Aktuellt frn SKL AnnSofie Eriksson SKL std till

  • Slides: 20
Download presentation
Aktuellt från SKL Ann-Sofie Eriksson

Aktuellt från SKL Ann-Sofie Eriksson

SKL stöd till kommunerna § Bevaka kommunernas intressen § Ge stöd / råd §

SKL stöd till kommunerna § Bevaka kommunernas intressen § Ge stöd / råd § Hjälpa till med utvecklingsarbete

Utgångspunkter för SKL: s bostadspolitiska arbete - analysen § Det behövs betydligt fler nya

Utgångspunkter för SKL: s bostadspolitiska arbete - analysen § Det behövs betydligt fler nya bostäder än vad som byggts och byggs! § Det behövs en politik för att bygga nytt, för att öka rörligheten i beståndet och för att kunna erbjuda alla goda bostäder § Det behövs en ny social bostadspolitik som omfattar åtgärder både på efterfrågeoch utbudssidan! § Kommunerna har ett grundläggande ansvar att skapa förutsättningar för alla att leva i goda bostäder!

SKL: s Initiativ gentemot staten Ø Ökat bostadsbyggande – undanröja hinder (bl a riksintressen,

SKL: s Initiativ gentemot staten Ø Ökat bostadsbyggande – undanröja hinder (bl a riksintressen, strandskydd, bullerregler), effektivisera planprocessen samt verka för bättre statliga kreditgarantier på svaga bostadsmarknader Ø Ökad rörlighet – verka för minskad/förändrad reavinstskatt, stämpelskatt mm (”flyttskatten”) Ø Stärkt efterfrågan – verka för höjt bostadsbidrag och bostadstillägg, bosparande och startlån

SKL: s initiativ: Ramavtalsupphandling av prispressade bostäder Uppdrag § Ramavtalupphandling för kommunala avrop av

SKL: s initiativ: Ramavtalsupphandling av prispressade bostäder Uppdrag § Ramavtalupphandling för kommunala avrop av standardiserade hållbara bostadshus med hög kvalitet som kan uppföras snabbt till lägre kostnad Organisering § Projektägare: SKL och SKL Kommentus/Affärs. Concept § Referensgrupp med representanter från kommuner och SABO-företag § Intressentgrupp med representanter från Sveriges Byggindustrier, Föreningen Byggherrarna, SABO, Fastighetsägarna, Sveriges Arkitekter och Sveriges stadsarkitektörening Förväntat resultat Upphandlingen § har stimulerat utvecklingen av koncept för byggsystem för bostäder § har sänkt kostnaden § har kortat tiden till färdig bostad § motsvarar del av behovet av nya bostäder

Finns intresse hos er kommun att utnyttja avtalet?

Finns intresse hos er kommun att utnyttja avtalet?

Villkor för intresse § § Priset, kvalitén, energikrav, estetik Inte för låg standard, ska

Villkor för intresse § § Priset, kvalitén, energikrav, estetik Inte för låg standard, ska kunna ha en långsiktig användning Att avtalen ger möjlighet till lokala anpassningar Flexibilitet i lägenhetsstorlekar, antal våningar antal lägenheter m. m.

Tidplan April Ansökan om att få lämna anbud Maj-aug Framtagande av förfrågningsunderlag och dialog

Tidplan April Ansökan om att få lämna anbud Maj-aug Framtagande av förfrågningsunderlag och dialog med utvalda leverantörer Aug-okt De utvalda leverantörerna får inkomma med anbud Okt-nov Utvärdering av anbud och tilldelning

Kommunen väljer metod och upprättar taxa SKL tar fram underlag till taxekonstruktion

Kommunen väljer metod och upprättar taxa SKL tar fram underlag till taxekonstruktion

Den som vill bygga är skyldig att ansöka om lov. Kommunen är skyldig att

Den som vill bygga är skyldig att ansöka om lov. Kommunen är skyldig att handlägga ansökan. Lagen säger hur. Om kommunen inte tar ut en avgift som täcker kostnaderna för handläggningen, måste den skattefinansieras. Handläggningen kräver resurser från kommunens sida. Lagen ger kommunen rätt att via taxa ta ut avgifter från den som ansöker, för att täcka kommunens kostnader för handläggningen

Mer tillgängligt upplägg för beslutsfattare, sökande och förvaltning Tydligare koppling till PBL Tydligare gång

Mer tillgängligt upplägg för beslutsfattare, sökande och förvaltning Tydligare koppling till PBL Tydligare gång för hur kommunen ska använda underlaget Tydligare koppling till handläggningen av ärendet och kommunens arbetsinsats Enklare att göra fasta avgifter

Öppna jämförelser inom detaljplaneområdet § SKL gör Öppna jämförelser inom detaljplaneområdet första gången under

Öppna jämförelser inom detaljplaneområdet § SKL gör Öppna jämförelser inom detaljplaneområdet första gången under 2016 § Syftet är att uppmuntra kommunerna till att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten

§ Få indikatorer. § Rör i huvudsak tidsåtgång och planläggningsaktivitet. § Enkät ute för

§ Få indikatorer. § Rör i huvudsak tidsåtgång och planläggningsaktivitet. § Enkät ute för närvarande.

Rundabordssamtal om regelförändringar inom PBL-området § Genomfördes under april § Resultaten sammanställs nu. §

Rundabordssamtal om regelförändringar inom PBL-området § Genomfördes under april § Resultaten sammanställs nu. § Syftet var att diskutera vilka förändringar i regelverket kommunerna anser skulle leda till tidsvinster, smidigare arbete och enklare processer § Både förslag till justeringar i lagstiftningen, och förslag till utbyggd vägledning

Tre skrifter med goda exempel och några råd

Tre skrifter med goda exempel och några råd

Tre skrifter - exempel från Uppsala • detaljplaner som möjliggör flexibilitet vid utbyggnad •

Tre skrifter - exempel från Uppsala • detaljplaner som möjliggör flexibilitet vid utbyggnad • styr genom markanvisningar och bygglovsprocessen • detaljplaner ofta över större områden med flera markanvisningar (vanligen 40 -150 lägenheter) • ny arbetsmetod för att få fler aktörer: från 7 till 45 aktiva byggherrar på fem år

Tre skrifter - exempel från Krokom • bygger i lägen där folk vill bo

Tre skrifter - exempel från Krokom • bygger i lägen där folk vill bo och leva • prioritering av kvalitativ skola och förskola • förvärvar attraktiv mark för att kunna driva egna projekt och åker- och skogsmark för att byta mot attraktiva bostadslägen • serviceplan för att tillgodose och främja kommunal och kommersiell service på landsbygden

Tre skrifter - exempel från Halmstad • samhällsbyggnadsmodell som förkortar tiden från idé till

Tre skrifter - exempel från Halmstad • samhällsbyggnadsmodell som förkortar tiden från idé till avslut • Markförvärv och markbyten som samspelar med inriktningen i ÖP • prioritering av uppdragen • förvaltningsövergripande arbete i planärenden • samordningsgrupp behandlar ärenden före politiska beslut

Framgångsfaktorer • Var tydlig i riktlinjer och policys för kommunala markanvisningar. • Våga ha

Framgångsfaktorer • Var tydlig i riktlinjer och policys för kommunala markanvisningar. • Våga ha höga kvalitetsambitioner • Identifiera hur strategiska markförvärv för olika behov blir mest effektivt • Säkerställ att alla förstår vad som behöver belysas • Arbeta med genomförandefrågor så tidigt som möjligt i den fysiska planeringen, helst redan i ÖP och FÖP

Statsbidrag - Kommunbonus § För att stödja kommunerna i arbetet ökat bostadsbyggande § Kommuner

Statsbidrag - Kommunbonus § För att stödja kommunerna i arbetet ökat bostadsbyggande § Kommuner har rätt att söka för varje bostad som omfattas av ett startbesked från byggnadsnämnden under en tolvmånadersperiod (1 augusti – 31 juli) § Bidrag oberoende av storleken på eller typ av bostad -delat i två potter § pott A på 60 % av totala statsbidraget (för 2016 1, 1 miljarder kronor) till de bostäder som byggs som motsvarar behov av bostäder hos nyanlända i respektive kommun § pott B de resterande 40 % (740 miljoner kronor för 2016) går till bostäder som byggs utöver behovet hos nyanlända