Diplomaia economic CICLUL II MASTERAT F 01 O

  • Slides: 14
Download presentation
Diplomația economică CICLUL II MASTERAT F. 01. O. 004 Profesor Universitatea Liberă Internaţională din

Diplomația economică CICLUL II MASTERAT F. 01. O. 004 Profesor Universitatea Liberă Internaţională din Moldova Catedra BA, REI, Turism. Oficiul 235 Telefon de contact (mob. ): 022213521 Email de contact : mgulim@mail. ru

Descrierea unităţii de curs Descriere – acest curs se referă la organizarea și funcționarea

Descrierea unităţii de curs Descriere – acest curs se referă la organizarea și funcționarea diplomației, cu accent pe aspectele economice, ceremonia diplomatică și eticheta, precum și pe evoluția istorică a acestui domeniu. Subiecte predate: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Definiţii ale Diplomaţiei Diplomatul și funcțiile sale Reguli și obiceiuri diplomatice Diplomația economică Principiile diplomației economice Diplomația economică a UE Serviciul de cooperare străină din Republica Moldova Reuniuni oficiale ca forme de lucru diplomatic Costumul Diplomatului Diplomația economică modernă în secolul al XXI-lea

Scopul şi obiectivele unităţii de curs Scop - familiarizarea masteranzilor cu aspectele economice ale

Scopul şi obiectivele unităţii de curs Scop - familiarizarea masteranzilor cu aspectele economice ale protocolului diplomatic. Obiectivul general - de a înţelege politica externă, comerțul și diplomația, precum și de a cunoaște protocolul diplomatic dintr-o perspectivă legală, obișnuită și culturală. De a cunoaşte mediul internațional al acestui tip de activitate profesională și înțelege standarde înalte de fond, formale și personale necesare pentru slujba unui diplomat, precum și normele legale, organizatorice și cutumele care conduc serviciul diplomatic

Finalităţi de studiu - Cunoştinţe C Finalităţi de studii din planul o de studiu

Finalităţi de studiu - Cunoştinţe C Finalităţi de studii din planul o de studiu d K Situa în avangarda nivelului 1 de cunoștințe specializate din domeniul businessului managementului și antreprenoriat, ca bază a gândirii şi/sau cercetării originale, înțelege necesitatea de schimbare în administrarea afacerilor, să fie capabil să comunice, motiveze pe alții, să construiască echipa și să se orienteze spre rezultate Cod Finalităţi de studii specifice unităţii de curs K 1. 1. achiziţionează cunoştinţe din domeniul gestiunii economice sub aspectul diplomatic K 1. 2. înțelege regulile general acceptate ale conduitei diplomatice, precum și principiile organizării și funcționării unei misiuni diplomatice K 1. 3. cunoaște forma și scopul promovării generale a țării exportatoare din țara care găzduiește diplomații K 1. 4. defineşte premisele politice pentru dezvoltarea diplomației K 1. 5. identifică domeniul de obligațiilor diplomatice aplicare a

Finalităţi de studiu - Cunoştinţe C Finalităţi de studii din Cod o planul de

Finalităţi de studiu - Cunoştinţe C Finalităţi de studii din Cod o planul de studiu d K Adaptează cunoștințe din K 3. 1. 3 managementul şi marketingul afacerilor internaționale din perspectiva soluționării problemelor K 3. 2. Finalităţi de studii specifice unităţii de curs înţelege specificul şi adaptează cunoştinţele din domeniul managementului şi marketingului în diplomaţia economică pe plan naţional şi internaţional înţelege necesitatea aplicării cunoştinţelor economice în domeniul diplomației K 3. 3. cunoaşte tendinţele şi provocările din domeniul diplomaţiei economice

Finalităţi de studiu - Abilităţi Cod Finalităţi de studii Cod din planul de studiu

Finalităţi de studiu - Abilităţi Cod Finalităţi de studii Cod din planul de studiu S 3 Aplică abilitățile S 3. 1. specializate și integrează cunoştinţele S 3. 2. achiziţionate în diferite domenii de muncă sau studiu. S 3. 3. S 3. 4. S 3. 5. S 3. 6. Finalităţi de studii specifice unităţii de curs analizează și evaluează corect motivele și procesele schimbărilor politice, economice și sociale din țara acreditată a unui diplomat exprimă opinii obiective și constructive pe tema schimbărilor politice, economice și sociale din țara acreditată a unui diplomat integrează cunoştinţele achiziţionate în domeniul diplomaţiei economice aplică abilităţile acumulate în soluţionarea problemelor din domeniul diplomaţiei economice aplică corect regulile diplomatice şi principiile diplomaţiei economice evaluează obiectiv activitatea serviciilor de cooperare străină naţionale şi internaţionale

Finalităţi de studiu - Competenţe Cod Finalităţi de studii din planul de studiu C

Finalităţi de studiu - Competenţe Cod Finalităţi de studii din planul de studiu C 1 Cod Finalităţi de studii specifice unităţii de curs Gestionează operațiunile C 1. 1. consideră mega tendinţelor în complexe, imprevizibile şi domeniul diplomaţiei economice utiliza noi abordări strategice C 1. 2. gestionează operaţiunile complexe ce în procesul de muncă și/sau ţin de schimbările politice, economice de studiu și sociale din țara acreditată a unui diplomat C 1. 3. aplică raţionamentului critic problemelor schimbărilor politice, economice și sociale din țara acreditată a unui diplomat C 1. 4. utilizează noi abordări strategice în procesul de studiu la iniţierea diverselor proiecte relevante domeniului diplomaţiei economice

Discipline premergătoare Fundamentele managementului Credite ECTS: 5 Metode de predare şi învăţare prelegeri, inclusiv

Discipline premergătoare Fundamentele managementului Credite ECTS: 5 Metode de predare şi învăţare prelegeri, inclusiv prezentări multimodale, discuţii - provocări, activităţi în grup, brainstorming, joc de rol, studii de caz.

Sarcini pentru evaluare Nr. crt. 1 Tipul de sarcini Ponderea (%) din nota finală

Sarcini pentru evaluare Nr. crt. 1 Tipul de sarcini Ponderea (%) din nota finală Contribuţia personală şi activismul la ore / Sarcini 10 de grup 2 Prezentarea lucrării individuale / Eseu 50 3 Examen final 40 Total 100 Evaluarea cunoştinţelor studenţilor se efectuează în baza Regulamentului de organizare şi desfăşurare a procesului didactic în baza Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS) din Codex ULIM http: //ulim. md/assets/files/acte_normative/CODEX%20 ULIM(version%20 final%202). pdf

Bibliografie - Legi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Legea Parlamentului Republicii

Bibliografie - Legi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Legea Parlamentului Republicii Moldova cu privire la serviciul diplomatic, nr. 761 din 27. XII. 2001. Publicat: 02. 2002 în Monitorul Oficial Nr. 20. Legea Parlamentului Republicii Moldova cu privire la statutul misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova în alte state, nr. 1133 din 04. 08. 1992. Publicat: 17. 04. 1992 în Monitorul Oficial Nr. 8. Legea Parlamentului Republicii Moldova cu privire la serviciul diplomatic, Nr. 761 -XV din 27. 12. 2001. Publicat: Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 20/80 din 02. 2002. Regulament al Ministrului Afacerilor Externe şi Integrării Europene cu privire la funcţionarii consulari onorifici ai altor state în Republica Moldova şi posturile consulare conduse de ei. Ordinul nr. 1035 din 19. 09. 2012. http: //www. mfa. gov. md/data/7402/file_492979_0. pdf Hotărârea Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea Regulamentului privind birourile (secţiile) comercial-economice în cadrul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale Republicii Moldova peste hotare, Nr. 413 din 09. 06. 2017. Publicat: 16. 06. 2017 în Monitorul Oficial Nr. 190 -200 Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Strategiei naţionale de atragere a investiţiilor şi promovare a exporturilor pentru anii 2016 -2020 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia, Nr. 511 din 25. 04. 2016. Publicat: 29. 04. 2016 în Monitorul Oficial Nr. 114 -122 Ordinul comun al Ministrului Afacerilor Externe şi Integrării Europene cu privire la realizarea priorităţilor diplomaţiei economice, optimizarea şi eficientizarea activităţii birourilor (secţiilor) comercial-economice în cadrul misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova peste hotare, precum şi interacţiunea acestora cu autorităţile publice, nr. 144–b– 12 din 20 februarie 2017. http: //www. mfa. gov. md/img/docs/23 -022017 -Ordin-comun-MAEIE-MEC. pdf Ghidul Atașatului Economic din Republica Moldova 2018. http: //www. mfa. gov. md/img/docs/ghidulatasatului-economic-2018 -ro. pdf

Bibliografie obligatorie 9. Obiectivele Diplomaţiei Economice ale Republicii Moldova. http: //www. mfa. gov. md/img/docs/obiectivele-diplomatieieconomice.

Bibliografie obligatorie 9. Obiectivele Diplomaţiei Economice ale Republicii Moldova. http: //www. mfa. gov. md/img/docs/obiectivele-diplomatieieconomice. pdf 10. Mc. Caffree M. J ş. a. Protocol: the complete handbook of diplomatic, official & social usage. Laverock. PA: Center for Protocol Red Book Studies LLC, 2013. 464 p.

Bibliografie suplimentară 11. Lozovanu V. Diplomația economică: reintegrarea verigii lipsă în politica externă a

Bibliografie suplimentară 11. Lozovanu V. Diplomația economică: reintegrarea verigii lipsă în politica externă a Moldovei. https: //www. academia. edu/11880281/Diploma%C 8%9 Bia_economic%C 4 %83_reintegrarea_verigii_lips%C 4%83_%C 3%AEn_politica_extern%C 4%83 _a_Moldovei? auto=download 12. Lozovanu V. În ce mod reușește Republica Moldova sa-și promoveze interesele economice pe extern? http: //www. viitorul. org/files/library/5419294_md_valentin_lozov. pdf 13. Chimerciuc N. Utilizarea oportunităţilor diplomaţiei economice multilaterale în cadrul ONU în interesele Republicii Moldova. https: //ibn. idsi. md/sites/default/files/imag_file/253_258_Utilizarea%20 op ortunitatilor%20 diplomatiei%20 economice%20 multilaterale%20 in%20 cadr ul%20 ONU%20 interesele%20 Republicii%20 Moldova. pdf

Bibliografie – Link-uri utile 14. Ministerul Economiei şi Infrastructurii. https: //mei. gov. md/ro/content/cooperare-economicainternationala 15.

Bibliografie – Link-uri utile 14. Ministerul Economiei şi Infrastructurii. https: //mei. gov. md/ro/content/cooperare-economicainternationala 15. Organizația de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exportului din Moldova (MIEPO). http: //miepo. md/

Succes, viitori ambasadori ai Republicii Moldova!

Succes, viitori ambasadori ai Republicii Moldova!