CKS Centrum fr Kunskap och Skerhet En ny

  • Slides: 14
Download presentation
CKS -Centrum för Kunskap och Säkerhet. En ny avdelning i Borås Stadsledningskansli

CKS -Centrum för Kunskap och Säkerhet. En ny avdelning i Borås Stadsledningskansli

Varför inrätta CKS… • Samhällsutvecklingen blir allt mer komplex, föränderlig och med snabba händelseutvecklingar.

Varför inrätta CKS… • Samhällsutvecklingen blir allt mer komplex, föränderlig och med snabba händelseutvecklingar. • En framgångsfaktor för att möta denna utveckling är samordning, samverkan och nätverksbyggande mellan verksamheter och myndigheter både intern och externt. • Motverka stuprörseffekter.

CKS Uppdrag…. . • Att arbeta långsiktigt och strukturellt med att försvåra och förhindra

CKS Uppdrag…. . • Att arbeta långsiktigt och strukturellt med att försvåra och förhindra för kriminell verksamhet, korruption och oegentligheter får fäste i Borås Stad. • Att stödja och driva nätverk och samarbeten för konkreta brottsförebyggande åtgärder och aktiviteter mot kriminella nätverk, organiserad brottslighet, våldsbejakande extremism, våld i nära relation samt hedersrelaterat våld.

…. samt även…. • Att starta och ansvara för visselblåsarfunktion. • Att ansvara för

…. samt även…. • Att starta och ansvara för visselblåsarfunktion. • Att ansvara för Borås Stads säkerhets- och försäkringsfrågor samt Borås Stads krisberedskap.

CKS inriktning Kunskap för att förebygga, förhindra och upptäcka… …för konkreta brottsförebyggande åtgärder och

CKS inriktning Kunskap för att förebygga, förhindra och upptäcka… …för konkreta brottsförebyggande åtgärder och aktiviteter…. • Vi måste veta vad vi skall förebygga, förhindra och upptäcka för att vi skall kunna veta hur vi skall göra detta. • Kunskapen ska vi skaffa oss genom samarbeten, samverkan och nätverksbyggande, internt och externt. • Genom lägesbilder-problembilder och orsaksanalyser identifiera vilka konkreta åtgärder och aktiviteter som ska göras mot problemen.

Nationellt projekt för att utveckla brottsförebyggande metoder i utsatta utvecklingsområden. Hässleholmen/Hulta Borås Stad, Sollentuna,

Nationellt projekt för att utveckla brottsförebyggande metoder i utsatta utvecklingsområden. Hässleholmen/Hulta Borås Stad, Sollentuna, Botkyrka, Växjö, Borlänge, Malmö, Norrköping Brottsförebyggande rådet & Malmö Högskola

Arbetsmetod som fokuserar på trygghet i det offentliga rummet (utsatta utvecklingsområden) • Fokus på

Arbetsmetod som fokuserar på trygghet i det offentliga rummet (utsatta utvecklingsområden) • Fokus på de fysiska och sociala aspekter som kan påverka den upplevda tryggheten. • Minska och förebygga otrygghet genom tidiga insatser när problem uppstår eller är på väg att hända

Fritid & mötesplatser AB Bostäder lägesbild Borås Stad Mottagare samordnare lägesbild POLISENS lägesbild Skola

Fritid & mötesplatser AB Bostäder lägesbild Borås Stad Mottagare samordnare lägesbild POLISENS lägesbild Skola & förskola Social tjänst Äldreomsorg Säkerhet Externa aktörer Ekarängskolan F-6 Fältgruppen Äldreboenden Säkerhetssamordnare Krisberedskapssamo. Idrottsföreningar Hässlehus fritidsgård Bodaskolan F-9, 7 -9 Insatser Hemtjänst Väktare Trossamfund Stadsdelsvärdar Fjärdingskolan F-6 IFO Hässlehus bibliotek Förskolor, 12 st Hulta fritidsgård Bostadsbolag Egna hem VI Hässleholmen Mötesplats Hulta Boda Familjecentral Analys-Lägesbild-Återkoppling Fo. F/CKS

Inrapporteringsmall

Inrapporteringsmall

GEMENSAM LÄGESBILD Hässleholmen/Hulta Åtgärder/aktiviteter Handlingsplan BORÅS STADS LÄGESBILD Hässleholmen/Hulta Analys-Lägesbild-Återkoppling Fo. F/CKS AB BOSTÄDER

GEMENSAM LÄGESBILD Hässleholmen/Hulta Åtgärder/aktiviteter Handlingsplan BORÅS STADS LÄGESBILD Hässleholmen/Hulta Analys-Lägesbild-Återkoppling Fo. F/CKS AB BOSTÄDER LÄGESBILD Hässleholmen/Hulta Polisens LÄGESBILD Hässleholmen/Hulta POLISEN Mottagare/samordnare av inrapportering 1. 2. 3. AB Bostäder i Borås Kundstödschef Boendeservicechef VD BORÅS STAD Mottagare/samordnare Av inrapportering Fritid & mötesplatser Skola & förskola Social tjänst Äldreomsorg Säkerhet Externa aktörer Affärsutveckling. Säkerhet OMRÅDES POLISER UTREDNING/ LAGFÖRING UTREDNING UNGDOM Väktare Social Hållbarhet Kundärende gruppen Bo Service UNDERRÄTTELSE

Lägesbild/problembild – Gemensam Läges- problembild Borås Stads lägesbild Sammanställning/analys Underlag för Borås Stads lägesbild

Lägesbild/problembild – Gemensam Läges- problembild Borås Stads lägesbild Sammanställning/analys Underlag för Borås Stads lägesbild Gemensamma problem ü Gemensam lägesbild ü Aktiviteter/åtgärder ü Uppföljning Polisens lägesbild AB Bostäders lägesbild Ca 35 -40 inrapporteringar från Borås Stads Från verksamheterna…verksamheter AB Bostäder Polisen

Tack för visat intresse !!

Tack för visat intresse !!