Zvren jednn komplexn pozemkov pravy v k Suchomasty

  • Slides: 26
Download presentation
Závěrečné jednání – komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Suchomasty a v k. ú.

Závěrečné jednání – komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Suchomasty a v k. ú. Málkov u Suchomast Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Beroun Vypracoval: Ing. Pavel Jakubův Místo a termín konání: Sokolovna v Suchomastech, 11. 8. 2016, 17: 00

Osnova I. III. IV. V. VIII. IX. X. XI. Zahájení řízení o pozemkových úpravách

Osnova I. III. IV. V. VIII. IX. X. XI. Zahájení řízení o pozemkových úpravách Výběr zpracovatele pozemkových úprav Úvodní jednání Podrobný průzkum terénu a jeho vyhodnocení Zeměměřické činnosti Zpracování soupisu nároků vlastníků pozemků Plán společných zařízení Návrh nového uspořádání pozemků Rozhodování o pozemkových úpravách Vyhotovení podkladů pro obnovu katastrálního operátu Vytyčení nově navržených pozemků 2

I. Zahájení řízení o pozemkových úpravách Řízení o komplexních pozemkových úpravách v k. ú.

I. Zahájení řízení o pozemkových úpravách Řízení o komplexních pozemkových úpravách v k. ú. Suchomasty a v k. ú. Málkov u Suchomast zahájilo Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Beroun veřejnou vyhláškou. Pozemkové úpravy byly zahájeny v k. ú. Suchomasty dne 7. 5. 2011 a v k. ú. Málkov u Suchomast dne 3. 5. 2011. 3

II. Výběr zpracovatele pozemkových úprav Zpracovatelem komplexních pozemkových úprav v k. ú. Suchomasty a

II. Výběr zpracovatele pozemkových úprav Zpracovatelem komplexních pozemkových úprav v k. ú. Suchomasty a v k. ú. Málkov u Suchomast je na základě výsledku výběrového řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. , o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů sdružení firem Geodetické služby Plzeň spol. s r. o. , adresa: Popelnicová 1035/60, Plzeň 4, IČ 48360686 a GEOMAPA RAKOVNÍK s. r. o. , Tyršova 157, Rakovník II, IČ 27094189. Osoba úředně oprávněná k projektování pozemkových úprav: Marie Pavlíčková. 4

III. Úvodní jednání při komplexních pozemkových úpravách v k. ú. Suchomasty a v k.

III. Úvodní jednání při komplexních pozemkových úpravách v k. ú. Suchomasty a v k. ú. Málkov u Suchomast se konalo dne 29. 3. 2012. Účastníci řízení byli seznámeni s účelem, rozsahem a cílem pozemkových úprav. Vlastníci byli dále seznámeni s postupem zpracování jednotlivých etap komplexních pozemkových úprav. Na úvodním jednání byl zvolen sbor zástupců a vybráno místo, od kterého byla počítána vzdálenost k pozemkům jednotlivých vlastníků pro posouzení přiměřenosti původních a navrhovaných pozemků. 5

IV. Podrobný průzkum terénu a jeho vyhodnocení V rámci přípravných prací bylo zpracovatelem komplexních

IV. Podrobný průzkum terénu a jeho vyhodnocení V rámci přípravných prací bylo zpracovatelem komplexních pozemkových úprav v k. ú. Suchomasty a v k. ú. Málkov u Suchomast provedeno vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu. 6

V. Zeměměřické činnosti • Dohledání a ověření stávajícího bodového pole a jeho doplnění •

V. Zeměměřické činnosti • Dohledání a ověření stávajícího bodového pole a jeho doplnění • Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území • Geometrické a polohové určení vnitřního a vnějšího obvodu upravovaného území • Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 7

VI. Zpracování soupisu nároků vlastníků pozemků Nárok vlastníka je podkladem pro vypracování návrhu nového

VI. Zpracování soupisu nároků vlastníků pozemků Nárok vlastníka je podkladem pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků, neboť na základě tohoto nároku se posuzuje přiměřenost návrhu. • Výměra řeš. pozemků v k. ú. Suchomasty: 474 ha • Výměra neřeš. pozemků v k. ú. Suchomasty: 4 ha • Opravný koeficient je: 0, 999243 • Výměra řeš. pozemků v k. ú. Málkov u Such. : 326 ha • Výměra neřeš. pozemků v k. ú. Málkov u Such. : 0 ha • Opravný koeficient je: 0, 998914 8

obr. č. 1 – vl. mapa v k. ú. Suchomasty dle aktuálního stavu kat.

obr. č. 1 – vl. mapa v k. ú. Suchomasty dle aktuálního stavu kat. operátu

obr. č. 2 – vl. mapa v k. ú. Málkov u Such. dle aktuálního

obr. č. 2 – vl. mapa v k. ú. Málkov u Such. dle aktuálního stavu kat. operátu

VII. Plán společných zařízení Prvky plánu společných zařízení • Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků

VII. Plán společných zařízení Prvky plánu společných zařízení • Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků • Protierozní opatření pro ochranu půdního fondu • Vodohospodářská opatření • Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí 11

obr. č. 3 – hlavní výkres plánu společných zařízení v k. ú. Suchomasty

obr. č. 3 – hlavní výkres plánu společných zařízení v k. ú. Suchomasty

Priority realizací prvků plánu společných zařízení k. ú. Suchomasty Stanovené priority realizace prvků plánu

Priority realizací prvků plánu společných zařízení k. ú. Suchomasty Stanovené priority realizace prvků plánu společných zařízení: 1. RC 2 2. RC 9 - hlavní PC, kategorie P 4, 5/30 (vozovka 3, 5 m) - v lokalitě Na Remízu - propojení silnice III/11531 s Borkem (okolo Čertova ryb. ) - vedlejší PC, kategorie P 4, 0/20 (vozovka 3, 5 m) - v lokalitě Za Hřbitovem - propojení Málkova s Borkem - v k. ú. Málkov u Suchomast navazuje cesta RC 3 13

obr. č. 4 – hlavní výkres plánu společných zařízení v k. ú. Málkov u

obr. č. 4 – hlavní výkres plánu společných zařízení v k. ú. Málkov u Such.

Priority realizací prvků plánu společných zařízení k. ú. Málkov u Suchomast Stanovené priority realizace

Priority realizací prvků plánu společných zařízení k. ú. Málkov u Suchomast Stanovené priority realizace prvků plánu společných zařízení: 1. RC 3 - vedlejší PC, kategorie P 4, 0/20 (vozovka 3, 5 m) - v lokalitě Na Průhonu - propojení Málkova s Borkem - v k. ú. Suchomasty navazuje cesta RC 9 15

VIII. Návrh nového uspořádání pozemků Při tvorbě návrhu nového uspořádání pozemků se vycházelo ze

VIII. Návrh nového uspořádání pozemků Při tvorbě návrhu nového uspořádání pozemků se vycházelo ze soupisu nároků vlastníků, schváleného plánu společných zařízení a jednotlivých požadavků vlastníků. Stanovená kritéria přiměřenosti směny pozemků pro cenu, výměru a vzdálenost byly dodrženy, případné odchylky byly následně odsouhlaseny jednotlivými vlastníky. Kriteria přiměřenosti: • Cena +/- 4 %. • Výměra +/- 10 % • Vzdálenost +/- 20 % 16

obr. č. 5 – mapa návrhu nového uspořádání pozemků v k. ú. Suchomasty

obr. č. 5 – mapa návrhu nového uspořádání pozemků v k. ú. Suchomasty

obr. č. 6 – mapa návrhu nového uspořádání pozemků v k. ú. Málkov u

obr. č. 6 – mapa návrhu nového uspořádání pozemků v k. ú. Málkov u Such.

obr. č. 7 – vl. mapa souč. stav – detail lokality Pod Borky Přínos

obr. č. 7 – vl. mapa souč. stav – detail lokality Pod Borky Přínos Ko. PÚ - parcely v návrhu nového uspořádání pozemků respektují skutečný stav (např. HMZ - ST 1, lokalita okolo vodního zdroje) - snížení množství vl. parcel obr. č. 8 – vl. mapa navrh. stav – detail lokality Pod Borky

Před Ko. PÚ Suchomasty Počet LV při zahájení Ko. PÚ Počet LV ve schváleném

Před Ko. PÚ Suchomasty Počet LV při zahájení Ko. PÚ Počet LV ve schváleném návrhu 190 201 Počet parcel při zahájení Ko. PÚ Počet parcel ve schváleném návrhu 684 Koeficient procentuálního sloučení parcel je 83, 6 %. 572

Před Ko. PÚ Málkov u Suchomast Počet LV při zahájení Ko. PÚ Po Ko.

Před Ko. PÚ Málkov u Suchomast Počet LV při zahájení Ko. PÚ Po Ko. PÚ Málkov u Suchomast Počet LV ve schváleném návrhu 78 78 Počet parcel při zahájení Ko. PÚ Počet parcel ve schváleném návrhu 629 Koeficient procentuálního sloučení parcel je 63, 0 %. 396

IX. Rozhodování o pozemkových úpravách Rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav: • doručením veřejnou

IX. Rozhodování o pozemkových úpravách Rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav: • doručením veřejnou vyhláškou a doručením všem známým účastníkům řízení • možnost odvolání Rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv: • doručením veřejnou vyhláškou a doručením všem známým účastníkům řízení • není možnost odvolání 22

 • Dosavadní nájemní vztahy, zatímní bezúplatné užívání a časově omezený nájem k předmětným

• Dosavadní nájemní vztahy, zatímní bezúplatné užívání a časově omezený nájem k předmětným pozemkům, kterých se rozhodnutí týká, zanikají k 1. říjnu běžného roku. • Po zavedení výsledků pozemkových úprav do katastru nemovitostí, je vlastník povinen podat daňové nebo dílčí daňové přiznání u příslušného finančního úřadu, a to v termínu do 31. 1. roku následujícího po provedení zápisu do katastrálního operátu. • Nebylo-li projednáno dědictví po vlastníkovi, jehož pozemky jsou řešeny v pozemkových úpravách, do doby rozhodnutí o přechodu vlastnických práv, jsou předmětem dědictví pozemky v souladu se schváleným návrhem, namísto původních pozemků zůstavitele. • Právní stav podle schváleného návrhu je závazný i pro právní nástupce vlastníků pozemků. 23

X. Vyhotovení podkladů pro obnovu katastrálního operátu V rámci pozemkových úprav je zpracována digitální

X. Vyhotovení podkladů pro obnovu katastrálního operátu V rámci pozemkových úprav je zpracována digitální katastrální mapa - DKM. Vzhledem k tomu, že výsledek komplexních pozemkových úprav v k. ú. Suchomasty a v k. ú. Málkov u Suchomast slouží i pro obnovu katastrálního operátu, stává se tento obnovený katastrální operát platným dnem nabytí právní moci rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv. 24

XI. Vytyčení nově navržených pozemků S rozhodnutím o výměně nebo přechodu vlastnických práv bude

XI. Vytyčení nově navržených pozemků S rozhodnutím o výměně nebo přechodu vlastnických práv bude vlastníkům zaslán formulář s žádostí o vytyčení nově navržených pozemků, který jednotliví vlastníci v případě zájmu o vytyčení doručí Pobočce Beroun. Vytyčení pozemků bude zajištěno Pobočkou Beroun. O vytyčení pozemků po zápisu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Suchomasty a v k. ú. Málkov u Suchomast do katastrálního operátu lze požádat kdykoliv po ukončení pozemkových úprav. 25

Děkuji za pozornost ! 26

Děkuji za pozornost ! 26