Vindkraft og samfunnskonomi Anders Skonhoft Institutt for Samfunnskonomi

  • Slides: 14
Download presentation
Vindkraft og samfunnsøkonomi Anders Skonhoft Institutt for Samfunnsøkonomi NTNU La Naturen Leve -Fagseminar 21.

Vindkraft og samfunnsøkonomi Anders Skonhoft Institutt for Samfunnsøkonomi NTNU La Naturen Leve -Fagseminar 21. 4. 2021

1. Innledning • Velkjent; vindkraft på land har blitt bygget ut planløst og uten

1. Innledning • Velkjent; vindkraft på land har blitt bygget ut planløst og uten helhetlige vurderinger. Sterk kontrast til vannkraft (’Samlet Plan’) • Men: Innspill samlet plan vår 2019, men skutt ned • Bedriftsøkonomi vs. samfunnsøkonomi: Bedriftsøkonomi ensidig vektlagt • Viktig utviklingstrekk og motsetning til vannkraft; stort innslag av mektige utenlandske kapitalinteresser (bla. Black. Rock). Hvorfor? ? : Intern prising og skatteunndragelse. Studie fra Tax Justice Network Norway • Hvordan bør vindkraft og norsk fornybar energiproduksjon skattlegges? • Starter litt med kostnader og nytte. Deretter litt om dagens beskatning og forskjell vannkraft, og mulige andre beskatningsmåter fornybar energi. Til slutt litt om skatteunndragelser La Naturen Leve -Fagseminar 21. 4. 2021

2. Privatisering av inntektene, sosialisering av kostnadene • Denne karakteristikken passer godt til norsk

2. Privatisering av inntektene, sosialisering av kostnadene • Denne karakteristikken passer godt til norsk vindkraftproduksjon • Viktigste inntektskomponent • Salg av kraft (men hva slags salg, og hva slags prising…Credit Suisse Fosen) • Viktigste kostnader • Turbiner, anleggskostnader • Eksterne kostnader; ødelagt natur • Eksterne kostnader (ofte) store tilknytningskostnader eksisterende strømnett • Eksempel Fosenutbyggingen flere milliarder påkosted strømkundene (av Borten Moe) • I en samfunnsøkonomisk analyse skal alle eksterne kostnader med. Miljøkostnader og ødelagt natur i tråd med ‘forurenser skal betale prinsippet’. La Naturen Leve -Fagseminar 21. 4. 2021

 • Dette prinsippet har til og med den eksisterende regjeringen sluttet seg til

• Dette prinsippet har til og med den eksisterende regjeringen sluttet seg til (… i prinsippet…) • Offentlige utredninger: • NOU 2013: 10 Naturens goder – om verdier av økosystemtjenester • NOU 2015: 15 Sett pris på miljøet (Grønn skattekommisjon) • Og nå nylig NOU 2021: 4 Norge mot 2025 • I alle disse; forslag om naturavgifter (men ikke direkte ressursskatt/grunnrenteskatt). Skatt på bruk av naturarealer/naturskadeavgift La Naturen Leve -Fagseminar 21. 4. 2021

 • Men hvordan kalkulere/fastsette denne naturavgiften? • Grunnleggende problem som møtes i mange

• Men hvordan kalkulere/fastsette denne naturavgiften? • Grunnleggende problem som møtes i mange sammenhenger (…veiutbygging) • Mange verdikomponenter • Eksistensverdi (verdien av ‘naturen i seg selv’) • Forsynsingsverdier (fiske, fangst…) • kulturelle verdier (turliv, rekreasjon…) • Noe kan kalkuleres; eks rasering direkte knyttet til klimagasser (myrdrenering/uttak) • . . La Naturen Leve -Fagseminar 21. 4. 2021

 • Hva er verdien av et menneskeliv ? (30 millioner i samfunnsøkonomiske veikalkyler)

• Hva er verdien av et menneskeliv ? (30 millioner i samfunnsøkonomiske veikalkyler) • Hva er verdien av et ødelagt villmarksområde på 40 000 mål (Storheia, Fosen)? • NOK 100 000 per mål? ? , og dermed 4 milliarder…? ? , eller NOK 50 000, og 2 milliarder • Ikke et eneste norsk vindkraftprosjekt har blitt seriøst samfunnsøkonomisk vurdert av konsesjonsmyndigheten NVE (‘…virkninger på natur og miljø har blitt vurdert, men etter en helhetsbetraktning…’) • Uansett omfang og kalkylemetode; ikke et eneste norsk landbasert vindkraftprosjekt har vært samfunnsøkonomisk lønnsomt. Eller kan noen fra NVE fortelle meg hvilket det skulle være? • Privatisering av inntektene. Sosialisering av kostnadene og tap for samfunnet La Naturen Leve -Fagseminar 21. 4. 2021

3. Dagens beskatning • Vannkraft vs. vindkraft; svært forskjellige prinsipper for beskatning (…jeg sier

3. Dagens beskatning • Vannkraft vs. vindkraft; svært forskjellige prinsipper for beskatning (…jeg sier prinsipper…) • Vannkraft (NOU 2019: 16 Skattlegging av vannkraftverk). Viktigst: • Ordinære inntektsskatt (22 %) • Naturressursskatt (37 %) • Hvordan beregnes dette? . . . Driftsinntekter, avskrivninger, ressursskatt, avskrivninger, inntektsskatt… • Dette har gitt en betydelig skatteinngang. Hovedårsak; (stort sett) offentlige eid, og lite skatteunndragelser La Naturen Leve -Fagseminar 21. 4. 2021

 • Vindkraft; kun inntektsskatt (22%), ingen naturressursskatt • Dessuten kortere nedskrivningstid (vil fases

• Vindkraft; kun inntektsskatt (22%), ingen naturressursskatt • Dessuten kortere nedskrivningstid (vil fases ut). Hva betyr dette? Nåverdien av skattefradraget større enn for vannkraft • I tillegg; subsidiering (fra strømkundene) via de såkalte grønne sertifikater Vil fases ut, men alle utbygginger ferdig i løpet av dette året vil nyte godt av ordningen • Dessuten både vind- og vannkraft kan ha lokal eiendomsskatt (men betyr ofte lite) La Naturen Leve -Fagseminar 21. 4. 2021

4. En bedre beskatning • I Meld. St. 28 (2019 -2020) Nasjonal ramme… tegn

4. En bedre beskatning • I Meld. St. 28 (2019 -2020) Nasjonal ramme… tegn på at Høyre regjeringen ønsker å vri beskatningen i mer lokal retning (‘for å sikre bedre lokal forankring…’ ) • Det samme ønsket også fra vindkraftlobbyen • Dårlig løsning av flere grunner • Norsk natur er hele det norske folkets felleseiendom, ikke bare de som bor i den aktuelle kommunen • Og selvsagt; lokal beskatning vil styrke de lokale interessegruppene for utbygging • Skatt på naturressurser er et anliggende for hele samfunnet, ikke bare lokalsamfunnet La Naturen Leve -Fagseminar 21. 4. 2021

 • Ressursskatt som for vannkraft er ikke den beste løsningen • Alternativ 1:

• Ressursskatt som for vannkraft er ikke den beste løsningen • Alternativ 1: Skatt for bruk/ødelagte arealer som foreslått/antydet i NOUene (NOK/dekar) • Alternativ 2: Pålegges direkte som andel av kraftsalget, eller løpende driftsmargin • Skatteunndragelser sterkt argument for denne type beskatning • Og da om dagens skatteunndragelser og Tax Justice Network Norway… La Naturen Leve -Fagseminar 21. 4. 2021

5. Skatteunndragelser • Tax Justice Network Norway ny rapport • To hovedfunn • Utenlandske

5. Skatteunndragelser • Tax Justice Network Norway ny rapport • To hovedfunn • Utenlandske eiere lavere egenkapitalandel • Andel finanskostnader av driftsinntekter høyere ved utenlandsk eierskap • Dessuten og viktig; hvem som eier de utenlandske vindkraftselskapene som operere i Norge er ofte umulig å fastslå • Skattefradrag for oppblåste rentefradrag en velkjent metode for aggressiv skatteplanlegging • Ved interprising forsvinner profitten og ingen skatt for bruk av norske naturressurser La Naturen Leve -Fagseminar 21. 4. 2021

Egenkapitalandel og utenlandsk eierskap La Naturen Leve -Fagseminar 21. 4. 2021

Egenkapitalandel og utenlandsk eierskap La Naturen Leve -Fagseminar 21. 4. 2021

Andel finanskostnader og utenlandsk eierskap La Naturen Leve -Fagseminar 21. 4. 2021

Andel finanskostnader og utenlandsk eierskap La Naturen Leve -Fagseminar 21. 4. 2021

6. Avslutning • Sosialisering av kostnadene og privatisering av inntektene • I praksis svært

6. Avslutning • Sosialisering av kostnadene og privatisering av inntektene • I praksis svært lav beskatning av norsk vindkraft. Interprising/skatteunndragelser og utenlandsk eierskap en viktig årsak • Hva slags beskatning av vindkraft utover ordinær inntektsskatt? Arealavgift vs. ulike typer naturressursbeskatning La Naturen Leve -Fagseminar 21. 4. 2021