ZKLADN INFORMACE Nzev pedmtu MANAGEMENT 1 BKHMAN 1

  • Slides: 5
Download presentation
ZÁKLADNÍ INFORMACE • Název předmětu: MANAGEMENT 1 (BKH_MAN 1) • Rozsah: 12 hodin přímé

ZÁKLADNÍ INFORMACE • Název předmětu: MANAGEMENT 1 (BKH_MAN 1) • Rozsah: 12 hodin přímé výuky • Způsob ukončení: Ústní zkouška s testem • Sledování průběžného studia: Autokorekční testy • Podmínka přistoupení ke zkoušce: Úspěšné zpracování POT • Garant: prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc.

LITERATURA Základní: BLAŽEK, L. Management. Organizování, rozhodování, ovlivňování. Praha : Grada, 2011. 191 s.

LITERATURA Základní: BLAŽEK, L. Management. Organizování, rozhodování, ovlivňování. Praha : Grada, 2011. 191 s. ISBN 978 -80 -247 -3275 -6. Další učebnice: VÁGNER, I. Systém managementu. Brno : Masarykova univerzita, 2006. 432 s. ISBN 80 -210 -3972 -8. VEBER, J. a kol. Management. Základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. 2. vyd. Praha : Management Press, 2009. 700 s. ISBN 978 -80 -7261 -200 -0. DONNELLY, J. H. , GIBSON, J. L. , IVANCEVICH, J. M. Management. Praha : Grada, 1997. 821 s. ISBN 80 -7169 -422 -3.

LITERATURA – pokrač. Rozšiřující: CARNEGIE, D. Jak získávat přátele a působit na lidi. Bratislava

LITERATURA – pokrač. Rozšiřující: CARNEGIE, D. Jak získávat přátele a působit na lidi. Bratislava : Bradlo 1991. ISBN 80 -7127 -026 -1. COVEY, S. , R. 7 návyků vůdčích osobností. Praha : Pragma, 1994. ISBN 8085213 -41 -9. CRAINER, S. Kompendium managementu. Praha : Computer Press, 1998. ISBN 80 -7226 -109 -6. DRUCKER, P. , F. Cestou k zítřku. Praha : Management Press, 1993. ISBN 8085603 -28 -4. GIBSON, R. , (ed. ) Nový obraz budoucnosti. Praha : Management Press, 1998. ISBN 80 -85943 -80 -8. HAMER, M. Agenda 21. Praha : Management Press, 2002. ISBN 80 -7261 -74 -0. HAMER, M. , CHAMPY, J. Reengineering – radikální proměna firmy. Praha : Management Press, 1995. ISBN 80 -85603 -73 -X.

LITERATURA – pokrač. Rozšiřující – pokrač. : HRONÍK, F. Manažerská integrita. Brno : Motiv

LITERATURA – pokrač. Rozšiřující – pokrač. : HRONÍK, F. Manažerská integrita. Brno : Motiv Press, 2008. ISBN 978 -80904133 -0 -6. JAY, R. , TEMPLAR, R. Velká kniha manažerských dovedností. Praha : Grada, 2007. ISBN 80 -247 -1279 -2. JIRÁSEK, J. , A. Agenda příštích let. Praha : Profesional Publishing, 2006. ISBN 80 -86946 -04 -5. Mc. CORMACK, M. , H. Co vás nenaučí na Harvardu. Praha : Prostor, 1991. ISBN 80 -85190 -13 -3. OWEN, J. Tři pilíře úspěšného manažera. Praha : Grada, 2008. ISBN 978 -80247 -2400 -3. PETERS, T. Prosperita se rodí z chaosu. Praha : Pragma, 2001. ISBN 80 -7205816 -9. PLAMÍNEK, J. Synergický management. Praha : Argo, 2000. ISBN 80 -7203258 -5. SOUČEK, Z. Firma 21. století. Praha : Profesional Publishing, 2005. ISBN 8086419 -88 -6.

BKH_MAN 1 HARMONOGRAM 20011/12 datum 1. 10. 3. 10. až 22. 10. 24. 10.

BKH_MAN 1 HARMONOGRAM 20011/12 datum 1. 10. 3. 10. až 22. 10. 24. 10. až 13. 11. činnost 1. tutoriál: Pojetí managementu. Organizování. Zpracování POT 1, absolvování AT 1. 2. tutoriál: Rozhodování. Zpracování POT 2, absolvování AT 2. 3. tutoriál: Motivování. Styl vedení, koučování. Jednání a vyjednávání.