Zklady ekonomie Semin 22 MU Meznm uitkem rozumme

  • Slides: 44
Download presentation
Základy ekonomie Seminář 2/2

Základy ekonomie Seminář 2/2

MU • Mezním užitkem rozumíme míru uspokojení, které spotřebiteli přináší spotřeba dodatečné jednotky statku,

MU • Mezním užitkem rozumíme míru uspokojení, které spotřebiteli přináší spotřeba dodatečné jednotky statku, přičemž množství všech ostatních statků se nemění. • MU tedy vyjadřuje změnu užitku při změně spotřebovávaného množství daného statku o jednotku. • Zákon klesajícího mezního užitku odráží skutečnost, že celkový užitek má tendenci s růstem spotřebovávaného množství statku od určitého bodu klesat. 2

Křivky TU a MU 3

Křivky TU a MU 3

? Jestliže je mezní užitek nějaké komodity nulový, co můžeme říci o celkovém užitku?

? Jestliže je mezní užitek nějaké komodity nulový, co můžeme říci o celkovém užitku? 4

? Jestliže je mezní užitek nějaké komodity nulový, co můžeme říci o celkovém užitku?

? Jestliže je mezní užitek nějaké komodity nulový, co můžeme říci o celkovém užitku? • Celkový užitek je v takovém případě na své maximální hodnotě. 5

? • Jsou-li pomeranče a citrony substituty, pak jestliže cena citronů vzroste, spotřebitel bude

? • Jsou-li pomeranče a citrony substituty, pak jestliže cena citronů vzroste, spotřebitel bude kupovat: – více pomerančů, takže jejich mezní užitek klesne – více pomerančů, takže jejich mezní užitek stoupne – méně pomerančů, takže jejich mezní užitek klesne – méně pomerančů, takže jejich mezní užitek stoupne – méně citronů, takže jejich mezní užitek klesne 6

Rozpočet • Student dostává 400 Kč týdně jako kapesné. Celou částku utrácí za CDčka

Rozpočet • Student dostává 400 Kč týdně jako kapesné. Celou částku utrácí za CDčka (Y) a pivo (X). Běžná tržní cena CD je 100 Kč a pivo se prodává v průměru za 20 Kč za ½ litru. • Napište rovnici jeho rozpočtového omezení a zakreslete toto rozpočtové omezení do grafu. 7

! • 400 = 100*Qcd + 20*Qp 8 8

! • 400 = 100*Qcd + 20*Qp 8 8

Maximalizace užitku Cíl spotřebitele: S daným důchodem maximalizovat celkový užitek – maximálně uspokojit své

Maximalizace užitku Cíl spotřebitele: S daným důchodem maximalizovat celkový užitek – maximálně uspokojit své potřeby. 9

Maximalizace užitku Racionálně jednající spotřebitel tedy zvyšuje objem nákupu určitého zboží až do bodu,

Maximalizace užitku Racionálně jednající spotřebitel tedy zvyšuje objem nákupu určitého zboží až do bodu, kdy se mezní užitek poslední peněžní jednotky vynaložené na jeho nákup rovná meznímu užitku poslední peněžní jednotky vynaložené na nákup všech ostatních statků. 10

? • Cena X je 1, 5 dolaru. Cena Y je 1 dolar. MUY

? • Cena X je 1, 5 dolaru. Cena Y je 1 dolar. MUY je 30 dolarů. Spotřebitel maximalizuje užitek z nákupů komodit X a Y. Jaký musí být MUX? • Musí platit rovnice rovnováhy spotřebitele MUX/PX = MUY/PY • Po dosazení: MUX/1, 5 = 30/1 • MUX = 45 11

? • Cena statku X je 5 Kč. Cena statku Y je 1 Kč.

? • Cena statku X je 5 Kč. Cena statku Y je 1 Kč. Mezní užitek statku X je dán rovnicí MUX = 40 – 5*X, mezní užitek statku Y pak rovnicí MUY = 30 – Y. Důchod spotřebitele (I) ve velikosti 40 Kč je celý alokován na nákup těchto dvou statků (tj. I = PX*X + PY*Y). Vypočtěte množství statků X a Y za předpokladu, že spotřebitel je v rovnováze.

! • Aby byl spotřebitel v rovnováze, musí platit, že MUX/PX = MUY/PY, tedy

! • Aby byl spotřebitel v rovnováze, musí platit, že MUX/PX = MUY/PY, tedy (40 -5*X)/5 = (30 – Y)/1 40 – 5*X = 150 – 5*Y – 5*X = 110 Y – X = 22 čili Y = 22 + X

! • Dále musí platit rozpočtové omezení 40 = 5*X + 1*Y. Dosazením za

! • Dále musí platit rozpočtové omezení 40 = 5*X + 1*Y. Dosazením za Y (z první rovnice) získáme 40 = 5*X + 22 + X 18 = 6*X X = 3 a tedy Y = 25 • Spotřebitel v rovnováze spotřebovává 3 jednotky statku X a 25 jednotek statku Y. 14

 • • Celkové náklady (TC) Fixní náklady (FC) Variabilní náklady (VC) Mezní náklady

• • Celkové náklady (TC) Fixní náklady (FC) Variabilní náklady (VC) Mezní náklady (MC) Jednicové náklady (AC) Průměrné variabilní náklady (AVC) Průměrné fixní náklady (AFC)

? Celkové náklady (TC) Fixní náklady (FC) Variabilní náklady (VC) Mezní náklady (MC) Jednicové

? Celkové náklady (TC) Fixní náklady (FC) Variabilní náklady (VC) Mezní náklady (MC) Jednicové náklady (AC) Průměrné variabilní náklady (AVC) Průměrné fixní náklady (AFC) 5 - - 10 10 5 5 5 14 7 4, 5 2, 5 4 19 6, 3 4, 7 1, 7 5 28 7 5, 8 1, 3 9 40 8 7 1 12 54 9 8, 2 0, 8 14

 • • X 1 = 20 X 2 = 44 -20 = 24

• • X 1 = 20 X 2 = 44 -20 = 24 X 3 = 38 – 30 = 18 X 4 = (56 – 20) / 4 = 36 / 4 = 9 Celkové náklady (TC) Fixní náklady (FC) Variabilní náklady (VC) Mezní náklady (MC) [ VC = 0, TC = FC + VC] [ TC = FC + VC ] [ MC = TC 2 -TC 1] [AVC = VC / Q] Jednicové náklady (AC) Průměrné variabilní náklady (AVC) Průměrné fixní náklady (AFC)

 • Hrubý domácí produkt - celková peněžní hodnota toku zboží a služeb vytvořená

• Hrubý domácí produkt - celková peněžní hodnota toku zboží a služeb vytvořená za určité období (většinou za rok) výrobními faktory umístěnými v domácí ekonomice bez ohledu na to, kdo je jejich vlastníkem; • Hrubý národní produkt - celková peněžní hodnota toku zboží a služeb vytvořená za určité období výrobními faktory ve vlastnictví subjektů národní ekonomiky; 18

 • Produkční metoda – sčítá všechny vyrobené finální statky a služby, které firmy

• Produkční metoda – sčítá všechny vyrobené finální statky a služby, které firmy za dané období prodaly – – domácnostem, vládě, jiným firmám a čisté vývozy (export mínus import). GDP = C + Ig + G + (Ex - Im) 19

 • Spotřeba domácností (C – Consumption): – výdaje na spotřebu, tzn. výdaje za

• Spotřeba domácností (C – Consumption): – výdaje na spotřebu, tzn. výdaje za konečné produkty; – spotřeba krátkodobá i dlouhodobá (vyjma např. koupě bytů) • Hrubé investice soukromých domácích firem (Ig – Gross Investment): – výdaje za stroje, budovy, technologie. – skládají se z investic obnovovacích (amortizace) a investic čistých. • Vládní nákupy (G – Governmental Expenditures): – výdaje na infrastrukturu, obranu státu, školství. – Transferové platby (důchody, nemocenské dávky aj. ) se nezahrnují - jsou ve spotřebě domácností • Čistý vývoz (Ex – Im): – je dán rozdílem hodnoty vyvezeného zboží a hodnoty dovezeného zboží. 20

Odpisy / amortizace • Odpisy jsou peněžní vyjádření opotřebení hmotného i nehmotného investičního majetku

Odpisy / amortizace • Odpisy jsou peněžní vyjádření opotřebení hmotného i nehmotného investičního majetku připadající na jedno účetní období. HDP 2007 Tržby Ostatní náklady 2008

 • Určité národní hospodářství vykázalo v daném období následující veličiny (v mld. Kč):

• Určité národní hospodářství vykázalo v daném období následující veličiny (v mld. Kč): • Vypočtěte HDP v tržních cenách. 22

 • HDP = C + I + G + X = 3000 +

• HDP = C + I + G + X = 3000 + 700 + 100 = 4800 mld. Kč

 • Důchodová metoda – že s výrobou nebo prodejem každého statku jsou spojeny

• Důchodová metoda – že s výrobou nebo prodejem každého statku jsou spojeny určité platby (důchody), které někomu plynou jako odměna za poskytnutí svých výrobních faktorů: – zaměstnanci mzdy a plat, – majitelé půdy rentu, – majitelé kapitálu čistý úrok a zisky. • Ve výpočtu nejsou započítávány platby firem jiným firmám (duplicita); • Navíc zahrnuje odpisy (opotřebení investičního majetku) a nepřímé daně (především DPH a spotřební daň, ale také cla), které nejsou důchodem účastníků výroby, ale musí být zahrnuty. GDP = přidaná hodnota (odpisy, mzdy, zisk před zdaněním) + nepřímé daně (DPH, spotřební daně) ± cla 24 - dovozní subvence

 • Národní důchod – součet důchodů domácností a podniků (před zdaněním) • Osobní

• Národní důchod – součet důchodů domácností a podniků (před zdaněním) • Osobní důchod = (mzdy, platy, renty, úroky) + transferové platby; důchod jednotlivce • Disponibilní osobní důchod = osobní důchod – osobní daně = spotřeba + úspory 25

? • Máte k dispozici následující údaje (v mld. Kč). Osobní důchod zde tedy

? • Máte k dispozici následující údaje (v mld. Kč). Osobní důchod zde tedy činí (v mld. Kč): – – – 1 700 2 000 2 500 3 300 ze zadaných údajů nelze určit 26

 • 3 300 (Vycházíme ze vztahu: Osobní důchod – osobní daně = osobní

• 3 300 (Vycházíme ze vztahu: Osobní důchod – osobní daně = osobní disponibilní důchod)

? . • Uvažujte otevřenou ekonomiku, jejíž výkonnost je popsána následujícími údaji (v mld.

? . • Uvažujte otevřenou ekonomiku, jejíž výkonnost je popsána následujícími údaji (v mld. Kč): Vypočtěte: velikost C velikost GDP velikost GNP velikost NNP

Výpočet GDP ovlivněn inflací • Nominální produkt – produkt počítán v běžných cenách; nevýhoda:

Výpočet GDP ovlivněn inflací • Nominální produkt – produkt počítán v běžných cenách; nevýhoda: nesrovnatelný v čase, proto lepší přepočítat GDP ve stálých cenách • Reálný produkt lze zjistit pomocí tzv. deflátoru (statisticky zjištěný cenový index) 29

 • Současné náklady na spotřební koš P 1 Q 1 v cenách tohoto

• Současné náklady na spotřební koš P 1 Q 1 v cenách tohoto období, • v porovnání s hodnotou tohoto koše v cenách minulého období P 0 Q 1 – resp. kolík spotřebitel byl nucen vynaložit v minulosti v případě stejné spotřeby jako dnes. 30

 • GDPr (2006) = 5 * 1000 + 2 * 2000 = 9

• GDPr (2006) = 5 * 1000 + 2 * 2000 = 9 000 • GDPn (2007) = 6 * 1200 + 4 * 2100 = 15 600 • GDPr (2007) = 5 * 1200 + 2 * 2100 = 10 200 nebo • GDPr (2007) = 15 600 / 1, 52 10 200

? • 1. Určete, jaký byl v daném roce modelový vývoj nominálního HDP, pokud:

? • 1. Určete, jaký byl v daném roce modelový vývoj nominálního HDP, pokud: – reálný HDP vzrostl a cenová hladina byla stabilní – reálný HDP klesl a cenová hladina vzrostla (o stejné procento) – reálný HDP stagnoval a cenová hladina vzrostla

 • 2. Určete, jaký byl v daném roce modelový vývoj reálného HDP, pokud:

• 2. Určete, jaký byl v daném roce modelový vývoj reálného HDP, pokud: – nominální HDP vzrostl a cenová hladina byla stabilní – nominální HDP stagnoval a cenová hladina vzrostla – nominální HDP i cenová hladina vzrostly (o stejné procento)

 • 3. Určete jak se přibližně změnil: – nominální produkt, pokud ve zkoumaném

• 3. Určete jak se přibližně změnil: – nominální produkt, pokud ve zkoumaném roce vzrostl reálný produkt o 3 % a cenová hladina vzrostla o 1 %

– Fiskální politika • rozpočet – Monetární politika • úroková sazba – Důchodová politika

– Fiskální politika • rozpočet – Monetární politika • úroková sazba – Důchodová politika • daně z příjmů – Zahraniční obchodní politika • cla – Měnová politika • kurz měny 35

 • Do vládních výdajů na nákup výrobků a služeb se vloudila chybná položka.

• Do vládních výdajů na nákup výrobků a služeb se vloudila chybná položka. Označte ji: – nákup nové limuzíny pro předsedu vlády – plat státního zaměstnance předsedy vlády – zakoupené software pro ministerstvo tělocviku – podpora v nezaměstnanosti tělocvikářům – plat čestné stráže před prezidentský palácem 36

 • ČNB uskuteční kursové intervence ve snaze zabránit depreciaci koruny. Kursové intervence ČNB

• ČNB uskuteční kursové intervence ve snaze zabránit depreciaci koruny. Kursové intervence ČNB provede tak, že: – – – nakupuje české koruny a současně nakupuje zahraniční měny prodává české koruny a současně nakupuje zahraniční měny nakupuje české koruny a současně prodává zahraniční měny prodává české koruny a současně prodává zahraniční měny depreciace působí protiinflačně, proto ČNB tuto intervenci neprovede 37

S Kurz D 100 CZK/1 USD 110 CZK/1 USD M

S Kurz D 100 CZK/1 USD 110 CZK/1 USD M

 • Vypočtete přidanou hodnotu: 900 1300 600 1900 500 2400 900 6500 3300

• Vypočtete přidanou hodnotu: 900 1300 600 1900 500 2400 900 6500 3300

 • Posuďte, zda jsou daná tvrzení pravdivá či nepravdivá – HDP představuje skvělý

• Posuďte, zda jsou daná tvrzení pravdivá či nepravdivá – HDP představuje skvělý indikátor výkonnosti hospodářství, protože zahrnuje i výsledky tzv. šedé a černé ekonomiky. – Pěstitel obilí na poli vypěstuje a prodá svou úrodu za 100 000 Kč. Mlýny ji nakoupí, semelou na mouku a tu prodají za 160 000 Kč. Pekárny mouku odkoupí a upečou z ní pečivo, jež prodají spotřebitelům za 250 000 Kč. Celková přidaná hodnota v ekonomice tedy činí 150 000 Kč. – Jestliže česká automobilka vyrábí více aut, HNP ČR se zvýší bez ohledu na to, zda auta vyrábí v ČR nebo v zahraničí. 40

 • Nominální HDP je: – celková hodnota finálních statků měřená v běžných cenách

• Nominální HDP je: – celková hodnota finálních statků měřená v běžných cenách – celková hodnota finálních statků bez čistého exportu – celková hodnota finálních statků hypoteticky produkovaném při plném využití všech zdrojů – celková hodnota finálních statků v cenách korigovaných o skutečnou míru inflace – nic z uvedeného neplatí 41

 • Rozhodněte zda uvedená tvrzení jsou pravdivá či ne – a) Hrubý národní

• Rozhodněte zda uvedená tvrzení jsou pravdivá či ne – a) Hrubý národní produkt (GNP) je vždy větší než hrubý domácí produkt (GDP). – b) Disponibilní důchod je částka, kterou může domácnost utratit nebo uspořit. – c) Práce domácích kutilů jsou zahrnovány do ukazatelů typu produkt.

 • • Vypočtěte ČNP v mld. Kč (v tržních cenách, ČNP = ČDP)

• • Vypočtěte ČNP v mld. Kč (v tržních cenách, ČNP = ČDP) Vypočtěte import v mld. Kč 43

Děkuji za pozornost!

Děkuji za pozornost!