Contents 2 Contents 3 Contents 4 Contents 5

  • Slides: 15
Download presentation

Contents 2

Contents 2

Contents 3

Contents 3

Contents 4

Contents 4

Contents 5

Contents 5

Contents 6

Contents 6

Contents 7

Contents 7

Contents 8

Contents 8

Contents 9

Contents 9

Contents 10

Contents 10

Contents 11

Contents 11

Contents 12

Contents 12

TEST • Theory • Regular test • Middle test • Final test • Practice

TEST • Theory • Regular test • Middle test • Final test • Practice • Lab reports 13

Contact Information • FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY • Lecturer: Master Võ Công Minh •

Contact Information • FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY • Lecturer: Master Võ Công Minh • Blog: www. vocongminh. wordpress. com • Email: minhvc. fit@gmail. com 14

 STT Course Learning Outcome 1 Xác định và giải thích được các mối

STT Course Learning Outcome 1 Xác định và giải thích được các mối nguy hiểm với một hệ thống cho trước 2 Vẽ và giải thích được sơ đồ mạng an toàn cho một tình huống cụ thể (DMZ, Firewall, digital signature) 3 Triển khai được các giải pháp bảo mật hệ thống 4 Xác định được các tài nguyên, chi phí cần có để triển khai hệ thống 5 Chọn lựa giải pháp bảo mật hệ thống (ở mức HĐH) dựa trên kết quả phân tích yêu cầu người dùng 6 Giải thích được 1 số điều khoản liên quan đến an ninh mạng trong quy tắc ứng xử của ACM 7 Viết được bảng đặc tả yêu cầu về an ninh hệ thống theo từng loại người dùng khác nhau 8 7 Phân tích được tác động của an ninh hệ thống tại đơn vị hiện tại đến cá nhân, tổ chức, xã hội 15