ZMNY BHEM VSTAVBY SKUPINY Vyhrazen zmny domrky zmny

  • Slides: 3
Download presentation

ZMĚNY BĚHEM VÝSTAVBY SKUPINY Vyhrazené změny – doměrky (změny záporné i kladné) Výměry ve

ZMĚNY BĚHEM VÝSTAVBY SKUPINY Vyhrazené změny – doměrky (změny záporné i kladné) Výměry ve výkazu se stanovují měřením v terénu před zahájením realizace, kdy standardně následně dochází ke změně tvaru terénu (vliv deště, činnost zemědělců, povodeň apod. ). Geodet projektanta zaměří tvar terénu v přírodě, následně se projektuje a model nemůže zcela přesně kopírovat detailně různorodý tvar terénu. Záleží i na tom, kde přesně geodet umístí výchozí body (jednotlivá místa v terénu mohou být nedostupná nebo těžko dostupná, apod. ). I přes náležitou péči projektanta a zadavatele bude (u velkého inženýrského díla) odchylka reálného množství výměr od plánovaného (u všech položek)při prvním měření běžně do 10 % z odhadu. Těžko odhadnutelné výměry se vyskytují typicky u výkopových prací, bouracích prací, zemních prací, ražbě tunelů, hlubinném založení apod. Záměna položek (změny záporné i kladné) a. b. c. nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám; cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší; materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné Ø zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním.

ZMĚNY BĚHEM VÝSTAVBY SKUPINY Nezbytné dodatečné práce a změny nepředvídané (změny záporné i kladné)

ZMĚNY BĚHEM VÝSTAVBY SKUPINY Nezbytné dodatečné práce a změny nepředvídané (změny záporné i kladné) Příklad Ø Změna technologie zlepšení zemní pláně z cementové stabilizace na vápenocementovou stabilizaci z důvodu nevyhovujících parametrů únosnosti zemní pláně Ø Projektová dokumentace rekonstrukce vychází z archivní dokumentace správce. Po odkrytí původní mostovky je (i přes s náležitou péčí provedený průzkum) zjištěn odlišný stav v rozměrech původních betonových konstrukcí. Vzniká nutnost nového projekčního řešení uložení s odlišným tvarem mostovky. Nepředvídaná okolnost vyvolává potřebu změny tvaru mostovky, úložných bloků a ložisek. Ø Po zahájení zemních prací na tělese komunikace byl zjištěn nesoulad zákresu průběhu stávajícího vodovodního řadu, který byl poskytnut správcem sítě s jeho skutečnou trasou. Bylo provedeno jeho vyhledání a zaměření skutečného vedení stávajícího řadu. Následně bylo nutné výrazně zvýšit rozsah předpokládaného úseku řadu celkem o 242 m. Nesoulad na stávajícím vodovodu byl zjištěn až na základě kopaných sond stávající trasy vodovodu. Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky (změny záporné i kladné)