Zkon 2832002 Z z o cestovnch nhradch Zkon

  • Slides: 5
Download presentation
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách

Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách

Zákon upravuje poskytovanie náhrad a výdavkov a ostatných plnení pri pracovných cestách v tuzemsku,

Zákon upravuje poskytovanie náhrad a výdavkov a ostatných plnení pri pracovných cestách v tuzemsku, zahraničí, dočasnom pridelení zamestnanca k inej právnickej osobe, vyslaní zamestnanca do členského štátu Európskej únie. 2

Zamestnanci / osoby, ktoré poberajú príjmy zo závislej činnosti od zamestnávateľa/ v pracovnom pomere

Zamestnanci / osoby, ktoré poberajú príjmy zo závislej činnosti od zamestnávateľa/ v pracovnom pomere v štátnozamestnaneckom pomere členovia družstiev osoby činné na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 3

Osoby vymenované, alebo zvolené do orgánov právnických osôb plniace právnickú osobu , alebo fyzickú

Osoby vymenované, alebo zvolené do orgánov právnických osôb plniace právnickú osobu , alebo fyzickú osobu úlohy a nie sú k právnickej , alebo fyzickej osobe v pracovnoprávnom ani v inom právnom vzťahu Nárok majú napríklad členovia predstavenstva, dozornej rady, konatelia spoločností. Nárok nemá napríklad osoba, ktorá vykonáva činnosti v zmysle občianskeho zákonníka , povedzme zmluvu o dielo. 4

Pracovná cesta je čas od nástupu zamestnanca na cestu na výkon práce do iného

Pracovná cesta je čas od nástupu zamestnanca na cestu na výkon práce do iného miesta ako jeho pravidelné pracovisko do skončenia tejto cesty. V tejto súvislosti je mimoriadne dôležité určenie miesta výkonu práce v pracovnej zmluve, alebo dohode o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Začiatok a koniec pracovnej cesty je v tomto prípade totožný s údajom v pracovnej zmluve, alebo dohode, ak sa zamestnanec a zamestnávateľ nedohodnú písomne inak. Ak ide o zamestnancov , ktorý podliehajú častej zmene pracoviska ( napríklad oblasť stavebníctva, vodič, servisný technik) je možné ako pravidelné pracovisko dohodnúť aj miesto bydliska. 5