Dewey och Web Dewey Introduktion och presentation 2009

  • Slides: 39
Download presentation
Dewey och Web. Dewey Introduktion och presentation 2009 -09 -10 Magdalena Svanberg, Kungl. biblioteket

Dewey och Web. Dewey Introduktion och presentation 2009 -09 -10 Magdalena Svanberg, Kungl. biblioteket www. kb. se

Innehåll • • • Introduktion Deweysystemet Viktiga principer i Dewey • • • Web.

Innehåll • • • Introduktion Deweysystemet Viktiga principer i Dewey • • • Web. Dewey Övningar Översikt över Deweys olika avdelningar www. kb. se

 • • • Knowledge organisation system (KOS) Begrepp – beteckning I klassifikationssystem är

• • • Knowledge organisation system (KOS) Begrepp – beteckning I klassifikationssystem är beteckningen en kod/notation Koden anger både klassens betydelse och dess relation till andra klasser. Språkoberoende www. kb. se

Deweys beståndsdelar • • • Schemat 000 -999 (Schedules) Tabeller 1 -6 (Tables) Manual

Deweys beståndsdelar • • • Schemat 000 -999 (Schedules) Tabeller 1 -6 (Tables) Manual Relativt index I Web. Dewey dessutom mappad terminologi, t. ex. LCSH och byggda koder. www. kb. se

10 huvudklasser • • • 000 Datavetenskap, information & allmänna verk 100 Filosofi &

10 huvudklasser • • • 000 Datavetenskap, information & allmänna verk 100 Filosofi & psykologi 200 Religion 300 Samhällsvetenskaper 400 Språk 500 Naturvetenskap 600 Teknik 700 Konst & fritid 800 Litteratur 900 Historia & geografi www. kb. se

100 avdelningar • • • t. ex: 700 Konst 710 Landskapskonst & fysisk planering

100 avdelningar • • • t. ex: 700 Konst 710 Landskapskonst & fysisk planering 720 Arkitektur 730 Skulptur, keramik & smideskonst 740 Teckning & konsthantverk 750 Måleri 760 Grafisk konst 770 Fotografi & datorkonst 780 Musik 790 Idrott, spel & underhållning www. kb. se

1000 sektioner • • • t. ex: 720 Arkitektur 721 Konstruktion & material 722

1000 sektioner • • • t. ex: 720 Arkitektur 721 Konstruktion & material 722 Arkitektur till ca 300 723 Arkitektur från ca 300 till 1399 724 Arkitektur från 1400 725 Offentliga anläggningar 726 Religiösa byggnader 727 Byggnader för utbildning & forskning 728 Bostadshus & liknande byggnader 729 Formgivning & utsmyckning www. kb. se

Kategorier/klasser • • • En klass på vilken nivå som helst i Dewey (inklusive

Kategorier/klasser • • • En klass på vilken nivå som helst i Dewey (inklusive huvudklasser, avdelningar och sektioner) t. ex: 700 Konst & fritid 720 Arkitektur 727 Byggnader för utbildning & forskning 727. 8 Libraries 727. 82 General libraries 727. 83 Libraries devoted to specific subjects 727. 84 Branch libraries www. kb. se

Tabellerna 1 2 3 A-C 4 5 6 • • • Standardindelningar Geografiska områden,

Tabellerna 1 2 3 A-C 4 5 6 • • • Standardindelningar Geografiska områden, historiska perioder, personer Indelningar för konst, särskilda litteraturer, särskilda litterära former Indelningar för särskilda språk och språkfamiljer Etniska och nationella grupper Språk Tabell 1 får alltid användas (om det inte uttryckligen står något annat) Tabell 2 och 5 kan användas via koder från tabell 1. Tabell 3 -4 och 6 används efter instruktion i schemat. www. kb. se

Manualen • Längre anvisningar om hur olika ämnen ska klassificeras och hur nummer ska

Manualen • Längre anvisningar om hur olika ämnen ska klassificeras och hur nummer ska byggas T 3 A--2, T 3 B--2 vs. T 3 A--1, T 3 B--102 Drama vs. Dramatic poetry Use T 3 --2 for poetic plays intended for theatrical presentation, such as the plays of Shakespeare and Marlowe, and poetic plays designed to be read rather than acted, such as Milton's Samson Agonistes. Use T 3 A--1 and T 3 B--102 for poetry that employs dramatic form or some element of dramatic technique as a means of achieving poetic ends. Use T 3 A--2 and T 3 B--2045 for monologues typically intended for use in theatrical presentations featuring only one actor. Use T 3 A--1 and T 3 B--102 for dramatic monologues that are poems in which the speaker is a fictional or historical character speaking to an identifiable but silent listener at a dramatic moment in the speaker's life, such as Robert Browning's "My Last Duchess. " If in doubt, prefer T 3 A--2 or T 3 B--2. www. kb. se

Relativt index • • Ingång till klassifikationssystemet Anger var olika ämnen ska klassificeras; hur

Relativt index • • Ingång till klassifikationssystemet Anger var olika ämnen ska klassificeras; hur ämnen behandlade ur olika aspekter ska klassificeras Clothing―arts Clothing―customs Clothing―home sewing Clothing―product safety Clothing―psychological influence 391 746. 92 391 646. 4 363. 19 155. 95 www. kb. se

Klassens beståndsdelar • Nummer – Är numret byggt? – Var slutar numret i den

Klassens beståndsdelar • Nummer – Är numret byggt? – Var slutar numret i den förkortade Dewey? • Rubrik – Byggda nummer saknar rubrik, ingången från det relativa indexet visas istället • • • Hierarkin som klassen ingår i (i Web. Dewey) Relativt index-termer Mappad terminologi – – • Redaktionellt mappade Maskinellt mappade, redaktionellt reviderade Maskinellt mappade Länkar till LCSH: S auktoritetsposter Anmärkningar www. kb. se

Fyra viktiga principer • Disciplinbaserat – samma ämne placeras i olika klasser beroende på

Fyra viktiga principer • Disciplinbaserat – samma ämne placeras i olika klasser beroende på ur vilken aspekt det behandlats. • Hierarkiskt – uttryckt i strukturen – strukturell hierarki – uttryckt i notationen • Välj en kod. • Läs alltid anvisningarna. www. kb. se

Strukturell hierarki (Structural hierarchy) • Varje ämne är underordnat alla vidare ämnen högre upp

Strukturell hierarki (Structural hierarchy) • Varje ämne är underordnat alla vidare ämnen högre upp i hierarkin, dvs varje ämne är en del av ämnena högre upp i hierarkin • Hierarkisk genomslagskraft (Hierarchical force): det som gäller för helheten gäller också för delarna – Anmärkningar ges bara en gång inom en hierarki, på den översta nivån. – Läs uppåt! (Read up!) www. kb. se

Strukturell hierarki - exempel 323 Medborgerliga och politiska rättigheter Klassificera här: medborgerliga friheter 323.

Strukturell hierarki - exempel 323 Medborgerliga och politiska rättigheter Klassificera här: medborgerliga friheter 323. 352 Unga Klassificera här: barn • Barns medborgerliga friheter klassificeras genom den hierarkiska kraften 323. 352 www. kb. se

Hierarki i notationen (Notational hierarchy) • Hierarki uttryckt genom notationens längd. • Varje ämne

Hierarki i notationen (Notational hierarchy) • Hierarki uttryckt genom notationens längd. • Varje ämne är normalt underordnat det ämne vars nummer är en siffra kortare. Barn – psykologi 100 Filosofi & psykologi 150 Psykologi 155 Differentiell psykologi och utvecklingspsykologi 155. 4 Barnpsykologi www. kb. se

Hierarki i notationen - undantag • Centrerade ingångar (Centered entries) • Används för att

Hierarki i notationen - undantag • Centrerade ingångar (Centered entries) • Används för att ange ett nummerspann som tillsammans representerar ett ämne som saknar gemensam notation • Används ej vid klassifikation > 368. 5 -368. 8 Casualty insurance Class comprehensive works in 368. 5 Liability insurance 368. 6 Glass insurance 368. 7 Insurance against industrial casualties (accidents) 368. 8 Other casualty insurance www. kb. se

Hierarki i notationen - undantag • Tvådelade rubriker (Dual headings) • Rubrik som består

Hierarki i notationen - undantag • Tvådelade rubriker (Dual headings) • Rubrik som består av två separata termer, huvudämnet och ett viktigt underordnat ämne. Ämnena delar samma nummer och de flesta underindelningar. • Tvådelade rubriker är en del av den strukturella hierarkin, men strider mot hierarkin i notationen. • Dewey: s redaktion håller att ta bort tvådelade rubriker. www. kb. se

Tvådelade rubriker - exempel 430. 01 -430. 03 430. 04 430. 05 -430. 09

Tvådelade rubriker - exempel 430. 01 -430. 03 430. 04 430. 05 -430. 09 430. 1 -438 Germanska språk Tyska Standarunderindelningar för germanska språk Särskilda ämnen i germanska språk Standarunderindelningar för germanska språk Underindelningar för tyska www. kb. se

Hierarkin i notationen - undantag • Se-hänvisningar (See references) • Används för att ange

Hierarkin i notationen - undantag • Se-hänvisningar (See references) • Används för att ange att ett ämne som logiskt sett är en del av en hierarki klassificeras någon annanstans. 570 Biovetenskaper Biologi För paleontologi se 560; för växter se 580; för djur se 590; för medicinska vetenskaper se 610 www. kb. se

Anmärkningar - översikt • Vad klassificeras här? (“What’s here” notes) – – – •

Anmärkningar - översikt • Vad klassificeras här? (“What’s here” notes) – – – • Definitioner (Definition notes) Omfångsanmärkningar Andra namn-anmärkningar (Variant-name notes) Klassificera här-anmärkningar (Class-here notes) Omfattar även-anmärkningar (Including notes) Vad klassificeras någon annanstans? (“What’s elsewhere” notes) – Klassificera någon annanstans-anmärkningar (Class-elsewhere notes) – Se-hänvisningar (See references) – Se även-hänvisningar (See-also references) • Andra anmärkningar – – Ändringar och oregelbundenheter (Changes & irregularities) Se manualen (See-Manual notes) Alternativa lösningar (Optional arrangement) Instruktioner för att bygga nummer www. kb. se

Anmärkningar – vad klassificeras här? • Definitioner (Definition notes) 133. 323 • Omfångsanmärkningar 177

Anmärkningar – vad klassificeras här? • Definitioner (Definition notes) 133. 323 • Omfångsanmärkningar 177 • Dowsing Location of living and inert substances through human sensitivity to latent radiation and use of divining rods, pendulums, other devices Ethics of social relations Limited to the topics provided for below Andra namn-anmärkningar (Variant-name notes) 599. 658 Rangifer Andra namn: caribou, ren www. kb. se

Klassificera här-anmärkningar (Class-here notes) • Används för de huvudsakliga ämnena i en klass. •

Klassificera här-anmärkningar (Class-here notes) • Används för de huvudsakliga ämnena i en klass. • Används för ämnen som ungefärligen motsvarar hela klassen (approximate the whole). • Används för att ange allmänna och tvärvetenskapliga nummer. • Har hierarkisk genomslagskraft (dvs gäller även för underordnade klasser) • Standardunderindelningar kan tillfogas. • Andra sätt att bygga nummer kan användas. www. kb. se

Klassificera här-anmärkningar - exempel 333. 95 Biologiska resurser Klassificera här: biologisk mångfald, biosfären 306.

Klassificera här-anmärkningar - exempel 333. 95 Biologiska resurser Klassificera här: biologisk mångfald, biosfären 306. 9 Institutions pertaining to death Class here interdisciplinary works on death www. kb. se

Omfattar även-anmärkningar (Including notes) • • • Används för de ämnen som har ståplats

Omfattar även-anmärkningar (Including notes) • • • Används för de ämnen som har ståplats i en klass, Ståplats inom en klass får ämnen som är mer specifika än klassen och som de publicerats få verk om. Ämnen med ståplats kan få egna klasser om fler verk om ämnet publiceras. Ca 20 verk är gränsen. • • • Har inte hierarkisk genomslagskraft Standardunderindelningar kan inte tillfogas Andra sätt att bygga nummer kan inte användas. • www. kb. se

Omfattar även-anmärkningar (exempel) 001. 944 Controversial knowledge Mysteries Monsters and related phenomena Including abominable

Omfattar även-anmärkningar (exempel) 001. 944 Controversial knowledge Mysteries Monsters and related phenomena Including abominable snowman, Loch Ness monster www. kb. se

Klassificera någon annanstans-anmärkningar (“What’s elsewhere” notes) Används för att • peka på relaterade ämnen

Klassificera någon annanstans-anmärkningar (“What’s elsewhere” notes) Används för att • peka på relaterade ämnen • dra en gräns mellan olika nummer i samma hierarki. • visa prioriteringsordning • visa till allmänna och tvärvetenskapliga nummer • göra ett undantag från en regel om hur nummer väljs, t. ex. först av tvåregeln • visa till bredare eller snävare ämnen i samma hierarki som det är stor risk att katalogisatören annars skulle missa. • • Kan hänvisa till ett visst nummer eller något som är spritt i hela schemat. Inleds med Klassificera (Class) www. kb. se

Klassificera någon annanstans-anmärkningar - exempel 662. 625 Uses of cole Class a specific use

Klassificera någon annanstans-anmärkningar - exempel 662. 625 Uses of cole Class a specific use with the use, e. g. , metallurgical use 669. 81. 150 … Psykologi 155. 937 Döden och döendet Klassificera tvärvetenskapliga verk om döden under 306. 9. www. kb. se

Se-hänvisningar • En hänvisning under ett ämnes allmänna eller tvärvetenskapliga nummer om hur ämnet

Se-hänvisningar • En hänvisning under ett ämnes allmänna eller tvärvetenskapliga nummer om hur ämnet behandlat ur olika aspekter, eller olika delar av ämnet ska klassificeras. Hänvisningar görs inte till direkta underindelningar av numret. • En se-hänvisning inleds alltid med För (For) • Del av den strukturella hierarkin, men bryter mot hierarkin i notationen. www. kb. se

Se-hänvisningar - exempel 302. 2 Communication Class here interdisciplinary works on communication, semiotics For

Se-hänvisningar - exempel 302. 2 Communication Class here interdisciplinary works on communication, semiotics For information theory, see 003. 54. . . For the semiotics of a specific discipline or subject, see the discipline or subject, plus notation 014 from Table 1, e. g. , semiotics of science 501. 4 www. kb. se

Se även-hänvisningar (See-also references ) • Pekar på ämnen som på annat sätt är

Se även-hänvisningar (See-also references ) • Pekar på ämnen som på annat sätt är relaterade. 364. 15554 Child abuse See also 364. 1536 for incest; also 364. 174 for pornography www. kb. se

Ändringar och oregelbundenheter (Changes and irregularities) 551. 559 Dust storms Use of this number

Ändringar och oregelbundenheter (Changes and irregularities) 551. 559 Dust storms Use of this number for other storms discontinued; class in 551. 55 Ice storms relocated to 551. 556 577 Ecology 577. 1 Specific ecosystem processes 577[. 101 -577. 109] Standard subdivisions Do not use; class in 577. 01 -577. 09 www. kb. se

Andra anmärkningar • Se manualen (See-manual notes) 371. 262 Standardized tests See Manual at

Andra anmärkningar • Se manualen (See-manual notes) 371. 262 Standardized tests See Manual at 371. 262 vs. 371. 264 • Optional arrangement 629. 2222 Specific named passenger automobiles Arrange alphabetically by name or make of car www. kb. se

Att välja kod • • Tvärvetenskapliga och allmänna koder Läs instruktionerna, t ex anvisningar

Att välja kod • • Tvärvetenskapliga och allmänna koder Läs instruktionerna, t ex anvisningar om vilken kod som ska föredras, prioritetsordningar. www. kb. se

Att välja kod - forts • Rule of application. Verk som handlar om ett

Att välja kod - forts • Rule of application. Verk som handlar om ett ämnes påverkan på ett annat klassas på det påverkade ämnet. • Fullest treatment. Välj koden för det ämne som behandlas utförligast. • First-of-two rule. Om två ämnen behandlas lika utförligt väljs den kod som kommer först i systemet • Rule of three. Om tre ämnen behandlas lika utförligt väljs en överordnad kod som innefattar alla ämnen. • Rule of zero. Välj koden med minst antal nollor. • Table of last resort. Sista lösningen. www. kb. se

Web. Dewey • • • Bläddra Söka Uppifrån och ner • • • Att

Web. Dewey • • • Bläddra Söka Uppifrån och ner • • • Att bläddra ger bra överblick, är som att slå upp i tryckt index Använd det relativa indexet i första hand Använd LCSH när du inte hittar vad du söker www. kb. se

Några tecken och förkortningar • • • / B M […] (…) ‡ ,

Några tecken och förkortningar • • • / B M […] (…) ‡ , * Markerar var koder ur den förkortade utgåvan tar slut Byggt nummer (Built number) Manualen (Manual) Vakant Alternativ kod Markerar koder som man får bygga vidare på enligt särskilda instruktioner www. kb. se

Att dechiffrera Deweykoder • • • Ta bort eventuella snedstreck och bokstäver från Deweykoden.

Att dechiffrera Deweykoder • • • Ta bort eventuella snedstreck och bokstäver från Deweykoden. Sök sedan hela Deweykoden i Web. Dewey (Browse) Om du inte får träff, gå uppåt i hierarkin. Läs och följ eventuella anvisningar om att bygga koder. Sök resterande delen av koden i tilläggstabell 1, dvs lägg till T 1– före koden. www. kb. se

Lästips • • • Introduktionen till Dewey: http: //www. oclc. org/dewey/versions/ddc 22 print/intro. pdf

Lästips • • • Introduktionen till Dewey: http: //www. oclc. org/dewey/versions/ddc 22 print/intro. pdf Dewey glossary http: //www. oclc. org/support/documentation/glossary/dewey/ Dewey Training Courses http: //www. oclc. org/dewey/resources/teachingsite/200801/default. htm www. kb. se