ALVE SLOVAKIA s r o Vsetnska cesta 731

  • Slides: 6
Download presentation
 ALVE SLOVAKIA, s. r. o. , Vsetínska cesta 731, 020 01 Púchov tel.

ALVE SLOVAKIA, s. r. o. , Vsetínska cesta 731, 020 01 Púchov tel. : +421 42 465 09 00, fax. : +421 42 465 09 01 e-mail: alve@alveslovakia. sk www. alve. sk Periodické kontroly rebríkov. ALVE SLOVAKIA, s. r. o. – Mgr. Ernest Hromník

 ALVE SLOVAKIA, s. r. o. , Vsetínska cesta 731, 020 01 Púchov tel.

ALVE SLOVAKIA, s. r. o. , Vsetínska cesta 731, 020 01 Púchov tel. : +421 42 465 09 00, fax. : +421 42 465 09 01 e-mail: alve@alveslovakia. sk www. alve. sk Periodickú prehliadku vykonávajú oprávnené osoby podľa právnych predpisov a ostatných predpisov. Vyhláška SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. : § 50 odst. 4 – Prostriedky osobného zabezpečenia (POZ) sa musia pravidelne kontrolovať a skúšať najmenej raz za dva roky, ak osobitné predpisy neurčujú inak. Funkčné skúšky osobného zabezpečenia treba vykonať po každej mimoriadnej udalosti (zachytenie pádu pracovníka, extrémne namáhanie a pod. ). § 14 odst. 12 – Vizuálne prehliadky rebríkov sa musia vykonať pri výdaji zo skladu alebo prijme do skladu a pred každým použitím. Podľa požiadaviek technických noriem dodávateľ stavebných prác je povinný pravidelne vykonávať skúšky stability a pevnosti rebríkov najmenej raz ročne. Poškodené rebríky a tie ktoré nevyhovujú skúškam, sa nesmú používať. Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z. : § 5 odst. 1 – Ak bezpečnosť pracovného prostriedku závisí od podmienok jeho inštalácie, zamestnávateľ je povinný zabezpečiť vykonanie kontroly pracovného prostriedku po jeho inštalovaní a pred jeho prvým použitím a kontroly po jeho inštalovaní na inom mieste, aby zabezpečil správnu inštaláciu pracovného prostriedku a jeho správne fungovanie. Kontrolu vykonávajú oprávnené osoby podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

 ALVE SLOVAKIA, s. r. o. , Vsetínska cesta 731, 020 01 Púchov tel.

ALVE SLOVAKIA, s. r. o. , Vsetínska cesta 731, 020 01 Púchov tel. : +421 42 465 09 00, fax. : +421 42 465 09 01 e-mail: alve@alveslovakia. sk www. alve. sk § 5 odst. 2 – Ak sa pracovný prostriedok používa v podmienkach, ktoré zhoršujú jeho stav a vytvárajú možnosť vzniku nebezpečenstva, zamestnávateľ v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na včasné odhalenie a nápravu zhoršeného stavu, je povinný zabezpečiť vykonanie: a) pravidelnej kontroly alebo skúšky pracovného prostriedku oprávnenou osobou, b) osobitnej kontroly pracovného prostriedku oprávnenou osobou vždy, ak sa vyskytnú výnimočné okolnosti, ktoré môžu ohroziť bezpečnú prevádzku pracovného prostriedku, najmä úprava, porucha, havária, pôsobenie prírodného javu alebo dlhšia prestávka v jeho používaní. § 5 odst. 3 – Pri pracovnom prostriedku, u ktorého vykonávanie kontrol a skúšok neustanovujú právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, určí rozsah a periodicitu kontroly zamestnávateľ.

 ALVE SLOVAKIA, s. r. o. , Vsetínska cesta 731, 020 01 Púchov tel.

ALVE SLOVAKIA, s. r. o. , Vsetínska cesta 731, 020 01 Púchov tel. : +421 42 465 09 00, fax. : +421 42 465 09 01 e-mail: alve@alveslovakia. sk www. alve. sk § 5 odst. 4 – Zamestnávateľ je povinný uchovávať záznamy o výsledku kontroly po dobu ustanovenú právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tak, aby boli v prípade potreby kedykoľvek dostupné príslušným dozorným orgánom. Ak sa pracovný prostriedok používa mimo pracoviska zamestnávateľa alebo jeho priestoru, musí byť v mieste jeho používania vybavený príslušnými dokladmi o vykonaní poslednej kontroly. STN EN 365 bod 4. 4 a 4. 7 - Periodické skúšanie musí byť najmenej jedenkrát za dvanásť mesiacov, osobou kompetentnou na periodické skúšanie a presne v súlade s postupmi výrobcu na periodické skúšanie.

 ALVE SLOVAKIA, s. r. o. , Vsetínska cesta 731, 020 01 Púchov tel.

ALVE SLOVAKIA, s. r. o. , Vsetínska cesta 731, 020 01 Púchov tel. : +421 42 465 09 00, fax. : +421 42 465 09 01 e-mail: alve@alveslovakia. sk www. alve. sk Pri periodických kontrolách rebríkov je potrebné skontrolovať: a) Označenie rebríka, výrobný štítok – musí byť vždy viditeľný a čitateľný, pri poškodení nutná výmena b) stojky, pri laminátových rebríkoch bočné laminátové profily – nesmú byť poškodené (prasknuté, zlomené, narezané a pod. ) – pri poškodení je nutné rebrík vymeniť, c) priečky – nesmú byť prehnuté, alebo uvoľnené - pri poškodení zabezpečiť výmenu priečky priamo u výrobcu, d) plastové a gumové pätky – pri opotrebení vymeniť, e) uvoľnené skrutkované spoje na lištách – pritiahnuť, f) uvoľnené háčiky – oprava nutná u výrobcu (opravu je nutné urobiť čo najskôr, aby nedošlo k neopraviteľnému poškodeniu rebríka), g) výstuhy – musia byť pevne uchytené, h) stabilita a tuhosť konštrukcie a spojov – pri nedostatkoch je potrebná oprava u výrobcu.

 ALVE SLOVAKIA, s. r. o. , Vsetínska cesta 731, 020 01 Púchov tel.

ALVE SLOVAKIA, s. r. o. , Vsetínska cesta 731, 020 01 Púchov tel. : +421 42 465 09 00, fax. : +421 42 465 09 01 e-mail: alve@alveslovakia. sk www. alve. sk