Zrzeszenie Midzynarodowych Przewonikw Drogowych Przewonicy a nowe wymogi

  • Slides: 31
Download presentation
Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Przewoźnicy, a nowe wymogi dostępu do zawodu i rynku Tadeusz

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Przewoźnicy, a nowe wymogi dostępu do zawodu i rynku Tadeusz Wilk ZMPD w Polsce Warszawa, 19 października 2011 r.

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych • Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce jest największym polskim

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych • Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce jest największym polskim stowarzyszeniem w branży transportu drogowego. ZMPD istnieje od 1957 roku. • ZMPD zrzesza niemal 4 500 przewoźników zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, zajmujących się międzynarodowym transportem drogowym. • Jako jedyna polska organizacja ZMPD jest członkiem Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego w Genewie (IRU)

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych MISJĄ Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce Jest (m. in.

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych MISJĄ Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce Jest (m. in. ) wspieranie rozwoju transportu drogowego w Polsce oraz reprezentowanie i ochrona interesów polskich przewoźników drogowych wobec organów władzy i administracji publicznej, a także w organizacjach krajowych i międzynarodowych.

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Założenia nowego prawa unijnego „Pełne utworzenie wewnętrznego rynku transportu drogowego

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Założenia nowego prawa unijnego „Pełne utworzenie wewnętrznego rynku transportu drogowego opartego na uczciwych zasadach konkurencji wymaga jednolitego stosowania wspólnych zasad określających dostęp do zawodu przewoźnika drogowego rzeczy lub osób, zwanego dalej „zawodem przewoźnika drogowego”. Te wspólne zasady przyczynią się –w interesie przewoźników drogowych, ich klientów i całej gospodarki – do podniesienia poziomu kwalifikacji zawodowych przewoźników, racjonalizacji rynku, poprawy jakości świadczonych usług, a także do zwiększenia bezpieczeństwa drogowego. Ułatwią one również przewoźnikom drogowym skuteczne korzystanie ze swobody przedsiębiorczości. ”

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Założenia nowego prawa unijnego c. d. „Doświadczenie, ocena wpływu i

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Założenia nowego prawa unijnego c. d. „Doświadczenie, ocena wpływu i różne analizy wykazują jednak, że dyrektywa ta (96/26 zmieniona 98/76) jest stosowana niejednolicie w poszczególnych państwach członkowskich. Rozbieżności te mają wielorakie negatywne konsekwencje, w szczególności prowadzą do zakłócenia konkurencji, braku przejrzystości rynku oraz niejednakowego poziomu kontroli, jak również ryzyka, że przedsiębiorcy zatrudniający pracowników o niskim poziomie kwalifikacji zawodowych będą ignorowali przepisy w sprawie bezpieczeństwa drogowego i polityki socjalnej lub przestrzegali ich w ograniczonym zakresie, co może zaszkodzić wizerunkowi sektora. ”

Założenia nowego prawa unijnego c. d. „Należy zatem unowocześnić istniejące zasady dostępu do zawodu

Założenia nowego prawa unijnego c. d. „Należy zatem unowocześnić istniejące zasady dostępu do zawodu przewoźnika drogowego, aby zapewnić bardziej jednolite i skuteczniejsze ich stosowanie. Ponieważ przestrzeganie tych zasad stanowi główny warunek dostępu do rynku wspólnotowego, a w dziedzinie dostępu do rynku stosowanymi instrumentami wspólnotowymi są rozporządzenia, rozporządzenie jest najbardziej odpowiednim instrumentem regulacji dostępu do zawodu przewoźnika drogowego. ”

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Udział ZMPD w pracach legislacyjnych nad pakietem drogowym • W

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Udział ZMPD w pracach legislacyjnych nad pakietem drogowym • W maju 2007 rozpoczęcie przez Komisję Europejską prac nad zagadnieniami związanymi z dostępem do zawodu i rynku międzynarodowych przewozów drogowych, • Razem z innymi organizacjami międzynarodowymi ZMPD brało czynny udział w akcjach lobbingowych w Parlamencie Europejskim w Brukseli, • ZMPD ściśle współpracowało z Ministerstwem Infrastruktury w procedowaniu zapisów „pakietu drogowego”, • Ostateczne zapisy Rozporządzeń zostały dosyć znacznie zmienione w stosunku do projektu.

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Czego oczekuje KE po wprowadzeniu pakietu? • uporządkowanie przewozów towarowych

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Czego oczekuje KE po wprowadzeniu pakietu? • uporządkowanie przewozów towarowych i pasażerskich, • większe bezpieczeństwo na drogach, • zaostrzenie zasad dostępu do zawodu poprzez wprowadzenie , , siedziby firmy”, jak również , , bazy eksploatacyjnej”, • doregulowanie i uszczegółowienie wymogów dotyczących zdolności finansowej, dobrej reputacji i certyfikatu CPC.

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego • Rozporządzenie 1071/2009 pierwsze

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego • Rozporządzenie 1071/2009 pierwsze z pakietu transportu drogowego ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE, wprowadziło nowe pojęcie „ zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego” jak również funkcję „zarządzającego transportem”. • Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika – jest to decyzja administracyjna która upoważnia przedsiębiorcę do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego.

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Warunki otrzymania zezwolenia • Dobra reputacja, • Odpowiednia zdolność finansowa

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Warunki otrzymania zezwolenia • Dobra reputacja, • Odpowiednia zdolność finansowa , • Posiadanie certyfikatu kompetencji zawodowych , oraz nowe • Posiadanie siedziby położonej w państwie członkowskim wraz z lokalami , w których tę działalność faktycznie się prowadzi, • Posiadanie bazy eksploatacyjnej z odpowiednim zapleczem technicznym.

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Zarządzający transportem: zgodnie z zapisami art. 4 rozporządzenia 1071/2009 „przedsiębiorca

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Zarządzający transportem: zgodnie z zapisami art. 4 rozporządzenia 1071/2009 „przedsiębiorca wykonujący zawód przewoźnika drogowego wyznacza przynajmniej jedną osobę fizyczną – zarządzającego transportem (. . )” Zarządzający transportem musi: • w sposób rzeczywisty i ciągły zarządzać operacjami transportowymi, • mieć rzeczywisty związek z przedsiębiorstwem – być pracownikiem, dyrektorem , właścicielem lub udziałowcem w przedsiębiorstwie, • mieć miejsce zamieszania na terenie Wspólnoty, • zarządzający transportem nie może kierować operacjami transportowymi więcej niż czterech różnych przedsiębiorstw , realizowanymi za pomocą połączonej floty , liczącej ogółem nie więcej niż 50 pojazdów, • zarówno przedsiębiorca posiadający zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika jak i zarządzający transportem muszą spełniać wymóg dobrej reputacji.

Wymóg siedziby • „…posiadać siedzibę położoną w (…) państwie członkowskim wraz z lokalami, w

Wymóg siedziby • „…posiadać siedzibę położoną w (…) państwie członkowskim wraz z lokalami, w których prowadzi główną działalność, w szczególności dokumenty księgowe, akta dotyczące pracowników, dokumenty zawierające dane na temat czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku oraz wszelkie inne dokumenty, do których dostęp musi mieć właściwy organ, aby sprawdzić, czy spełnione zostały warunki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu. ”

Wymóg bazy eksploatacyjnej • „…prowadzić działalność związaną z pojazdami (…)w sposób rzeczywisty i ciągły

Wymóg bazy eksploatacyjnej • „…prowadzić działalność związaną z pojazdami (…)w sposób rzeczywisty i ciągły oraz przy użyciu niezbędnego sprzętu administracyjnego, a także odpowiedniego sprzętu technicznego i urządzeń technicznych, w bazie eksploatacyjnej, która znajduje się w tym państwie członkowskim. ”

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Dobra reputacja Wymóg dobrej reputacji jest spełniony gdy, przedsiębiorca lub

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Dobra reputacja Wymóg dobrej reputacji jest spełniony gdy, przedsiębiorca lub zarządzający transportem nie zostali skazani lub nie były na nich nałożone sankcje za popełnienie poważnego naruszenia przepisów: • • • • Prawa handlowego, Prawa upadłościowego, Warunków płacy i pracy, Prawa o ruchu drogowym, Odpowiedzialności zawodowej, Handlu ludźmi czy narkotykami, oraz Czasu prowadzenia i odpoczynku kierowców oraz używania tachografów, Masy i wymiarów pojazdów, Szkoleń kierowców ( kwalifikacji wstępnej i okresowej), Badań technicznych i dopuszczenia pojazdów do ruchu, Bezpieczeństwa w ruchu drogowym przewozie materiałów niebezpiecznych, Instalacji i używania ograniczników prędkości w pojazdach, Praw jazdy, Transportu zwierząt.

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Dobra reputacja obecnie: • Warunek dobrej reputacji potwierdzany jest zaświadczeniem

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Dobra reputacja obecnie: • Warunek dobrej reputacji potwierdzany jest zaświadczeniem o niekaralności za przestępstwa umyślne: karno-skarbowe, przeciwko dokumentom, ochronie środowiska, mieniu, bezpieczeństwu w komunikacji, obrotowi gospodarczemu, warunkom płacy i pracy oraz innym przepisom dotyczącym wykonywania zawodu.

Zdolność finansowa Podmiot ubiegający się o zezwolenie: • „…co roku dysponuje kapitałem i rezerwami

Zdolność finansowa Podmiot ubiegający się o zezwolenie: • „…co roku dysponuje kapitałem i rezerwami o wartości co najmniej równej 9 000 EUR w przypadku wykorzystywania tylko jednego pojazdu i 5 000 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd. ”

Kompetencje zawodowe • „…dana osoba lub dane osoby muszą posiadać wiedzę na poziomie przewidzianym

Kompetencje zawodowe • „…dana osoba lub dane osoby muszą posiadać wiedzę na poziomie przewidzianym w (Rozporządzeniu) i w wymienionych tam dziedzinach. Wiedza ta zostaje sprawdzona w trakcie obowiązkowego egzaminu pisemnego, który – jeśli tak zdecyduje państwo członkowskie – może zostać uzupełniony egzaminem ustnym. „

Kompetencje zawodowe • „Certyfikat wydany przed dniem 4 grudnia 2011 r. jako dowód posiadania

Kompetencje zawodowe • „Certyfikat wydany przed dniem 4 grudnia 2011 r. jako dowód posiadania kompetencji zawodowych na mocy przepisów obowiązujących do tego dnia uznaje się za równoważny z certyfikatem, którego wzór znajduje się w (Rozporządzeniu), i traktuje się je jako dowód posiadania kompetencji zawodowych we wszystkich państwach członkowskich. ”

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Krajowy rejestr elektroniczny musi zawierać przynajmniej następujące dane: a) firmę

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Krajowy rejestr elektroniczny musi zawierać przynajmniej następujące dane: a) firmę i formę prawną przedsiębiorcy; b) adres jego siedziby; c) nazwiska zarządzających transportem wskazanych w celu spełnienia warunku dobrej reputacji i kompetencji zawodowych lub, stosownie do przypadku, nazwisko przedstawiciela prawnego; d) rodzaj zezwolenia, liczbę pojazdów objętych zezwoleniem , numer seryjny licencji wspólnotowej oraz uwierzytelnionych odpisów; e) liczbę, kategorię i rodzaj poważnych naruszeń, które doprowadziły do skazania lub nałożenia sankcji w ciągu ostatnich dwóch lat; f) nazwiska osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy Państwa mają czas do 1 stycznia 1013 roku na utworzenie rejestru.

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Centralna ewidencja naruszeń (aktualnie) • Wprowadzona dnia 1 lipca 2011

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Centralna ewidencja naruszeń (aktualnie) • Wprowadzona dnia 1 lipca 2011 roku zmianą do ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o drogach publicznych ( Dz. U. z 2011 roku, nr 159, poz. 945). • Ewidencje będzie prowadził GITD. Można mieć nadzieję, ze powyższe będzie punktem wyjścia do wprowadzanego przepisami rozporządzenia 1071/2009 obowiązku utworzenia Krajowego Rejestru Elektronicznego, powołanego celem uproszczenia i współpracy miedzy państwami Wspólnoty oraz wymiany informacji o najpoważniejszych naruszeniach w transporcie drogowym.

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Kabotaż w UE Rozporządzenie 1072/2009 w art. 8 -9 wprowadziło

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Kabotaż w UE Rozporządzenie 1072/2009 w art. 8 -9 wprowadziło jednolite zasady przewozów kabotażowych. Zgodnie z nimi przewoźnik może wykonać: • do trzech przewozów kabotażowych jednym pojazdem w ciągu siedmiu dni od dnia kończenia przewozu międzynarodowego w danym państwie lub • jednego przewozu w ciągu trzech dni przy wjeździe „na pusto” do danego państwa.

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Przewóz osób • Ostatnie rozporządzenie z tzw. „pakietu transportowego” Nr

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Przewóz osób • Ostatnie rozporządzenie z tzw. „pakietu transportowego” Nr 1073/2009 dotyczy dostępu do rynku i przewozu osób we Wspólnocie. Nowe rozporządzenie jest kompilacją dwóch wcześniejszych rozporządzeń Rady (EWG) 684/92 w sprawie wspólnych zasad międzynarodowego przewozu osób autokarem i autobusem oraz rozporządzeniu Rady (WE) nr 12/98 z dnia 11 grudnia 1997 r. ustanawiającym warunki dostępu przewoźników niemających stałej siedziby w państwie członkowskim do transportu drogowego osób w państwie członkowskim.

Wejście w życie (krajowe) • „Przedsiębiorcy, którzy przed dniem 4 grudnia 2009 r. posiadali

Wejście w życie (krajowe) • „Przedsiębiorcy, którzy przed dniem 4 grudnia 2009 r. posiadali zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, dostosują się do przepisów niniejszego rozporządzenia w terminie do dnia 4 grudnia 2011 r. ”

Wejście w życie (międzynarodowe) • „Licencje wspólnotowe i uwierzytelnione wypisy z licencji wspólnotowej wydane

Wejście w życie (międzynarodowe) • „Licencje wspólnotowe i uwierzytelnione wypisy z licencji wspólnotowej wydane przed dniem stosowania niniejszego rozporządzenia obowiązują do dnia wygaśnięcia ich ważności. ”

Wejście w życie • „Świadectwo kierowcy wydawane jest na okres określony przez wydające państwo

Wejście w życie • „Świadectwo kierowcy wydawane jest na okres określony przez wydające państwo członkowskie, jednakże nie dłużej niż na 5 lat. Świadectwa kierowców wydane przed dniem rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia zachowują ważność do dnia wygaśnięcia ich ważności. ”

Wejście w życie i stosowanie • „Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty przepisów ustawowych, wykonawczych

Wejście w życie i stosowanie • „Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych, które przyjmują w dziedzinie objętej niniejszym rozporządzeniem, nie później niż 30 dni od daty przyjęcia tych przepisów, a po raz pierwszy do dnia 4 grudnia 2011 r. ”

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Co budzi w przewoźnikach obawy? • Zbyt radykalne wymogi dotyczące

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Co budzi w przewoźnikach obawy? • Zbyt radykalne wymogi dotyczące „siedziby” i „bazy eksploatacyjnej”, • Małe firmy mogą nie sprostać wymogom , , siedziby” i , , bazy eksploatacyjnej”, • Duże firmy obawiają się, że zbyt liberalne wymogi nie wyeliminują nieuczciwej konkurencji,

Co budzi w przewoźnikach obawy? • Termin wejścia w życie „pakietu drogowego” a krajowe

Co budzi w przewoźnikach obawy? • Termin wejścia w życie „pakietu drogowego” a krajowe uregulowania wdrażające te przepisy, • Jak będzie wyglądało wydanie licencji wspólnotowej po 4 grudnia 2011 r. ? , • Okres przejściowy, • Konsekwencje niewdrożenia krajowych uregulowań prawnych w terminie,

Co budzi w przewoźnikach obawy? • Koszty uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika przez

Co budzi w przewoźnikach obawy? • Koszty uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika przez przewoźników międzynarodowych, • Koszty wymiany licencji, zezwoleń, • Wydłużenie terminu wydania zezwolenia do 3 miesięcy (art. . 11 ust. 3 – 1071/09), • Możliwości „przerobowe” starostów w zakresie wydawania zezwoleń,

Co budzi w przewoźnikach obawy? • Spójność i jednolitość elektronicznego rejestru w poszczególnych krajach

Co budzi w przewoźnikach obawy? • Spójność i jednolitość elektronicznego rejestru w poszczególnych krajach UE,

tadeusz. wilk@zmpd. pl Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce 00 -175 Warszawa Al. Jana

tadeusz. [email protected] pl Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce 00 -175 Warszawa Al. Jana Pawła II 78