GLOBLN PROBLMY LIDSTVA Environmentln problmy Globln klimatick zmny

  • Slides: 20
Download presentation
GLOBÁLNÍ PROBLÉMY LIDSTVA Environmentální problémy Globální klimatické změny Bc. Hana KUTÁ, Brno, 2011

GLOBÁLNÍ PROBLÉMY LIDSTVA Environmentální problémy Globální klimatické změny Bc. Hana KUTÁ, Brno, 2011

OSNOVA § Klíčové pojmy 1. NARUŠENÍ OZONOVÉ VRSTVY § Ozonová vrstva § Vznik ozonu

OSNOVA § Klíčové pojmy 1. NARUŠENÍ OZONOVÉ VRSTVY § Ozonová vrstva § Vznik ozonu § Rozpad ozonu § Ozonová díra § Důsledky § Mezinárodní ujednání 2. GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ A SKLENÍKOVÝ EFEKT § Globální oteplování § Skleníkový efekt § Mechanismus skleníkového efektu § Antropogenní činnost § Růst koncentrace CO 2 v ovzduší § Proces globálního oteplování § Dopady § Mezivládní ujednání

Klíčové pojmy § § § freony globální oteplování ozonová díra ozonová vrstva skleníkový efekt

Klíčové pojmy § § § freony globální oteplování ozonová díra ozonová vrstva skleníkový efekt skleníkové plyny http: //zpravodajstvi. ecn. cz/index. stm? x=1981846

1. NARUŠENÍ OZONOVÉ VRSTVY http: //www. treehugger. com/files/2007/09/and_now_for_some_good_news. php

1. NARUŠENÍ OZONOVÉ VRSTVY http: //www. treehugger. com/files/2007/09/and_now_for_some_good_news. php

Ozonová vrstva § § upraveno podle: http: //www. theozonehole. com ozon O 3 stratosféra

Ozonová vrstva § § upraveno podle: http: //www. theozonehole. com ozon O 3 stratosféra 15 – 18 km nad Zemí ochrana proti UV záření

Vznik ozonu O 2 + foton → O + O 2 O → +

Vznik ozonu O 2 + foton → O + O 2 O → + O 3 http: //www. sci. muni. cz/~dobro/ozon_1. htm O

Rozklad ozonu - freony Cl + O 3 → Cl. O + O →

Rozklad ozonu - freony Cl + O 3 → Cl. O + O → Cl http: //www. sci. muni. cz/~dobro/ozon_1. htm + + O 2

Ozonová díra § oslabená vrstva ozonu § první pozorování – 70. léta 20. století

Ozonová díra § oslabená vrstva ozonu § první pozorování – 70. léta 20. století § Antarktida, Jižní Amerika, Austrálie § rozloha 27, 3 km 2 § úbytek 0, 6% ročně upraveno podle http: //www. sci. muni. cz/~dobro/ozon_1. htm

http: //www. theozonehole. com Vývoj koncentrace ozonu nad jižním pólem v září a říjnu

http: //www. theozonehole. com Vývoj koncentrace ozonu nad jižním pólem v září a říjnu 2006 (stupnice v Dobsoných jednotkách)

Důsledky § průnik UV záření na zemský povrch § Živočichové: § karcinogenní účinky (rakovina),

Důsledky § průnik UV záření na zemský povrch § Živočichové: § karcinogenní účinky (rakovina), oslabení imunitního systému, vady zraku § Rostliny: § inhibice růstu a odolnosti http: //www. theozonehole. com/

Mezinárodní ujednání § Vídeňská úmluva: § 1985 § ochrana lidského zdraví a životního prostředí

Mezinárodní ujednání § Vídeňská úmluva: § 1985 § ochrana lidského zdraví a životního prostředí proti nepříznivým účinkům lidské činnosti, které mění nebo by mohly měnit ozonovou vrstvu § Montrealský protokol: § § 1987 konec používání freonů ve výrobě a zastavení dovozu a vývozu těchto látek do roku 2010

2. GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ A SKLENÍKOVÝ EFEKT http: //globalwarming. com/2009/03/the-greenhouse-effect/

2. GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ A SKLENÍKOVÝ EFEKT http: //globalwarming. com/2009/03/the-greenhouse-effect/

Globální oteplování § zvyšování teploty nižších vrstev atmosféry a hladiny světového oceánu § pozorováno

Globální oteplování § zvyšování teploty nižších vrstev atmosféry a hladiny světového oceánu § pozorováno od poloviny 20. století § antropogenní stimulace skleníkového efektu http: //www. discoursive. com/? p=170

Skleníkový efekt § přirozený jev § ohřev zemského povrchu prostřednictvím skleníkových plynů v atmosféře

Skleníkový efekt § přirozený jev § ohřev zemského povrchu prostřednictvím skleníkových plynů v atmosféře § Skleníkové plyny: http: //vt-2004. astro. cz/teorie/D 7/ § vodní pára, CO 2, methan, freony, ozon

Mechanismus skleníkového efektu upraveno podle: http: //star. arm. ac. uk/climate/intro. html § Slunce -

Mechanismus skleníkového efektu upraveno podle: http: //star. arm. ac. uk/climate/intro. html § Slunce - krátkovlnné záření § Země - dlouhovlnné záření § skleníkové plyny v atmosféře odráží záření zpět na povrch § zemský povrch se ohřívá

Antropogenní činnost § zvyšování koncentrace skleníkových plynů v atmosféře (hlavně CO 2) vlivem nešetrného

Antropogenní činnost § zvyšování koncentrace skleníkových plynů v atmosféře (hlavně CO 2) vlivem nešetrného hospodářství: § spalování fosilních paliv § kácení lesů § produkce freonů … http: //www. pastymuncher. co. uk/global-warming/

Růst koncentrace CO 2 v ovzduší § před začátkem průmyslové éry 0, 030 %

Růst koncentrace CO 2 v ovzduší § před začátkem průmyslové éry 0, 030 % CO 2 v ovzduší § dnes přes 0, 035 % CO 2 v ovzduší upraveno podle: http: //www. meteocentrum. cz/zmeny-klimatu/sklenikovy-efektkoncentrace-co 2. php

Proces globálního oteplování § Mezivládní panel pro změnu klimatu (ICCP) – výzkum § v

Proces globálního oteplování § Mezivládní panel pro změnu klimatu (ICCP) – výzkum § v letech 1906 – 2005 se průměrná globální teplota zvýšila o 0, 74 ± 0, 18 °C § s pravděpodobností větší než 90 % může za více než 50 % tohoto oteplení lidská činnost upraveno podle: http: //www. newscientist. com/articleimages/dn 11639/0 climate-myths-the-cooling-after-1940 -shows-co 2 -does-not-cause- warming. html

Dopady § Řetězová reakce: § tání ledovců → stoupání hladiny světového oceánu → zaplavení

Dopady § Řetězová reakce: § tání ledovců → stoupání hladiny světového oceánu → zaplavení přímořských oblastí http: //gnosis 9. net/view. php? cisloclanku=2005120017 → změny v prostorovém složení a skladbě bioty → dopady na zemědělství a ekonomiku lidské společnosti → dopady na lidské zdraví (možnost šíření infekčních chorob apod. ) …

Mezinárodní ujednání § Kjótský protokol: § 1997 § snížení emisí skleníkových plynů do roku

Mezinárodní ujednání § Kjótský protokol: § 1997 § snížení emisí skleníkových plynů do roku 2012 v celkovém průměru o 5, 2 % v porovnání s rokem 1990 § ČR ratifikovala 2001 upraveno podle: http: //www. globalwarmingart. com/wiki/File: Carbon_Emission_by_Region_png