Zmiana treci rozporzdzenia Ministra Pracy i Polityki Spoecznej

  • Slides: 15
Download presentation
Zmiana treści rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r.

Zmiana treści rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (projekt z dnia 30. 10. 2017 r. ) Marek Wójcik [email protected] poznan. pl

Garść statystyki dotyczącej dps – ów (stan na 31. 12. 16 r. ) Domy

Garść statystyki dotyczącej dps – ów (stan na 31. 12. 16 r. ) Domy pomocy społeczne prowadzi 347 jednostek samorządu terytorialnego oraz 210 podmiotów niepublicznych W ponadgminnych domach pomocy społecznej pracuje 55 tysięcy osób (na 52, 8 tysięcy etatach) W ponadgminnych domach pomocy społecznej mieszka 77, 7 tysiąca osób

Trudności interpretacyjne, dotyczące używanego w rozporządzeniu pojęcia „nowo powstających domów”. W związku z tym,

Trudności interpretacyjne, dotyczące używanego w rozporządzeniu pojęcia „nowo powstających domów”. W związku z tym, że dps powstaje po uzyskaniu zezwolenia wojewody (w drodze decyzji administracyjnej) każdorazowa zmiana podmiotu prowadzącego dps czy też zmiana organizacyjna (np. łączenie dps -ów) wymaga wydania odrębnego zezwolenia na prowadzenie domu. Na tym gruncie pojawia się szereg problemów. Czy w takich przypadkach mamy do czynienia z nowo powstającymi domami, czy też nie? Jakie stosować standardy – jak do nowo powstających domów, czy też „łagodniejsze standardy” – jak dla „starych” domów? Problemy ze standardami dotyczącymi łazienek i toalet. W nowych dps – ach, na jeden pokój miała przypadać jedna toaleta i łazienka. W starych domach przepisy zakładały, że liczba osób korzystająca z jednej toalety wynosi nie więcej niż 4, a liczba osób korzystających z łazienki nie więcej niż 5. Co to jest „nowo powstający” dps?

# Projekt zakłada rezygnację z pojęcia „nowo powstających domów pomocy społecznej” (tylko 30 domów

# Projekt zakłada rezygnację z pojęcia „nowo powstających domów pomocy społecznej” (tylko 30 domów spełniało standard dla „nowo powstających” domów, a 750 nie! ) oraz ujednolicenie wymogu standardu dotyczącego liczby toalet i łazienek dla wszystkich domów nowych i starych (porównywalny standard dla wszystkich domów, jednak różniący się od "starych" domów wymogiem "związania łazienki lub toalety z pokojami mieszkalnymi, co w praktyce oznaczać będzie dla nowych domów budowę łazienek przy pokojach. Obecnie w „starych domach” tylko liczba toalet i łazienek musi odpowiadać odpowiednio liczbie mieszkańców; natomiast przepisy rozporządzenia nie określają ich usytuowania. Przy czym, zmiana rozporządzenia nie będzie miała negatywnego wpływu na sytuację domów posiadających wyższy standard). # Wprowadza też ograniczenia odnośnie do możliwości dowolnego zwiększania liczby miejsc w domach pomocy społecznej, które przekraczają liczbę 100; # Projekt zakłada wpisanie do standardu usług nowej usługi w postaci komunikacji wspomagającej i alternatywnej wobec mieszkańców wymagających takich usług, a także szkolenia personelu w tym zakresie; # Ponadto projekt zakłada, że w nowych domach, na każdym piętrze z pokojami mieszkalnymi usytuowana będzie dodatkowa łazienka dostosowana do kąpieli osób leżących, z odpowiednim wyposażeniem ułatwiającym wykonywanie tych czynności (liczba mieszkańców dps nieopuszczających łóżek utrzymuje się na poziomie około 10 tysięcy osób, czyli blisko 13 proc. ogólnej liczby mieszkańców dps). Główne zmiany w treści rozporządzenia

# Zmiana brzmienia § 5 ust. 1 pkt 3 lit. b, w której obok

# Zmiana brzmienia § 5 ust. 1 pkt 3 lit. b, w której obok dotychczasowej regulacji pojawi się nowa forma usług i aktywizacji mieszkańców, którzy mają problemy z komunikacją werbalną i może być wobec nich stosowana komunikacja wspomagająca lub alternatywna, odpowiednia do potrzeb danego mieszkańca; formy tej komunikacji mogą być w zależności od potrzeb różne, w tym np. język migowy dla osób głuchych od urodzenia, pod warunkiem, że potrafią posługiwać się taką metodą ; # Zmiana w § 6 ust. 1 pkt 1 lit. d zmierzająca do wyeliminowania pojęcia „nowo powstających domów”. Szczegółowe rozwiązania Pożegnanie „nowych domów”

# Wprowadzenie w § 6 ust. 1 pkt 3 a nowego przepisu, który stanowi,

# Wprowadzenie w § 6 ust. 1 pkt 3 a nowego przepisu, który stanowi, że mieszkaniec domu charakteryzujący się zaburzeniami interakcji społecznych i komunikacji zamieszkuje w pokoju jednoosobowym, za jego zgodą, a w przypadku osób ubezwłasnowolnionych za zgodą opiekuna prawnego, o ile warunki w domu na to pozwalają i uzasadnione jest to względami terapeutycznymi. # Przepis ma na celu zwrócenie uwagi na specyficzne potrzeby tej grupy mieszkańców (głównie osoby z autyzmem). Specjaliści pracujący z takimi osobami zwracają uwagę, że nie mogą oni przebywać Szczegółowe w dużych grupach, wymagają zajęć indywidualnych rozwiązania lub w bardzo małych grupach Wsparcie mieszkańców z zaburzeniami

# Zmiana brzmienia § 6 ust. 2 pkt 4, która jest konsekwencją zmiany wprowadzonej

# Zmiana brzmienia § 6 ust. 2 pkt 4, która jest konsekwencją zmiany wprowadzonej w § 5 ust. 1 pkt 3 lit. b i dotyczy uwzględnienia w propozycji szkoleniowej dla pracowników treści z zakresu komunikacji wspomagającej lub alternatywnej. , Wsparcie mieszkańców z zaburzeniami Szczegółowe rozwiązania

# W § 6 ust. 1 pkt 4 lit. a ujednolicenie standardu w zakresie

# W § 6 ust. 1 pkt 4 lit. a ujednolicenie standardu w zakresie liczby toalet i łazienek w domach nowo powstających jak i już wcześniej funkcjonujących; likwiduje wymóg posiadania jednej toalety i łazienki na pokój w nowych domach oraz przewiduje zmianę w zakresie standardów dotyczących liczby osób przypadających na jedną łazienkę z pięciu do sześciu (standard minimalny). Różnica polegać będzie na „związaniu” łazienek z pokojami; # Średnia wieku w dps stale wzrasta. Trafiają do nich coraz częściej osoby w ciężkich stanach, które nie korzystają samodzielnie z toalet i łazienek lub aby móc z nich samodzielnie skorzystać, powinny mieć je usytuowane przy pokoju; # Konieczność ujednolicenia standardu w zakresie liczby toalet i łazienek wynika z licznych sygnałów zgłaszanych przez powiaty prowadzące dps – y, które chciałyby zlecić prowadzenie tych jednostek podmiotom niepublicznym. W takiej sytuacji nowy podmiot prowadzący musi ubiegać się o nowe zezwolenie na prowadzenie dps (traktowany jest wówczas jak „nowo powstający” dom), który musi spełniać także standard jednej łazienki i toalety na 1 pokój, co jest w praktyce niemożliwe do spełnienia w wielu już funkcjonujących dps; Łazienka przy pokoju

# Wprowadzenie w § 6 ust. 1 pkt 4 lit. c minimalnego standardu w

# Wprowadzenie w § 6 ust. 1 pkt 4 lit. c minimalnego standardu w zakresie wyposażenia toalet i łazienek (co najmniej miska ustępowa, umywalka i prysznic w łazience albo toaleta wyposażona co najmniej w miskę ustępową i umywalkę oraz łazienka wyposażona co najmniej w prysznic i umywalkę), przy czym przepis ten nie będzie miał zastosowania do domu prowadzonego w budynku albo budynkach, w których w dniu wejścia w życie tego przepisu prowadzony był dom (wejście przepisu odroczone w czasie do dnia 1 lipca 2018 r. ) # Ponadto nowy standard dopuszcza aby łazienka i toaleta Szczegółowe mogły znajdować się w jednym pomieszczeniu lub rozwiązania w odrębnych z określonym minimalnym wyposażeniem; Wyposażenie łazienki

# Wprowadzenie nowego przepisu § 6 ust. 1 pkt 4 lit. d, dotyczącego standardu

# Wprowadzenie nowego przepisu § 6 ust. 1 pkt 4 lit. d, dotyczącego standardu w zakresie warunków bytowych polegającego na utworzeniu na każdej kondygnacji domu z pokojami mieszkalnymi, łazienki przystosowanej do kąpieli osób leżących, wyposażonej w urządzenia ułatwiające wykonywanie czynności związanych z kąpielą, z tym że przepis ten nie będzie miał zastosowania do domów prowadzonych w budynkach, w których w dniu wejścia w życie tego przepisu projektu rozporządzenia był prowadzony dom (odroczenie w czasie do dnia 1. 07. 18 r. ) Szczegółowe rozwiązania Dodatkowe łazienki

# § 3 jest przepisem przejściowym i odnosi się do przepisów dotyczących nowych standardów

# § 3 jest przepisem przejściowym i odnosi się do przepisów dotyczących nowych standardów wyposażenia toalet i łazienek oraz standardów dotyczących łazienek dla osób leżących) rozporządzenia, zmienianych w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem i stanowi, że nie stosuje się ich do dps położonego w budynku albo budynkach, w których w dniu 1 lipca 2018 r. , był prowadzony dps # Wejście w życie tego przepisu planuje się także na dzień 1 lipca 2018 roku. Szczegółowe rozwiązania Przejściowo o serialu łazienkowym

#W § 2 projektowanego rozporządzenia wprowadza się odstępstwa od określonych standardów w zakresie maksymalnej

#W § 2 projektowanego rozporządzenia wprowadza się odstępstwa od określonych standardów w zakresie maksymalnej liczby miejsc w dps, które dotyczyć będą dps funkcjonujących w budynku albo budynkach, w których w dniu 31 grudnia 2013 r. był prowadzony dps, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że liczba miejsc w dps, w których w dniu 31 grudnia 2013 r był prowadzony dom może być wyższa niż 100, ale nie większa niż określona w zezwoleniu wojewody w dniu wejścia w życie przepisu § 2 projektowanego rozporządzenia (wejście przepisu odroczone w czasie tj. od 1 lipca 2018 roku). # Data 31 grudnia 2013 r. określona przepisami była datą graniczną, do której wszystkie domy musiały zakończyć programy naprawcze, a podmiot je prowadzący uzyskać zezwolenie wojewody na prowadzenie domu. Termin utraty mocy zezwoleń warunkowych, ustalony pierwotnie na 31 grudnia 2010 r. , został przez ustawodawcę dwukrotnie przedłużony, ostatni raz na mocy art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 22 lutego 2013 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 509). Przepis art. 4 tej ustawy wszedł w życie Szczegółowe w dniu ogłoszenia (26 kwietnia 2013 r. ) z mocą wsteczną od 31 grudnia 2012 r. rozwiązania Pozostałości programów naprawczych

Porozmawiajmy o pieniądzach (informacje z OSR) Nie przewiduje się skutków finansowych wejścia w życie

Porozmawiajmy o pieniądzach (informacje z OSR) Nie przewiduje się skutków finansowych wejścia w życie projektowanego rozporządzenia (z tytułu poszerzenia zakresu szkoleń dla pracowników domów pomocy społecznej, ani z tytułu nowych standardów), dla budżetów gmin, powiatów i innych podmiotów, które prowadzą domy pomocy społecznej o zasięgu gminnym lub ponadgminnym. Ujednolicenie standardu dla „starych” i „nowych” domów może wpłynąć na obniżenie kosztu tworzenia nowych domów pomocy społecznej, z uwagi na potencjalnie mniejszą liczbę łazienek i toalet. Nowe standardy w zakresie warunków bytowo - sanitarnych dotyczyć będą tylko domów, które będą utworzone po dniu 1 lipca 2018 roku). Dyrektor domu pomocy społecznej ma obowiązek organizowania szkoleń dla pracowników co najmniej raz na dwa lata na temat praw mieszkańców, kierunków prowadzonej terapii oraz metod pracy z mieszkańcami. Ponadto, do zadań własnych powiatu należy szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu, a do zadań własnych samorządu województwa organizowanie kształcenia oraz szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej.

Do spraw wszczętych i niezakończonych przed wejściem w życie nowelizowanego rozporządzenia dotyczących zezwoleń na

Do spraw wszczętych i niezakończonych przed wejściem w życie nowelizowanego rozporządzenia dotyczących zezwoleń na prowadzenie domu pomocy społecznej, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienionego. W „starych dps: …po staremu

Dziękuję za uwagę Marek Wójcik mw@zmp. poznan. p l

Dziękuję za uwagę Marek Wójcik [email protected] poznan. p l