ZG BAYRAKTAR SPORDA YNETM VE ORGANZASYON Ynetim Ynetim

  • Slides: 45
Download presentation
ÖZGÜ BAYRAKTAR

ÖZGÜ BAYRAKTAR

SPORDA YÖNETİM VE ORGANİZASYON

SPORDA YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Yönetim • Yönetim, birden çok kişinin varlığıyla ortaya çıkan belirli bir amaca ulaşabilmek için

Yönetim • Yönetim, birden çok kişinin varlığıyla ortaya çıkan belirli bir amaca ulaşabilmek için yapılan bir gurup faaliyettir.

 • Yönetici: Bir zaman dilimi içinde bir takım amaçlara ulaşmak için insan, para,

• Yönetici: Bir zaman dilimi içinde bir takım amaçlara ulaşmak için insan, para, malzeme, makine, demirbaş vb. üretim araçlarını bir araya getiren, onlar arasında uygun bir bileşim, uyumlaşma ve ahenkleşmeyi sağlayan bir kimsedir. Farklı bir tanımlama ise yönetici birey olarak, örgütlerde tek veya daha fazla kişinin iş performansından sorumlu olan birey olarak da tanımlanabilir.

 • Spor Yöneticisi: spor hizmet ve faaliyetlerinin sevk ve idaresinde çeşitli kademelerde görev

• Spor Yöneticisi: spor hizmet ve faaliyetlerinin sevk ve idaresinde çeşitli kademelerde görev alan, bu hizmet ve faaliyetlerin yürütülmesindeki kişilerdir. Örneğin, kulüp yöneticileri, Federasyon yetkilileri.

Yönetimin Özellikleri Bir faaliyet veya süreç olarak yönetimin başlıca özelliklerine kısaca değinecek olursak Amaç

Yönetimin Özellikleri Bir faaliyet veya süreç olarak yönetimin başlıca özelliklerine kısaca değinecek olursak Amaç Özelliği: Yönetim bir veya birden fazla amaçları gerçekleştirmeye yöneliktir. İş Bölümü ve Uzmanlaşma: Yönetim grup ekonomisinden en iyi şekilde yararlanmayı, diğer bir deyişle herkesin herşeyi yapması yerine her insanın bilgi, yetenek ve tecrübesi doğrultusunda en iyi yapacağı şeyleri yapmasını ve bu iş bölümü çerçevesinde belirli işleri ekonomik şekilde yapacak biçimde uzmanlaşmasını sağlar.

Yaratıcılık Özelliği: Yönetimde etkililiği ve verimliliği sürekli yükseltmek mümkün olduğuna göre yöneticilerin yaratıcılığı motive

Yaratıcılık Özelliği: Yönetimde etkililiği ve verimliliği sürekli yükseltmek mümkün olduğuna göre yöneticilerin yaratıcılığı motive etmeleri gerekir. Grup Niteliği: Yönetimde birden çok kişiye ihtiyaç vardır. Bir kişinin olduğu yerde yönetimden söz edilemez. Bilim ve Sanat Olma Özelliği: Yönetim kendine özgü teori, yaklaşım, model ve kavramları olduğu için bilimdir. Tüm ilke teorilerinin, yaklaşımların uygulamaya maharetle götürülmesi için sanattır.

İletişim Özelliği: Yönetim, yönetici ve yönetilenler arasında ahenk ve uyumu, kurulan düzenin işleyişini sağlamak

İletişim Özelliği: Yönetim, yönetici ve yönetilenler arasında ahenk ve uyumu, kurulan düzenin işleyişini sağlamak için haberleşme kanallarının kurulmasını öngören temel bir faktördür. Yönetim, yöneticiler ve yönetilenler arasındaki iletişimi kurmaya yarayan araçlara örnek veriniz?

 • Yöneticinin Özellikleri : yönetici yüklendiği görev ve taşıdığı sorumluluklar gereği bir takım

• Yöneticinin Özellikleri : yönetici yüklendiği görev ve taşıdığı sorumluluklar gereği bir takım niteliklere ve özelliklere sahip olmalıdır. Bu özellikle yoğun rekabet ortamında faaliyet gösteren işletmelerde özellikle de spor kulüplerinde daha verimli ve etkin yönetilebilmesi için gereklidir.

Yöneticinin Entelektüel Özellikleri: • Genel Kültür • Mantıklı • Analiz Ruhu • Sentez Ruhu

Yöneticinin Entelektüel Özellikleri: • Genel Kültür • Mantıklı • Analiz Ruhu • Sentez Ruhu • Sezgi Gücü • Hayal Gücü • Düşünceleri açık ve seçik ifade edilebilme Bu nitelik ve özellikler yöneticiyi çevresindeki insanları etkileme, onlara yol gösterme, düşünce ve kararlarını kabul ettirerek yönlendirme becerisini sağlayacaktır.

Kavramlar • Alt düzey yönetici • Orta düzey yönetici • Üst düzey yönetici

Kavramlar • Alt düzey yönetici • Orta düzey yönetici • Üst düzey yönetici

Yöneticinin Karakterine İlişkin Özellikleri: • Akıl ile duyguları arasında denge • Dikkatlilik • Girişkenlik

Yöneticinin Karakterine İlişkin Özellikleri: • Akıl ile duyguları arasında denge • Dikkatlilik • Girişkenlik • Hafıza gücü • Dinamiklilik • Azim ve sebatkarlık • Tertiplilik ve düzenlilik • Yöntemlilik • Süratlilik • Ciddilik

Yöneticinin Görevi Nedir? Bir yöneticinin işi, kuruluşun karşıya olduğu sorunlara karşı çözüm üretmekle başlamalı

Yöneticinin Görevi Nedir? Bir yöneticinin işi, kuruluşun karşıya olduğu sorunlara karşı çözüm üretmekle başlamalı ve geleceği yönetebilecek şekilde devam etmelidir. Yönetici eylemlerin sonuçlarından da sorumlu olan ve onlara katkısı olan kişilerdir. Bu nedenle yöneticinin yatkisi geniş olmalıdır. Yönetici, organizasyonun ne olduğunu ve bu yapıda yer alan her üyenin açıkça tanımlanmış bir rolü olduğunu bilmesi gerekir.

Yöneticide Bulunması Gereken Beceriler Yüklendikleri sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirebilmek için yöneticilerin genel

Yöneticide Bulunması Gereken Beceriler Yüklendikleri sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirebilmek için yöneticilerin genel anlamda bir takım becerilere sahip olması gerekmektedir. 1. Teknik Beceri: Bir motorik öğrenme sürecinin ve tüm senzomotorik işlevlerden oluşan karmaşık bir sürecin sonucudur. 2. Beşeri Beceri: Nitelikli iş gücü kuramı 3. Mental Beceri: Akıl, Zeka, Zihinsel, Ruhsal

Günümüz Yöneticisinde Bulunması Gereken Özellikler - Global Ölçekte Düşünme - Global Stratejist Olma -

Günümüz Yöneticisinde Bulunması Gereken Özellikler - Global Ölçekte Düşünme - Global Stratejist Olma - Vizyon Kazandırma - Global Ölçekte Yaratıcı Olma - Global Çevrede Değişimi Belirleme ve Gerçekleştirme - Proplem Çözme ve Hızlı Karar Verme - Zamanı Etkin Kullanma ve Yönetme

ANTRENÖR YÖNETİCİ MİDİR? • YETKİNLİK KAVRAMI • Yetkinlik teriminin literatürde psikoloji, yönetim, eğitim, politika

ANTRENÖR YÖNETİCİ MİDİR? • YETKİNLİK KAVRAMI • Yetkinlik teriminin literatürde psikoloji, yönetim, eğitim, politika gibi farklı bakış açılarından tanımlandığı görülmektedir. Boyatzis’in çalışmasıyla birlikte yönetim alanında daha geniş bilinir olmuştur. Paydaşların değişik alanlarda olması, yetkinlik kavramının her alanın kendi kapsamında ele alınmasına ve kullanılmasına yol açmıştır. • Yetkinlik kavramını psikologlar yeteneğin ölçülmesi ve kişinin performansının kendi özellikleri ile temsil edilip edilemeyeceği şeklinde; yönetim teorisyenleri, bireysel performansın geliştirilmesiyle örgütsel hedeflerin nasıl en iyi şekilde başarılacağı gibi fonksiyonel analiz tanımı şeklinde; insan kaynakları yöneticileri, işe alma, yerleştirme, eğitme, değerleme, terfi, ödül sistemleri ve personel planlama yöntemleri ile birlikte stratejik yönleri gerçekleştirmede kullanılan teknik bir araç şeklinde ele almışlardır. Eğitimciler, çalışma fikrine hazırlama ve yaygın eğitimi profesyonel şekilde tanımlama şeklinde ve son olarak da politikacılar özellikle İngiltere ve • Avustralya’da Politik Partiler, İşçi Grupları ve Ticari Ortaklıklar gibi • politik süreçlerdeki bütün unsurları kapsayacak şekilde, işgücü

YÖNETSEL YETKİNLİKLER • Çalışanların temel yetkinlikleri kişisel yetkinlikler olarak kabul edilmektedir, yetkinliklere başarılı yöneticiler

YÖNETSEL YETKİNLİKLER • Çalışanların temel yetkinlikleri kişisel yetkinlikler olarak kabul edilmektedir, yetkinliklere başarılı yöneticiler tarafından sahip olunduğunda ise çoğunlukla “yönetsel yetkinlikler” kavramı kullanılmaktadır. 8 Firmaların performansı, daha çok yönetsel potansiyele ve şirketin yöneticilerinin yetkinlikleri ile doğrudan bağlantılı olan yönetim kalitelerine bağlıdır. Bu sebeple şirketler son yıllarda yönetim kalitelerini geliştirme çabalarını özellikle de uygulama düzeyinde yoğunlaştırmaktadırlar. 9

Organizasyon • Organizasyon: düzenlemek, kurmak, örgütlemek, fiillerini temsil eder. Organizasyon icra edilirken planlı ve

Organizasyon • Organizasyon: düzenlemek, kurmak, örgütlemek, fiillerini temsil eder. Organizasyon icra edilirken planlı ve yaratıcı olunmalıdır. • Spor Organizasyonları: Spor yarışmaları ile sportif amaca yönelik olarak düzenlenen SEMİNER, TOPLANTI, KURS, PANEL, KAMP ve benzeri her türlü spor faaliyetlerinin en iyi şekli ile sevk ve idaresinin sonuçlandırılması için belli bir program dahilinde yapılan çalışmalardır.

Spor; Spor, çağımızın modern toplumlarında kültürel refah düzeylerinin bir göstergesi olarak anlam kazanan ve

Spor; Spor, çağımızın modern toplumlarında kültürel refah düzeylerinin bir göstergesi olarak anlam kazanan ve sosyal hayatın tüm yönlerini etkileyen önemli bir olgudur. Sportif faaliyetler toplumdaki kültürel kaynaşmayı tesvik etmesi, davranış ve ilişkileri istenen düzeye getirmesi, insanların boş zamanlarını değerlendirmesi, sporun geniş kitlelere yaygınlaştırılması, bedeni ruhi ve fiziki anlamda sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinin bir aracı olarak kullanılmaktadır.

Spor Organizasyonları; Spor yarışmaları ile sportif amaca yönelik olarak düzenlenen Seminer, Toplantı, Kurs, Panel,

Spor Organizasyonları; Spor yarışmaları ile sportif amaca yönelik olarak düzenlenen Seminer, Toplantı, Kurs, Panel, Kamp, ve benzeri her türlü spor faaliyetlerinin en iyi şekil ile sevk ve idaresinin sonuçlandırılması için belli bir program dahilinde yapılan çalışmalardır.

Bütün ülkelerde insanların dil, din ırk ve benzeri unsurlarda ayrım gözetmeksizin spor etkinlikleri yolu

Bütün ülkelerde insanların dil, din ırk ve benzeri unsurlarda ayrım gözetmeksizin spor etkinlikleri yolu ile orta amaçlı insanların eşitlik ilkesine uygun propoganda ve politik fayda ile maddi kazanç sağlanan uygulama ve sonuçları mükemmel organizasyonlar gerçekleştirilmektedir.

Uluslararası bir spor organizasyonunda uluslararası bir prestij söz konusu iken, ulusal spor organizasyonları ile

Uluslararası bir spor organizasyonunda uluslararası bir prestij söz konusu iken, ulusal spor organizasyonları ile halka en iyiyi sunup, özendirici yoldan spor alanlarına daha çok kişiyi çekebilmek amaç ve gayesi mevcuttur. Her spor organizasyonunda; emniyet, sağlık, ulaşım, Teknik Hizmetler, Haberleşme, basın vb. temel unsurlar tedbirler alınır.

Türkiye’de Spor Yöneticisi Yetiştirme Faaliyetlerinin Görünümü Çağdaş toplumlarda, fertlerin refahı bir bakıma beden ve

Türkiye’de Spor Yöneticisi Yetiştirme Faaliyetlerinin Görünümü Çağdaş toplumlarda, fertlerin refahı bir bakıma beden ve ruh sağlığının tam ve devamlı olmasına bağlıdır. Spor, ferdin tabi çevresini beşeri çevre haline getirirken elde ettiği kabiliyetleri geliştiren, belirli kuralların altında araçlı veya araçsız , ferdi veya toplu olarak, boş zaman faaliyeti kapsamı içerisinde veya tam zamanını alacak şekilde beden ve ruh sağlığını geliştiren rekabetçi, dayanışmacı ve kültürel bir olgudur.

Spor Yöneticisinin Eğitimi Yöneticilik görevi, niteliği bakımından geniş ve derin bilgi, yetenek ve tecrübeyi

Spor Yöneticisinin Eğitimi Yöneticilik görevi, niteliği bakımından geniş ve derin bilgi, yetenek ve tecrübeyi gerektiri. Örgütlerin yaşama, gelişme ve başarılı olma güçleri, yöneticilerinin nicelik ve niteliklerine bağlıdır. Bu nedenle her kuruluş yeter sayı ve nitelikte yöneticileri hazır bulundurmak zorundadır. Yeter sayı ve nitelik derken, sadece bugünü değil, geleceğe uzanan bir zaman süresini anlamak gerekir.

İhtiyaç duyulan sayı ve nitelikte yöneticileri kurum içinden veya dışından hemen sağlamak mümkün olmadığından

İhtiyaç duyulan sayı ve nitelikte yöneticileri kurum içinden veya dışından hemen sağlamak mümkün olmadığından öndecen tedbir almak gerekir. Çünkü yönetici personelin yetişmesi için uzun bir zamana ihtiyaç vardır. Yönetici eğitimi kurumlar için çok önemlidir. Konunun önemi ve duyulan ihtiyaç son yıllarda daha iyi anlaşılmış olduğundan yönetici yetiştirme bazı yönetim bilimcilierce ayrı bir yönetim fonksiyonu olarak ele alınmaya başlamıştır.

İyi eğitim görmüş insanların edindikleri bilgiler bütün ömürleri boyunca yeterli olmayacaktır. Başarı için sürekli

İyi eğitim görmüş insanların edindikleri bilgiler bütün ömürleri boyunca yeterli olmayacaktır. Başarı için sürekli biçimde yenilikleri, değişiklikleri ve gelişmeleri izleme zorunluluğu vardır. Bilindiği gibi yöneticilerin eğitim ihtiyaçları hizmet öncesi ve hizmet içi olmak üzere iki ayrı programla karşılanmaktadır. Hizmet öncesi eğitim, genellikle mesleki ve teknik okullar olarak adlandırılan eğitim kurumlarında verilmektedir

Hizmet içi eğitim ise, toplumsal ve teknolojik gelişmelere paralel olarak yönetici ve personele yeni

Hizmet içi eğitim ise, toplumsal ve teknolojik gelişmelere paralel olarak yönetici ve personele yeni bilgiler ve davranışlar kazandırma ihtiyaçlarından doğmaktadır. Burada önemli olan hizmet öncesi eğitim ile hizmet içi eğitimin birbirini tamamlayan ve rasyonelliği amaçlayan faaliyetler olmasıdır. Hem hizmet öncesi, hem de hizmet içi eğitim programlarının esas hedefi, belirlenen amaçlar doğrultusunda görev ve sorumluluklarını etkili ve başarılı birçimde gerçekleştirmektir.

YÖNETİCİLERİN DEĞER YARGILARI Yönetim Biçimlerine Göre Yöneticilerin Değer Yargıları Yönetimde birbirini tamamlayan ‘insan ve

YÖNETİCİLERİN DEĞER YARGILARI Yönetim Biçimlerine Göre Yöneticilerin Değer Yargıları Yönetimde birbirini tamamlayan ‘insan ve görev’ olmak üzere iki ana unsur vardır. İnsan bir görev yapar yani görev, insan tarafından yapılır. İnsan da bütün kurum ve kuruluşlarda belirli bir görev için vardır. Bütün temel yönetim ve yöneticilik tarzları bu iki ana unsura göre biçimlenmektedir.

Otoriter Yönetim Biçimini Benimseyen Yöneticilerin Değer Yargıları Otoriter yönetim biçiminde, yöneticinin ilgisi mal ya

Otoriter Yönetim Biçimini Benimseyen Yöneticilerin Değer Yargıları Otoriter yönetim biçiminde, yöneticinin ilgisi mal ya da hizmet üretimi ve verimlilik üzerinde toplanmıştır. Otoriter yönetici, insandan çok göreve yani işe önem veren bir yargıya sahiptir. Yöneticinin istediği, insanın azami ölçüde üretimde bulunmasıdır. Bu yönetim anlayışına göre ‘insanı kendi başına bırakırsan, bir işi yapmaz, insana iyi davranmak istismara yol açar, insan ancak sert bir otoriteye dayalı olarak dayalı yöntemde etkili ve verimli kılınabilir.

Otokratik Yönetim Biçimini Benimseyen Yöneticilerin Değer Yargıları Douglas Mc. Gregor’un X teorisindeki yönetici tipi

Otokratik Yönetim Biçimini Benimseyen Yöneticilerin Değer Yargıları Douglas Mc. Gregor’un X teorisindeki yönetici tipi ve bu tip yöneticilerin astlar çalışanlar hakkındaki fikirleri ile bağdaştırmak mümkündür. X teorisi, ortalama insanın işten hoşlanmadığı ve mümkün olduğunca işten kaçtığını varsayan ve bu nedenle yeterli çalışmaları için insanların zorlanmaları ve denetimleri gerektiğini savunur.

Genel olarak kuruluşların çoğu, çalıştırdıkları insanlara olumsuz açıdan bakmaktadırlar. Düşük performans nedeniyle, üyelerini azarlamaktadır.

Genel olarak kuruluşların çoğu, çalıştırdıkları insanlara olumsuz açıdan bakmaktadırlar. Düşük performans nedeniyle, üyelerini azarlamaktadır. (çoğu eyleme geçme yerine sert konuşmayı yeğlemektedir; ancak sert konuşma insanları yıldırmaktadır. Otokratik yönetim, çalışanların bilgisiz, bilinçsiz, güçsüz ve örgütsüz olduğu kurumlarda ve toplumlarda uygulanabilir ve etkili olabilir.

İnsancıl Yönetim Biçimini Benimseyen Yöneticilerin Değer Yargıları İnsan ve insan ilişkilerine ağırlık veren insancıl

İnsancıl Yönetim Biçimini Benimseyen Yöneticilerin Değer Yargıları İnsan ve insan ilişkilerine ağırlık veren insancıl yönetim biçiminde, otoriter yönetimin tersine insana önem verirler. Bu tip yönetim biçiminde insana çok iyi davranışlar sergilenir.

Liberal Yönetim Biçimini Benimseyen Yöneticilerin Değer Yargıları Bırakınız yapsınlar, görüşüne dayanan liberal yönetim tarzı,

Liberal Yönetim Biçimini Benimseyen Yöneticilerin Değer Yargıları Bırakınız yapsınlar, görüşüne dayanan liberal yönetim tarzı, işe ve iş görenlere fazla önem vermemesiyle dikkat çeker. Bu yönetim biçiminin ana politikası, iş sorunlarına ve çalışanlara karışmamaktadır.

Ortayol Yönetim Biçimini Benimseyen Yöneticilerin Değer Yargıları Yönetici, astlar üzerinde, sadece yeterli oranda hizmette

Ortayol Yönetim Biçimini Benimseyen Yöneticilerin Değer Yargıları Yönetici, astlar üzerinde, sadece yeterli oranda hizmette bulunmaları için normal baskı ve kontrol sistemi uygulaması gerektiği; onları mutsuz edecek ve morallerinin bozulmasına yol açacak olumsuzluklardan kaçınılması gerektiğinde inanan bir değer yargısına sahiptir.

Demokratik Yönetim Biçimini Benimseyen Yöneticilerin Değer Yargıları Bilgi ve görüş alışverişlerinin müsaade edildiği, katılmalı

Demokratik Yönetim Biçimini Benimseyen Yöneticilerin Değer Yargıları Bilgi ve görüş alışverişlerinin müsaade edildiği, katılmalı bir yönetim biçimidir. Bu tip yönetim biçiminde yöneticinin asıl işi koordine etmektir. Böyle bir yönetici astlarına güvenir ve onlara yetkilerini devredebilir. Astlar ise onun yokluğunda kendisiyle birlikte bulunduğu zamandan farsız bir şekilde çalışmaya devam ederler.

SPOR YÖNETİCİLERİNİN ZAMAN KULLANIMINDAKİ YÖNETİMLERİ VE ÖNEMİ İnsanların spora olan ilgileri, spordaki hızlı değişim

SPOR YÖNETİCİLERİNİN ZAMAN KULLANIMINDAKİ YÖNETİMLERİ VE ÖNEMİ İnsanların spora olan ilgileri, spordaki hızlı değişim ve bu konuda görev alan çeşitli sektörlerdeki ‘yönetici ve personelin’ kendi sorumluluk alanı içerisine giren konularda ‘ZAMANI DAHA İYİ KULLANARAK’ karşılaşabilecekleri problemleri önlemede kişisel ve emrindeki personel için yöntemler geliştirmeli ve uygulamalıdır.

Spor yöneticileri de, zamanı etkili ve verimli kullanmada tedbirler alarak zaman kaybını en az

Spor yöneticileri de, zamanı etkili ve verimli kullanmada tedbirler alarak zaman kaybını en az süreye indirip, verimliliğin artmasını sağlamalıdır. Zaman kavramı, farklı kültür dil, din, yaş ve görev farkı gözetmeksizin kişilere verilen eşdeğerde bir süredir. Bu nedenle zaman kullanımında ‘planlama’ önemli bir unsurdur.

PLANLAMA Yöneticinin organize etme, yönlendirme, kontrol gibi görevlerini etkileyen temel fonksiyondur. Bu konuda ihtiyaç

PLANLAMA Yöneticinin organize etme, yönlendirme, kontrol gibi görevlerini etkileyen temel fonksiyondur. Bu konuda ihtiyaç duyulan araç-gereç ve insan gücünden en ekonomik şekilde yararlanılması hedef alınmaktadır. Zaman planlamasını yapabilmek için, yapılacak işe önem ve öncelik sırası vermek, işleri zaman dilimi içerisinde doğru olarak dağıtıp yerleştirmek gerekir.

Planın uygulanmasında aksaklıklara sebep olabilecek faktörler dikkate alınarak zaman planlamasında ilk adım olarak planın

Planın uygulanmasında aksaklıklara sebep olabilecek faktörler dikkate alınarak zaman planlamasında ilk adım olarak planın uygulanışını kontrol amacıyla günlük, haftalık ve aylık işlerin işleyişini denetleyerek ihtiyaçlara cevap verilmediğini tespit ederek gerekli düzeltmeler yapılmalıdır. Bu nedenle görev, yetki ve sorumluluklarımızı yerine getirirken ‘Zamanın yettiği süre içerisinde’ hizmet vermek yerine kişi olarak kendimizi, belirli zaman içerisinde daha çok iş yaparak veya ayni işi daha az zamanda yaparak, başarımızı arttırabiliriz.

Zamanı iyi kullanamayan yöneticilerin, iş hayatlarında başarılı olması mümkün değildir. Aynı kişiler iş dışı

Zamanı iyi kullanamayan yöneticilerin, iş hayatlarında başarılı olması mümkün değildir. Aynı kişiler iş dışı yaşantılarında da toplumda sağlıklı ilişkiler kurmakta zorlanırlar. Şahıslar, yapacakları işleri önem sırasına ve sürelerini de göz önüne alarak işleri ve yapılma yöntemlerini planlamalıdırlar. Zamanın etkin şekilde kullanılmasını etkileyen çeşitli faktörler bulunmaktadır. Bunların bazıları;

1. Kişisel Özellikler 2. Mesai içi / dışı sosyal ilişkiler 3. Bulundukları toplumlardaki kültürel

1. Kişisel Özellikler 2. Mesai içi / dışı sosyal ilişkiler 3. Bulundukları toplumlardaki kültürel farklılıklar 4. Mesai içinde işlerin organizasyonunu yaparken meydana gelen belirsizlikler, olarak görülmektedir.

Yukarıdaki belirtilen hususların dışında yöneticilerin günlük çalışma programlarında randevu almadan gelen konuklar, telefonlar ve

Yukarıdaki belirtilen hususların dışında yöneticilerin günlük çalışma programlarında randevu almadan gelen konuklar, telefonlar ve program dışı toplantılar ile önceden belirlenmeyen problemlerle karşılaşabilirler. Bu konularda yöneticiler çeşitli yöntemler uygulayabilmelidir. Ancak belirli bir program içerisinde toplantı yapmak ve bu toplantılara katılmak yöneticilerin en büyük iletişim aracıdır.

Toplantıların belirli bir gündeme bağlı olarak, bilgisine ihtiyaç duyulan personel ile yapılıp ve alınan

Toplantıların belirli bir gündeme bağlı olarak, bilgisine ihtiyaç duyulan personel ile yapılıp ve alınan kararların uygulanması gereklidir. Çağdaş bir düşünce yapısına sahip yöneticiler; bütün sorumluluklarını üzerine alarak tüm insanlarla bire bir görüşeceğine; belirli ölçüler içerisinde yetkilerini alt kademelere bırakıp, astlarının bireysel gelişimine imkan sağlamalı ve zaman içerisinde denetlemelidir.

Öncelik sırasına göre başlatılan bir iş, herhangi bir sebebe dayanmaksızın sonuçlandırılıncaya kadar sürmelidir. Çünkü

Öncelik sırasına göre başlatılan bir iş, herhangi bir sebebe dayanmaksızın sonuçlandırılıncaya kadar sürmelidir. Çünkü ele alınan problemlerin çözümü araştırılırken oluşan fikirlerin dağılması, başka meselelerin araya girmesi ile engellenir. Bunun için yöneticiler işleri zorluk derecesine göre kısa, orta ve uzun vadede planlamalıdırlar. En önemli konu ise, iyi bir yönetici Plan dahilinde olmayan sorumluluk ve yeni proje gibi işleri kabul etmemeli kısaca HAYIR diyebilmelidir.

TEŞEKKÜRLER

TEŞEKKÜRLER