Zbiorowe prawo pracy SSA 2 PRAWO PRACY 2

  • Slides: 24
Download presentation
Zbiorowe prawo pracy SSA (2) PRAWO PRACY 2 Dr Jacek Borowicz

Zbiorowe prawo pracy SSA (2) PRAWO PRACY 2 Dr Jacek Borowicz

Zbiorowe prawo pracy � BRAK USTAWOWEJ DEFINICJI ZPP � SPORY WOKÓŁ POJĘCIA ZPP �

Zbiorowe prawo pracy � BRAK USTAWOWEJ DEFINICJI ZPP � SPORY WOKÓŁ POJĘCIA ZPP � IPP – PIERWOTNE HISTORYCZNIE I GENETYCZNIE � ZPP – POJAWIA SIĘ I ISTNIEJE ZE WZGLĘDU NA POTRZBĘ OPTYMALIZACJI IPP

Zbiorowe prawo pracy � ZPP – ODRĘBNA CZĘŚĆ PP ODRÓŻNIAJĄCA SIĘ PRZEDMIOTEM REGULACJI

Zbiorowe prawo pracy � ZPP – ODRĘBNA CZĘŚĆ PP ODRÓŻNIAJĄCA SIĘ PRZEDMIOTEM REGULACJI

Zbiorowe prawo pracy � ZPP – UJĘCIE FUNKCJONALNE

Zbiorowe prawo pracy � ZPP – UJĘCIE FUNKCJONALNE

Zbiorowe prawo pracy Indywidualne prawo pracy Zbiorowe prawo pracy

Zbiorowe prawo pracy Indywidualne prawo pracy Zbiorowe prawo pracy

Zbiorowe prawo pracy ZPP (w ujęciu funkcjonalnym) TWORZY: � organizacyjne i prawne warunki optymalnego

Zbiorowe prawo pracy ZPP (w ujęciu funkcjonalnym) TWORZY: � organizacyjne i prawne warunki optymalnego funkcjonowania IPP, oraz � ramy organizacyjno-prawne dla realizacji interesów stron stosunku pracy.

Zbiorowe prawo pracy ZPP jako część PP wyróżniana ze względu na specyficzną kategorią stosunków

Zbiorowe prawo pracy ZPP jako część PP wyróżniana ze względu na specyficzną kategorią stosunków pracy: Czyli tzw. zbiorowe stosunki pracy

Zbiorowe prawo pracy Podmioty zbiorowych stosunków pracy: � związki zawodowe, � załoga zakładu pracy,

Zbiorowe prawo pracy Podmioty zbiorowych stosunków pracy: � związki zawodowe, � załoga zakładu pracy, � pracodawca, � organizacje pracodawców

Zbiorowe prawo pracy Przedmiot zbiorowego prawa pracy � Prawna regulacji działalności związków zawodowych, �

Zbiorowe prawo pracy Przedmiot zbiorowego prawa pracy � Prawna regulacji działalności związków zawodowych, � Uprawnienia załogi zakładu pracy, � Prawna regulacji działalności organizacji pracodawców � Rozwiązywanie sporów zbiorowych � Tworzenie norm autonomicznego prawa pracy

Zbiorowe prawo pracy � Źródła ZPP KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997

Zbiorowe prawo pracy � Źródła ZPP KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz. U. 1997. 78. 483 ze zm.

Zbiorowe prawo pracy Art. 12. Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych,

Zbiorowe prawo pracy Art. 12. Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych, organizacji społeczno-zawodowych rolników, stowarzyszeń, ruchów obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji.

Zbiorowe prawo pracy Art. 59. 1. Zapewnia się wolność zrzeszania się w związkach zawodowych,

Zbiorowe prawo pracy Art. 59. 1. Zapewnia się wolność zrzeszania się w związkach zawodowych, organizacjach społeczno-zawodowych rolników oraz w organizacjach pracodawców. 2. Związki zawodowe oraz pracodawcy i ich organizacje mają prawo do rokowań, w szczególności w celu rozwiązywania sporów zbiorowych, oraz do zawierania układów zbiorowych pracy i innych porozumień.

Zbiorowe prawo pracy Art. 59. 3. Związkom zawodowym przysługuje prawo do organizowania strajków pracowniczych

Zbiorowe prawo pracy Art. 59. 3. Związkom zawodowym przysługuje prawo do organizowania strajków pracowniczych i innych form protestu w granicach określonych w ustawie. Ze względu na dobro publiczne ustawa może ograniczyć prowadzenie strajku lub zakazać go w odniesieniu do określonych kategorii pracowników lub w określonych dziedzinach.

Zbiorowe prawo pracy Art. 59. 4. Zakres wolności zrzeszania się w związkach zawodowych i

Zbiorowe prawo pracy Art. 59. 4. Zakres wolności zrzeszania się w związkach zawodowych i organizacjach pracodawców oraz innych wolności związkowych może podlegać tylko takim ograniczeniom ustawowym, jakie są dopuszczalne przez wiążące Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowe.

Zbiorowe prawo pracy Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. KODEKS PRACY Dz. U.

Zbiorowe prawo pracy Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. KODEKS PRACY Dz. U. 2014. 1502 j. t. ze zm.

Zbiorowe prawo pracy � ZASADY PRAWA PRACY Art. 181. § 1. Pracownicy i pracodawcy,

Zbiorowe prawo pracy � ZASADY PRAWA PRACY Art. 181. § 1. Pracownicy i pracodawcy, w celu reprezentacji i obrony swoich praw i interesów, mają prawo tworzyć organizacje i przystępować do tych organizacji. Art. 181. § 2. Zasady tworzenia i działania organizacji, o których mowa w § 1, określa ustawa o związkach zawodowych, ustawa o organizacjach pracodawców oraz inne przepisy prawa.

Zbiorowe prawo pracy � ZASADY PRAWA PRACY Art. 182. Pracownicy uczestniczą w zarządzaniu zakładem

Zbiorowe prawo pracy � ZASADY PRAWA PRACY Art. 182. Pracownicy uczestniczą w zarządzaniu zakładem pracy w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Zbiorowe prawo pracy � ZASADY PRAWA PRACY Art. 183. Pracodawcy oraz organy administracji są

Zbiorowe prawo pracy � ZASADY PRAWA PRACY Art. 183. Pracodawcy oraz organy administracji są obowiązani tworzyć warunki umożliwiające korzystanie z uprawnień określonych w przepisach, o których mowa w art. 181 i 182.

Zbiorowe prawo pracy � SZCZEGÓŁOWE UPRAWNIENIA ZAKŁADOWEJ ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ W INDYWIDULANYCH SPRAWACH PRACOWNICZYCH

Zbiorowe prawo pracy � SZCZEGÓŁOWE UPRAWNIENIA ZAKŁADOWEJ ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ W INDYWIDULANYCH SPRAWACH PRACOWNICZYCH

Zbiorowe prawo pracy � ZASADY TWORZENIA REGULAMINÓW (PRACY, WYNAGRADZANIA ) ORAZ ZAWIERANIA UKŁADÓW ZBIOROWYCH

Zbiorowe prawo pracy � ZASADY TWORZENIA REGULAMINÓW (PRACY, WYNAGRADZANIA ) ORAZ ZAWIERANIA UKŁADÓW ZBIOROWYCH PRACY (ZAKŁADOWYCH I PONADZAKŁADOWYCH)

Zbiorowe prawo pracy USTAWY: � Ustawa z dn. 23 maja 1991 r. o związkach

Zbiorowe prawo pracy USTAWY: � Ustawa z dn. 23 maja 1991 r. o związkach � Ustawa z dn. 23 maja 1991 r. o zawodowych rozwiązywaniu sporów zbiorowych � Ustawa z dn. 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców

Zbiorowe prawo pracy USTAWY: � Ustawa z dn. 13 marca 2003 r. o szczególnych

Zbiorowe prawo pracy USTAWY: � Ustawa z dn. 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników � Ustawa z dn. 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji

Zbiorowe prawo pracy USTAWY: � Ustawa z dn. 25 września 1981 r. o samorządzie

Zbiorowe prawo pracy USTAWY: � Ustawa z dn. 25 września 1981 r. o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego � Ustawa z dni. 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych.

Zbiorowe prawo pracy USTAWY: � Ustawa z dn. 5 kwietnia 2002 r. o europejskiej

Zbiorowe prawo pracy USTAWY: � Ustawa z dn. 5 kwietnia 2002 r. o europejskiej radzie zakładowej � Ustawa z dn. 22 lipca 2006 r. o spółdzielni europejskiej