Aratrma ve Aratrma Trleri Aratrma her trl gerek

  • Slides: 4
Download presentation
Araştırma ve Araştırma Türleri Araştırma, her türlü gerçek ve ilkeleri ortaya çıkarmak için bazı

Araştırma ve Araştırma Türleri Araştırma, her türlü gerçek ve ilkeleri ortaya çıkarmak için bazı bilgi alanlarında yapılan dikkatli ve sistematik çalışma ve incelemedir (Büyüköztürk ve diğ. , 2008) Deneysel Araştırma Korelasyonel Araştırma Nedensel Karşılaştırma Araştırması Tarama Araştırması Etnografik Araştırma Tarih Araştırması Eylem Araştırması

Nicel ve Nitel Araştırmalar https: //acikders. ankara. edu. tr/pluginfile. php/126458/mod_resource/content/0/Arastirma. Yontem. DR_nitelnicel_4. pdf Genel

Nicel ve Nitel Araştırmalar https: //acikders. ankara. edu. tr/pluginfile. php/126458/mod_resource/content/0/Arastirma. Yontem. DR_nitelnicel_4. pdf Genel olarak sosyal bilimlerde yapılan araştırmaları nitel araştırmalar ve nicel araştırmalar olarak ikiye ayıranlar vardır. Bununla birlikte, bu sınıflandırmanın iki zıt araştırma türü olmadığını söyleyen araştırmacılar bulmak da mümkündür. Nitel Araştırma Değerlendirir Kavramları Kullanır Kuramsaldır Yorumlar Nicel Araştırma Sayar, ölçer Toplanan veriyi işler İstatistikidir Betimler, kestirir

Nitel ve nicel araştırma yaklaşımları arasındaki farkı ortaya çıkartmak açısından kullanılan yöntemlerin değerlendirilmesi daha

Nitel ve nicel araştırma yaklaşımları arasındaki farkı ortaya çıkartmak açısından kullanılan yöntemlerin değerlendirilmesi daha anlamlı olabilir. Gözlemleyeceğimiz olayların (1)konuşma/sözlü dil, (2)eylem ve davranışlar, (3)yazılı metinler olduğunu düşünürsek nitel yaklaşımlarla nicel yaklaşımlar arasında veri toplama teknikleri açısından farklar vardır. Niteliksel Konuşma/sözlü dil Görüşme (mülakat) Eylem/davranış Gözlem Metin/belgeler Söylem çözümlemesi Niceliksel Anket Deney Sayıların çözümlemesi

Nicel Bir Araştırmanın Bölümleri BÖLÜM I GİRİŞ Problem Durumu Amaç/Problem Cümlesi Alt Problemler Denenceler

Nicel Bir Araştırmanın Bölümleri BÖLÜM I GİRİŞ Problem Durumu Amaç/Problem Cümlesi Alt Problemler Denenceler (Hipotezler) Araştırmanın Önemi Sayıltılar (Varsayımlar) Sınırlılıklar Tanımlar BÖLÜM II İLGİLİ LİTERATÜR Yurt İçinde Yapılan Araştırmalar Yurt Dışında Yapılan Araştırmalar BÖLÜM III YÖNTEM Araştırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Araçları Verilerin Analizi İşlem BÖLÜM IV BULGULAR BÖLÜM V SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER Ünite