Zasady sporzdzania planw realizacji zada obronnych w zakresie

  • Slides: 24
Download presentation
Zasady sporządzania planów realizacji zadań obronnych w zakresie ochrony zdrowia przez organysamorządu terytorialnego w

Zasady sporządzania planów realizacji zadań obronnych w zakresie ochrony zdrowia przez organysamorządu terytorialnego w świetle znowelizowanego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwych organów w tych sprawach (Dz. U. z 2012 r. , poz. 741) Opracował: Roman Dłutek Kierownik Oddziału Obronności i Bezpieczeństwa tel. 58 30 77 452, roman. [email protected] uw. gov. pl Szarlota maj 2013 r.

Skuteczna, w pełni nowoczesna i kompetentna pomoc medyczna w obliczu wystąpienia sytuacji kryzysowej bądź

Skuteczna, w pełni nowoczesna i kompetentna pomoc medyczna w obliczu wystąpienia sytuacji kryzysowej bądź też zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny powinna być wypadkową współpracy i współdziałania wszystkich jednostek i służb porządkowych, technicznych, medycznych i administracyjnych.

PODSTAWOWE ZADANIA OBRONNE SŁUZBY ZDROWIA przygotowanie i utrzymanie gotowości do działania w sytuacjach kryzysowych

PODSTAWOWE ZADANIA OBRONNE SŁUZBY ZDROWIA przygotowanie i utrzymanie gotowości do działania w sytuacjach kryzysowych oraz zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny stworzenie warunków do zabezpieczenia zdrowia i życia ludności

PODSTAWOWE ZADANIA OBRONNE SŁUZBY ZDROWIA wsparcie systemu ochrony zdrowia Sił Zbrojnych RP realizacja obowiązków

PODSTAWOWE ZADANIA OBRONNE SŁUZBY ZDROWIA wsparcie systemu ochrony zdrowia Sił Zbrojnych RP realizacja obowiązków Państwa - Gospodarza względem wojsk sojuszniczych, wynikających z programu „Wsparcie Państwa - Gospodarza” (HNS - Host Nation Support)

Z CZEGO WYNIKA POTRZEBA OPRACOWANIA NOWYCH PLANÓW REALIZACJI ZADAŃ OBRONNYCH W ZAKRESIE SŁUŻBY ZDROWIA

Z CZEGO WYNIKA POTRZEBA OPRACOWANIA NOWYCH PLANÓW REALIZACJI ZADAŃ OBRONNYCH W ZAKRESIE SŁUŻBY ZDROWIA 1. W dniu 15 kwietnia 2011 r. Sejm RP uchwalił USTAWĘ o działalności leczniczej (t. jedn. Dz. U. z 2013 r. , poz. 217), 2. Na podstawie przepisów ww. USTAWY Rada Ministrów wydała akt wykonawczy do Art. 6 ust. 2 pkt 8 USTAWY z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (t. jedn. Dz. U. z 2012 r. , poz. 461 z późn. zm. ), 3. Rozporządzenie rady ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2012 r. , poz. 741) 4. W § 25 tego rozporządzenia określono termin 6 mcy na nowe plany (opóźnienie);

NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA 5. ZARZĄDZENIE WOJEWODY POMORSKIEGO Nr 34 / 2013 z dnia 8

NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA 5. ZARZĄDZENIE WOJEWODY POMORSKIEGO Nr 34 / 2013 z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa na terenie Województwa Pomorskiego, oraz właściwości organów w tych sprawach (nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym) ZOSTAŁO PRZESŁANE POPRZEZ SYSTEM e. PUAP 6. Załącznik Nr 1 – zawiera wzory planów wykonywanych przez: Marszałka Województwa, Starostów i Prezydentów Miast, Gminy i Miasta, Podmioty Lecznicze. 7. Załącznik Nr 2 – INSTRUKCJA PLANOWANIA, ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA ZASTĘPCZYCH MIEJSC SZPITALNYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

Warunki i sposób przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa dotyczą: 1)

Warunki i sposób przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa dotyczą: 1) planowania i realizacji zadań w zakresie: a) b) c) d) e) f) g) zwiększenia liczby łóżek bazy szpitalnej i zmiany jej profilu, tworzenie zastępczych miejsc szpitalnych, wykonywania ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, określenia sposobu zabezpieczenia potrzeb kadrowych oraz wskaźników zatrudnienia w podmiotach leczniczych, leczniczych wykorzystania jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi, określenie sposobu zabezpieczenia sanitarnoepidemiologicznego, określenie sposobu postępowania w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego,

Warunki i sposób przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa dotyczą: h)

Warunki i sposób przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa dotyczą: h) określenie sposobu realizacji świadczeń na rzecz jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Ministra Obrony Narodowej i Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, i) określenie prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości medycznej w warunkach masowego napływu poszkodowanych, rannych i chorych, j) określenia sposobu realizacji świadczeń na rzecz podmiotów leczniczych realizujących zadania obronne, obronne

A TAKŻE: 2) koordynowania planowania i realizacji zadań, o których była mowa w pkt

A TAKŻE: 2) koordynowania planowania i realizacji zadań, o których była mowa w pkt 1, 3) współdziałania organów administracji publicznej, podmiotów leczniczych i innych jednostek organizacyjnych w planowaniu i realizacji zadań na potrzeby obronne państwa.

1) 2) 3) 4) Tworzenie warunków organizacyjnych i technicznych realizacji zadań jednostek na potrzeby

1) 2) 3) 4) Tworzenie warunków organizacyjnych i technicznych realizacji zadań jednostek na potrzeby obronne państwa następuje w formie planów: ministra właściwego do spraw zdrowia; wojewodów; organów jednostek samorządu terytorialnego; podmiotów leczniczych.

WEDŁUG POPRZEDNIEGO ROZPORZĄDZENIA: Organy gminy były zobowiązane do opracowania wyłącznie planów funkcjonowania Zespołów Zastępczych

WEDŁUG POPRZEDNIEGO ROZPORZĄDZENIA: Organy gminy były zobowiązane do opracowania wyłącznie planów funkcjonowania Zespołów Zastępczych Miejsc Szpitalnych i to wyłącznie te gminy, które otrzymały takie zadania od Wojewody.

NA PODSTAWIE ZNOWELIZOWANEGO ROZPORZĄDZENIA (CO WYNIKA TAKŻE Z Art. 7, ust. pkt 5 ustawy

NA PODSTAWIE ZNOWELIZOWANEGO ROZPORZĄDZENIA (CO WYNIKA TAKŻE Z Art. 7, ust. pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym gdzie działania w zakresie ochrony zdrowia zostały uznane za zadanie własne gminy: Plany przygotowania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne wykonują wszystkie organy jednostek samorządu terytorialnego niezależnie od tego czy samorząd danej gminy utworzył jakikolwiek podmiot leczniczy

Organami właściwymi do organizowania, nakładania, nadzorowania i uruchamiania realizacji zadań są: 1) wojewoda -

Organami właściwymi do organizowania, nakładania, nadzorowania i uruchamiania realizacji zadań są: 1) wojewoda - w odniesieniu do właściwych terytorialnie: a) jednostek samorządu terytorialnego, b) podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami, dla których podmiotem tworzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego, w uzgodnieniu z podmiotem tworzącym, c) podmiotów leczniczych innych niż niebędących przedsiębiorcami, na wniosek właściwego miejscowo starosty; 2) wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa - w odniesieniu do podmiotów leczniczych utworzonych przez daną jednostkę samorządu terytorialnego.

PLANY ZATWIERDZAJĄ: 1) wojewoda: a) jednostkom samorządu terytorialnego (w tym Plany ZMSz), b) podmiotom

PLANY ZATWIERDZAJĄ: 1) wojewoda: a) jednostkom samorządu terytorialnego (w tym Plany ZMSz), b) podmiotom leczniczym utworzonym przez SENAT GUM, w uzgodnieniu z podmiotem tworzącym, c) podmiotom leczniczym innym niż niebędących przedsiębiorcami, na wniosek właściwego miejscowo starosty (Szpital Polski w Sztumie); 2) wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa - w odniesieniu do podmiotów leczniczych utworzonych przez daną jednostkę samorządu terytorialnego.

CO WYNIKA Z ZARZĄDZENIA WOJEWODY ? 1) Zarządzenie wraz z załącznikami zostało przekazane: a)

CO WYNIKA Z ZARZĄDZENIA WOJEWODY ? 1) Zarządzenie wraz z załącznikami zostało przekazane: a) Marszałkowi Województwa Pomorskiego, b) Starostom i Prezydentom Miast na prawach powiatu, c) Wójtom (Burmistrzom, Prezydentom Miast), (e. PUAP) d) Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu. Oczekujemy na odpowiedź Pana Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na pismo w sprawie uzgodnienia treści zadań dla podmiotów leczniczych utworzonych przez SENAT tej uczelni oraz na odpowiedź Starosty Sztumskiego w sprawie zadań dla Szpitala Polskiego w Sztumie.

CO WYNIKA Z ZARZĄDZENIA WOJEWODY ? 2) Zadania w zakresie poszerzenia łóżkowej bazy szpitalnej,

CO WYNIKA Z ZARZĄDZENIA WOJEWODY ? 2) Zadania w zakresie poszerzenia łóżkowej bazy szpitalnej, wydzielenia łóżek na potrzeby Służb Mundurowych, tworzenia ZMSz oraz wypisy z Planu Wojewódzkiego dot. m. in. oceny zagrożeń zostały przekazane zgodnie z § 4 zarządzenia: a) Marszałkowi Województwa Pomorskiego, b) Starostom i Prezydentom Miast na prawach powiatu, c) Rektorowi Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Marszałek Województwa oraz Starostowie zostali zobowiązani do nałożenia zadań obronnych na utworzone przez te organy samorządu podmioty lecznicze oraz przekazanie im ZARZĄDZENIA wraz z załącznikami.

CO WYNIKA Z ZARZĄDZENIA WOJEWODY ? 1) Rodzaje zadań dla podmiotów leczniczych jakie mogą

CO WYNIKA Z ZARZĄDZENIA WOJEWODY ? 1) Rodzaje zadań dla podmiotów leczniczych jakie mogą zostać nałożone przez odpowiednie organy: a) Opracowanie „Planu przygotowań podmiotu leczniczego ………”, b) Poszerzenie posiadanej łóżkowej bazy szpitalnej, c) Wydzielenie łóżek na potrzeby służb mundurowych, d) Udział w zabezpieczeniu działania ZMSz w tym: Ø zabezpieczenie potrzeb kadrowych zespołu, Ø udział w opracowaniu planu działania zespołu ZMSz we współpracy z organem gminy wyznaczonym do jego tworzenia. d) wykonywanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, e) Udział i realizacja szkolenia obronnego,

ZADANIA DLA GMIN 1) W razie wystąpienia zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie

ZADANIA DLA GMIN 1) W razie wystąpienia zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny w zakresie ochrony zdrowia organy gmin będą odpowiadały w zasadzie za realizację tych samych zadań co w czasie pokoju, ale należy dodać, że realizacja zadań będzie się odbywała w trudniejszych warunkach dlaczego trudniejszych ? ? ? ponieważ należy się liczyć z możliwością wystąpienia masowych strat snitarnych.

ZADANIA DLA GMIN PRZYGOTOWANIE DO REALIZACJI ZADAŃ OBEJMUJE: a) Opracowanie „Planu przygotowań podmiotów leczniczych

ZADANIA DLA GMIN PRZYGOTOWANIE DO REALIZACJI ZADAŃ OBEJMUJE: a) Opracowanie „Planu przygotowań podmiotów leczniczych na trenie gminy (miasta) ……… na porzeby obronne państwa”, b) Opracowanie „Planów organizacji i funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych” (w tych gminach, które zostały wyznaczone do realizacji tych zadań przez wojewodę, a zadania otrzymały za pośrednictwem starostów) ZAKRES PLANÓW PRZYGOTOWAŃ PODMIOTÓW LECZNICZYCH BĘDZIE RÓŻNY W POSZCZEGÓLNYCH GMINACH I BĘDZIE UZALEŻNIONY OD POTENCJAŁU SŁUŻBY ZDROWIA NA TERENIE GMINY.

NIEZALEŻNIE OD WIELKOŚCI TEGO POTENCJAŁU W KAŻDEJ GMINIE NALEŻY ZAPLANOWAĆ: sposób wykonywania ambulatoryjnych świadczeń

NIEZALEŻNIE OD WIELKOŚCI TEGO POTENCJAŁU W KAŻDEJ GMINIE NALEŻY ZAPLANOWAĆ: sposób wykonywania ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, określenia sposobu zabezpieczenia potrzeb kadrowych w podmiotach leczniczych, określenie sposobu zabezpieczenia sanitarnoepidemiologicznego, określenia sposobu postępowania w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego, określenia sposobu i zakresu prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości medycznej w warunkach masowego napływu poszkodowanych, rannych i chorych, określenia sposobu realizacji świadczeń na rzecz podmiotów leczniczych realizujących zadania obronne;

PLANY 1) Opracować zgodnie z wzorem w załączniku Nr 1 do zarządzenia Wojewody oraz

PLANY 1) Opracować zgodnie z wzorem w załączniku Nr 1 do zarządzenia Wojewody oraz zgodnie z treścią rozporządzenia Rady Ministrów. 2) Dokonać odpowiednich uzgodnień. 3) Ostateczny termin zatwierdzenia planów przez WOJEWODĘ POMORSKIEGO został ustalony w wytycznych Wojewody, które wkrótce oprzez e. PUAP zostaną przesłane do jednostek samorządu: 30 czerwca 2013.

W procesie planowania zadań obronnych służby zdrowia, powinno się uwzględniać wszystkie obowiązujące regulacje prawne,

W procesie planowania zadań obronnych służby zdrowia, powinno się uwzględniać wszystkie obowiązujące regulacje prawne, możliwości kompetencyjne i organizacyjno-finansowe wykonawców zadań obronnych, umowy cywilnoprawne zawarte z przedsiębiorcami oraz podwykonawcami zadań, a także infrastrukturę przewidzianą i planowaną do wykorzystania w procesie realizacji zadań obronnych w służbie zdrowie według stanu na dzień, w którym zatwierdzono dany plan.

Ma to na celu zachowanie „realności" planów przygotowania i wykorzystywania publicznej i niepublicznej służby

Ma to na celu zachowanie „realności" planów przygotowania i wykorzystywania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa i zapobieżenie występującym tendencjom do planowania czynności przekraczających realne możliwości wykonawców.

hyba nadszedł czas aby kończyć dlatego proszę o pytania.

hyba nadszedł czas aby kończyć dlatego proszę o pytania.