Nota 2 Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Isi penting

  • Slides: 18
Download presentation
Nota 2 Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif

Nota 2 Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif

Isi penting Definisi penyelidikan kuantitatif dan kualitatif Perkembangan penyelidikan kuantitatif Perkembangan penyelidikan kualitatif Perbezaan

Isi penting Definisi penyelidikan kuantitatif dan kualitatif Perkembangan penyelidikan kuantitatif Perkembangan penyelidikan kualitatif Perbezaan penyelidikan kuantitatif dan kualitatif dari segi proses penyelidikan Penggunaan pendekatan kuantitatif dan kualitatif

Definisi penyelidikan Kualitatif dan Kuantitatif Penyelidikan kuantitatif Kajian kuantitatif adalah jenis penyelidikan pendidikan di

Definisi penyelidikan Kualitatif dan Kuantitatif Penyelidikan kuantitatif Kajian kuantitatif adalah jenis penyelidikan pendidikan di mana pengkaji memutuskan apa yang hendak dikaji, bertanya soalan yang khusus, mengecilkan skop soalan, mengumpul data yang boleh dikuantitatifkan daripada peserta, menganalisa nombor -nombor tersebut menggunakan statistik dan menjalankan inkuiri dalam bentuk yang objektif dan tidak bias. Penyelidikan kualitatif Kajian kualitatif pula merupakan satu kajian penyelidikan di mana pengkaji bergantung kepada pandangan peserta, menanyakan soalan yang luas dan umum, mengumpul data dalam bentuk perkataan atau teks daripada peserta, menjelaskan dan menganalisa perkataan-perkataan tersebut dalam bentuk tema-tema serta menjalankan inkuiri dalam bentuk yang subjektif dan bias.

Perkembangan penyelidikan kuantitatif: Trenda sejarah Prosedur statistik Amalan ujian dan pengukuran Rekabantuk kajian

Perkembangan penyelidikan kuantitatif: Trenda sejarah Prosedur statistik Amalan ujian dan pengukuran Rekabantuk kajian

Trenda sejarah: Prosedur kuantitatif statistik Prosedur korelasi Perbandingan antara kumpulan Hubungan sebab/akibat

Trenda sejarah: Prosedur kuantitatif statistik Prosedur korelasi Perbandingan antara kumpulan Hubungan sebab/akibat

Trenda sejarah: Pengujian dan pengukuran kuantutatif Menguji keupayaan akhir kurun ke 19) Pengukuran pencapaian(e.

Trenda sejarah: Pengujian dan pengukuran kuantutatif Menguji keupayaan akhir kurun ke 19) Pengukuran pencapaian(e. g. SAT) Meramal pencapaian daripada pengukuran ujian tara

Trenda sejarah: Rejabentuk kajian kuantitatif Tinjauan pendidikan(akhir kurun ke 19) Eksperimen mudah (awal abad

Trenda sejarah: Rejabentuk kajian kuantitatif Tinjauan pendidikan(akhir kurun ke 19) Eksperimen mudah (awal abad ke 20) Pelbagai ujian dan kumpulan (pada 1935) Rekabentuk kajian longitudinal Buku tentang rekabentuk kajian(e. g. Kerlinger 1964)

Perkembangan penyelidikan kualitatif: Tema utama Idea filosofikal Perkembangan prosedural Advocacy Practices

Perkembangan penyelidikan kualitatif: Tema utama Idea filosofikal Perkembangan prosedural Advocacy Practices

Trenda sejarah: Idea filosofikal kualitatif Naturalistic Inquiry atau Constructivism Mempertimbangkan pandangan peserta Menerangkan pandangan

Trenda sejarah: Idea filosofikal kualitatif Naturalistic Inquiry atau Constructivism Mempertimbangkan pandangan peserta Menerangkan pandangan peserta dalam penulisan konteks Merupakan alternatif kepada penyelidikan tradisional

Trenda sejarah: Perkembangan prosedur kualitatif Fenomena utama vs soalan atau hipotesis kajian Kaeah seperti

Trenda sejarah: Perkembangan prosedur kualitatif Fenomena utama vs soalan atau hipotesis kajian Kaeah seperti temubual, pemerhatian Rekabentuk seperti kajian kes, grounded theory dan narratif Educational Research 2 e: Creswell

Trenda sejarah: Qualitative Advocacy Practices Penyelidik kualitatif tidak objektif dan neutral Penyelidik kualitatif merupakan

Trenda sejarah: Qualitative Advocacy Practices Penyelidik kualitatif tidak objektif dan neutral Penyelidik kualitatif merupakan pemerhati kepada keadaan manusia Makna penyelidikan adalah berbagai, politikal dan terbuka Projek penyelidikan merupakan kolaboratif dan parsitipori

Ciri-ciri kajian kuantitatif dan kualitatif dalam proses penyelidikan Ciri-ciri kuantitatif • Descriptif/Penjelasan penting •

Ciri-ciri kajian kuantitatif dan kualitatif dalam proses penyelidikan Ciri-ciri kuantitatif • Descriptif/Penjelasan penting • Justifikasi masalah Langkah-langkah dalam proses penyelidikan Kenal pasti masalah • Peranan Spesifik dan sempit • Boleh diukur/diperhati Tinjauan literatur Tentukan tujuan • Instrumen ditentukan • Datanumerikal • Bilangan ramai Mengumpul Data • Statistik Menganalisa dan mentafsir Data • Deskripsi trenda • Perbandingan/Ramalan • Standard dan tetap • Objectif dan tidak bias Melapor dan menilai Ciri-ciri kualitatif • Exploratori/ Memahami fenomena utama • Peranan kecil • Justifikasi masalah • Umum dan luas • Pengalaman peserta • Umum dan “emerging” • Teks atau imej • Bilangan kecil • Analisis teks • Deskripsi dan tema • Makna dan penemuan yg luas • Fleksibel dan Emerging • Refleksif dan bias

Persamaan antara penyelidikan kuantitatif dan kualitatif • Keduanya mengikuti langkah dalam proses penyelidikan yang

Persamaan antara penyelidikan kuantitatif dan kualitatif • Keduanya mengikuti langkah dalam proses penyelidikan yang sama • Format melapor masalah kajian adalah sama • Keduanya mempunyai langkah-langkah pengumpulan data

Langkah-langkah penyelidikan dalam kajian kuantitatif dan kualitatif Langkah dalan proses penyelidikan Mnegenal pasti masalah

Langkah-langkah penyelidikan dalam kajian kuantitatif dan kualitatif Langkah dalan proses penyelidikan Mnegenal pasti masalah Tinjauan literatur Menentukan tujuan Mengumpul data Analisa dan tafsir Data Melapor dan menilai Pendekatan kuantitatif kualitatif kuantitatif kualitatif Rekabentuk kajian • Eksperimen • Korelasi • Tinjauan • Campuran • Tindakan • Ethnography • Grounded Theory • Narrative

Penggunaan rekabentuk kuantitatif Kajian nonintervensi Kajian intervensi Menerangkan sama ada Intervensi mempengaruhi Outcome satu

Penggunaan rekabentuk kuantitatif Kajian nonintervensi Kajian intervensi Menerangkan sama ada Intervensi mempengaruhi Outcome satu kump Berbanding kump satu lagi Meramal perkaitan atau hubungan antara pemboleh ubah bagi satu Kajian eksperimen Kajian korelasi Menerangkan t renda bagi satu populasi Kajian tinjauan

Penggunaan rekabentuk kualitatif Meneroka budaya yang dikongsi oleh sekumpulan individu Meneroka pengalaman individu untuk

Penggunaan rekabentuk kualitatif Meneroka budaya yang dikongsi oleh sekumpulan individu Meneroka pengalaman individu untuk membina teori Kajian Ethnographic Kajian Grounded Theory Meneroka cerita individu untuk menerangkan kehidupan orang Kajian Narrative

Penggunaan rekabentuk campuran Menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif untuk lebih memahami dan menerangkan masalah

Penggunaan rekabentuk campuran Menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif untuk lebih memahami dan menerangkan masalah kajian Kaedah Campuran Menggunakan data kuantitatif dan kualitatif untuk mengkaji masalah pendidikan yang dihadapi dalam setting mereka Kajian tindakan

Bagaimana memilih penggunaan pendekatan kualitatif atau kuantitatif? • Padankan pendekatan dengan masalah • Padankan

Bagaimana memilih penggunaan pendekatan kualitatif atau kuantitatif? • Padankan pendekatan dengan masalah • Padankan pendekatan dengan audiens • Kaitkan pendekatan kepada pengalaman anda