CO TO TAKIEGO STATUT DEFINICJA akt prawny regulujcy

  • Slides: 9
Download presentation
CO TO TAKIEGO STATUT?

CO TO TAKIEGO STATUT?

DEFINICJA � „ akt prawny regulujący zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania podmiotu prawa

DEFINICJA � „ akt prawny regulujący zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania podmiotu prawa publicznego lub prywatnego. ”

FUNKCJE określa : � wewnętrzną organizację, � cele istnienia, � tryb działania, � zagadnienia

FUNKCJE określa : � wewnętrzną organizację, � cele istnienia, � tryb działania, � zagadnienia ustrojowe danego podmiotu prawa

W UJĘCIU PRAWA PUBLICZNEGO � „statut jest aktem władczym organu administracji publicznej, a jego

W UJĘCIU PRAWA PUBLICZNEGO � „statut jest aktem władczym organu administracji publicznej, a jego przedmiotem jest - najogólniej rzecz ujmując -instytucja publiczna. Na podstawie statutów działają wszelkie urzędy administracyjne : urzędy jednostek samorządu terytorialnego oraz urzędy centralnych i terenowych organów administracji rządowej, a także agencje administracyjne, fundusze, zakłady administracyjne i inne instytucje publiczne. ”

NADAWANIE STATUTU � „Statuty prawa publicznego są zazwyczaj nadawane przez organy nadrzędne nad regulowanymi

NADAWANIE STATUTU � „Statuty prawa publicznego są zazwyczaj nadawane przez organy nadrzędne nad regulowanymi podmiotami, w drodze aktu normatywnego, na podstawie przepisu ustawy. Statuty jednostek samorządu terytorialnego i zawodowego nadają sobie same te jednostki w drodze odpowiednich uchwał. ”

W UJĘCIU PRAWA PRYWATNEGO � ”statut jest wspólnym oświadczeniem woli podmiotów tworzących osobę prawną

W UJĘCIU PRAWA PRYWATNEGO � ”statut jest wspólnym oświadczeniem woli podmiotów tworzących osobę prawną i dotyczy tej właśnie tworzonej osoby prawnej”

MIĘDZYNARODOWE PRAWO PRYWATNE � „W prawie prywatnym międzynarodowym statut to "prawo właściwe dla jakiegoś

MIĘDZYNARODOWE PRAWO PRYWATNE � „W prawie prywatnym międzynarodowym statut to "prawo właściwe dla jakiegoś zakresu na podstawie miarodajnych w tej mierze norm kolizyjnych””

RODZAJE STATUTU � Rzeczowy, � Kontraktowy, � Rozwodowy, � Personalny, � Zmienny, � Niezmienny.

RODZAJE STATUTU � Rzeczowy, � Kontraktowy, � Rozwodowy, � Personalny, � Zmienny, � Niezmienny.

STATUT MUSZĄ MIEĆ „fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe, partie polityczne, stowarzyszenia, związki

STATUT MUSZĄ MIEĆ „fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe, partie polityczne, stowarzyszenia, związki zawodowe, jednostki badawczo-rozwojowe, spółki komandytowo-akcyjne, spółki akcyjne, wszelkie szkoły wyższe - państwowe i niepaństwowe. cywilne i wojskowe, „ogólne" i wyspecjalizowane, � fundacje, � związki wyznaniowe, � koło naukowe. ” � � �