GLOBLN PROBLMY LIDSTVA Sociln problmy Potravinov problm Bc

  • Slides: 26
Download presentation
GLOBÁLNÍ PROBLÉMY LIDSTVA Sociální problémy Potravinový problém Bc. Hana KUTÁ, Brno, 2011

GLOBÁLNÍ PROBLÉMY LIDSTVA Sociální problémy Potravinový problém Bc. Hana KUTÁ, Brno, 2011

OSNOVA • Klíčové pojmy POTRAVINOVÝ PROBLÉM • Rozložení potravinové produkce • Historie růstu potravinové

OSNOVA • Klíčové pojmy POTRAVINOVÝ PROBLÉM • Rozložení potravinové produkce • Historie růstu potravinové produkce 2. ZELENÁ REVOLUCE • Základní charakteristika procesu • Účel vzniku a šíření zelené revoluce • Prostorové rozložení a dopady zelené revoluce

3. SOUČASNÝ STAV • Hlad a podvýživa v současném světě • Světové rizikové regiony

3. SOUČASNÝ STAV • Hlad a podvýživa v současném světě • Světové rizikové regiony • Propojenost potravinového a dalších globálních problémů • Akutní řešení potravinového problému 4. HLAD VERSUS OBEZITA • Hlad v číslech • Nadváha a obezita 5. ŘEŠENÍ POTRAVINOVÉ KRIZE • Způsoby perspektivního zajištění dostatku potravin • Kolik lidí Země uživí?

Klíčové pojmy • • hlad podvýživa potravinová krize zelená revoluce http: //www. shc. edu/theolibrary/graphics/hunger.

Klíčové pojmy • • hlad podvýživa potravinová krize zelená revoluce http: //www. shc. edu/theolibrary/graphics/hunger. jpg

POTRAVINOVÝ PROBLÉM upraveno podle https: //static. flatworldknowledge. com/sites/all/files/imagecache/bo ok/29936/fwk-rittenmacro-fig 19_005. jpg • do počátku

POTRAVINOVÝ PROBLÉM upraveno podle https: //static. flatworldknowledge. com/sites/all/files/imagecache/bo ok/29936/fwk-rittenmacro-fig 19_005. jpg • do počátku antropocénu (tj. konec 18. století) je limitujícím faktorem početnosti lidské populace schopnost uživit se • populace roste geometrickou řadou • produkce potravin roste aritmetickou řadou • masivní nárůst lidské populace → hlad

Rozložení potravinové produkce • ¾ - zemědělská výroba (pěstování zemědělských plodin a chov hospodářských

Rozložení potravinové produkce • ¾ - zemědělská výroba (pěstování zemědělských plodin a chov hospodářských zvířat) • ¼ - rybolov, lov a sběr http: //www. hubnuti-strava. cz/wpcontent/uploads/2010/05/potravinova-pyramida. jpg

Historie růstu potravinové produkce • dříve - růst produkce potravin → zvětšování rozlohy zemědělské

Historie růstu potravinové produkce • dříve - růst produkce potravin → zvětšování rozlohy zemědělské půdy • výnosy zemědělských plodin na jednotku orné půdy rostly pomalu • způsob obhospodařování zůstával v zásadě neměnný • 60. léta 20. století - většina kvalitní zemědělské půdy využita • nutno hledat nová řešení!

1. ZELENÁ REVOLUCE http: //ekolist. cz/velkeobrazky/zemedelstvi/agronom_z. jpg

1. ZELENÁ REVOLUCE http: //ekolist. cz/velkeobrazky/zemedelstvi/agronom_z. jpg

Základní charakteristika procesu • Definice: – je to soubor procesů, vedoucí k intenzifikaci zemědělské

Základní charakteristika procesu • Definice: – je to soubor procesů, vedoucí k intenzifikaci zemědělské produkce • započala v polovině 20. století • Hlavní pilíře: – zavádění nových, vyšlechtěných odrůd hlavních zemědělských plodin (kukuřice, pšenice, rýže) – chemizace (užívání průmyslových hnojiv) – mechanizace – umělé zavlažování –…

Účel vzniku a šíření zelené revoluce • zvýšení hektarových výnosů zemědělských plodin • za

Účel vzniku a šíření zelené revoluce • zvýšení hektarových výnosů zemědělských plodin • za finanční podpory vyspělých státu (především USA) nasytit rozvojový svět upraveno podle http: //www. gatesfoundation. org/annualletter/Publishing. Images/chart-4 -no-green-revolution-forafrica. gif

Prostorové rozložení a dopady zelené revoluce • • první rozvojové země - Indie, Pákistán,

Prostorové rozložení a dopady zelené revoluce • • první rozvojové země - Indie, Pákistán, Mexiko po jejich vzoru šíření do celého světa environmentální dopady - půdní degradace sociální dopady - prohloubení sociálních a regionálních nerovností • současnost - hledání ekologičtějších způsobů zemědělské výroby a nové biotechnologie

2. SOUČASNÝ STAV http: //blog. idnes. cz/blog/5967/59602/Hlad-pokrocilymarasmus. jpg

2. SOUČASNÝ STAV http: //blog. idnes. cz/blog/5967/59602/Hlad-pokrocilymarasmus. jpg

Hlad a podvýživa v současném světě upraveno podle http: //www. fao. org/hunger_graphics/en/ • současná

Hlad a podvýživa v současném světě upraveno podle http: //www. fao. org/hunger_graphics/en/ • současná produkce potravin se snaží v globálním měřítku držet krok s rostoucí populací • podíl podvyživených a hladových klesá • FAO (Food and Agricultur Organization of the United Nations) - na Zemi je stále asi 925 milionů podvyživených a hladovějících • nejvíce ohrožené jsou ženy a děti

Vývoj počtu podvyživených ve světě v letech 1969 - 2010 upraveno podle http: //www.

Vývoj počtu podvyživených ve světě v letech 1969 - 2010 upraveno podle http: //www. fao. org/hunger_graphics/en/

Světové rizikové regiony • Pás hladu a podvýživy: – téměř celá subsaharská Afrika –

Světové rizikové regiony • Pás hladu a podvýživy: – téměř celá subsaharská Afrika – části střední, jižní a jihovýchodní Asie – severní část Latinské Ameriky http: //www. hedvabnastezka. cz/a_image/1200

Pás hladu a podvýživy upraveno podle http: //www. fao. org/hunger/en/

Pás hladu a podvýživy upraveno podle http: //www. fao. org/hunger/en/

Podíl podvyživených na celkové populaci rozvojových zemí v letech 1969 - 2010 upraveno podle

Podíl podvyživených na celkové populaci rozvojových zemí v letech 1969 - 2010 upraveno podle http: //www. fao. org/hunger_graphics/en/

Propojenost potravinového a dalších globálních problémů • souvislost mezi: – bídou – špatným stravováním

Propojenost potravinového a dalších globálních problémů • souvislost mezi: – bídou – špatným stravováním – zdravotním stavem populace – produktivitou práce – ekonomickou situací rozvojových zemí – demografickým vývojem ( komplikace přechodu od tradičního typu reprodukce obyvatelstva k součastnému)

Akutní řešení potravinového problému http: //www. sierraexpress media. com/wpcontent/uploads/2009/11/ Saving_Lives_WFP. jpeg • • bezplatná

Akutní řešení potravinového problému http: //www. sierraexpress media. com/wpcontent/uploads/2009/11/ Saving_Lives_WFP. jpeg • • bezplatná potravinová pomoc ekonomicky vyspělých států Světový potravinový program (World Food Programme): – vznik v roce 1963 pod hlavičkou OSN – pomoc chudým obyvatelům rozvojových zemí v boji s hladem a chudobou – podpora ekonomického a sociálního rozvoje – potraviny a vzdělání pro miliony podvyživených dětí – rychlou a životně důležitá pomoc obětem přírodních katastrof a jiných mimořádných událostí (ozbrojené konflikty, hladomory, apod. ) • negativa humanitární pomoci – často se nedostane k potřebným

3. HLAD VERSUS OBEZITA http: //nd 03. jxs. cz/244/053/5 a 1615 a 007_57606600_o 2.

3. HLAD VERSUS OBEZITA http: //nd 03. jxs. cz/244/053/5 a 1615 a 007_57606600_o 2. jpg http: //nd 01. jxs. cz/563/056/fbcbc 7 bf 1 c_6882329_o 2. jpg

Hlad v číslech • každý den zemře hlady asi 25 tisíc lidí (především žen

Hlad v číslech • každý den zemře hlady asi 25 tisíc lidí (především žen a dětí) • chudí utratí za jídlo přes 70 % svých příjmů, bohatí něco přes 10 % • každých 5 s zemře hlady jedno dítě • denní výdaje na jídlo ve vyspělých zemích činí průměrně 10 $ (210 Kč) • příděly WFP na osobu a den jsou stanoveny na 29 centů (6, 50 Kč)

Nadváha a obezita http: //img. mf. cz/884/540/promotehealth. info. jpg • vyspělé státy světa (především

Nadváha a obezita http: //img. mf. cz/884/540/promotehealth. info. jpg • vyspělé státy světa (především USA) se paradoxně potýkají s nadměrnou spotřebou potravin a jejich obyvatelstvo trápí nadváha a obezita

Nadváha v České republice http: //www. obesitynews. cz/pics/jaky_je_posledni_trend_vyvoje_hmotnosti_ceske_popul ace_1_1. jpg

Nadváha v České republice http: //www. obesitynews. cz/pics/jaky_je_posledni_trend_vyvoje_hmotnosti_ceske_popul ace_1_1. jpg

4. ŘEŠENÍ POTRAVINOVÉ KRIZE http: //nasepenize. cz. imag 3 box. com/images/image/00/lide/deti-nakupovani. jpg

4. ŘEŠENÍ POTRAVINOVÉ KRIZE http: //nasepenize. cz. imag 3 box. com/images/image/00/lide/deti-nakupovani. jpg

Způsoby perspektivního zajištění dostatku potravin 1. 2. 3. 4. 5. 6. zvýšení produktivity zemědělské

Způsoby perspektivního zajištění dostatku potravin 1. 2. 3. 4. 5. 6. zvýšení produktivity zemědělské půdy obdělávání nové půdy - hlavní rezervní plochy v Latinské Americe a Africe objevení nebo vyšlechtění nových odrůd a druhů rostlin a živočichů vyvinutí nových zemědělských postupů nahrazení chovu zvířat pěstováním plodin větší využívání moří, oceánů a ostatních vodních ploch pro chov ryb a dalších vodních organismů (humři, raci, mořské řasy, apod. )

Kolik lidí Země uživí? http: //sarmatia. files. wordpress. com/2011/02/dav. jpg • FAO: až 33

Kolik lidí Země uživí? http: //sarmatia. files. wordpress. com/2011/02/dav. jpg • FAO: až 33 miliard (optimální podmínky) • Reálný odhad: 10 – 15 miliard