Procesn prvo Prostedky prvn ochrany Mgr Pavel Prak

  • Slides: 11
Download presentation
* Procesní právo Prostředky právní ochrany Mgr. Pavel Pražák

* Procesní právo Prostředky právní ochrany Mgr. Pavel Pražák

* Monopol moci státu * Obecná soudní ochrana soukromých práv * § 12 NOZ

* Monopol moci státu * Obecná soudní ochrana soukromých práv * § 12 NOZ Každý, kdo se cítí ve svém právu zkrácen, může se domáhat ochrany u orgánu vykonávajícího veřejnou moc (dále jen „orgán veřejné moci“). Není -li v zákoně stanoveno něco jiného, je tímto orgánem veřejné moci soud. * Pravomoc soudu § 7 o. s. ř. § 7 odst. 1: V občanském soudním řízení projednávají a rozhodují soudy spory a jiné právní věci, které vyplývají z poměrů soukromého práva, pokud je podle zákona neprojednávají a nerozhodují o nich jiné orgány. *

*Zásada dispoziční (x zás. oficiality) * žalobce je pánem sporu – dispozice s předmětem

*Zásada dispoziční (x zás. oficiality) * žalobce je pánem sporu – dispozice s předmětem řízení *Zásada projednací (x zás. vyšetřovací) * povinnost a břemeno tvrzení a důkazní *Zásada volného hodnocení důkazů *Zásada rovnosti účastníků *Zásada ústnosti *Zásada veřejnosti *

*Žaloba – zahájení řízení = okamžik, kdy dojde soudu (vliv na promlčení) *Zjišťování podmínek

*Žaloba – zahájení řízení = okamžik, kdy dojde soudu (vliv na promlčení) *Zjišťování podmínek řízení * 5 P: pravomoc, příslušnost, podmínky ř. (res iudicata, litispendence, proces. subjektivita…), plná moc, poplatek *Platební rozkaz (při žalobě na peněžité plnění) *Výzva k vyjádření (x § 114 b o. s. ř. ) * Uznání DS *Jednání (přednesy, dokazování, záv. návrhy, rozhodnutí) *Opr. prostředek (koncentrace!) *

*§ 129 odst. 1 zák. o el. komunikacích (ČTÚ) *§ 1 odst. 1 z.

*§ 129 odst. 1 zák. o el. komunikacích (ČTÚ) *§ 1 odst. 1 z. o finančním arbitrovi (pravomoc na výběr) *Soudní ochrana v „plné jurisdikci“ *§ 244 odst. 1 o. s. ř. Rozhodl-li orgán moci výkonné, orgán územního samosprávného celku, orgán zájmové nebo profesní samosprávy, popřípadě smírčí orgán zřízený podle zvláštního právního předpisu (dále jen „správní orgán“) podle zvláštního zákona o sporu nebo o jiné právní věci, která vyplývá z občanskoprávních, pracovních, rodinných a obchodních vztahů (§ 7 odst. 1), a nabylo-li rozhodnutí správního orgánu právní moci, může být tatáž věc projednána na návrh v občanském soudním řízení. *

*Eigenmacht x Selbsthilfe * Svépomoc jednajícího sobě samému k tomu, nač má podle svého

*Eigenmacht x Selbsthilfe * Svépomoc jednajícího sobě samému k tomu, nač má podle svého přesvědčení právo, a to vlastními silami a prostředky, tedy pomoc bez cizí účasti, zvláště bez účasti veřejné moci. * Svémoc = svévole, libovůle a zejména nedovolené zmocnění se věci nebo práva, tedy použití vlastní moci k tomu, aby se jednající domohl něčeho, nač ani podle svého vědomí nemá právo. * § 1006 NOZ držitel se smí svémocnému rušení vzepřít a věci, jež mu byla odňata, při rušebním činu znovu zmocnit, nepřekročí-li přitom meze nutné obrany. *

*§ 14 NOZ Svépomoc *(1) Každý si může přiměřeným způsobem pomoci k svému právu

*§ 14 NOZ Svépomoc *(1) Každý si může přiměřeným způsobem pomoci k svému právu sám, je-li jeho právo ohroženo a je-li zřejmé, že by zásah veřejné moci přišel pozdě. *(2) Hrozí-li neoprávněný zásah do práva bezprostředně, může jej každý, kdo je takto ohrožen, odvrátit úsilím a prostředky, které se osobě v jeho postavení musí jevit vzhledem k okolnostem jako přiměřené. Směřuje-li však svépomoc jen k zajištění práva, které by bylo jinak zmařeno, musí se ten, kdo k ní přikročil, obrátit bez zbytečného odkladu na příslušný orgán veřejné moci. * Zajištění práva – na zaplacení náhrady škody (zloděj). *

*1) Ohrožení práva + zřejmé, že zásah veř. moc pozdě *2) Hrozí bezprostředně neopr.

*1) Ohrožení práva + zřejmé, že zásah veř. moc pozdě *2) Hrozí bezprostředně neopr. zásah + přiměřené prostředky * Neoprávněnost zásahu do práva; * Bezprostřednost takového zásahu spočívající v tom, že zásah buď reálně hrozí jako bezprostřední, anebo již nastal a trvá jako dosud neukončený; * Přiměřenými prostředky osobě v jeho postavení (nikoliv. např. samostříl jako obrana proti krádeži) *

*Spáchá revizor přestupek, když násilím zadrží černého pasažéra do příjezdu policie? * Vztah soukromoprávní

*Spáchá revizor přestupek, když násilím zadrží černého pasažéra do příjezdu policie? * Vztah soukromoprávní (sml. o přepravě § 2550 NOZ) * Konkludentní uzavření nastoupením – i bez jízdenky. * Černý pasažér * 1) Porušení smlouvy * 2) Podvod dle § 50 odst. 1 písm. a) Zo. Př. * Přestupku se dopustí ten, kdo úmyslně způsobí škodu na cizím majetku krádeží, zpronevěrou, podvodem nebo zničením či poškozením věci z takového majetku nebo se o takové jednání pokusí. * § 209 (1) TZ Podvod: Kdo sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. *

*§ 2 (2) Zo. Př: Přestupkem není jednání, jímž někdo odvrací *a) přiměřeným způsobem

*§ 2 (2) Zo. Př: Přestupkem není jednání, jímž někdo odvrací *a) přiměřeným způsobem přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný zákonem nebo *b) nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému zákonem, jestliže tímto jednáním nebyl způsoben zřejmě stejně závažný následek než ten, který hrozil, a toto nebezpečí nebylo možno v dané situaci odvrátit jinak. *Útok na zájem chráněný zákonem, kterým je ochrana majetkových práv provozovatele => nutná obrana ze strany revizora nebo jiné pověřené osoby je přípustná, a to možností odvrátit tento útok zadržením cestujícího, který se pokouší utéct, a uniknout tak následkům jízdy bez platné jízdenky. *1 As 34/2010 -73 ze dne 09. 2010 NSS *

*Dotazy a připomínky na pavel@iprazak. cz *Informace o přednáškách na www. iprazak. cz *

*Dotazy a připomínky na pavel@iprazak. cz *Informace o přednáškách na www. iprazak. cz *