Nhn ha l g Nhn ha l nhn

  • Slides: 27
Download presentation

Nhân hóa là gì? • Nhân hóa là: nhân cách hóa đồ vật, cây

Nhân hóa là gì? • Nhân hóa là: nhân cách hóa đồ vật, cây cối, vật nuôi để chúng có tên gọi, hành động, suy nghĩ, tình cảm, tính cách như con người.

Có mấy cách nhân hóa? • Chúng ta sẽ cùng tìm câu trả lời

Có mấy cách nhân hóa? • Chúng ta sẽ cùng tìm câu trả lời sau khi hoàn thành bài tập 1 và 2.

Bài 1: Đọc bài thơ sau: Ông trời bật lửa Chị mây vừa kéo

Bài 1: Đọc bài thơ sau: Ông trời bật lửa Chị mây vừa kéo đến Trăng sao trốn cả rồi Đất nóng lòng chờ đợi Xuống đi nào, mưa ơi ! Mưa xuống thật rồi! Đất hả hê uống nước Ông sấm vỗ tay cười Làm bé bừng tỉnh giấc. Chớp bỗng lòe chói mắt Soi sáng khắp ruộng vườn Ơ! Ông trời bật lửa Xem lúa vừa trổ bông. ĐỖ XU N THANH

Bài 2: Trong bài thơ trên những sự vật nào được nhân hóa? Chúng

Bài 2: Trong bài thơ trên những sự vật nào được nhân hóa? Chúng được nhân hóa bằng những cách nào? Gợi ý: a) Các sự vật được gọi bằng gì? b) Các sự vật được tả bằng những từ ngữ nào? c) Trong câu “Xuống đi nào, mưa ơi!”, tác giả nói với mưa thân mật như thế nào ?

Tªn sù vËt ® ưîc nh©n ho¸ C¸ch nh©n ho¸ a) C¸c sù vËt

Tªn sù vËt ® ưîc nh©n ho¸ C¸ch nh©n ho¸ a) C¸c sù vËt ®ưîc gäi b» ng b) C¸c sù vËt ®ư îc t¶ b» ng nh÷ng tõ ng÷ c) Tác giả nói với mư a thân mật như thế nào?

Ông trời bật lửa Chị mây vừa kéo đến Trăng sao trốn cả rồi

Ông trời bật lửa Chị mây vừa kéo đến Trăng sao trốn cả rồi Đất nóng lòng chờ đợi Xuống đi nào, mưa ơi! Mưa xuống thật rồi! Đất hả hê uống nước Ông sấm vỗ tay cười Làm bé bừng tỉnh giấc. Chớp bỗng lòe chói mắt Soi sáng khắp ruộng vườn Ơ! Ông trời bật lửa Xem lúa vừa trổ bông. Đỗ Xuân Thanh - Gạch một gạch dưới những sự vật được nhân hóa trong bài thơ.

Tªn sù vËt ® îc nh©n ho¸ Trời Mây Trăng sao Đất Mưa Sấm

Tªn sù vËt ® îc nh©n ho¸ Trời Mây Trăng sao Đất Mưa Sấm C¸ch nh©n ho¸ a) C¸c sù vËt ®ưîc gäi b» ng b) C¸c sù vËt ®ư îc t¶ b» ng nh÷ng tõ ng÷ c) Tác giả nói với mư a thân mật như thế nào?

Ông trời bật lửa Chị mây vừa kéo đến Trăng sao trốn cả rồi

Ông trời bật lửa Chị mây vừa kéo đến Trăng sao trốn cả rồi Đất nóng lòng chờ đợi Xuống đi nào, mưa ơi! Mưa xuống thật rồi! Đất hả hê uống nước Ông sấm vỗ tay cười Làm bé bừng tỉnh giấc. Chớp bỗng lòe chói mắt Soi sáng khắp ruộng vườn Ơ! Ông trời bật lửa Xem lúa vừa trổ bông. Đỗ Xuân Thanh - Khoanh tròn vào những từ ngữ tác giả dùng để gọi trời, mây, sấm.

Tªn sù vËt ® ưîc nh©n ho¸ C¸ch nh©n ho¸ a) C¸c sù vËt

Tªn sù vËt ® ưîc nh©n ho¸ C¸ch nh©n ho¸ a) C¸c sù vËt ®ưîc gäi b» ng Trời ông Mây chị Trăng sao Đất Mưa Sấm ông b) C¸c sù vËt ®ư îc t¶ b» ng nh÷ng tõ ng÷ c) Tác giả nói với mư a thân mật như thế nào?

Các cách nhân hóa Gọi sự vật bằng những từ ngữ dùng để gọi

Các cách nhân hóa Gọi sự vật bằng những từ ngữ dùng để gọi người.

Ông trời bật lửa Chị mây vừa kéo đến Trăng sao trốn cả rồi

Ông trời bật lửa Chị mây vừa kéo đến Trăng sao trốn cả rồi Đất nóng lòng chờ đợi Xuống đi nào, mưa ơi! Mưa xuống thật rồi! Đất hả hê uống nước Ông sấm vỗ tay cười Làm bé bừng tỉnh giấc. Chớp bỗng lòe chói mắt Soi sáng khắp ruộng vườn Ơ! Ông trời bật lửa Xem lúa vừa trổ bông. Đỗ Xuân Thanh - Gạch hai gạch dưới những từ ngữ tả hoạt động của trời, mây, trăng sao, mưa, sấm.

Tªn sù vËt ® ưîc nh©n ho¸ C¸ch nh©n ho¸ a) C¸c sù vËt

Tªn sù vËt ® ưîc nh©n ho¸ C¸ch nh©n ho¸ a) C¸c sù vËt ®ưîc gäi b» ng Trời ông Mây chị Trăng sao b) C¸c sù vËt ®ư îc t¶ b» ng nh÷ng tõ ng÷ bật lửa kéo đến trốn Đất xuống Mưa Sấm ông vỗ tay cười c) Tác giả nói với mư a thân mật như thế nào?

Ông trời bật lửa Chị mây vừa kéo đến Trăng sao trốn cả rồi

Ông trời bật lửa Chị mây vừa kéo đến Trăng sao trốn cả rồi Đất nóng lòng chờ đợi Xuống đi nào, mưa ơi! Mưa xuống thật rồi! Đất hả hê uống nước Ông sấm vỗ tay cười Làm bé bừng tỉnh giấc. Chớp bỗng lòe chói mắt Soi sáng khắp ruộng vườn Ơ! Ông trời bật lửa Xem lúa vừa trổ bông. Đỗ Xuân Thanh - Tìm những từ ngữ tả trạng thái của đất.

Tªn sù vËt ® ưîc nh©n ho¸ C¸ch nh©n ho¸ a) C¸c sù vËt

Tªn sù vËt ® ưîc nh©n ho¸ C¸ch nh©n ho¸ a) C¸c sù vËt ®ưîc gäi b» ng Trời ông Mây chị b) C¸c sù vËt ®ư îc t¶ b» ng nh÷ng tõ ng÷ bật lửa kéo đến Trăng sao trốn Đất nóng lòng chờ đợi, hả hê uống nước xuống Mưa Sấm ông vỗ tay cười c) Tác giả nói với mư a thân mật như thế nào?

Các cách nhân hóa Gọi sự vật bằng Tả sự vật bằng những từ

Các cách nhân hóa Gọi sự vật bằng Tả sự vật bằng những từ ngữ dùng để gọi dùng để tả người.

Ông trời bật lửa Chị mây vừa kéo đến Trăng sao trốn cả rồi

Ông trời bật lửa Chị mây vừa kéo đến Trăng sao trốn cả rồi Đất nóng lòng chờ đợi Xuống đi nào, mưa ơi! Mưa xuống thật rồi! Đất hả hê uống nước Ông sấm vỗ tay cười Làm bé bừng tỉnh giấc. Chớp bỗng lòe chói mắt Soi sáng khắp ruộng vườn Ơ! Ông trời bật lửa Xem lúa vừa trổ bông. Đỗ Xuân Thanh - Trong câu “Xuống đi nào, mưa ơi!”, tác giả nói với mưa thân mật như thế nào?

Tªn sù vËt ® ưîc nh©n ho¸ C¸ch nh©n ho¸ a) C¸c sù vËt

Tªn sù vËt ® ưîc nh©n ho¸ C¸ch nh©n ho¸ a) C¸c sù vËt ®ưîc gäi b» ng Trời ông Mây chị b) C¸c sù vËt ®ư îc t¶ b» ng nh÷ng tõ ng÷ bật lửa kéo đến Trăng sao trốn Đất nóng lòng chờ đợi, hả hê uống nước xuống Mưa Sấm ông c) Tác giả nói với mư a thân mật như thế nào? vỗ tay cười thân mật như với một người bạn: Xuống đi nào, mưa ơi!

Các cách nhân hóa Gọi sự vật bằng Tả sự vật bằng những từ

Các cách nhân hóa Gọi sự vật bằng Tả sự vật bằng những từ ngữ dùng để gọi dùng để tả người. Nói với sự vật thân mật như nói với người.

Bài 3: Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Ở đâu ?

Bài 3: Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Ở đâu ? ” a) Trần Quốc Khái quê ở huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây. b) Ông học được nghề thêu ở Trung Quốc trong một lần đi sứ. c) Để tưởng nhớ công lao của Trần Quốc Khái, nhân dân lập đền thờ ở quê hương ông.

Bài 3: Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Ở đâu ?

Bài 3: Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Ở đâu ? ” a) Trần Quốc Khái quê ở huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây. b) Ông học được nghề thêu ở Trung Quốc trong một lần đi sứ. c) Để tưởng nhớ công lao của Trần Quốc Khái, nhân dân lập đền thờ ở quê hương ông.

Bài 4: Đọc lại bài tập đọc Ở lại với chiến khu và trả

Bài 4: Đọc lại bài tập đọc Ở lại với chiến khu và trả lời câu hỏi: a. C©u chuyÖn kÓ trong bµi diÔn ra khi nµo vµ ë ®©u b. Trªn chiÕn khu, c¸c chiÕn sÜ liªn l¹c nhá tuæi sèng ë ®©u? c. Vì lo cho các chiến sĩ nhỏ tuổi, trung đoàn trưởng khuyên họ về đâu ?

Bài 4: Đọc lại bài tập đọc Ở lại với chiến khu và trả

Bài 4: Đọc lại bài tập đọc Ở lại với chiến khu và trả lời câu hỏi: a. C©u chuyÖn kÓ trong bµi diÔn ra khi nµo vµ ë ®©u ? Trả lời: C©u chuyÖn kÓ trong bµi diÔn ra vµo thêi k× kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p, ë chiÕn khu. b. Trªn chiÕn khu, c¸c chiÕn sÜ liªn l¹c nhá tuæi sèng ë ®©u? Trả lời: Trªn chiÕn khu, c¸c chiÕn sÜ liªn l¹c nhá tuæi sèng ë trong l¸n. c. Vì lo cho các chiến sĩ nhỏ tuổi, trung đoàn trưởng khuyên họ về đâu ? Trả lời: Vì lo cho các chiến sĩ nhỏ tuổi, trung đoàn trưởng khuyên họ về sống với gia đình.

TRÒ CHƠI: Ai nhanh, ai đúng? Câu 3: câu sau có sử dụng pháp

TRÒ CHƠI: Ai nhanh, ai đúng? Câu 3: câu sau có sử dụng pháp 2: Trong Tìm bộ 2 phận câucâu trả nào lời cho câu hỏi “biện Ở đâu? ” nhân Tìm hóa? sự vật được nhân hóa trong câu sau: Câu 1: trong câu sau: a) Hạtnhìn mưaqua mảicửa miết trốn tìm. a Trăng sổ xem bài. 4: Bộnữphận câuởtrả lời cho câu hỏiem “Ởhọc đâu? ” Câu Các bạn đá cầu ngoài sân. chúng Câu 5: Từ nào đã làm cho con vịt được nhân b) Mưa thường chỉ gìto? ngập đường làng em. hóa trong câu sau: a. chỉ thờiỞgian ngoài sânbơi dưới ao. ” Trăng “ Chị vịt cùng đàn con đang bb. chỉ địa điểm, nơi chốn AA. Chị B. Đàn con C. đang bơi

Xin chân thành cảm ơn!

Xin chân thành cảm ơn!