Norma prawna Norma prawna a przepis prawny Dwa

  • Slides: 18
Download presentation
Norma prawna

Norma prawna

Norma prawna a przepis prawny Dwa sposoby rozumienia terminu „przepis prawny”: 1) Każde zdanie

Norma prawna a przepis prawny Dwa sposoby rozumienia terminu „przepis prawny”: 1) Każde zdanie w sensie gramatycznym występujące w tekście aktu prawnego; 2) Każda redakcyjnie wyodrębniona jednostka systematyki tekstu aktu prawnego, np. paragraf, artykuł, punkt.

Norma prawna to zrekonstruowana z przepisów prawnych reguła postępowania, tzn. wypowiedź językowa, która wskazuje,

Norma prawna to zrekonstruowana z przepisów prawnych reguła postępowania, tzn. wypowiedź językowa, która wskazuje, komu i w jakich okolicznościach jest nakazane/zakazane lub dozwolone konkretne postępowanie oraz jakie będą konsekwencje w przypadku, gdy adresat nie zachowa się w sposób przewidziany przez normę.

 Kondensacja norm – w jednym przepisie prawodawca zawiera wiele różnych norm postępowania. Rozczłonkowanie

Kondensacja norm – w jednym przepisie prawodawca zawiera wiele różnych norm postępowania. Rozczłonkowanie norm w przepisach – fragmentaryzacja normy prawnej i umieszczanie w odpowiedniej części aktu normatywnego (aktów normatywnych).

Koncepcje budowy normy prawnej Koncepcja trójelementowa Hipoteza (adresat + okoliczności, w których powinien on

Koncepcje budowy normy prawnej Koncepcja trójelementowa Hipoteza (adresat + okoliczności, w których powinien on się zachować w sposób przewidziany przez normę) - Dyspozycja (wzór zachowania, formułuje nakazy/zakazy lub dozwolenia) - Sankcja (konsekwencje, jakie nastąpią, gdyby adresat zachował się niezgodnie z wzorem zachowania określonym w dyspozycji) 1) -

Podział sankcji Sankcja kary – ma charakter represyjny i określa dolegliwość dotyczącą ukaranego (prawo

Podział sankcji Sankcja kary – ma charakter represyjny i określa dolegliwość dotyczącą ukaranego (prawo karne). Sankcja egzekucji – stosowana jest w celu wykonania obowiązków, których osoby zobowiązane nie chcą wykonać dobrowolnie (prawo administracyjne). Sankcja nieważności – oznacza bezskuteczność czynności prawnej w przypadku naruszenia reguł dokonywania tej czynności (prawo cywilne). Nieważność bezwzględna i względna.

Koncepcje budowy normy prawnej 2) Koncepcja norm sprzężonych Norma sankcjonowana – formułuje nakaz/zakaz lub

Koncepcje budowy normy prawnej 2) Koncepcja norm sprzężonych Norma sankcjonowana – formułuje nakaz/zakaz lub dozwolenie dowolnym podmiotom. Norma sankcjonująca – określa nakaz zastosowania sankcji w razie naruszenia normy sankcjonowanej. Jej adresatem jest zawsze organ państwa upoważniony do wymierzenia sankcji.

Rodzaje norm Norma indywidualna – skierowana do osoby lub osób wyodrębnionych ze względu na

Rodzaje norm Norma indywidualna – skierowana do osoby lub osób wyodrębnionych ze względu na pewną cechę osobową lub zespół takich cech. Norma generalna – określa adresata poprzez wskazanie pewnej cechy lub cech wspólnych dla pewnej klasy osób, której ma dotyczyć określony w normie obowiązek.

Rodzaje norm Norma abstrakcyjna – ustalająca w sposób powtarzalny i pozakontekstowy treść nakładanego na

Rodzaje norm Norma abstrakcyjna – ustalająca w sposób powtarzalny i pozakontekstowy treść nakładanego na adresata normy obowiązku. Norma konkretna – wyznaczająca w sposób czasoprzestrzennie określony treść nakładanego na adresata obowiązku.

Zakres zastosowania normy Klasa sytuacji (okoliczności, zdarzeń), od których zaistnienia norma uzależnia powstanie określonych

Zakres zastosowania normy Klasa sytuacji (okoliczności, zdarzeń), od których zaistnienia norma uzależnia powstanie określonych obowiązków po stronie adresata normy. Okoliczności niezależne od adresata Zachowania zależne od człowieka

Zakres normowania normy Klasa zachowań nakazanych/zakazanych przez normę. Inaczej treść wyznaczanego przez normę obowiązku.

Zakres normowania normy Klasa zachowań nakazanych/zakazanych przez normę. Inaczej treść wyznaczanego przez normę obowiązku. Mogą mieć postać czynności psychofizycznych jak i czynności konwencjonalnych.

Zasady prawa Normy prawne o szczególnym znaczeniu w systemie prawa, określane też jako normy

Zasady prawa Normy prawne o szczególnym znaczeniu w systemie prawa, określane też jako normy zasadnicze. Zasady uniwersalne – zasady całego systemu prawa. Zasady części systemu prawa – odnoszą się do jednej lub kilku gałęzi prawa.

Zasady prawa W znaczeniu dyrektywalnym – są wyraźnie określone w tekście prawnym. W znaczeniu

Zasady prawa W znaczeniu dyrektywalnym – są wyraźnie określone w tekście prawnym. W znaczeniu opisowym – wyprowadza się je z tekstu prawnego za pomocą zabiegów argumentacyjnych.

Przepis prawny pojęcie Przepis prawny to zdanie w sensie gramatycznym (ewentualnie wypowiedź zdaniokształtna) zawarte

Przepis prawny pojęcie Przepis prawny to zdanie w sensie gramatycznym (ewentualnie wypowiedź zdaniokształtna) zawarte w tekście prawnym. Przepisy (zdania) grupowane są w artykuły, paragrafy, ustępy i inne elementy tekstu prawnego. Przepis to podstawowa jednostka tekstu prawnego.

Przepisy odsyłające zawierają zwrot odsyłający do innych aktualnie obowiązujących przepisów. Ich funkcją jest zapobieganie

Przepisy odsyłające zawierają zwrot odsyłający do innych aktualnie obowiązujących przepisów. Ich funkcją jest zapobieganie powtórzeniom, mają zapewnić skrótowość i przejrzystość aktów normatywnych. Odesłanie jest to wskazówka, gdzie w jakim innym przepisie można znaleźć poszukiwane wzory zachowania. • Odesłania dzielimy na wewnątrzsystemowe i pozasystemowe. Te ostatnie nakazują wziąć pod uwagę, przy rekonstrukcji dyrektywy zachowania, jakieś reguły pozaprawne (np. zasady współżycia społecznego). • Przepisy blankietowe – tzw. przepisy puste, nie ustanawiają żadnej reguły, wskazują organ, który w przyszłości taką regułę ma ustanowić. Zawierają odesłania do przepisów, których nie ustanowiono – najczęściej do aktów wykonawczych (rozporządzeń). • Fikcja prawna – rodzaj przepisu odsyłającego; założenie, iż w rzeczywistości nieistniejący fakt istnieje i wywołuje określone przez prawo skutki prawne. •

domniemania Domniemania faktyczne – sąd może uznać za ustalone fakty mające istotne znaczenie dla

domniemania Domniemania faktyczne – sąd może uznać za ustalone fakty mające istotne znaczenie dla rozstrzyganej sprawy, jeżeli wniosek taki może wyprowadzić z innych ustalonych faktów. Oparte na potocznym doświadczeniu, czy potocznej wiedzy empirycznej. Domniemania prawne – rodzaj przepisu prawnego. Dzielimy na domniemania prawne materialne i domniemania prawne formalne. Domniemania prawne formalne i materialne

Przepisy przejściowe O charakterze kolizyjnym - rozstrzygają według jakich przepisów – starych, czy nowych

Przepisy przejściowe O charakterze kolizyjnym - rozstrzygają według jakich przepisów – starych, czy nowych – zakończyć postępowanie w sprawach będących w toku, w czasie, gdy dokonano zmiany przepisów; czy utrzymuje się przez jakiś czas instytucje prawne, które znoszone są przez nowe przepisy; jakie przepisy dawne, czy nowe stosować do uprawnień, które powstały w czasie obowiązywania dawnych przepisów. • Ad hoc- wydawane na krótki, z reguły określony czas, w sytuacjach nadzwyczajnych np. klęska żywiołowa. •

Inne przepisy prawne Dostosowujące Derogacyjne Bezpośrednio i pośrednio wyznaczające zachowanie adresata Nakazujące, zakazujące, uprawniające

Inne przepisy prawne Dostosowujące Derogacyjne Bezpośrednio i pośrednio wyznaczające zachowanie adresata Nakazujące, zakazujące, uprawniające