EVIDENCA IMETNIKOV REJNIH IVALI CENTRALNI REGISTER KOPITARJEV SIRIS

  • Slides: 12
Download presentation
 � EVIDENCA IMETNIKOV REJNIH ŽIVALI CENTRALNI REGISTER KOPITARJEV SIRIS mag. Maja Vilfan Februar,

� EVIDENCA IMETNIKOV REJNIH ŽIVALI CENTRALNI REGISTER KOPITARJEV SIRIS mag. Maja Vilfan Februar, 2015

Pravilnik o Evidenci imetnikov rejnih živali in Evidenci rejnih živali (Uradni list RS, št.

Pravilnik o Evidenci imetnikov rejnih živali in Evidenci rejnih živali (Uradni list RS, št. 87/2014) Zavezanci za vpis so gospodarstva, kjer se redi: • • govedo, kopitarji; drobnica, prašiči, divjad iz obore za rejo, alpake, lame , polži; perutnina, kunci; akvakultura, čebele. Izjeme: • do 50 kljunov perutnine oz. pet nojev oz. 50 kuncev oz. enega prašiča; in • živali redi le za lastno porabo; in • jih ne premika z gospodarstva, razen v služnostno klanje.

Sporočanje staleža • Obrazec Stalež živali po vrstah in kategorijah rejnih živali je Priloga

Sporočanje staleža • Obrazec Stalež živali po vrstah in kategorijah rejnih živali je Priloga 1 pravilnika, objavljen bo na spletni strani uprave; • Vlagatelji ukrepov kmetijske politike bodo poročali o staležu vseh rejnih živali hkrati z oddajo zbirne vloge; • Obrazec je prilagojen na način, da kmetijska gospodarstva z več gospodarstvi (lokacijami z živalmi) poročajo za vsako gospodarstvo posebej; • Imetniki živali, ki ne uveljavljajo ukrepov kmetijske politike, bodo poročali o staležu vseh rejnih živali z oddajo obrazca veterinarski organizaciji ali kmetijsko-gozdarskemu zavodu do 30. junija 2015.

Naslov Imetnik živali G-MID 100 gospodarstva Priimek in ime/naziv Na gospodarstvu tržijo mleko ali

Naslov Imetnik živali G-MID 100 gospodarstva Priimek in ime/naziv Na gospodarstvu tržijo mleko ali mlečne(lokacije izdelkeživali) za: govedo DA/NE drobnico DA/NE drugo DA/NE DROBNICA KOPITARJI PRAŠIČI Vrste in kategorije rejnih živali Koeficie Št. živali Povprečno št. Skupno št. dni na 1. 2. živali v turnusu vseh turnusov jagnjeta do enega leta ovce, starejše od enega leta mlečne mesne oziroma so že jagnjile nt GVŽ 0 0, 15 ovni, starejši od enega leta kozlički do enega leta koze, starejše od enega leta mlečne mesne oziroma so že jarile 0, 15 kozli starejši od enega leta žrebeta do enega leta poniji konji, starejši od enega leta osli, mezgi in mule sesni pujski tekači do 30 kg prašiči pitanci in plemenski prašiči od 30 do 110 kg 0, 15 0, 5 1 0, 5 0 0, 04 0, 14 mladi prašiči od 30 do 150 kg (kmečka reja) 0, 18 plemenski merjasci plemenske mladice plemenske svinje 0, 34 0, 23 0, 32

100 Stran Š Imetnik Priimek Naslov (lokacije G-MID Na DA Skupno vseh teleta GOVEDO

100 Stran Š Imetnik Priimek Naslov (lokacije G-MID Na DA Skupno vseh teleta GOVEDO mlado 0, 3 govedo 0, 6 pritlikavi 0, 2 jagnjeta DROBNICA 0, 4 ovce, jagnjile ovni, koze, mle kozli mesne žrebeta KOPITARJI 0, 15 konji, poniji osli, 1 Isesni Č PRAŠI 0, 5 teka 0 praši 0, 04 mladi 0, 18 0, 34 plemenske 0, 23 0, 32 S Vrste Koeficient Št. na Povpre turnusu kokoši PERUTNINA jajc n mati ih jarkice 0, 0016 a pitovni noji 0, 009 purice 0, 02 purani 0, 002 petelini, k 0, 08 plemenski KUNCI 0, 0003 prepelice 0, 0035 pegatke race 0, 01 gosi 0, 004 kunci 0, 006 DIVJAD 0, 0024 OBORE damjaki navadni 0, 1 divji druga 0, 003 fazani , 0003 jerebice či 0, 16 lame DRUGO 0, 14 0, 25 do pitanci od inci a e otran nce) t. . do jajc reja) reje izdelke 1. 2. št. kokoši živali gospodarstvu za 30 praši mezgi starejši enega turnusov in in starejši vpujski starejše praši živali do za rastlinojeda govedo pitovne nesnice (prireja piš noji, kg do gospodarstva pitanju živali alpake nad in do št. kokoši in do jeleni IZ ZA zebu živali) šest nesnice) (prireja ime/naziv GVŽ 110 150 plemenski mufloni za: merjasci kunci dni in enega mladice svinje enega vstari REJO leta dve od od mule od mesecev do nad govedo od jedilnih valilnih od piš kg kme (prireja enega leti manj enega dveh enega tržijo valilnih valiln (kme šest enega leta divjad leta rejnih dve praši kot jajc) DA/NE mesecev leti leta mleko jedilnih leta živali do za eno dveh prirejo oziroma ali drobnico leto jajc) do mle letmesa enega so. DA/NE želeta jarile drugo DA/NE Priloga Stalež kategorijah živali 1 kategorije rejnih po vrstah živali in Uradni Republike Skupno vseh turnusov list št. Slovenije dni 9876 5 /87 9877 12. 2014 polži (navede se število ton odraslih živali) Vrste in kategorije rejnih živali Koeficient GVŽ kokoši nesnice (prireja jedilnih jajc) 0, 003 matične kokoši (prireja valilnih jajc za pitovne 0, 004 piščance) matične kokoši (prireja valilnih jajc za nesnice) PERUTNINA KUNCI DIVJAD IZ OBORE ZA REJO DRUGO jarkice (prireja jedilnih jajc) jarkice (prireja valilnih jajc) pitovni piščanci purani purice noji pitovni noji, stari manj kot eno leto petelini, kokoši kmečke reje gosi race pegatke prepelice plemenski kunci v pitanju damjaki in mufloni navadni jeleni divji prašiči jerebice fazani druga rastlinojeda divjad za prirejo mesa lame in alpake polži (navede se število ton odraslih živali) 0, 003 0, 0016 0, 002 0, 009 0, 25 0, 08 0, 004 0, 01 0, 004 0, 0035 0, 0003 0, 006 0, 0024 0, 14 0, 16 , 0003 0, 14 0, 25 Št. živali Povprečno št. Skupno št. dni na 1. 2. vseh turnusov živali v turnusu

Odgovori na vprašanja • Sporočanje premikov na pašo preko zapisnika o prigonu – za

Odgovori na vprašanja • Sporočanje premikov na pašo preko zapisnika o prigonu – za kopitarje bomo preučili za leto 2016. • Za sporočanje premikov drobnice je obvezen spremni list. • V letu 2015 mora imetnik kopitarjev vpisati podatke na obrazec za sporočanje staleža, v letu 2016 se bodo podatki prepisovali iz CRK, podobno kot pri govedu. • Podatkov o ID drobnice ni v CRD, podatke o plemenskih tropih vodi BF.

Pravilnik o identifikaciji in registraciji kopitarjev (bo objavljen predvidoma marca 2015) • Identifikacija kopitarja:

Pravilnik o identifikaciji in registraciji kopitarjev (bo objavljen predvidoma marca 2015) • Identifikacija kopitarja: označitev, vpis podatkov v CRK in izdaja ID za kopitarja. • Imetnik mora izdajatelju poslati vlogo za identifikacijo v 28 dneh po rojstvu. • Označitev: • Transponder ; • Analiza DNK; • Alternativna metoda za kopitarje, ki gredo v zakol do 12 meseca starosti. • Informacije na telefon: 01 / 477 93 84

Uveljavljanje ukrepov SKP - kopitarji • H kmetijskemu gospodarstvu se štejejo vsi kopitarji, ki

Uveljavljanje ukrepov SKP - kopitarji • H kmetijskemu gospodarstvu se štejejo vsi kopitarji, ki se nahajajo na gospodarstvih, ki pripadajo določenemu KMG; • Če je kopitar več kot 30 dni na gospodarstvu, mora imetnik v CRK sporočiti prihod; • Vpogled v CRK za preverjanje podatkov o kopitarjih na KMG.

Izpis iz CRK

Izpis iz CRK

Avtorizacija davčna in geslo/EMŠO in G-MID

Avtorizacija davčna in geslo/EMŠO in G-MID

KMG WEB aplikacija

KMG WEB aplikacija

Seznam rezultatov

Seznam rezultatov