12 03 2021 1 Utvikling av avansert klinisk

  • Slides: 14
Download presentation
12. 03. 2021 1

12. 03. 2021 1

Utvikling av avansert klinisk sykepleie på internasjonalt nivå UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE 2

Utvikling av avansert klinisk sykepleie på internasjonalt nivå UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE 2

Definisjon av Advanced Practice Nurse ICN (2004) ” «En autorisert sykepleier som har tilegnet

Definisjon av Advanced Practice Nurse ICN (2004) ” «En autorisert sykepleier som har tilegnet seg kunnskaper på ekspertnivå, ferdigheter i kompleks beslutningstagning, samt klinisk kompetanse til en utvidet funksjon som utformes av konteksten og / eller autorisasjonskrav i det aktuelle land» . 20. 08. 2019 3

Hvem er avansert klinisk sykepleier? International konsensus om at disse fire hører til Advanced

Hvem er avansert klinisk sykepleier? International konsensus om at disse fire hører til Advanced Practice Nursing: 1. 2. 3. 4. Clinical Nurse Specialist (spesialsykepleiere) Jordmor Anestesisykepleiere Nurse Practitioners (Avanserte kliniske sykepleiere/Kliniska specialistsjukskötare/Avancerade specialistsjuksköterskor/Expertsjuksköterskor) Hamric, J. A. Spross & C. M. Hansson (red. 2009). Advanced Practice Nursing An Integrative Approach. USA: Saunders Elsevier. Tracy, M. F. & O’Grady, E. T. (2018). Advanced Practice Nursing. An Integrative Approach. St. Louis, Missouri: Elsevier. 20. 08. 2019 4

o u t h e a s t N o r w a y

o u t h e a s t N o r w a y Advanced Practice Nursing (APN) • APN er et paraplybegrep som tar opp i seg ulike former av avansert klinsk sykepleie og er et uttryk for en utvidet yrkesrolle (Schober & Affara 2006) • En sykepleier som fungerer på en avansert klinisk nivå • Er forankret i sykepleievitenskap • Viktige støttefager medisin, patofysiologi, farmakologi, folkhelsevitenskap mm. 20. 08. 2019 5

Historisk utvikling • Etter 2 vk: stort behov for sykepleiere som kunne ta et

Historisk utvikling • Etter 2 vk: stort behov for sykepleiere som kunne ta et større ansvar for befolkningens helse • - Clinical Nurse Specialists fra 1960 -talet i USA • - Sykepleierteoretikeren Hildegard Peplau (1965): det er behov for CNS: 1. Økt kunnskap innen ulike spesialitetet 2. Den teknologiske utviklingen 3. Befolkningens behov for sykepleiere med spesialkompetanse (‘pediatric nursing’, ‘mental health nursing’, ‘coronary care nursing’) • 1970 -tallet i USA – CNS som en ekspertsykepleier og ‘change agent’ • Utover 1980 -tallet økte antall NP i USA 20. 08. 2019 6

U n i v e r s i t y o f S o

U n i v e r s i t y o f S o u t Historiske utviklingen – Nurse Practitioners - specialutbildade sykepleiere inom hjärtmedicin kunde diagnostisera och behandla livshotande arytmier, varför kunde inte också specialutbildade sykepleiere diagnostisera och behandla barn med luftvägsinfektioner? • - Om intensivsykepleiere kunde lyssna på hjärta och lungor på ICU, varfør kunde inte en sykepleiere med specialutbildning göra det ute i kommunerna, på landet? • - Pediatric Nurse Practitioners var de første i USA på 1960 -talet • - Under 1980 -talet i USA økade antalet NP kraftigt 20. 08. 2019 7

Australian Key Milestones • 1990: First NP committee convened • 1994: Pilot projects commenced

Australian Key Milestones • 1990: First NP committee convened • 1994: Pilot projects commenced • 2000: First NP endorsed • 2005: First National conference • 2008: Formation of the ACNP • 2010: MBS/PBS announced for NP • 2010: National registration 20. 08. 2019 8

Nurse Practitioner Categories in Australia 20. 08. 2019 Ref: Australian College of Nurse Practitioners.

Nurse Practitioner Categories in Australia 20. 08. 2019 Ref: Australian College of Nurse Practitioners. (2011). Results of the 2011 National ACNP Membership Survey 9

U n i v e r s i t y SPESIALIST SYKEPELEIER KONTRA AVANSERT

U n i v e r s i t y SPESIALIST SYKEPELEIER KONTRA AVANSERT SYKEPLEIE, HVEM ER AVANSERT KLINISK SYKEPLEIERE? The Scottish Government 2008. Supporting the development of advanced practice nursing. https: //www. rcn. org. uk/__data/assets/pd f_file/0008/194714/Supporting_the_Devel opment_of_Advanced_Nursing_Practice. p df o f S o u t 20. 08. 2019 10

11 th ICN NP/APN Network Conference 2020 Register 20. 08. 2019 11

11 th ICN NP/APN Network Conference 2020 Register 20. 08. 2019 11

Masterutdanningens oppbygging Masteroppgave Forskningsetikk Vitenskapelig metode Valgfritt fordypningsemne Klinisk praksis Introduksjon til avansert klinisk

Masterutdanningens oppbygging Masteroppgave Forskningsetikk Vitenskapelig metode Valgfritt fordypningsemne Klinisk praksis Introduksjon til avansert klinisk sykepleie Sykdomslære Farmakologi Systematisk klinisk undersøkelsesmetodikk 12. 03. 2021 Master i avansert klinisk sykepleie - MAKS 12

M a s t e r i a v a n s e r

M a s t e r i a v a n s e r t Erfaringer fra nåværende studenter «Jeg er tryggere i alt jeg gjør. Har flere verktøy som jeg ikke hadde før, særlig knyttet til å gjøre en anamnese og klinisk undersøkelse, jeg jobber med mer systematikk. » «Jeg gjør kliniske undersøkelser og vurderinger, og samarbeider godt med tilsynslege. Det er ofte da ikke nødvendig å tilkalle lege akutt, noe jeg ser andre sykepleiere har lav terskel for å gjøre. Problemer kan løses over telefon eller vente til legevisitt. » «Jeg har lært veldig mye ift vurdering og kartlegging. Jeg har mye bedre grunnlag for videre vurdering. Jeg kan si mere om en pasient trenger lege med en gang eller kan vente. Jeg ser mye mer bak hoveddiagnosen, fanger opp bredere problematikk som er viktig for pasienten. » 12. 03. 2021 13

M a s t e r i a v a n s e r

M a s t e r i a v a n s e r t Eksempler på bruk av rollen i praksis AKS i geriatrisk team «Arbeider forebyggende ved å gjøre selvstendige geriatriske vurderinger og kartlegginger av hjemmeboende eldre mulisyke pasienter. Ambulante vurderinger og støttefunksjon for hjemmesykepleien. » AKS i innsatsteam «Kartlegger pasienter med uavklarte behov eller behov som ikke hjemmesykepleien dekker. Følger opp pasienter som har vært innlagt. Følger opp pasienter med kroniske sykdommer som for eksempel KOLS og hjertesvikt» AKS i sykepleierdrevet overgrepsmottak «Gjør selvstendige rettsmedisinske undersøkelser, gjør psykososial og medisinsk oppfølging av pasienter. 12. 03. 2021 14