Znanstveni kolokvij o univerzalnom krigiranju Predava Ivana Mesi

  • Slides: 40
Download presentation
Znanstveni kolokvij o univerzalnom krigiranju Predavač: Ivana Mesić Kiš, dipl. ing. Mentor: Tomislav Malvić,

Znanstveni kolokvij o univerzalnom krigiranju Predavač: Ivana Mesić Kiš, dipl. ing. Mentor: Tomislav Malvić, izv. prof. Zagreb, 15. siječnja 2016.

SADRŽAJ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Uvodni dio – općenito

SADRŽAJ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Uvodni dio – općenito o krigingu Variogramska analiza Metoda običnog kriginga Metoda univerzalnog kriginga Područje analizirano metodama OK i UK Primjena metode OK Primjena metode UK Usporedba metoda postupkom krosvalidacije Zaključci

1. Kriging � Metoda kriginga predstavlja naprednu statističku metodu procjene i jednu od najčešćih

1. Kriging � Metoda kriginga predstavlja naprednu statističku metodu procjene i jednu od najčešćih determinističkih interpolacijskih metoda � Linearnost procjene dana je izrazom: Vrijednosti varijable na odabranoj lokaciji (Zk) procjenjuju se na temelju postojećih okolnih vrijednosti (Zi) � Svakom podatku pridružen je i odgovarajući težinski koeficijent (λ) �

1. Kriging � Najčešće tehnike: � � � jednostavni kriging obični kriging indikatorski kriging

1. Kriging � Najčešće tehnike: � � � jednostavni kriging obični kriging indikatorski kriging univerzalni kriging disjunktivni kriging Kod jednostavnog kriginga matrična jednadžba glasi: gdje su: � � � ɣ- vrijednost semivariograma na udaljenosti dviju točaka; λ - težinski koeficijent za lokaciju 'i'; Z 1, . . . Zn - mjerene vrijednosti u točkama.

2. Variogramska analiza � Variogram (2ɣ) je jedan od temeljnih geostatističkih alata koji služi

2. Variogramska analiza � Variogram (2ɣ) je jedan od temeljnih geostatističkih alata koji služi za određivanje prostorne zavisnosti � Matematički se izražava jednadžbom: � gdje je: � � 2γ(h) - vrijednost variograma; N(h) - broj parova podataka uspoređenih na udaljenosti ‘h’; zn - vrijednost na lokaciji ‘n’; zn+h - vrijednost varijable na lokaciji udaljenoj za 'h' od promatrane lokacije 'n'.

2. Variogramska analiza Parametri semivariograma

2. Variogramska analiza Parametri semivariograma

2. Variogramska analiza Teorijski modeli � Sljedećim jednadžbama se određuje ponašanje varijable određene odabranim

2. Variogramska analiza Teorijski modeli � Sljedećim jednadžbama se određuje ponašanje varijable određene odabranim teorijskim modelom:

3. Metoda običnog kriginga Najčešće upotrebljavana tehnika kriginga � Minimiziran je iznos varijance kriginga

3. Metoda običnog kriginga Najčešće upotrebljavana tehnika kriginga � Minimiziran je iznos varijance kriginga pomoću linearnog vanjskog parametra, nazvanog Lagrangeov faktor (μ) � Matrična jednadžba tehnike običnog kriginga glasi: � gdje su: � � γ- vrijednost variograma; z 1. . zn - stvarna vrijednost na lokaciji 1 do n; x - lokacija u kojoj se procjenjuje nova vrijednost; μ - Lagrangeov faktor.

4. Metoda univerzalnog kriginga � Kriging pretpostavlja kako se varijabla Z može prikazati kao

4. Metoda univerzalnog kriginga � Kriging pretpostavlja kako se varijabla Z može prikazati kao zbroj determinističke komponente m(x) (trenda) i stohastičke komponente R(x) jednadžbom: � Metoda univerzalnog kriginga pretpostavlja kako sredina ima funkcionalnu ovisnost o prostornom položaju te se može aproksimirati odgovarajućim modelom oblika: � gdje je � � � a 1 l-ti koeficijent koji će biti procijenjen iz skupa podataka, fl je l-ta osnovna funkcija prostornih koordinata koje opisuju prostorni trend (engl. drift), a k je broj funkcija upotrijebljenih pri modeliranju prostornog trenda

4. Metoda UK � Sredina može biti funkcija koordinata X i Y u linearnom,

4. Metoda UK � Sredina može biti funkcija koordinata X i Y u linearnom, kvadratnom ili drugom obliku � Tako na primjer vrijednost varijable Z na lokaciji s može biti izražena kao: � ili � Procijenjena vrijednost Z(s 0) na lokaciji s 0 će biti linearna kombinacija promatranih Z(si), i = 1, n vrijednosti:

4. Metoda UK � = Jednadžba univerzalnog kriginga na primjeru linearnog trenda u obliku

4. Metoda UK � = Jednadžba univerzalnog kriginga na primjeru linearnog trenda u obliku matrice dana je jednadžbom:

4. Metoda UK � Postupak uporabe univerzalnog kriginga može se opisati kroz sljedeće korake:

4. Metoda UK � Postupak uporabe univerzalnog kriginga može se opisati kroz sljedeće korake: � � � potrebno je razumjeti zašto određeni trend postoji, potrebno je uporabiti jednostavan oblik trenda ukoliko je moguće; nakon odabira trenda on se oduzima od promatranih podataka koji se svode na „ostatke“ (engl. residuals); zatim se ti ostatci koriste za izračun variograma te prostornu procjenu; na kraju se toj procjeni ponovno dodaje trend i dobiva završna karta.

5. Područje analizirano metodama OK i UK Položaj polja Šandrovac (modificirano prema Novak Zelenika

5. Područje analizirano metodama OK i UK Položaj polja Šandrovac (modificirano prema Novak Zelenika i Malvić, 2011)

5. Područje analizirano metodama OK i UK Strukturna karta Bjelovarske subdepresije po plohi EK-markera

5. Područje analizirano metodama OK i UK Strukturna karta Bjelovarske subdepresije po plohi EK-markera Z' (Malvić, 2011) i položaj polja Šandrovac

5. Područje analizirano metodama OK i UK Ulazni podatci za izradu karata dubina metodama

5. Područje analizirano metodama OK i UK Ulazni podatci za izradu karata dubina metodama OK i UK: Gauss – Krueger (X) Gauss – Krueger (Y) Dubina [m] (Z) 6418000 5086200 1120 6418200 5085200 1200 6418400 5086000 1150 6418800 5084800 1280 6419200 5085600 1240 6419000 5088000 950 6420000 5087200 1000 6420400 5088400 880 6420400 5087000 1120 6420400 5086600 1200 6420800 5086000 1300 6422000 5088200 1040 6421800 5087000 1320 6421900 5086400 1430 6421900 5086000 1500 6422000 5085800 1520 6423000 5085000 1700 6421000 5085600 1480

6. Primjena metode OK � u Variowinu je napravljena karta variogramske površine za varijablu

6. Primjena metode OK � u Variowinu je napravljena karta variogramske površine za varijablu „dubina“ uz parametre: � � X: veličina ćelije: 1000 Y: veličina ćelije: 1000 broj ćelija: 6

6. Primjena metode OK

6. Primjena metode OK

6. Primjena metode OK � Eksperimentalni variogram i Gaussov variogramski aproksimacijski model polja Šandrovac

6. Primjena metode OK � Eksperimentalni variogram i Gaussov variogramski aproksimacijski model polja Šandrovac za varijablu „dubina“ i glavnu os pružanja 135° 315° dobiveni su uz sljedeće parametre: � � � odstupanje doseg prag 0 2280 45000

6. Primjena metode OK � Eksperimentalni variogram i Gaussov variogramski aproksimacijski model polja Šandrovac

6. Primjena metode OK � Eksperimentalni variogram i Gaussov variogramski aproksimacijski model polja Šandrovac za varijablu „dubina“ i sporednu os pružanja (45°-225°) dobiveni su uz sljedeće parametre: � � � odstupanje doseg prag 2300 4000 33120

6. Primjena metode OK Karta dobivena običnim krigingom za varijablu „dubina“ u polju Šandrovac

6. Primjena metode OK Karta dobivena običnim krigingom za varijablu „dubina“ u polju Šandrovac

7. Primjena metode UK 1800 1600 1400 dubina 1200 1000 800 600 400 200

7. Primjena metode UK 1800 1600 1400 dubina 1200 1000 800 600 400 200 0 6417000 6418000 6419000 6420000 6421000 6422000 6423000 6424000 dužina (Gauss-Krueger koordinate, m) 1800 1600 1400 dubina 1200 1000 800 600 400 200 0 5084300508480050853005085800508630050868005087300508780050883005088800 širina (Gauss-Krueger koordinate, m)

7. 1. Višestruka regresijska analiza � Regresijska analiza predstavlja statistički postupak za procjenu odnosa

7. 1. Višestruka regresijska analiza � Regresijska analiza predstavlja statistički postupak za procjenu odnosa među varijablama s ciljem utvrđivanja statističke ovisnosti � Ako nezavisna varijabla X ima vrijednosti x 1, . . , xn, a zavisna varijabla y 1, . . . , yn, odnos između dvije varijable X i Y može se prikazati preko modela: � gdje je � � f(x) regresijska funkcija, e 1, . . . , en nezavisne slučajne varijable.

7. 1. Višestruka regresijska analiza � Opći model višestruke regresije je: � ili �

7. 1. Višestruka regresijska analiza � Opći model višestruke regresije je: � ili � Ukoliko se pretpostavi kako je veza između zavisne i nezavisnih varijabli linearna, model iz gornje jednadžbe je model višestruke linearne regresije:

7. 1. Višestruka regresijska analiza � Procjena koeficijenata β dobije se iz rješenja normalnih

7. 1. Višestruka regresijska analiza � Procjena koeficijenata β dobije se iz rješenja normalnih jednadžbi metode najmanjih kvadrata:

7. 1. Višestruka regresijska analiza � Iz tablice su dobiveni su sljedeći podatci:

7. 1. Višestruka regresijska analiza � Iz tablice su dobiveni su sljedeći podatci:

7. 1. Višestruka regresijska analiza � Uvrštavanjem dobivenih konkretnih vrijednosti u normalne jednadžbe dobije

7. 1. Višestruka regresijska analiza � Uvrštavanjem dobivenih konkretnih vrijednosti u normalne jednadžbe dobije se: � Rješavanjem navedenih sustava jednadžbi dobiju se koeficijenti linearne regresije: � što znači da je procijenjena regresijska jednadžba:

7. 1. Višestruka regresijska analiza i y, dubina x 1, x koordinate x 2,

7. 1. Višestruka regresijska analiza i y, dubina x 1, x koordinate x 2, y koordinate ŷi ei e 2 1 1120 6418000 5086200 1051, 118152 68, 88184811 4744, 709 2 1200 6418200 5085200 1231, 105511 -31, 10551102 967, 5528 3 1150 6418400 5086000 1120, 931916 29, 06808405 844, 9535 4 1280 6418800 5084800 1351, 94621 -71, 94621012 5176, 257 5 1240 6419200 5085600 1260, 559444 -20, 55944407 422, 6907 6 950 6419000 5088000 854, 8913428 95, 1086572 9045, 657 7 1000 6420000 5087200 1077, 785912 -77, 78591198 6050, 648 8 880 6420400 5088400 921, 9189339 -41, 9189339 1757, 197 9 1120 6420400 5087000 1147, 599676 -27, 59967605 761, 7421 10 1200 6420400 5086600 1212, 079888 -12, 07988809 145, 9237 11 1300 6420800 5086000 1346, 373864 -46, 37386419 2150, 535 12 1040 6422000 5088200 1104, 453672 -64, 45367208 4154, 276 13 1320 6421800 5087000 1279, 107479 40, 89252081 1672, 198 14 1430 6421900 5086400 1385, 221212 44, 77878824 2005, 14 15 1500 6421900 5086000 1449, 701424 50, 2985762 2529, 947 16 1520 6422000 5085800 1491, 334944 28, 66505566 821, 6854 17 1700 6423000 5085000 1714, 229514 -14, 22951352 202, 4791 18 1480 22430 6421000 115567200 5085600 91555000 1429, 640905 50, 35909474 0 2536, 038 45989, 63 Suma

7. 1. Višestruka regresijska analiza Vrijednosti varijable „ostatci“ dobivene u Excelu

7. 1. Višestruka regresijska analiza Vrijednosti varijable „ostatci“ dobivene u Excelu

� Na konkretnom primjeru može se izračunati i procjena varijance prema sljedećoj jednadžbi: �

� Na konkretnom primjeru može se izračunati i procjena varijance prema sljedećoj jednadžbi: � gdje je � � � SSE – suma kvadrata odstupanja empirijskih vrijednosti varijable y od (odstupanja ne protumačena modelom), ili u tablici 7. 6. suma od e 2, n – broj podataka, p – broj parametara, u našem slučaju 3 (dubina, x i y koordinate).

� Dobivena vrijednost služi nam kako bi izračunali koeficijent varijacije regresije:

� Dobivena vrijednost služi nam kako bi izračunali koeficijent varijacije regresije:

7. 2. Variogram reziduala � Iz ostataka dobivenih višestrukom linearnom regresijom dobivena je variogramska

7. 2. Variogram reziduala � Iz ostataka dobivenih višestrukom linearnom regresijom dobivena je variogramska površina u programu Variowin prikazana uz sljedeće parametre: � � X: veličina ćelije: 800 broj ćelija: 5 Y: veličina ćelije: 800 broj ćelija: 5

7. 2. Variogram reziduala � Eksperimentalni variogram i sferni variogramski aproksimacijski model polja Šandrovac

7. 2. Variogram reziduala � Eksperimentalni variogram i sferni variogramski aproksimacijski model polja Šandrovac za varijablu „ostatci (residuals)“i glavnu os pružanja (135°-315°), dobiveni su uz sljedeće parametre: � � � odstupanje doseg prag 0 1638 2450

7. 2. Variogram reziduala � Eksperimentalni variogram i sferni variogramski aproksimacijski model polja Šandrovac

7. 2. Variogram reziduala � Eksperimentalni variogram i sferni variogramski aproksimacijski model polja Šandrovac za varijablu „ostatci (residuals)“i sporednu os pružanja (45°-225°), dobiveni su uz sljedeće parametre: � � � odstupanje doseg prag 0 2280 2470

Karta dobivena univerzalnim krigingom za varijablu „dubina“ u polju Šandrovac

Karta dobivena univerzalnim krigingom za varijablu „dubina“ u polju Šandrovac

8. Usporedba metoda postupkom krosvalidacije � gdje je: � � MSE = srednja kvadratna

8. Usporedba metoda postupkom krosvalidacije � gdje je: � � MSE = srednja kvadratna pogrješka (kros-validacija) procjene odabrane metode; izmjerena vrijednost = izmjerena vrijednost odabrane varijable na bušotini 'i'; procjena = procijenjena vrijednost odabrane varijable na bušotini 'i'. metoda procjene koja ima nižu vrijednost krosvalidacije predstavlja metodu s manjom pogrješkom, odnosno bolju metodu za pojedinačni slučaj

� Rezultati krosvalidacije metode OK: kvadratna pogrješka varijable „dubine“ 29269; � korijen srednje kvadratne

� Rezultati krosvalidacije metode OK: kvadratna pogrješka varijable „dubine“ 29269; � korijen srednje kvadratne pogrješke varijable „dubine“ 171; �

� Rezultati krosvalidacije metode UK: kvadratna pogrješka varijable „dubine“ 3473; � korijen srednje kvadratne

� Rezultati krosvalidacije metode UK: kvadratna pogrješka varijable „dubine“ 3473; � korijen srednje kvadratne pogrješke varijable „dubine“ 59; �

9. Zaključci 1. 2. 3. 4. 5. Interpolacija krigingom daje vrlo preciznu procjenu vrijednosti

9. Zaključci 1. 2. 3. 4. 5. Interpolacija krigingom daje vrlo preciznu procjenu vrijednosti varijabli te je uglavnom najprecizniji interpolacijski deterministički algoritam. Nedostatak je što zahtijeva pouzdan variogramski model. Dubinskogeološke karte često pokazuju trend u ulaznim podatcima pa je preporučljivo koristiti UK u odnosu na OK. UK je preporučljivo koristiti i u slučaju kada zavisna varijabla ne ispunjava uvjet stacionarnosti drugog reda potrebnog za većinu tehnika kriginga. Kada se opisuje neka «lokalna» pojava, najčešće strukturna, ova tehnika bi trebala biti primjenjena te rezultat uspoređen s drugim tehnikama kriginga i tada odlučujemo hoćemo li ju koristiti za predmetni zadatak.

Literatura � Davis, J. C. (1973): Statistics and Data Analysis in Geology. Wiley, New

Literatura � Davis, J. C. (1973): Statistics and Data Analysis in Geology. Wiley, New York, 550 p. � Isaaks, E. & Srivastava, R. (1989): An Introduction to Applied Geostatistics, Oxford University Press Inc. , New York, 561 p. � Kastelec, D. & Košmelj, K. (2002): Spatial interpolation of mean yearly precipitation using universal kriging. In: Mrvar, A. and Ferligoj, A. (eds) Developments in Statistics, FDV, Ljubljana, Slovenia, 149 -162. � Kumar, V. (2007): Optimal contour mapping of groundwater levels using universal kriging – a case study, Hydrological Sciences Journal, 52 (5), 1038 -1050. DOI: 10. 1623/hysj. 52. 5. 1038 � Malvić, T. (2003): Naftnogeološki odnosi i vjerojatnost pronalaska novih zaliha ugljikovodika u Bjelovarskoj uleknini, Doktorska disertacija (Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, 123 p. � Malvić, T. (2011): Geological maps of Neogen sediments in the Bjelovar Subdepression (northern Croatia), Journal of Maps, 7 (1), 304 – 317. � Malvić, T. , Cvetković, M. & Balić, D. (2008): Geomatematički rječnik (HGD, Zagreb, 77 p. � Malvić, T. & Balić, D. (2009): Linearity and Lagrange Linear Multiplicator in the Equations of Ordinary Kriging, Nafta, 59 (1), 31 -37. � Mesić Kiš, I. & Malvić, T. (2014): Zonal estimation and interpolation as simultaneous approaches in the case of small input data set (Šandrovac Field, Northern Croatia), RGN Zbornik, 29 (1), 9 -16. � Novak Zelenika, K. & Malvić, T. (2011): Stochastic simulations of dependent geological variables in sandstone reservoirs of Neogene age: A case study of the Kloštar Field, Sava Depression, Geologia Croatica, 64 (2), 173 -183. � Zornjak, D. (2009): Poroznost i propusnost ležišnih stijena u Savskoj i Dravskoj depresiji, Diplomski rad, Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Studij naftnog rudarstva, 54 p.