Terorizam Pojam terorizma latinske rei terror terror terroris

  • Slides: 7
Download presentation
Terorizam

Terorizam

Pojam terorizma • latinske reči terror (terror, terroris – strah): užas, strahovladu, političko zastrašivanje

Pojam terorizma • latinske reči terror (terror, terroris – strah): užas, strahovladu, političko zastrašivanje • doktrina i metod borbe za određene političke ciljeve sistematskom upotrebom nasilja • sračunata upotreba nasilja ili pretnja nasiljem da bi se usadio strah sa namerom da se vlade ili društva zastraše zarad postizanja ciljeva koji su uglavnom politički, verski ili ideološki

Terorizam kao društvena devijacija • Ima uzročno-posledične odnose sa političkim i socijalno-ekonomskim obeležjima globalnih

Terorizam kao društvena devijacija • Ima uzročno-posledične odnose sa političkim i socijalno-ekonomskim obeležjima globalnih društava • Izražava se kroz voljna i svesna delanja ljudi • napada pravne norme određene države • za posledicu može imati različite forme ugrožavanja ljudskih života i društvenih dobara (smrt, povrede, uništavanje imovine. . . ) • postoji pretežno izrazito negativno reagovanje društvene sredine • stvara socijalne strahove, blokira političke procese i podstiče socijalno-političke sukobe i ratove

Ključni elementi terorizma 1) nasilje kao metoda - primena ili pretnja primenom različitih oblika

Ključni elementi terorizma 1) nasilje kao metoda - primena ili pretnja primenom različitih oblika nasilja; 2) građani i vlada kao mete 3) izazivanje straha i iznuđivanje političkih i društvenih promena 4) ostvarivanje postavljenih terorističkih ciljeva – prinuditi vladu ili društvo na „nešto“ – postizanje političkih, religioznih ili ideoloških ciljeva 5) veliki broj žrtava kome teže teroristi što ukazuje na spektakularnost terorizma 6) protivzakonitost

Uzroci terorizma • Objektivni: ekonomsko, političko, socijalno i kulturno-vrednosno stanje u društvu • Subjektivni:

Uzroci terorizma • Objektivni: ekonomsko, političko, socijalno i kulturno-vrednosno stanje u društvu • Subjektivni: politička uverenja o nasilju kao najboljem sredstvu političke borbe, neostvarene ambicije određenih društvenih grupa za vlašću, verska zaokupljenost, želja za osvetom, avanturizam. . .

Faze terorističkih napada • Faza pre incidenta – planiranje • Faza iniciranja – izvršenje

Faze terorističkih napada • Faza pre incidenta – planiranje • Faza iniciranja – izvršenje napada • Faza klimaksa – završetak napada i reakcija službi • Faza nakon incidenta (nekad i pregovori sa policijom) – sumiranje efekata i publicitet terorista

Antiterorističke mere 1) Političke mere 2) Ekonomske i socijalne mere 3) Psihološko-komunikološko-obrazovne mere 4)

Antiterorističke mere 1) Političke mere 2) Ekonomske i socijalne mere 3) Psihološko-komunikološko-obrazovne mere 4) Obaveštajne i vojno-policijske mere 5) Pravne mere