Het gregoriaans en het monastieke leven Het monastieke

  • Slides: 10
Download presentation
Het gregoriaans en het monastieke leven

Het gregoriaans en het monastieke leven

Het monastieke leven Mannen / vrouwen die in een gemeenschap hun leven wijden aan

Het monastieke leven Mannen / vrouwen die in een gemeenschap hun leven wijden aan God in gebed en werk Geloften: - armoede - celibaat - gehoorzaamheid Gegroepeerd in verschillende ordes: - Norbertijnen - Trappisten - Franciscanen - Clarissen - Benedictijnen - Jezuïeten - …

Religieuzen en het getijdengebed Tijdens hun wijding / eeuwige gelofte belooft elk van hen

Religieuzen en het getijdengebed Tijdens hun wijding / eeuwige gelofte belooft elk van hen – of voor de abt of voor de bisschop – het getijdengebed te onderhouden en aldus een plaats te geven in hun dagelijks leven.

Het getijdengebed Het officiële gebed van de Kerk = 'officium divinum‘ heel de loop

Het getijdengebed Het officiële gebed van de Kerk = 'officium divinum‘ heel de loop van dag en nacht (op verschillende getijden) wordt door de lofprijzing van God geheiligd. dit gebed wordt ook wel 'getijdengebed' genoemd Al in de zesde eeuw werd door de gelovigen dagelijks een volledig getijdengebed gezongen en dit in het zogenaamde koor: ook wel ‘koorgebed’ genoemd in de kloosters en abdijen wordt het getijdengebed tot op de dag vandaag onderhouden in het koor van de kloosterkerk

De getijden n n n n Metten (5 u) Lauden (6 u) Priem (7

De getijden n n n n Metten (5 u) Lauden (6 u) Priem (7 u) Terts (9 u) Sext (12 u) Noon (15 u Vespers (17 u) Completen (20 u) Lezingendienst Ochtendgebed | | | Middaggebed Avondgebed Dagsluiting De acht gebedsuren werden tot verbindend richtsnoer oftewel canon voor de hele Kerk verklaard. Zo ontstonden de 'horae canonicae' oftewel 'geregelde uren' van de Katholieke Kerk.

Inhoud van de gebedstijden n Het koorgebed is samengesteld uit verschillende elementen: de 150

Inhoud van de gebedstijden n Het koorgebed is samengesteld uit verschillende elementen: de 150 Psalmen – verdeeld over 4 weken, schriftlezingen, gebeden en gezangen (Responsoria, Antifonen, en Hymnen) n n De taal van het getijdengebed is van oudsher het Latijn, maar tegenwoordig wordt ze ook in de volkstaal gebeden en gezongen. De muziek van het getijdengebed is het gregoriaans. Waar Nederlands wordt gezongen, heeft men nieuwe muziek gecomponeerd die vaak sterk aan het gregoriaans doet denken. In Vlaanderen was dit grotendeels het werk van het Lemmensinstituut.

Het getijdenboek Door selecties, uit de voor het koorgebed benodigde boeken, onder te brengen

Het getijdenboek Door selecties, uit de voor het koorgebed benodigde boeken, onder te brengen in een enkel boekwerk, werd het eenvoudiger om het koorgebed in afzondering te bidden. liber horarum : of kortweg 'getijdenboek'. Zij vormden het 'kort overzicht': het ‘breviarium'. in het Nederlands werd 'breviarium' al snel afgekort tot 'brevier'. voor het bidden van het brevier: 'brevieren'

Getijdengebed = het ultieme gebed Vaticanum II : "Het verdient aanbeveling dat ook de

Getijdengebed = het ultieme gebed Vaticanum II : "Het verdient aanbeveling dat ook de leken het goddelijk officie bidden, ofwel samen met de priesters, ofwel onder elkaar, of zelfs ieder voor zich" (SC 100). Alle gelovigen worden dus nadrukkelijk uitgenodigd het officie mee te bidden met de wereldkerk.

Vergelijking met moslims Voor ons is het inmiddels vanzelfsprekend dat gewone gelovigen de horae

Vergelijking met moslims Voor ons is het inmiddels vanzelfsprekend dat gewone gelovigen de horae niet volledig meebidden. Dat is dus niet altijd zo geweest: in de vroegste eeuwen waren alle gelovigen iedere dag opnieuw tot gebed op geregelde uren bereid. TER VERGELIJKING: de Salaat van de moslims In de moslimwereld draaien alle gelovigen ook nu nog mee in een strikt gebedsregime (5 x per dag), dat heel goed als een soort van getijdengebed kan worden gekarakteriseerd.

Om een indruk te verkrijgen van het getijdengebed in het monastieke leven: zie de

Om een indruk te verkrijgen van het getijdengebed in het monastieke leven: zie de film ‘Into Great Silence ’ http: //www. youtube. com/watch? v=srld. L 6 r 6 n. TE