Elektrick sily a elektrick pole vo vodii Soa

  • Slides: 8
Download presentation
Elektrické sily a elektrické pole vo vodiči ©Soňa Štancelová_2014

Elektrické sily a elektrické pole vo vodiči ©Soňa Štancelová_2014

Pohľad zblízka na prúd Elektrickým prúdom nazývame usmernený tok (pohyb)nabitých častíc vo vodiči Ø

Pohľad zblízka na prúd Elektrickým prúdom nazývame usmernený tok (pohyb)nabitých častíc vo vodiči Ø V Voľné kovových elektróny vodičoch prenášajú náboj v celom voľné elektróny obvode súčasne

Čo už vieme. . . ü Pohybujúce sa teleso má pohybovú energiu. ü Pri

Čo už vieme. . . ü Pohybujúce sa teleso má pohybovú energiu. ü Pri náraze ju (alebo jej časť) môže odovzdať inému telesu Toto platí aj o časticiach, teda aj o elektrónoch

Čo už vieme. . . Ø Sila koná prácu, ak pôsobí na teleso v

Čo už vieme. . . Ø Sila koná prácu, ak pôsobí na teleso v smere jeho pohybu a premiestni ho po určitej dráhe Určitá sila ich Častice sa neustále pohyb usmerní pohybujú.

Prúd môžeme opísať nasledovne: • Pohybovú energiu elektrónom dodáva zdroj elektrickej energie • Po

Prúd môžeme opísať nasledovne: • Pohybovú energiu elektrónom dodáva zdroj elektrickej energie • Po zrážkach strácajú elektróny energiu – prejeví sa to ako teplo • Aby znovu nadobudli energiu musí pôsobiť sila, ktorá vykoná potrebnú prácu elektrická sila

Pohľad zblízka na prúd Ø Smer elektrického prúdu je určený od kladného pólu batérie

Pohľad zblízka na prúd Ø Smer elektrického prúdu je určený od kladného pólu batérie k zápornému – opačný ako smer pohybu elektrónov

Podmienky prechodu elektrického prúdu Ø trvalo udržiavané elektrické pole Ø dostatok voľných elektrónov Ø

Podmienky prechodu elektrického prúdu Ø trvalo udržiavané elektrické pole Ø dostatok voľných elektrónov Ø obvod uzavretý

 • Lapitková: Fyzika pre 9. roč • Planéta vedomostí

• Lapitková: Fyzika pre 9. roč • Planéta vedomostí