Content Strategy Content Strategy Content Strategy Content Strategy

  • Slides: 19
Download presentation

Μαθησιακά Αποτελέσματα • Μετά το πέρας της παρακολούθησης αυτής της ενότητας, θα είστε σε

Μαθησιακά Αποτελέσματα • Μετά το πέρας της παρακολούθησης αυτής της ενότητας, θα είστε σε θέση να: – Ορίσετε τι είναι η Στρατηγική Περιεχομένου (Content Strategy) – Αναθεωρήσετε μία Στρατηγική Περιεχομένου (Content Strategy) – Αναπτύξετε μία Στρατηγική Περιεχομένου (Content Strategy) – Κατανοήσετε τα πλεονεκτήματα της Στρατηγικής Περιεχομένου (Content Strategy) The European Commission support for the production of this presentation does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Ανάπτυξη μιας Στρατηγικής Περιεχομένου (Content Strategy) Βήματα πριν την Στρατηγική Περιεχομένου (Content Strategy) •

Ανάπτυξη μιας Στρατηγικής Περιεχομένου (Content Strategy) Βήματα πριν την Στρατηγική Περιεχομένου (Content Strategy) • Εκτελέστε έναν Έλεγχο Περιεχομένου. Λάβετε υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια: 1. Θέμα. 2. Μήκος. gfg 3. Τόνος. 4. Συνάφεια. 5. Χρονολόγηση. 6. Χαρακτηριστικά. The European Commission support for the production of this presentation does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Σύνοψη • Τώρα που τελείωσε η παρακολούθηση, θα πρέπει να είστε σε θέση να:

Σύνοψη • Τώρα που τελείωσε η παρακολούθηση, θα πρέπει να είστε σε θέση να: – Ορίσετε τι είναι η Στρατηγική Περιεχομένου (Content Strategy) – Αναθεωρήσετε μία Στρατηγική Περιεχομένου (Content Strategy) – Αναπτύξετε μία Στρατηγική Περιεχομένου (Content Strategy) – Κατανοήσετε τα πλεονεκτήματα της Στρατηγικής Περιεχομένου (Content Strategy) The European Commission support for the production of this presentation does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Βιβλιογραφία • Column Five. 4 Benefits of a long-term content strategy. Internet. https: //www.

Βιβλιογραφία • Column Five. 4 Benefits of a long-term content strategy. Internet. https: //www. columnfivemedia. com/4 -benefits-long-term-contentstrategy. {05/03/2019} • Forbes. com. 14 essential elements of a strong content strategy. Internet. https: //www. forbes. com/sites/forbescommunicationscouncil/2018 /09/28/14 -essential-elements-of-a-strong-contentstrategy/#a 9 d 2189771 c 2. Sep. 28, 2018. {11/03/2019} • Halvorson Kristina. The Discipline of Content Strategy. Internet. https: //alistapart. com/article/thedisciplineofcontentstrategy. Dec. 16, 2018. {06/03/2019} • Mc. Gill Justin. How to develop a Content Strategy: A start-to-finish guide. Internet. https: //blog. hubspot. com/marketing/contentmarketing-plan. {15/03/2019} The European Commission support for the production of this presentation does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Βιβλιογραφία • Moz. com, Beginner’s Guide to Content Marketing. Internet. https: //moz. com/beginners-guide-to-content-marketing. {04/03/2019}

Βιβλιογραφία • Moz. com, Beginner’s Guide to Content Marketing. Internet. https: //moz. com/beginners-guide-to-content-marketing. {04/03/2019} • Smith Hannah. What is Content Strategy. Internet. https: //www. distilled. net/resources/what-is-contentstrategy/. June. 12, 2014. {02/03/2019} The European Commission support for the production of this presentation does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Βιβλιογραφία • Shewan Dan, 11 Big Content Marketing Challenges. Internet. https: //www. wordstream. com/blog/ws/2015/03/16/contentmarketing-challenges.

Βιβλιογραφία • Shewan Dan, 11 Big Content Marketing Challenges. Internet. https: //www. wordstream. com/blog/ws/2015/03/16/contentmarketing-challenges. March. 21, 2018. {05/03/2019} • Ysasi Eric, Introduction to Content Marketing. Internet. https: //www. theleverageway. com/blog/introduction-tocontent-marketing/. {05/03/2019} The European Commission support for the production of this presentation does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

VET-Business Partnerships on Work-based learning and Apprenticeships Ευχαριστούμε για την προσοχή σας! www. vet

VET-Business Partnerships on Work-based learning and Apprenticeships Ευχαριστούμε για την προσοχή σας! www. vet 2 business. eu ΑΚΜΗ Ανώνυμη Εκπαιδευτική Εταιρεία Κοδριγκτώνος 16, 11257, Αθήνα https: //iek-akmi. edu. gr/ @VET 2 Business @Vet 2 business. P Any copyright and Intellectual property laws must be respected and are the responsibility of the author. Project Number: 585211 -EPP-1 -2017 -1 -EL-EPPKA 3 -VET-APPREN