SKANSEN ARCHITEKTURY PRZEMYSOWEJ WRAZ Z PODZIEMN TRAS TURYSTYCZN

  • Slides: 30
Download presentation
„SKANSEN ARCHITEKTURY PRZEMYSŁOWEJ WRAZ Z PODZIEMNĄ TRASĄ TURYSTYCZNĄ ORAZ MUZEUM ZAKŁADÓW ZBROJENIOWYCH DAG FABRIK

„SKANSEN ARCHITEKTURY PRZEMYSŁOWEJ WRAZ Z PODZIEMNĄ TRASĄ TURYSTYCZNĄ ORAZ MUZEUM ZAKŁADÓW ZBROJENIOWYCH DAG FABRIK W BYDGOSZCZY”

 Projekt „Skansen architektury przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną oraz Muzeum Zakładów Zbrojeniowych

Projekt „Skansen architektury przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną oraz Muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG – Fabrik w Bydgoszczy” umieszczony został w indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego 2007 – 2013. Oś Priorytetowa 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy Działanie 7. 2. Adaptacja do nowych funkcji społeczno gospodarczych terenów poprzemysłowych i powojskowych

Strefa NGL DAG Fabrik Bromberg do czasu zakończenia II wojny światowej nie uległa poważniejszym

Strefa NGL DAG Fabrik Bromberg do czasu zakończenia II wojny światowej nie uległa poważniejszym zniszczeniom, nie objęły jej również powojenne przebudowy, dlatego stanowiła idealne miejsce do adaptacji na cele muzealno – turystyczne.

Istotnym wskaźnikiem wyboru strefy NGL do adaptacji były również jej niesłychane walory architektoniczne, jako

Istotnym wskaźnikiem wyboru strefy NGL do adaptacji były również jej niesłychane walory architektoniczne, jako zróżnicowany przykład niemieckiej architektury przemysłowej okresu II wojny światowej.

W 2007 roku miasto Bydgoszcz przekazało działkę nr 2/92 (strefa produkcji nitrogliceryny zakładów DAG)

W 2007 roku miasto Bydgoszcz przekazało działkę nr 2/92 (strefa produkcji nitrogliceryny zakładów DAG) Muzeum Okręgowemu im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy z zadaniem wykorzystania jej na cele kulturalno- edukacyjno- turystyczne. W 2008 roku powstał program funkcjonalno użytkowy : „Adaptacja dawnej fabryki dynamitu DAG FABRIK BROMBERG – NGL-BETRIEB na cele muzealno-turystyczne”

Cel ogólny projektu: Wzrost atrakcyjności turystycznej Miasta Bydgoszczy i regionu oraz wzrost ich konkurencyjności

Cel ogólny projektu: Wzrost atrakcyjności turystycznej Miasta Bydgoszczy i regionu oraz wzrost ich konkurencyjności na płaszczyźnie społeczno – gospodarczej w wyniku zagospodarowania zdegradowanych obiektów poprzemysłowych DAG Fabrik na cele turystyczno – edukacyjne i kulturalne.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU: ZWIĘKSZENIE WYKORZYSTANIA POTENCJAŁU TURYSTYCZNO – EDUKACYJNEGO I KULTURALNEGO ZESPOŁU OBIEKTÓW DAG

CEL GŁÓWNY PROJEKTU: ZWIĘKSZENIE WYKORZYSTANIA POTENCJAŁU TURYSTYCZNO – EDUKACYJNEGO I KULTURALNEGO ZESPOŁU OBIEKTÓW DAG FABRIK W BYDGOSZCZY

WARTOŚĆ PROJEKTU* Beneficjentem projektu jest Miasto Bydgoszczjednostka samorządu terytorialnego. Wartość całkowita projektu: 8 383

WARTOŚĆ PROJEKTU* Beneficjentem projektu jest Miasto Bydgoszczjednostka samorządu terytorialnego. Wartość całkowita projektu: 8 383 181, 92 zł Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 5 333 316, 48 zł Wartość wkładu z budżetu miasta Bydgoszcz: 3 049 865, 44 zł * Wartość projektu przed ostatecznym rozliczeniem

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 4. SZCZEGÓŁOWE ZAŁOŻENIA FUNKCJONALNOUŻYTKOWE 4. 1. MUZEUM ZAKŁADÓW ZBROJENIOWYCH DAG-FABRIK

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 4. SZCZEGÓŁOWE ZAŁOŻENIA FUNKCJONALNOUŻYTKOWE 4. 1. MUZEUM ZAKŁADÓW ZBROJENIOWYCH DAG-FABRIK I TECHNIKI WOJENNEJ (I ETAP) – PRZEBIEG TRASY TURYSTYCZNEJ ORAZ ZAGOSPODAROWANIE POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW 4. 2. MUZEUM TECHNIKI XIX I XX WIEKU (II ETAP) – ZAGOSPODAROWANIE OBIEKTÓW 4. 3. TRASA HISTORYCZNA (III ETAP) – ZAGOSPODAROWANIE OBIEKTÓW 4. 4. ZAGOSPODAROWANIE OBIEKTÓW POZA TRASAMI TURYSTYCZNYMI 4. 5. OBIEKTY NIEZAGOSPODAROWANE (TRWAŁA RUINA)

Program funkcjonalno - użytkowy

Program funkcjonalno - użytkowy

ZAKRES PROJEKTU OBEJMOWAŁ: - ROBOTY REMONTOWO – BUDOWLANE OŚMIU BUDYNKÓW FABRYCZNYCH POD KĄTEM PRZYSTOSOWANIA

ZAKRES PROJEKTU OBEJMOWAŁ: - ROBOTY REMONTOWO – BUDOWLANE OŚMIU BUDYNKÓW FABRYCZNYCH POD KĄTEM PRZYSTOSOWANIA DLA FUNKCJI EKSPOZYCYJNYCH - REMONT NADZIEMNYCH I PODZIEMNYCH TUNELI ŁĄCZĄCYCH BUDYNKI - PRACE INSTALACYJNE (WODNO-KANALIZACYJNE, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE - ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ BUDYNKÓW - ARANŻACJĘ ZIELENI - INSTALACJĘ LAMP OŚWIETLENIOWYCH - WYPOSAŻENIE OBIEKTÓW W NOWOCZESNĄ INFRASTRUKTURĘ MUZEALNĄ (STANOWISKA AUDIOWIZUALNE, KOMPUTEROWE, INTERAKTYWNE).

EXPLOSEUM Projekt aranżacji przestrzeni ekspozycyjnej: Sylwia Kochaniec STAGE & DESIGN

EXPLOSEUM Projekt aranżacji przestrzeni ekspozycyjnej: Sylwia Kochaniec STAGE & DESIGN

EXPLOSEUM Projekt architektoniczny dr arch. Marek Kleczkowski KLECZKOWSKI – ARCHITEKT Wykonawstwo robót budowlanych i

EXPLOSEUM Projekt architektoniczny dr arch. Marek Kleczkowski KLECZKOWSKI – ARCHITEKT Wykonawstwo robót budowlanych i aranżacyjnych KONTBUD

EXPLOSEUM Scenariusz merytoryczny ekspozycji Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

EXPLOSEUM Scenariusz merytoryczny ekspozycji Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

EXPLOSEUM Budynek przygotowania produkcji – dzieje koncernu DAG

EXPLOSEUM Budynek przygotowania produkcji – dzieje koncernu DAG

EXPLOSEUM Budynek przygotowania produkcji –historia fabryki DAG Bromberg

EXPLOSEUM Budynek przygotowania produkcji –historia fabryki DAG Bromberg

EXPLOSEUM Budynek nitracji gliceryny- produkcja nitrogliceryny w zakładzie DAG Bromberg

EXPLOSEUM Budynek nitracji gliceryny- produkcja nitrogliceryny w zakładzie DAG Bromberg

EXPLOSEUM Budynek denitracji – historia broni i uzbrojenia

EXPLOSEUM Budynek denitracji – historia broni i uzbrojenia

EXPLOSEUM Budynek płuczek kaskadowych - prezentacja filii koncernu DAG

EXPLOSEUM Budynek płuczek kaskadowych - prezentacja filii koncernu DAG

EXPLOSEUM Budynek żelatynizacji – praca przymusowa w III Rzeszy

EXPLOSEUM Budynek żelatynizacji – praca przymusowa w III Rzeszy

EXPLOSEUM Budynek walców osuszających – Armia Krajowa w DAG Bromberg

EXPLOSEUM Budynek walców osuszających – Armia Krajowa w DAG Bromberg

Promocja projektu Plan promocji objął realizację dziewięciu podstawowych zadań promocyjno- informacyjnych: - strona internetowa

Promocja projektu Plan promocji objął realizację dziewięciu podstawowych zadań promocyjno- informacyjnych: - strona internetowa projektu - konferencja prasowa - tablica informacyjna w miejscu realizacji inwestycji - outdoor - współpraca z mediami - ogłoszenia, informacje o zakończeniu projektu w mediach - materiały promocyjno informacyjne ( informator, smycze, ulotki) - konferencja podsumowująca projekt - tablica pamiątkowa

Promocja Projektu

Promocja Projektu

Promocja Projektu

Promocja Projektu

Napisali o nas

Napisali o nas

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Maciej Kułakowski, Maciej Czechowski Dział Architektury Przemysłowej Muzeum okręgowe im. Leona

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Maciej Kułakowski, Maciej Czechowski Dział Architektury Przemysłowej Muzeum okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy