ZSOBY A LENENIE ZSOB Obsah Zsoby Vznam zsob

  • Slides: 18
Download presentation
ZÁSOBY A ČLENENIE ZÁSOB

ZÁSOBY A ČLENENIE ZÁSOB

Obsah: Zásoby � Význam zásob � Členenie zásob � Oceňovanie zásob Zásobovanie � Ciele

Obsah: Zásoby � Význam zásob � Členenie zásob � Oceňovanie zásob Zásobovanie � Ciele zásobovania � Útvar zásobovania � Logistika � Zásobovanie činnosti

Transformačný proces Transformačn ý proces výroba obsta rávan ie Materiál, stroje, technológie, pracovné sily.

Transformačný proces Transformačn ý proces výroba obsta rávan ie Materiál, stroje, technológie, pracovné sily. . . peniaze pohľadávky Výstupy nedokončené výrobky, polovýrobky, výrobky. . . Predaj Vstupy

Zásoby Sú hmotné statky, ktoré sa nachádzajú v podniku a doteraz sa nepoužili na

Zásoby Sú hmotné statky, ktoré sa nachádzajú v podniku a doteraz sa nepoužili na určený účel. Sú súčasťou krátkodobého majetku. Menia svoju formu, obiehajú, preto ich nazývame aj obežným majetkom. Príklad: látka, tričká, nedokončené výrobky. . .

Význam zásob: sú zložkou majetku podniku, v ktorej má uložené peniaze, ovplyvňujú výšku celkových

Význam zásob: sú zložkou majetku podniku, v ktorej má uložené peniaze, ovplyvňujú výšku celkových nákladov podniku, pomáhajú prekonávať časový a priestorový nesúlad medzi jednotlivými fázami podnikového transformačného procesu, zabezpečujú plynulú činnosť podniku.

Členenie zásoby podľa spôsobu obstarávania zásoby podľa druhov výrobkové materiály nakupované zásoby technologické materiály

Členenie zásoby podľa spôsobu obstarávania zásoby podľa druhov výrobkové materiály nakupované zásoby technologické materiály a náhradné diely základný materiál pomocný materiál nakupovaný tovar obaly Zásoby zvieratá zásoby vlastnej výroby nedokončené výrobky polovýrobky tovar v predajniach zvieratá

nakupované zásoby Výrobkové materiály – sú súčasťou výrobku. základný materiál pomocný materiál obaly tvorí

nakupované zásoby Výrobkové materiály – sú súčasťou výrobku. základný materiál pomocný materiál obaly tvorí podstatu výrobku dotvára výrobok ochrana výrobkov Technologické materiály a náhradné diely – sú potrebné na prevádzku strojov a zariadení (olej) Nakupovaný tovar – je predmetom ďalšieho predaja (viazanky do košieľ. . . ) Zvieratá – používajú sa na chov (sliepky. . . )

zásoby vlastnej výroby - sú vyrobené vlastnou činnosťou. Delíme ich na: q Nedokončené výrobky

zásoby vlastnej výroby - sú vyrobené vlastnou činnosťou. Delíme ich na: q Nedokončené výrobky – nie sú zatiaľ určené na predaj, v podniku sa ďalej spracúvajú (rozpracovaný výrobok). q Polovýrobky – pre určitú časť výroby sú hotovým výrobkom, ale prechádzajú ďalšou fázou výroby na dokončenie výrobkov (linecké cesto, linecké koláčiky). q Výrobky – konečné výrobky určené na predaj. q Tovar v predajniach – výrobky odovzdané do vlastnej predajne. q Zvieratá – prírastky chovov (kuriatka).

Oceňovanie zásob doklady V podniku zásoby oceňujeme: Obstarávacou cenou nakupované zásoby Vlastné náklady výroby

Oceňovanie zásob doklady V podniku zásoby oceňujeme: Obstarávacou cenou nakupované zásoby Vlastné náklady výroby zásoby vlastnej výroby predbežná kalkulácia Reálnou hodnotou darované zásoby znalecký posudok, darovacia listina faktúra

Uveďte o aký druh zásob ide: základný materiál železo na výrobu koľajníc. . .

Uveďte o aký druh zásob ide: základný materiál železo na výrobu koľajníc. . . fólie na balenie mäsových výrobkovobaly. . . . . základný materiál droždie určené na výrobu chleba v pekárni. . . nakupovaný tovar základný materiál autorádiá pri výrobe áut. . . . . látka na výrobu zvieratášiat v krajčírskej dielni. . . . výrobky kŕdeľ kačíc. . . drevené dosky na píle. . . . technologický materiál pomocný rukavice pre robotníkov na stavbe. . . materiál obaly klince v nábytkárskom podniku. . . prepravky v sklade s ovocím a zeleninou. . .

Z Á S O B O V A N I E, ciele zásobovania Zásobovanie

Z Á S O B O V A N I E, ciele zásobovania Zásobovanie Úloha zásobovania • činnosť zameraná na zabezpečenie požadovaných materiálových vstupov. • Zabezpečiť pre podnikový transformačný proces potrebné vstupy v požadovanom sortimente, kvalite, množstve a cene.

Ciele zásobovania Technické ciele Ekonomické ciele Zabezpečenie hmotných vstupov: Obstarávanie a skladovanie • v

Ciele zásobovania Technické ciele Ekonomické ciele Zabezpečenie hmotných vstupov: Obstarávanie a skladovanie • v požadovanom množstve, dostatočného množstva potrebných • v požadovanom sortimente a kvalite, zásob. • v správnom čase, • na správnom mieste.

Útvar zásobovania - nákupu Výrobný úsek Obchodný úsek zásobovanie marketing Hlavné činnosti útvaru zásobovania

Útvar zásobovania - nákupu Výrobný úsek Obchodný úsek zásobovanie marketing Hlavné činnosti útvaru zásobovania sú: • nákup a príjem materiálu, • skladovanie materiálu, • výdaj materiálu. odbyt

Logistika sa zaoberá: fyzickými tokmi Informačnými tokmi • doprava • príjem • skladovanie •

Logistika sa zaoberá: fyzickými tokmi Informačnými tokmi • doprava • príjem • skladovanie • rôzne doklady • dodací list • faktúra Dodávateľ dodá materiál Fyzické toky Odberateľ preberie a uskladní materiál Dodávateľ vystaví dodací list Informačné toky Odberateľ vystaví príjemku, skladovú kartu

Logistické centrá www. google. sk http: //www. skladuj. sk/sklady/cargopartnerlogisticke-centrum

Logistické centrá www. google. sk http: //www. skladuj. sk/sklady/cargopartnerlogisticke-centrum

Zásobovacie činnosti plánovanie zásob Zásobovacie činnosti nákupná činnosť skladovanie zásob evidencia a riadenie zásob

Zásobovacie činnosti plánovanie zásob Zásobovacie činnosti nákupná činnosť skladovanie zásob evidencia a riadenie zásob

Opakovanie POJEM VYSVETLENIE Zásobovanie vstupov zabezpečenie požadovaných. . . . Ciele zásobovania Technické ciele

Opakovanie POJEM VYSVETLENIE Zásobovanie vstupov zabezpečenie požadovaných. . . . Ciele zásobovania Technické ciele - zabezpečenie hmotných vstupov v sortimente požadovanom množstve, . . . . , kvalite, cene, čase a na požadované Ekonomic miesto ké. . . . . ciele - obstaranie a skladovanie dostatočného množstva potrebných zásob nákup, príjem, skladovanie, výdaj zabezpečuje: materiálu. . . . nákupu Útvar zásobovania -. . . Logistika . . . Zásobovacie činnosti plánovanie Zaoberá sa fyzickými a informačnými tokmi materiálu a tovaru skladovani -. . . zásob e - obstarávanie a preprava zásob

Ďakujem za pozornosť

Ďakujem za pozornosť