Zklady biochemie KBC BCH Metabolismus lipid Inovace studia

  • Slides: 92
Download presentation
Základy biochemie KBC / BCH Metabolismus lipidů Inovace studia biochemie prostřednictvím e-learningu CZ. 04.

Základy biochemie KBC / BCH Metabolismus lipidů Inovace studia biochemie prostřednictvím e-learningu CZ. 04. 1. 03/3. 2. 15. 3/0407 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Lipidy a buněčné membrány • LIPIDY – jsou ve vodě nerozpustné biomolekuly, dobře rozpustné

Lipidy a buněčné membrány • LIPIDY – jsou ve vodě nerozpustné biomolekuly, dobře rozpustné v organických rozpouštědlech (např. chloroform). • Buňky jsou ohraničeny biologickými membránami, které oddělují obsah buněk od vnějšího okolí. • Biologické membrány se vyznačují polopropustností (semipermeabilita). Na membránách se uskutečňují transportní pochody. • Membrány jsou dynamické struktury ve kterých se pohybují proteiny v moři lipidů. • U eukaryot existují vnější (plasmatické) a vnitřní buněčné membrány, které tvoří hranice organel jako jsou mitochondrie, chloroplasty, peroxisomy a lysosomy. • Dalšími funkcemi biologických membrán nutnými pro život jsou skladování energie a přenos informací.

Vlastnosti biologických membrán • 1. Membrány tvoří vrstvené struktury o síle dvou molekul. Tloušťka

Vlastnosti biologických membrán • 1. Membrány tvoří vrstvené struktury o síle dvou molekul. Tloušťka membrán je mezi 6 nm až 10 nm. • 2. Membrány obsahují hlavně lipidy a proteiny v poměru od 1 : 4 až 4 : 1. • 3. Membránové lipidy jsou malé molekuly s částmi hydrofilními a hydrofobními. Vytváří lipidové dvojvrstvy. • 4. Specifické proteiny zprostředkovávají různé funkce membrán. Proteiny slouží jako pumpy, kanály, receptory, přenašeče energie a enzymy. • 5. Membrány jsou nekovalentní seskupení. • 6. Membrány jsou asymetrické. Dvě strany biologické membrány se od sebe liší. • 7. Membrány vytváří fluidní mozaiku. • 8. Většina membrán je elektricky polarizována.

Řez plasmatickou membránou erythrocytu

Řez plasmatickou membránou erythrocytu

Mastné kyseliny – nositelky hydrofobních vlastností

Mastné kyseliny – nositelky hydrofobních vlastností

Názvosloví mastných kyselin • Nasycená mastná kyselina s 18 atomy C (C 18) se

Názvosloví mastných kyselin • Nasycená mastná kyselina s 18 atomy C (C 18) se nazývá oktadekanová (podle uhlovodíku oktadekanu), s dvojnou vazbou pak oktadekenová a se dvěma dvojnými vazbami oktadekadienová kyselina. • Záznam 18 : 0 značí mastnou kyselinu C 18 bez dvojné vazby. Záznam 18 : 2 znamená, že kyselina obsahuje dvě dvojné vazby. • Uhlíky mastné kyseliny se číslují od karboxylu, atomy 2 a 3 se také označují a a b. Koncový methyl se označuje w-uhlíkový atom. • Poloha dvojné vazby se označuje symbolem D a číslem v exponentu. Tak např. cis- D 9 značí polohu dvojné vazby mezi uhlíky 9 a 10. • Dvojné vazby je také možné označovat od w-uhlíkového atomu (má číslo 1). Např. w- 3 mastná kyselina má dvojnou vazbu na třetím uhlíku od konce.

Značení uhlíkových atomů mastných kyselin

Značení uhlíkových atomů mastných kyselin

Některé přírodní živočišné mastné kyseliny Počet C Počet dvojných vazeb Název • • •

Některé přírodní živočišné mastné kyseliny Počet C Počet dvojných vazeb Název • • • Laurová Myristová Palmitová Stearová Arachidová Behenová Lignocerová Palmitolejová Olejová Linolenová Arachidonová 12 14 16 18 20 22 24 16 18 18 18 20 0 0 0 1 1 2 3 4 Systematický názeb n-dodekanová n-tetradekanová n-hexadekanová n-oktadekanová n-eikosanová n-dokosanová n-tetrakosanová cis-D 9 -hexadecenová cis-D 9 - oktadecenová cis, cis-D 9, D 12 -oktadekadienová all-cis-D 9, D 12, D 15 -oktadekatrienová all-cis-D 5, D 8, D 11, D 14 -eikosatetraenová

Tři typy membránových lipidů: • Fosfolipidy • Glykolipidy • Cholesterol • Fosfolipidy sestávají ze

Tři typy membránových lipidů: • Fosfolipidy • Glykolipidy • Cholesterol • Fosfolipidy sestávají ze čtyř složek: mastné kyseliny, glycerol – základ na který se váží mastné kyseliny, fosfát a na něj vázaný alkohol. Kromě glycerolu se jako základ může uplatňovat alkohol sfingosin. • Fosfolipidy odvozené od glycerolu se nazývají fosfoglyceridy. • Fosfoglyceridy obsahují glycerol na který jsou vázány dvě mastné kyseliny a fosforylovaný alkohol.

Fosfatidová kyselina

Fosfatidová kyselina

Schematická struktura fosfolipidu

Schematická struktura fosfolipidu

Alkoholy, které se váží esterovou vazbou na fosfatidát:

Alkoholy, které se váží esterovou vazbou na fosfatidát:

Fosfatidylserin – příklad fosfolipidu

Fosfatidylserin – příklad fosfolipidu

Struktura sfingosinu a sfingomyelinu.

Struktura sfingosinu a sfingomyelinu.

Glykolipidy - sacharidy obsahující lipidy • Glykolipidy jsou odvozeny od sfingosinu, jehož aminoskupina je

Glykolipidy - sacharidy obsahující lipidy • Glykolipidy jsou odvozeny od sfingosinu, jehož aminoskupina je acylována jako ve sfingomyelinu mastnou kyselinou. Na rozdíl od sfingomyelinu je na hydroxylu sfingosinu vázán sacharid.

Cholesterol • Cholesterol je lipid na bázi steroidního skeletu – steranu. • V membránách

Cholesterol • Cholesterol je lipid na bázi steroidního skeletu – steranu. • V membránách je cholesterol orientován rovnoběžně se řetězci mastných kyselin. Je až 25 % součástí membránových lipidů nervových buněk, ale je nepřítomen v intracelulárních membránách. Cholesterol neobsahují prokaryotní membrány.

Metabolismus mastných kyselin • Úloha mastných kyselin: • 1. Součást biologických membrán – fosfolipidy

Metabolismus mastných kyselin • Úloha mastných kyselin: • 1. Součást biologických membrán – fosfolipidy a glykolipidy. • 2. Mnohé proteiny jsou modifikovány kovalentní vazbou s mastnými kyselinami a tímto způsobem jsou lokalizovány v membránách. • 3. Mastné kyseliny jsou zásobárnou energie. Obvykle jsou skladovány jako triacylglyceroly (nebo také neutrální mastné kyseliny, triglyceridy).

Triacylglyceroly • Triacylglyceroly skladují velké množství metabolické energie, protože jsou bezvodé a redukované. •

Triacylglyceroly • Triacylglyceroly skladují velké množství metabolické energie, protože jsou bezvodé a redukované. • Kompletní oxidací jednoho gramu mastné kyseliny se získá 38 k. J energie, zatím co z 1 g sacharidů nebo proteinů pouze 17 k. J. • Triacylglyceroly jsou výhodně skladovatelnou energií. Jeden gram tuku skladuje 6 x více energie než 1 g hydratovaného glykogenu. • Typický 70 kg vážící muž má energetickou rezervu 420 000 k. J ve formě triacylglycerolu, 10 000 k. J v proteinech (svaly), 2 500 k. J v glykogenu a 170 k. J v glukose. • Celková hmotnost triacylglycerolů je 11 kg. Pokud by se takové množství energie skladovalo v glykogenu, byla by tělesná hmotnost 55 x vyšší. • Zásoby glykogenu a glukosy vystačí zásobovat organismus energií jeden den. Triacylglyceroly týdny. • U savců je hlavním místem akumulace triacylglycerolů cytoplasma adiposních buněk (tukových buněk).

Triacylglyceroly z potravy. • Triacylglyceroly ze střevní sliznice jsou z důvodu nerozpustnosti převáděny na

Triacylglyceroly z potravy. • Triacylglyceroly ze střevní sliznice jsou z důvodu nerozpustnosti převáděny na micely za účasti žlučových kyselin. Žlučové kyseliny jsou amfipatické (obsahují polární i nepolární části), jsou syntetizovány v játrech a uvolňovány ze žlučníku. • Žlučové kyseliny obalí triacylglyceroly a usnadní tak funkci hydrolytickým lipasam. Např. glykocholát.

Hydrolytické štěpení triacylglycerolu pankreatickými lipasami

Hydrolytické štěpení triacylglycerolu pankreatickými lipasami

Resyntéza triacylglycerolů ve sliznici střeva • • • Resyntetizované triacylglyceroly jsou sbaleny do lipoproteinových

Resyntéza triacylglycerolů ve sliznici střeva • • • Resyntetizované triacylglyceroly jsou sbaleny do lipoproteinových transportních částic – chylomikronů, které přes lymfu vstupují do krve. Chylomikrony se váží na na membránách (přednostně adiposní tkáně a svalstva) vázané lipoproteinové lipasy, kde jsou triacylglyceroly opět hydrolyzovány na mastné kyseliny a monoacylglycerol, aby je bylo možné transportovat do tkání. Periferní tkáně využívají energii lipidů skladovaných v adiposní tkáni ve třech stupních: 1. Mobilizace lipidů – hydrolýza na mastné kyseliny a glycerol, které jsou transportovány do potřebných tkání. 2. Aktivace mastných kyselin a jejich transport do matrix mitochondrií. 3. Odbourávání mastných kyselin na acetyl Co. A, který vstupuje do cyklu trikarboxylových kyselin.

Tvorba chylomikronů

Tvorba chylomikronů

Hormonální regulace hydrolýzy triacylglycerolů Lipasy adiposních buněk jsou aktivovány adrenalinem, (nor…), glukagonem a ACTH.

Hormonální regulace hydrolýzy triacylglycerolů Lipasy adiposních buněk jsou aktivovány adrenalinem, (nor…), glukagonem a ACTH. Insulin inhibuje.

Lipolýzou uvolněné mastné kyseliny se váží na sérový albumin, který slouží jako jejich nosič

Lipolýzou uvolněné mastné kyseliny se váží na sérový albumin, který slouží jako jejich nosič do tkání. Glycerol se absorbuje v játrech.

Glycerol se přeměňuje na meziprodukty glykolýzy

Glycerol se přeměňuje na meziprodukty glykolýzy

Aktivace mastných kyselin. Na vnější membráně mitochondrie jsou mastné kyseliny aktivovány za katalýzy acyl

Aktivace mastných kyselin. Na vnější membráně mitochondrie jsou mastné kyseliny aktivovány za katalýzy acyl Co. Asynthetasy (také thiokinasa mastných kyselin):

Vstup mastných kyselin do matrix. Tvorba acylkarnitinu – karnitinacyltransferasa I. Na vnitřní straně mitochondriální

Vstup mastných kyselin do matrix. Tvorba acylkarnitinu – karnitinacyltransferasa I. Na vnitřní straně mitochondriální membrány se za katalýzy karnitinacyltransferasy II přenáší acyl na Co. A SH.

Aktivovaná mastná kyselina je přenášena do matrix vázána na karnitin přes translokasu.

Aktivovaná mastná kyselina je přenášena do matrix vázána na karnitin přes translokasu.

Odbourávání nasycených acyl Co. A – b – oxidace. 1. Acyl Co. Adehydrogenasa (FAD)

Odbourávání nasycených acyl Co. A – b – oxidace. 1. Acyl Co. Adehydrogenasa (FAD) – tvorba trans-D 2 -enoyl Co. A.

2. Enoyl Co. Ahydratasa

2. Enoyl Co. Ahydratasa

3. L-3 -Hydroxyacyl Co. Adehydrogenasa

3. L-3 -Hydroxyacyl Co. Adehydrogenasa

4. b-Ketothiolasa

4. b-Ketothiolasa

Výtěžek kompletní oxidace palmitátu: • Palmitoyl Co. A + 7 FAD + 7 NAD+

Výtěžek kompletní oxidace palmitátu: • Palmitoyl Co. A + 7 FAD + 7 NAD+ + 7 Co. A + 7 H 2 O ® ® 8 acetyl Co. A + 7 FADH + 7 NADH + 7 H+ 2 V dýchacím řetězci se získá z jednoho NADH asi 2, 5 ATP a z jednoho FADH 2 asi 1, 5 ATP. Sečteno: 7 x FADH 2 = 10, 5 ATP 7 x NADH = 17, 5 ATP Oxidace 8 acetyl Co. A v citrátovém cyklu = 80 ATP Součet : 108 ATP Spotřeba na aktivaci mastné kyseliny: 2 ATP Konečný součet : 106 ATP

Odbourávání nenasycených mastných kyselin. Cis izomer je převeden na trans isomerasou.

Odbourávání nenasycených mastných kyselin. Cis izomer je převeden na trans isomerasou.

Další dvojná vazba mezi uhlíky 4 a 5 je odstraněna redukcí:

Další dvojná vazba mezi uhlíky 4 a 5 je odstraněna redukcí:

Odbourávání mastných kyselin s lichým počtem uhlíků vede k sukcinyl Co. A. Převedení L-methylmalonyl

Odbourávání mastných kyselin s lichým počtem uhlíků vede k sukcinyl Co. A. Převedení L-methylmalonyl Co. A na sukcinyl Co. A probíhá za účasti enzymu mathylmalonyl Co. A mutasy jehož koenzymem je derivát vitaminu B 12 – kobalamin.

Odbourávání mastných kyselin na peroxisomech • Peroxisomy obsahují velké množství enzymu katalasy, který katalyzuje

Odbourávání mastných kyselin na peroxisomech • Peroxisomy obsahují velké množství enzymu katalasy, který katalyzuje dismutaci peroxidu vodíku na vodu a kyslík !!! • Na peroxisomech se mastné kyseliny jen zkracují na délku oktanoyl Co. A, který je posléze snadněji odbouráván v matrix mitochondrií b-oxidací.

V prvním stupni peroxisomální oxidace mastných kyselin katalyzuje flavoproteinová dehydrogenasa, která přenáší elektrony na

V prvním stupni peroxisomální oxidace mastných kyselin katalyzuje flavoproteinová dehydrogenasa, která přenáší elektrony na kyslík za tvorby peroxidu vodíku (Rozdíl od b-oxidace).

Tvorba a funkce ketolátek • Vstup acetyl Co. A do citrátového cyklu závisí na

Tvorba a funkce ketolátek • Vstup acetyl Co. A do citrátového cyklu závisí na dostupnosti oxaloacetátu. Při nedostatku sacharidů se hladina oxaloacetátu snižuje a tím zpomaluje citrátový cyklus. Oxaloacetát se získává karboxylací pyruvátu. • Známá biochemický bonmot: TUKY HOŘÍ V OHNI SACHARIDů. • Při hladovění nebo diabetu je oxaloacetát spotřebováván na tvorbu glukosy. • Za této situace se dva acetyl Co. A kondenzují za tvorby acetoacetyl Co. A. Ten reaguje s dalším acetyl Co. A za tvorby 3 hydroxy-3 -methylglutaryl Co. A (HMG – Co. A) a Co. A. HMG-Co. A se posléze štěpí na acetyl Co. A a acetoacetát. • Hlavním místem tvorby ketolátek jsou jaterní mitochondrie.

Role acetoacetátu • Srdeční sval a kůra ledvin preferují acetoacetát před glukosou. • Taktéž

Role acetoacetátu • Srdeční sval a kůra ledvin preferují acetoacetát před glukosou. • Taktéž mozek se za hladovění adaptuje na acetoacetát. Při dlouhodobém hladovění je až 75 % energie mozku z acetoacetátu !!! • Acetoacetát má regulační roli. Vysoká hladina acetoacetátu v krvi je signálem přítomnosti vysokého množství acetyl Co. A což vede k poklesu lipolýzy v adiposních tkáních. • Ketolátky jsou ve vodě rozpustnou transportní formou acetylů.

3 -Ketothiolasa – tvorba acetoacetyl Co. A

3 -Ketothiolasa – tvorba acetoacetyl Co. A

Hydroxymethylglutaryl Co. Asynthasa

Hydroxymethylglutaryl Co. Asynthasa

Hydroxymethylglutaryl Co. A štěpící enzym

Hydroxymethylglutaryl Co. A štěpící enzym

D-3 -Hydroxybutyrátdehydrogenasa. Acetoacetát spontánně dekarboxyluje na aceton.

D-3 -Hydroxybutyrátdehydrogenasa. Acetoacetát spontánně dekarboxyluje na aceton.

Acetoacetát je aktivován přenosem Co. A ze sukcinyl Co. A a posléze štěpen specifickou

Acetoacetát je aktivován přenosem Co. A ze sukcinyl Co. A a posléze štěpen specifickou thiolasou na dva acetyl Co. A. V játrech transferasa není !

Živočichové nedokáží převést mastné kyseliny na glukosu !!! • Proč ? • Acetyl-Co. A

Živočichové nedokáží převést mastné kyseliny na glukosu !!! • Proč ? • Acetyl-Co. A nemůže být převeden na pyruvát nebo oxaloacetát, neboť vstupuje do citrátového cyklu a oba uhlíky se v jeho průběhu odštěpí jako CO 2. • Rostliny mají další dva enzymy v tzv. glyoxylátovém cyklu a jsou schopné převést acetyl Co. A na oxaloacetát.

Rozdíly mezi odbouráváním a syntézou mastných kyselin. • 1. Syntéza mastných kyselin probíhá v

Rozdíly mezi odbouráváním a syntézou mastných kyselin. • 1. Syntéza mastných kyselin probíhá v cytoplasmě, odbourávání v matrix mitochondrií. • 2. Meziprodukty syntézy mastných kyselin jsou kovalentně vázány na sulfhydrylové skupiny ACP (acyl carrier protein), kdežto meziprodukty degradace jsou vázány na SH skupinu Co. A. • 3. Enzymy syntézy mastných kyselin vyšších organismů jsou spojeny do polypeptidového řetězce zvaného synthasa mastných kyselin. Enzymy degradace jsou v matrix volně. • 4. Řetězec mastných kyselin se prodlužuje o dva uhlíky z acetyl Co. A. Aktivovaným donorem dvou uhlíků je malonyl Co. A a prodlužování řetězce je poháněno odštěpováním CO 2. • 5. Redukčním činidlem při syntéze je NADPH, oxidačními činidly při degradaci jsou FAD a NAD+. • 6. Prodlužování řetězce na synthase mastných kyselin končí tvorbou palmitátu (C 16). Další prodlužování řetězce a tvorba nenasycených kyselin probíhá na jiných enzymech.

Klíčovým krokem syntézy mastných kyselin je tvorba malonyl Co. A. Acetyl Co. A +

Klíčovým krokem syntézy mastných kyselin je tvorba malonyl Co. A. Acetyl Co. A + ATP + HCO 3 - ® malonyl Co. A + ADP + Pi + H+ • Katalyzuje acetyl Co. A karboxylasa (obsahuje biotin). • Reakce probíhá ve dvou stupních: Biotin–enzym + ATP + HCO 3 - ® CO 2 -biotin-enzym +ADP + Pi CO 2 -biotin-enzym + acetyl Co. A ® malonyl Co. A + biotin-enzym • Acetyl Co. A karboxylasa je regulačním enzymem metabolismu mastných kyselin.

ACP – fosfopanteteinové raménko, na kterém jsou vázány meziprodukty syntézy mastných kyselin.

ACP – fosfopanteteinové raménko, na kterém jsou vázány meziprodukty syntézy mastných kyselin.

Jednotlivé kroky syntézy mastných kyselin. • 1. Syntéza malonyl Co. A: acetyl Co. Akarboxylasa

Jednotlivé kroky syntézy mastných kyselin. • 1. Syntéza malonyl Co. A: acetyl Co. Akarboxylasa • 2. Navázání acetyl Co. A na ACP: acetyltransacylasa • 3. Navázání malonyl Co. A na ACP: malonyltransacylasa • 4. Kondenzační reakce: acylmalonyl ACP kondenzační enzym Acetyl ACP + malonyl ACP ® acetoacetyl ACP + CO 2 • 5. První redukce: b-ketoacyl ACP reduktasa Acetoacetyl ACP + NADPH + H+ ® D-3 -hydroxybutyryl ACP + NADP+ • 6. Dehydratace: 3 -hydroxyacyldehydratasa D-3 -Hydroxybutyryl ACP ® krotonyl ACP + H 2 O • 7. Druhá redukce: enoyl ACP reduktasa Krotonyl ACP + NADPH + H+ ® butyryl ACP + NADP+

Kondenzace - zjednodušeně

Kondenzace - zjednodušeně

Elongace řetězce je zahájena spojením acetylu za účasti kondenzačního enzymu CE.

Elongace řetězce je zahájena spojením acetylu za účasti kondenzačního enzymu CE.

První redukce

První redukce

Dehydratace

Dehydratace

Druhá redukce

Druhá redukce

Další postup syntézy mastných kyselin • V dalším kole syntézy se kondenzuje malonyl –

Další postup syntézy mastných kyselin • V dalším kole syntézy se kondenzuje malonyl – ACP s butyryl ACP za tvorby C 6 -b-ketoacyl ACP. Poté následuje první redukce, dehydratace a druhá redukce za tvorby C 6 – acyl ACP. • Prodlužování řetězce se opakuje až do délky C 16 – palmitát. • Thioesterasa je enzym, který odštěpuje palmitát z ACP a tak je syntéza ukončena.

Savčí synthasa mastných kyselin. • Savčí synthasa mastných kyselin se liší od synthasy z

Savčí synthasa mastných kyselin. • Savčí synthasa mastných kyselin se liší od synthasy z E. coli. Savčí je homodimer 260 k. Da podjednotek. • Každá z podjednotek má tři domény spojené pohyblivými regiony. • Doména 1 – vstup substrátu a kondenzační jednotka obsahuje obě transferasy a b-ketoacylsynthasu (kondenzační enzym). • Doména 2 – redukční jednotka – obsahuje ACP, ketoacylreduktasu, dehydratasu a enoylreduktasu. • Doména 3 – obsahuje thioesterasu odštěpující palmitát. b-

Savčí synthasa mastných kyselin Doména 1 (modrá) AT-acetyltransferasa, MT-malonyltransferasa, CEkondenzační enzym. Doména 2 (žlutá)

Savčí synthasa mastných kyselin Doména 1 (modrá) AT-acetyltransferasa, MT-malonyltransferasa, CEkondenzační enzym. Doména 2 (žlutá) ACP, b-ketoacylreduktasa (KR), dehydratasa (DH), enoylreduktasa (ER). Doména 3 (červená) thioesterasa (TE). Flexibilní raménka (zelená).

Synthasa mastných kyselin funguje jako dimer. Ke kondenzaci dochází mezi malonylem zavěšeným na jedné

Synthasa mastných kyselin funguje jako dimer. Ke kondenzaci dochází mezi malonylem zavěšeným na jedné podjednotce ACP a acetylem na SH kondenzačního enzymu druhé podjednotky.

Obě redukce a dehydratace na fosfopantheteinovém raménku ACP.

Obě redukce a dehydratace na fosfopantheteinovém raménku ACP.

Translokací se přenese řetězec z ACP na SH skupinu kondenzačního enzymu stejné podjednotky.

Translokací se přenese řetězec z ACP na SH skupinu kondenzačního enzymu stejné podjednotky.

Další malonyl se naváže na raménko ACP druhé podjednotky. Probíhá druhá kondenzace na protilehlou

Další malonyl se naváže na raménko ACP druhé podjednotky. Probíhá druhá kondenzace na protilehlou podjednotku dimeru.

Stechiometrie syntézy palmitátu • Stechiometrie syntézy palmitátu: Acetyl Co. A + 7 malonyl Co.

Stechiometrie syntézy palmitátu • Stechiometrie syntézy palmitátu: Acetyl Co. A + 7 malonyl Co. A + 14 NADPH + 20 H+ ® ® palmitát + 7 CO 2 + 14 NADP+ + 8 Co. A + 6 H 2 O • Stechiometrie syntézy malonyl Co. A: 7 Acetyl Co. A + 7 CO 2 + 7 ATP ® 7 malonyl Co. A + 7 ADP + 7 Pi + 14 H+ • Celkově: 8 Acetyl Co. A + 7 ATP + 14 NADPH + 6 H+ ® ® palmitát + 14 NADP+ + 8 Co. A + 6 H 2 O + 7 ADP + 7 Pi

Citrát jako nositel acetylů z matrix mitochondrie do cytosolu • K syntéze palmitátu je

Citrát jako nositel acetylů z matrix mitochondrie do cytosolu • K syntéze palmitátu je třeba: 8 acetyl Co. A, 14 NADPH a 7 ATP (8 NADPH se získá transportem citrátu do cytoplasmy a zbylých 6 v pentosafosfátové dráze). • Acetyl Co. A je v matrix a vnitřní mitochondrální membrána acetyl Co. A nepropouští !! • Při vysokých hladinách citrátu je transportován do cytosolu, kde je štěpen ATP citrátlyasou. Citrát + ATP + Co. A + H 2 O ® acetyl Co. A + ADP + Pi + oxaloacetát • Do cytosolu tak vstupuje spolu s acetyl Co. A oxaloacetát.

Transfer acetyl. Co. A do cytosolu:

Transfer acetyl. Co. A do cytosolu:

Zdroje NADPH pro syntézu mastných kyselin • • Oxaloacetát vytvořený při transportu citrátu do

Zdroje NADPH pro syntézu mastných kyselin • • Oxaloacetát vytvořený při transportu citrátu do cytosolu by se měl vrátit do matrix. Vnitřní mitochondriální membrána je pro oxaloacetát nepropustná. Oxaloacetát je redukován za účasti NADH na malát cytosolovou malátdehydrogenasou: Oxaloacetát + NADH + H+ ® malát + NAD+ • Malát je oxidačně dekarboxylován NADP+-malátovým enzymem (také jablečný enzym): Malát + NADP+ ® pyruvát + CO 2 + NADPH • Konečně pyruvát vstupuje do mitochondrie, kde je karboxylován pyruvátkarboxylasou: Pyruvát + CO 2 + ATP + H 2 O ® oxaloacetát + ADP + Pi + 2 H+ • Sumární rovnice: NADP+ + NADH + ATP + H 2 O ® NADPH + NAD+ + ADP + Pi + H+

Regulace metabolismu mastných kyselin • Syntéza mastných kyselin probíhá za situace, kdy je dostatek

Regulace metabolismu mastných kyselin • Syntéza mastných kyselin probíhá za situace, kdy je dostatek sacharidů a energie a nedostatek mastných kyselin. • Ústřední klíčovou roli hraje acetyl Co. A karboxylasa. • Karboxylasa je pod kontrolou adrenalinu, glukagonu a insulinu. • Insulin stimuluje syntézu mastných kyselin aktivací karboxylasy, glukagon a adrenalin mají opačný účinek. • Citrát, znak dostatku stavebních jednotek a energie, aktivuje karboxylasu. • Palmitoyl Co. A a AMP, naopak, inhibují karboxylasu.

Prodlužování řetězce a tvorba nenasycených mastných kyselin probíhá na cytosolární straně membrány endoplasmatického retikula.

Prodlužování řetězce a tvorba nenasycených mastných kyselin probíhá na cytosolární straně membrány endoplasmatického retikula. • Tvorba oleoyl Co. A (cis D 9 -dvojná vazba) ze stearoyl Co. A: Stearoyl Co. A + NADH + H+ + O 2 ® oleoyl Co. A + NAD+ + 2 H 2 O • Katalyzují tři membránové enzymy. • Savci nemají enzymy katalyzující vstup dvojné vazby za uhlík C-9 řetězce mastných kyselin. • Savci nemohou syntetizovat linoleát (18 : 2 cis D 9, D 12) a linolenát (18 : 3 cis D 9, D 12, D 15). • Obě mastné kyseliny jsou pro savce esenciální – musí být dodány s potravou.

Biosyntéza cholesterolu • Cholesterol má 27 uhlíkových atomů a všechny mají původ v acetyl

Biosyntéza cholesterolu • Cholesterol má 27 uhlíkových atomů a všechny mají původ v acetyl Co. A. • Syntéza cholesterolu se uskutečňuje ve třech stupních: • A) Syntéza isopentenyldifosfátu, jako aktivní isoprenové jednotky. • B) Kondenzace šesti molekul isopentenyldifosfátu za tvorby skvalenu. • C) Cyklizace skvalenu řadou reakcí na tetracyklický produkt, který je bezprostředně převeden na cholesterol. • Cholesterol: Modulátor fluidity živočišných membrán Prekurzor steroidních hormonů Prekurzor žlučových kyselin Prekurzor vitaminu D

Značení uhlíkových atomů cholesterolu v návaznosti na značení acetylu.

Značení uhlíkových atomů cholesterolu v návaznosti na značení acetylu.

Číslování uhlíků cholesterolu a steroidů

Číslování uhlíků cholesterolu a steroidů

Syntéza isopentenyldifosfátu v cytosolu • Meziprodukty jsou 3 -hydroxy-3 -methylglutaryl Co. A (HMG-Co. A)

Syntéza isopentenyldifosfátu v cytosolu • Meziprodukty jsou 3 -hydroxy-3 -methylglutaryl Co. A (HMG-Co. A) a mevalonát. • HMG-Co. A se v mitochondriích převádí na acetyl Co. A a acetoacetát (ketolátky) !!!! • Syntéza mevalonátu je klíčovým stupněm syntézy cholesterolu. Redukce HMG-Co. A enzymem HMG-Co. A reduktasou je ireversibilním stupněm, kontrolním bodem syntézy. Reduktasa je integrální součástí membránových proteinů v endoplasmatickém retikulu. HMG-Co. A + 2 NADPH + 2 H+ ® mevalonát + 2 NADP+ + Co. A

Přeměny 3 -hydroxy-3 -methylglutaryl Co. A v cytosolu a mitochondrii

Přeměny 3 -hydroxy-3 -methylglutaryl Co. A v cytosolu a mitochondrii

Syntéza isopentenyldifosfátu

Syntéza isopentenyldifosfátu

Izomerizace isopentenyldifosfát – dimethylallyldifosfát

Izomerizace isopentenyldifosfát – dimethylallyldifosfát

Mechanismus kondenzace allylového substrátu (dimethylallyldifosfát) s 3 -isopentenyldifosfátem. Kondenzace hlava – ocas.

Mechanismus kondenzace allylového substrátu (dimethylallyldifosfát) s 3 -isopentenyldifosfátem. Kondenzace hlava – ocas.

Geranyldifosfát

Geranyldifosfát

Geranyl = dimethylallyldifosfát + isopentenyldifosfát; Farnesyl = geranyl + isopentenyldifosfát.

Geranyl = dimethylallyldifosfát + isopentenyldifosfát; Farnesyl = geranyl + isopentenyldifosfát.

Skvalen = 2 x farnesyldifosfát + NADPH Kondenzace hlava – ocas.

Skvalen = 2 x farnesyldifosfát + NADPH Kondenzace hlava – ocas.

Cyklisace skvalenu na lanosterol přes skvalen epoxid a protosterolový kationt.

Cyklisace skvalenu na lanosterol přes skvalen epoxid a protosterolový kationt.

Lanosterol přechází řadou reakcí na cholesterol. Odstranění tří methylů, redukce jedné dvojné vazby NADPH

Lanosterol přechází řadou reakcí na cholesterol. Odstranění tří methylů, redukce jedné dvojné vazby NADPH a přesun druhé dvojné vazby.

Regulace syntézy cholesterolu. • Dospělý člověk syntetizuje denně 800 mg cholesterolu (játra, střevo). •

Regulace syntézy cholesterolu. • Dospělý člověk syntetizuje denně 800 mg cholesterolu (játra, střevo). • Syntéza cholesterolu je regulována jeho buněčnou hladinou zpětnovazebně přes aktivitu a množství HMG-Co. A reduktasy !! • 1. Rychlost syntézy reduktasové m. RNA je kontrolována zvláštním proteinem (regulatory element binding protein SREBP) – transkripční faktor. Nízká hladina cholesterolu aktivuje SREBP, vysoká inhibuje. • 2. Rychlost translace reduktasové m. RNA je inhibována nesteroidními metabolity odvozenými od mevalonátu a cholesterolem z potravy. • 3. Odbourávání reduktasy – proteolýza je spuštěna při vysokých koncentracích cholesterolu. • 4. Fosforylace snižuje aktivitu reduktasy. AMP aktivovaná proteinkinasa vypíná syntézu cholesterolu. Syntéza se zastavuje při nízkých hladinách ATP.

Inhibitory syntézy cholesterolu. • Syntéza cholesterolu může být efektivně blokována třídou sloučenin zvaných statiny

Inhibitory syntézy cholesterolu. • Syntéza cholesterolu může být efektivně blokována třídou sloučenin zvaných statiny (např. lovastatin také s názvem mevacor). Jedná se o silné inhibitory (Ki = 1 n. M) HMG-Co. A reduktasy. • Obvykle se podávají s inhibitory reabsorpce žlučových kyselin. • Atherosklerosa !!

Syntéza žlučových kyselin. Polární deriváty cholesterolu – vysoce efektivní detergenty.

Syntéza žlučových kyselin. Polární deriváty cholesterolu – vysoce efektivní detergenty.

Steroidní hormony. • Cholesterol je prekurzorem pěti hlavních tříd steroidních hormonů: • Progestageny, glukokortikoidy,

Steroidní hormony. • Cholesterol je prekurzorem pěti hlavních tříd steroidních hormonů: • Progestageny, glukokortikoidy, mineralokortikoidy, androgeny a estrogeny. • Regulace genové exprese. • Biosyntetická cesta tříd steroidních hormonů.

Funkce a místo syntézy steroidních hormonů • Progestagen progesteron – připravuje dělohu pro přijetí

Funkce a místo syntézy steroidních hormonů • Progestagen progesteron – připravuje dělohu pro přijetí vajíčka. • Androgeny (jako testosteron) – vývoj sekundárních pohlavních znaků mužů. • Estrogeny (jako estron) – vývoj sekundárních pohlavních znaků žen, ovariální cyklus. • Glukokortikoidy (jako kortisol) – propagace glukoneogeneze s tvorby glykogenu, inhibice zánětů. • Mineralokortikoidy (aldosteron) – zvýšení reabsorbce Na+ a vylučování K+ a H+ což vede ke zvýšení objemu a tlaku krve. • Hlavními místy syntézy steroidních hormonů jsou: • Žluté tělísko (Corpus luteum) progestageny. Vaječníky pro estrogeny. Varlata pro androgeny. Kůra nadledvinek pro glukokortikoidy a mineralokortikoidy.

Vitaminy D – kontrola hladiny Ca 2+ a fosfátů. Aktivním hormonem je kalcitriol. Nejedná

Vitaminy D – kontrola hladiny Ca 2+ a fosfátů. Aktivním hormonem je kalcitriol. Nejedná se o pravý steroid, ale funkčně působí podobně tím, že se váže na strukturně podobný receptor za tvorby komplexního faktoru regulujícího genovou expresi.

Isopentenyldifosfát je prekurzorem terpenů, řetězců ubichinonu, chlorofylu, karotenoidů a vitaminu K.

Isopentenyldifosfát je prekurzorem terpenů, řetězců ubichinonu, chlorofylu, karotenoidů a vitaminu K.

Vitamin K 2 a ubichinon

Vitamin K 2 a ubichinon

Fytol a karotenoidy • Fytol-vedlejší řetězec chlorofylu je složen ze čtyř isoprenových jednotek. •

Fytol a karotenoidy • Fytol-vedlejší řetězec chlorofylu je složen ze čtyř isoprenových jednotek. • Karotenoidy – barviva rajčat a mrkve. Absorbují světlo, protože obsahují konjugované dvojné vazby (mezi 400 až 500 nm). • Jejich C 40 uhlíkatý řetězec je skládán z C 5 jednotek až po geranyldifosfát C 20, jehož dvě molekuly kondenzují způsobem hlava-ocas za tvorby fytoenu C 40. • Fytoen přejde po dehydrogenaci na lykopen. Cyklizací obou konců lykopenu získáme b-karoten – prekurzor retinalu.

Karotenoidy

Karotenoidy

Fotoreceptorová molekula rhodopsin sestává z proteinu opsin a 11 -cis – retinalu jako prosthetické

Fotoreceptorová molekula rhodopsin sestává z proteinu opsin a 11 -cis – retinalu jako prosthetické skupiny. Absorpční maximum rhodopsinu je 500 nm.