ac. rs Italijanski jezik 1 prof. Bojana Prodanović Đorđević 10. maj 2018

www. singidunum. ac. rs Italijanski jezik 1 prof. Bojana Prodanović Đorđević 10. maj 2018 XI nedelja nastave Priprama za 4. test

Sadržaj • Lekcija 4 -Passato prossimo: particip prošli –nepravilni glagoli -Prilozi za vreme u

Sadržaj • Lekcija 4 -Passato prossimo: particip prošli –nepravilni glagoli -Prilozi za vreme u prošlom vremenu; -Modalni glagoli u prošlom vremenu • Lekcija 5 -Futur I- pravilni i nepravilni glagoli - Futur II

Particip prošli-nepravilni glagoli** Dire(reći)-detto*A Conoscere(poznavati)-conosciuto* Fare (raditi)-fatto *A Piacere(sviđati se)-piaciuto*E Scivere(pisati)-scritto*A Bere (piti)-bevuto*A Leggere(čitati)-letto*A

Particip prošli-nepravilni glagoli** Dire(reći)-detto*A Conoscere(poznavati)-conosciuto* Fare (raditi)-fatto *A Piacere(sviđati se)-piaciuto*E Scivere(pisati)-scritto*A Bere (piti)-bevuto*A Leggere(čitati)-letto*A Venire(doći)-venuto *E Vivere (živeti)-vissuto*A Vedere(videti)-visto*A Chiedere(pitati)-chiesto*A Mettere(staviti)-messo *A Succedere (desiti se)-successo*E Morire(umreti)-morto*E Aprire(otvoriti)-aperto *A Essere/stare(biti/nalaziti se)-stato*E *A-menjaju se sa avere *E-menjaju se sa essere **Kompletna lista se nalazi u udžbeniku na str. 189

Primer zadatka • Odaberite tačan odgovor. • Maria ( SCRIVERE) una lettera a Marco.

Primer zadatka • Odaberite tačan odgovor. • Maria ( SCRIVERE) una lettera a Marco. a) ha scrivuto b) ha scritto c) è scritta • Rešenje: b)

Prilozi za vreme u prošlom vremenu • Prilozi za vreme u italijanskom jeziku u

Prilozi za vreme u prošlom vremenu • Prilozi za vreme u italijanskom jeziku u složenim vremenima obično stoje između pomoćnog glagola i participa. Mai – nikada Ancora – još uvek Già – već Appena- tek, upravo Anche- i , takođe i

Primer zadatka • Odaberite tačan prevod rečenice: Već sam gledala taj film. a) Ho

Primer zadatka • Odaberite tačan prevod rečenice: Već sam gledala taj film. a) Ho appena visto quel film b) Ho già visto quel film c) Ho visto quel già film Rešenje : b)

Modalni glagoli u prošlom vremenu • Modalni glagoli ( potere, volere, dovere) u složenim

Modalni glagoli u prošlom vremenu • Modalni glagoli ( potere, volere, dovere) u složenim vremenima, mogu se menjati i sa glagolom essere i sa glagolom avere. Izbor pomoćnog glagola zavisi od glagola u infinitivu koji stoji iza modalnog glagola : ako je to glagol koji se menja sa avere-onda će se i modalni menjati sa avere i obrnuto. *Obratiti pažnju na slaganje participa u rodu i broju kada imamo pomoćni glagol ESSERE

Primer zadatka • Odaberite tačan odgovor. Anna ( VOLERE) uscire ieri sera. a) Ha

Primer zadatka • Odaberite tačan odgovor. Anna ( VOLERE) uscire ieri sera. a) Ha voluto b) è voluta c) è voluto Rešenje: b)

Futur I- pravilni i nepravilni glagoli I TORNARE – vratiti (se) II PRENDERE- uzeti

Futur I- pravilni i nepravilni glagoli I TORNARE – vratiti (se) II PRENDERE- uzeti III PARTIRE- otići 1. Torn-erò 2. Torn-erai 3. Torn-erà 1. Torn-eremo 2. Torn-erete 3. Torn-eranno 1. Part-irò 2. Part-irai 3. Part-irà 1. Part-iremo 2. Part-irete 3. Part-iranno 1. Prend- erò 2. Prend-erai 3. Prend- erà 1. Prend-eremo 2. Prend-erete 3. Prend-eranno ESSERE-biti AVEREimati STARE-biti, nalaziti se ANDARE-ići FARE-raditi Sarò Sarai Sarà Saremo Sarete Saranno Avrò Avrai Avrà Avremo Avrete Avranno Starò Starai Starà Staremo Starete Staranno Andrò Andrai Andrà Andremo Andrete Andranno Farò Farai Farà Faremo Farete Faranno

Primer zadatka • Odaberite pravilan oblik futura: Domani (noi, ANDARE) al mare. a) Andaremo

Primer zadatka • Odaberite pravilan oblik futura: Domani (noi, ANDARE) al mare. a) Andaremo b) andremo c) anderemo Rešenje: b)

Futur II -Označava buduću radnju koja će se desiti pre neke druge buduće radnje.

Futur II -Označava buduću radnju koja će se desiti pre neke druge buduće radnje. -Futur II nikad ne stoji samostalno, kao ni u našem jeziku, već uvek u kombinaciji sa futurom I. -Gradi se od futura I pomoćnih glagola AVERE ili ESSERE i participa prošlog. -Futur II uvode reči poput QUANDO ( kada), APPENA ( čim) , DOPO CHE ( nakon što)

Primer zadatka • Odaberite tačan odgovor Quando ( FINIRE)di studiare, ( USCIRE). a) Finirò

Primer zadatka • Odaberite tačan odgovor Quando ( FINIRE)di studiare, ( USCIRE). a) Finirò / sarò uscito b) avrò finito/ uscirò c) avrò finito / sarò uscito

www. singidunum. ac. rs Hvala na pažnji!

www. singidunum. ac. rs Hvala na pažnji!