Zkony uen Zkony uen Zkon motivace v uen

  • Slides: 19
Download presentation
Zákony učení

Zákony učení

Zákony učení Zákon motivace v učení Zákon zpětné informace Zákon transferu Zákon opakování

Zákony učení Zákon motivace v učení Zákon zpětné informace Zákon transferu Zákon opakování

Zákon motivace v učení (obecně o motivaci) • • • Exkurz: Co je to

Zákon motivace v učení (obecně o motivaci) • • • Exkurz: Co je to motivace? Jaké jsou druhy motivů? Jaké jsou zákonitosti a principy motivace lidského chování?

Zákon motivace v učení (Dělení motivů uplatňujících se v učení) q Pozitivní motivy v

Zákon motivace v učení (Dělení motivů uplatňujících se v učení) q Pozitivní motivy v učení: • Zvědavost • Touha po vědomostech, vyniknutí, • • • odměně Pozitivní vztah k učiteli, k předmětu Znalost výsledků výkonu Aj.

Zákon motivace v učení (Dělení motivů uplatňujících se v učení) q Negativní motivy v

Zákon motivace v učení (Dělení motivů uplatňujících se v učení) q Negativní motivy v učení: • Trest • Obava z neúspěchu, strach • Nepříznivé sociální klima ve třídě • Špatné vztahy k vyučujícímu • Negativní vztah k předmětu, donucování • Aj.

Zákon motivace v učení (Odměna: vymezení, dělení, zásady používání) Odměna je pozitivní reakce (učitele,

Zákon motivace v učení (Odměna: vymezení, dělení, zásady používání) Odměna je pozitivní reakce (učitele, vychovatele) na plnění sociálních norem, úkolů atd. žákem. Má posilující význam. q Dělení odměn: • hmotné • morální (pochvaly, výhody, povzbuzení)

Zákon motivace v učení (Odměna: vymezení, dělení, zásady používání) q Základní zásady používání odměn:

Zákon motivace v učení (Odměna: vymezení, dělení, zásady používání) q Základní zásady používání odměn: • Bezprostřední spojení s provedenou činností • Přiměřená frekvence pochval • Přiměřená intenzita pochval (příliš nepřehánět) • Aj.

Zákon motivace v učení (Tresty: vymezení, dělení, zásady používání) Trest je negativní reakce (učitele,

Zákon motivace v učení (Tresty: vymezení, dělení, zásady používání) Trest je negativní reakce (učitele, vychovatele) na neplnění sociálních norem, úkolů atd. žákem. Má vliv na oslabení či úplné pozastavení nežádoucího chování žáka. q Dělení trestů: • fyzické • psychické (zákazy, znevýhodnění, zesměšnění, odnětí přízně atd. ) Další dělení: symbolické (výhružky), faktické

Zákon motivace v učení (Tresty: vymezení, dělení, zásady používání) q Negativní účinky trestů: •

Zákon motivace v učení (Tresty: vymezení, dělení, zásady používání) q Negativní účinky trestů: • Příliš časté tresty vyvolávají strach – přenáší se na školu, • • • předmět, učitele – konfliktní interakce Tresty mohou vyvolat únikové tendence (např. záškoláctví, únik do nemoci) Tresty se mohou negativně podílet i na utváření osobnosti Žák může pomocí trestu uspokojovat svoji potřebu prestiže Žák může trest vnímat jako projev agrese vůči sobě Aj.

Zákon motivace v učení (Tresty: vymezení, dělení, zásady používání) q Základní zásady používání trestu:

Zákon motivace v učení (Tresty: vymezení, dělení, zásady používání) q Základní zásady používání trestu: • Netrestat příliš často • Dbát na věkové a individuální zvláštnosti dítěte • Trest musí žák uznat a přijmout, jinak pozbývá na účinnosti • Trest nesmí být ponižující • Trest nesmí být chápán jako pomsta • Po odpykání trestu považujeme záležitost za skončenou • Dáme najevo, že věříme v nápravu

Zákon zpětné informace (vymezení, druhy, význam pro žáka) V psychologii byl poprvé zformulován E.

Zákon zpětné informace (vymezení, druhy, význam pro žáka) V psychologii byl poprvé zformulován E. L. Thorndikem q Druhy zpětné vazby: • Průběžná aferentace • Rezultativní aferentace q Člověk získává zpětné informace o svém výkonu: • Sám – ověřuje si výsledky své činnosti • Prostřednictvím vnějších systémů (učitel, program atd. )

Zákon zpětné informace (vymezení, druhy, význam pro žáka) q V učení má být zpětná

Zákon zpětné informace (vymezení, druhy, význam pro žáka) q V učení má být zpětná vazba nositelem • • • informací o tom, zda žák: Provádí právě tu činnost, která mu byla uložena Postupuje správně Činnost žáka v učení je náležitě zobecněna, zkrácená, osvojena

Zákon transferu (vymezení, druhy, význam pro žáka) Transfer (přenos) znamená uplatnění dříve naučených vzorců

Zákon transferu (vymezení, druhy, význam pro žáka) Transfer (přenos) znamená uplatnění dříve naučených vzorců chování (vědomosti, dovednosti, vlastnosti atd. ) v nové učební situaci. q Druhy transferu - dle efektu, přínosu na učení: • Pozitivní transfer: znamená usnadnění, facilitaci, zlepšení druhého úkolu učení v návaznosti na předcházející činnost • Negativní transfer: představuje rušivé působení, jehož podstatou je negativní vliv jednoho učení na druhé

Zákon transferu (vymezení, druhy, význam pro žáka) q Druhy transferu – dle povahy působení:

Zákon transferu (vymezení, druhy, význam pro žáka) q Druhy transferu – dle povahy působení: • Specifický transfer: uplatňuje se při učení obsahově podobných materiálů (podobných úloh) • Nespecifický transfer: týká se přenosu z jedné situace do druhé, která s první zdánlivě nesouvisí

Zákon transferu (vymezení, druhy, význam pro žáka) q Druhy transferu – dle způsobu působení:

Zákon transferu (vymezení, druhy, význam pro žáka) q Druhy transferu – dle způsobu působení: • Proaktivní působení je směrem vpřed, kdy dříve osvojená úloha působení na úlohu osvojovanou později • Retroaktivní působení znamená vliv nově osvojovaného úkolu na úlohu osvojenou dříve

Zákon opakování q Opakování je důležitou podmínkou učení. Je nutné pro vytvoření spojů nebo

Zákon opakování q Opakování je důležitou podmínkou učení. Je nutné pro vytvoření spojů nebo zapamatování sledu několika prvků. q Exkurz: • Vymezení paměti • Fáze paměti • Druhy paměti • Křivka zapomínání

Zákon opakování q Student by měl při opakování vzít úvahu • • následující: opakovat

Zákon opakování q Student by měl při opakování vzít úvahu • • následující: opakovat rozmanitým způsobem opakovat systematicky opakovat aktivně a využít pozitivního transferu rozvrhnout opakování v čase

Zákon opakování q Student by měl při opakování vzít úvahu následující: • zapojit nejvyšší

Zákon opakování q Student by měl při opakování vzít úvahu následující: • zapojit nejvyšší psychické funkce – objevit princip řešení dané úlohy, nalézt hlavní myšlenky, objevit strukturu látky • respektovat psychohygienické zásady (přestávky, střídání činnosti…. atd. ) • využít pozitivní motivace a sebemotivace

Děkuji za pozornost

Děkuji za pozornost