ATA KARNET ta je ATA karnet ATA karnet

  • Slides: 9
Download presentation
ATA KARNET Šta je ATA karnet? ATA karnet je jednostavan međunarodni carinski dokument koji

ATA KARNET Šta je ATA karnet? ATA karnet je jednostavan međunarodni carinski dokument koji se koristi da bi se pojednostavio privremeni uvoz roba u stranu zemlju s rokom važenja do 1 godine dana. ATA karnet se izdaje za robu koja će se privremeno izvesti iz Crne Gore, a zatim ponovo uvesti u nepromijenjenom stanju. U svijetu, ATA karnet je sinonim pasoša za robu.

KO MOŽE KORISTITI ATA KARNET? • Nosilac ATA karneta može biti samo domaće pravno

KO MOŽE KORISTITI ATA KARNET? • Nosilac ATA karneta može biti samo domaće pravno ili fizičko lice. • Nosilac ATA karneta može imati svog Zastupnika (jednog ili višemaksimum 3 mjesta na karnetu). • Zastupnik je osoba koja putuje sa karnetom tj. , prati robu. To može biti sam prevoznik ili neka druga osoba koju nosilac ovlasti, a može se navesti i više osoba. Ukoliko je zastupnik strano lice ili se ne zna ko će to biti, u rubrici “Zastupnik” se upisuje Pismo ovlašćenja.

KAKO IZGLEDA ATA KARNET? Ø ATA Karnet se sastoji od zelenih korica (prvi i

KAKO IZGLEDA ATA KARNET? Ø ATA Karnet se sastoji od zelenih korica (prvi i zadnji list) i listova različitih boja koji se nalaze između korica. Ø Svi listovi i korice su formata A 4 i zajedno čine jedan komplet ATA Karneta. Ø Broj listova između korica zavisi od broja zemalja kroz koje se putuje tj. , vrši privremeni uvoz. Ø Sadržaj jednog ATA Karneta može se predstaviti na sledeći način: Ø 1. Prednja zelena korica; 2. Taloni (žuti, bijeli, plavi); 3. Kuponi (žuti, bijeli, plavi); 4. Dodatni listovi za Robnu listu (žuti, bijeli, plavi); 5. Zadnja zelena korica. Ø Zelena prednja i zadnja korica zajedno sa talonima uvijek ostaju sa karnetom i važe do godinu dana od datuma izdavanja. To znači da se ove korice mogu upotrijebiti za više putovanja u toku predviđenog roka od 1 godine, uz uslov da se uvijek izvozi roba sa spiska navedenog na poleđini zelene prednje korice tj. , sa Robne liste. Ø Žuti talon je isključivo za upotrebu domaće carine (izvoz/ponovni uvoz) i predviđen je za 4 putovanja. Ovaj talon obavezno ostaje u karnetu tj. , ne odvaja se od njega. Ako je predviđeno više od 4 putovanja dokupljuju se dodatni žuti taloni.

Ø Bijeli talon je isključivo za upotrebu strane carine (uvoz/ponovni izvoz) i predviđen je

Ø Bijeli talon je isključivo za upotrebu strane carine (uvoz/ponovni izvoz) i predviđen je za 4 putovanja. Ovaj talon obavezno ostaje u karnetu tj. , ne odvaja se od njega. Ako je predviđeno više od 4 putovanja dokupljuju se dodatni bijeli taloni. Ø Plavi talon je za carinsku ovjeru ulaza i izlaza iz zemlje tranzita i predviđen je za 8 tranzita. Ovaj talon obavezno ostaje u karnetu tj. , ne odvaja se od njega. Kada se istroši takođe se dokupljuje. Ø Žuti kupon (IZVOZ/PONOVNI UVOZ) je perforiran ( IZBUŠEN) i njega prilikom ovjere zadržava carinik na izlazu karneta iz Crne Gore tj. , prilikom njegovog povratka u Crnu Goru. Ø Bijeli kupon (UVOZ/PONOVNI IZVOZ) je perforiran i njega prilikom ovjere zadržava carinik na ulazu odnosno, izlazu iz zemlje privremenog uvoza. Ø Plavi kupon (TRANZIT) je perforiran i njega prilikom ovjere zadržava carinik na ulazu i izlazu karneta iz zemlje tranzita. Ø Dodatni listovi (žuti, bijeli, plavi) ispisuju se u slučaju da poleđina prednje zelene korice nije dovoljna za cjelokupan popis robe.

KOJI SU USLOVI ZA KORIŠĆENJE ATA KARNETA? Roba pomoću ATA karneta prelazi granicu brzo

KOJI SU USLOVI ZA KORIŠĆENJE ATA KARNETA? Roba pomoću ATA karneta prelazi granicu brzo i jednostavno, bez angažovanja špeditera, (ATA karnet se koristi i za tranzit kroz zemlju, članicu ATA sistema), pod uslovima iz ATA konvencije ali pri tome se moraju poštovati određena pravila i uslovi: A) Sva roba izvezena/uvezena po osnovu ATA karneta mora da bude u potpunosti ponovo izvezena/uvezena u istom stanju u kojem je bila izvezena/uvezena (nije namenjena za prodaju, iznajmljivanje, komercijalno održavanje, obradu, popravku, interni saobraćaj, industrijsku ambalažu ili proizvodnju, izgradnju, komercijalnu eksploataciju prirodnih resursa itd. ). B) Sva roba izvezena/uvezena po osnovu ATA karneta mora da bude lako prepoznatljiva prilikom izvoza/uvoza i ponovnog izvoza/uvoza C) Sve vrijednosti obuhvaćene robe moraju da predstavljaju pravu komercijalnu vrijednost u zemlji izdavanja. D) Svi nosioci moraju da poštuju nacionalne zakone i propise zemlje polaska/zemalja koje se posećuju/zemalja u tranzitu. E) Sva roba obuhvaćena karnetom je podložna carinskoj inspekciji i kada god to zahtjeva inspekcija. F) Rok važenja ATA karneta određuje privredna komora u skladu sa rokom predviđenim Konvencijom, odnosno do 12 meseci od datuma izdavanja. Međutim, carinski organi zemalja članica ATA lanca mogu da utvrde i kraći rok, shodno svojim nacionalnim propisima, a u skladu sa relevantnim Konvencijama.

KOJA ROBA SMIJE NA ATA KARNET? • ATA karnet se koristi za svu robu

KOJA ROBA SMIJE NA ATA KARNET? • ATA karnet se koristi za svu robu namenjenu ličnoj ili profesionalnoj upotrebi, uključujući trgovačke uzorke, stručnu I naučnu opremu, sajamske eksponate, izložbene predmete i sl. • Antikviteti, mašine, alatne mašine, oprema za ugostiteljstvo, obuća, igračke, kompjuteri, kancelarijska oprema, transformatori, generatori struje, električna/elektronska i naučna oprema, hirurška i stomatološka oprema, nakit i predmeti od plemenitih metala/dragog kamenja, muzički stubovi, audio-vizuelni aparati, fotografska oprema i oprema za snimanje filma, laseri, muzički instrumenti i ploče, materijal za izlaganje, filmovi, motorna vozila i pribor, oprema za grijejanje i osvjetljenje, poljoprivredne mašine, namještaj, zemljano posuđe, slike i drugi umjetnički radovi, kišobrani, trkački konji, koferi, pozorišni efekti i rekvizite, koncertni i muzički instrumenti, kožna i sportska roba, odeća, jahte i čamci, izložbeni štandovi itd. • Broj ili količna svakog predmeta moraju biti razumni, skladno namjeni uvoza. • ATA karnet se ne izdaje za prehrambene proizvode (potrošna i kvarljiva roba, hrana, piće), robu namjenjenu preradi ili popravci, reklamni materijal koji će biti podjeljen na sajmovima ili izložbama i za opremu koja treba da se koristi za industrijsku proizvodnju ili pakovanje robe ili za eksploataciju prirodnih izvora, za izgradnju, opravku ili održavanje zgrada, za uklanjanje zemlje i slične radove.

KAKO DOĆI DO ATA KARNETA Popunjavanje zahtjeva za ATA karnet se vrši unosom podataka

KAKO DOĆI DO ATA KARNETA Popunjavanje zahtjeva za ATA karnet se vrši unosom podataka u ONLINE APLIKACIJU ZA ATA KARNETE, a preuzimanje u ATA Odeljenju Privredne komore CG. Popunjavanje rukom nije dozvoljeno.

KOJA JE CIJENA ATA KARNETA Cijena karneta zavisi od: • – načina putovanja •

KOJA JE CIJENA ATA KARNETA Cijena karneta zavisi od: • – načina putovanja • – zemlje privremenog uvoza i • – vrijednosti robe navedene u Zahtjevu. Cijena ATA karneta se formira na sledeći način: • • • Uplata za ATA karnet Cijena jednog lista Premija za osiguranje Napomena: • Premija osiguranja se odnosi na osiguranje obaveza plaćanja carinskih dažbina, a ne na osiguranje robe u transportu ili od pričinjene štete, krađe, itd. • Nakon popunjavanja ONLINE APLIKACIJE za ATA KARNETE obračunava se cijena karneta i izdaje faktura/račun, na osnovu koje se vrši uplata u nekoj od ekspozitura banaka, pošte ili blagajne u okviru Privredne komore CG.

PITANJA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ŠTA JE ATA KARNET? KO MOŽE

PITANJA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ŠTA JE ATA KARNET? KO MOŽE KORISTITI ATA KARNET? KAKO IZGLEDA ATA KARNET? KOJI SU USLOVI ZA KORIŠĆENJE ATA KARNETA? ZA KOJU ROBU SE KORISTI ATA KARNET? KAKO DOĆI DO ATA KARNETA? KAKO SE FORMIRA CIJENA ATA KARNETA?