ZASADY REKRUTACJI DO SZK PONADGIMNZJALNYCH KROK PO KROKU

  • Slides: 30
Download presentation
ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNZJALNYCH KROK PO KROKU NA ROK SZKOLNY 2012/2013

ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNZJALNYCH KROK PO KROKU NA ROK SZKOLNY 2012/2013

WARTO WIEDZIEĆ Jakie są zasady przyjęć do szkół? Kiedy i jakie dokumenty należy złożyć

WARTO WIEDZIEĆ Jakie są zasady przyjęć do szkół? Kiedy i jakie dokumenty należy złożyć w szkole? Jak obliczyć sumę punktów rekrutacyjnych? Jakie są najważniejsze daty w przebiegu rekrutacji? Kierunki kształcenia zawodowego w technikach

ZASADY REKRUTACJI Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie do dowolnej liczby oddziałów/klas w obrębie

ZASADY REKRUTACJI Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie do dowolnej liczby oddziałów/klas w obrębie trzech szkół ponadgimnazjalnych tworząc własną listę preferencji Jako szkołę rozumie się szkołę samodzielną (np. LO Nr III) lub typ szkoły wchodzący w skład zespołu szkół (np. LO Nr XIII w Zespole Szkół Nr 5, LP Nr III w Zespole Szkół Nr 3, Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Nr 2, ZSZ Nr 10 w Zespole Szkół Nr 1) Listę preferencji kandydat układa zgodnie z rangą swoich wyborów, zaczynając od tego oddziału, który jest dla niego najważniejszy

ZASADY REKRUTACJI Listy kandydatów, do każdego oddziału w szkołach sporządzane są zgodnie z liczbą

ZASADY REKRUTACJI Listy kandydatów, do każdego oddziału w szkołach sporządzane są zgodnie z liczbą uzyskanych punktów rekrutacyjnych W wyniku postępowania kwalifikacyjnego uczeń może być przyjęty tylko do jednego oddziału Rozmieszczenia do poszczególnych oddziałów uczniów, przyjętych do oddziałów ze zwielokrotnioną liczbą miejsc, dokonuje szkolna komisja rekrutacyjna

ZASADY REKRUTACJI Podstawowym kryterium rekrutacyjnym jest suma punktów uzyskana za: wyniki egzaminu gimnazjalnego oceny

ZASADY REKRUTACJI Podstawowym kryterium rekrutacyjnym jest suma punktów uzyskana za: wyniki egzaminu gimnazjalnego oceny z czterech przedmiotów w świadectwie ukończenia gimnazjum osiągnięcia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum Dodatkowo w oddziałach dwujęzycznych doliczane są: wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

ZASADY REKRUTACJI SUMA PUNKTÓW REKRUTACYJNYCH OSIĄGNIĘCIA WYMIENIONE w ŚWIADECTWIE max. 10 pkt EGZAMIN GIMNAZJALNY

ZASADY REKRUTACJI SUMA PUNKTÓW REKRUTACYJNYCH OSIĄGNIĘCIA WYMIENIONE w ŚWIADECTWIE max. 10 pkt EGZAMIN GIMNAZJALNY max. 50 pkt max. 40 pkt Maksymalnie 100 punktów OCENY Z 4 PRZEDMIOTÓW w ŚWIADECTWIE sumę punktów rekrutacyjnych można policzyć na stronie rekrutacji

ZASADY REKRUTACJI EGZAMIN GIMNAZJALNY SUMA PUNKTÓW REKRUTACYJNYCH Maksymalnie 100 punktów - Liczba punktów jest

ZASADY REKRUTACJI EGZAMIN GIMNAZJALNY SUMA PUNKTÓW REKRUTACYJNYCH Maksymalnie 100 punktów - Liczba punktów jest sumą wyników procentowych podzielonych przez 10 z każdej części egzaminu tzn: języka polskiego historii i WOSu matematyki przedmiotów przyrodniczych języka obcego na poziomie podstawowym razem max. 50 pkt

Przykład obliczania punktów z egzaminu gimnazjalnego • Język polski - 85% 85: 10=8, 5

Przykład obliczania punktów z egzaminu gimnazjalnego • Język polski - 85% 85: 10=8, 5 pkt • Historia i WOS-72% 72: 10=7, 2 pkt • Matematyka - 64% 64: 10=6, 4 pkt • Przedmioty przyrod. -58% 58: 10=5, 8 pkt • Język obcy -91% 91: 10= 9, 1 pkt Razem 8, 5+7, 2+6, 4+5, 8+9, 1=37 pkt

ZASADY REKRUTACJI OCENY Z PRZEDMIOTÓW na ŚWIADECTWIE SUMA PUNKTÓW REKRUTACYJNYCH max. 40 pkt Maksymalnie

ZASADY REKRUTACJI OCENY Z PRZEDMIOTÓW na ŚWIADECTWIE SUMA PUNKTÓW REKRUTACYJNYCH max. 40 pkt Maksymalnie 100 punktów ocena punkty rekrutacyjne 6 10 5 8 4 6 3 4 2 0 język polski 3 obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkołę ponadgimnazjalną

ZASADY REKRUTACJI OSIĄGNIĘCIA WYMIENIONE W ŚWIADECTWIE SUMA PUNKTÓW REKRUTACYJNYCH max. 10 pkt Maksymalnie 100

ZASADY REKRUTACJI OSIĄGNIĘCIA WYMIENIONE W ŚWIADECTWIE SUMA PUNKTÓW REKRUTACYJNYCH max. 10 pkt Maksymalnie 100 punktów ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem (2 pkt) udział, co najmniej na szczeblu wojewódzkim w konkursach wskazanych w załączniku nr 3 zarządzenia Dolnośląskiego Kuratora Oświaty (1 konkurs – 2 pkt, 2 konkursy – 3 pkt, 3 i więcej – 4 pkt), max 5 pkt osiągnięcia sportowe i artystyczne, inne konkursy co najmniej na szczeblu powiatowym (max. 2 pkt) (1 dyplom – 1 pkt, 2 i więcej dyplomów – 2 pkt) inne osiągnięcia zapisane w statucie szkoły (max. 1 pkt)

ZASADY REKRUTACJI SUMA PUNKTÓW REKRUTACYJNYCH Maksymalnie 100 punktów INNE OSIĄGNIĘCIA ZAPISANE W STATUCIE SZKOŁY

ZASADY REKRUTACJI SUMA PUNKTÓW REKRUTACYJNYCH Maksymalnie 100 punktów INNE OSIĄGNIĘCIA ZAPISANE W STATUCIE SZKOŁY (MAX. 1 PKT) Wzorowe zachowanie Stała, udokumentowana działalność na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu – aktywna współpraca z domami dziecka, hospicjami, schroniskami dla zwierząt, organizacjami charytatywnymi itp. Wyróżniająca, udokumentowana działalność na rzecz środowiska szkolnego, zwłaszcza międzyszkolnych organach samorządów młodzieży, w samorządzie szkolnym lub organizacjach młodzieżowych

ZASADY REKRUTACJI Dodatkowy sprawdzian uzdolnień kierunkowych do pozostałych oddziałów, w których wymagane są indywidualne

ZASADY REKRUTACJI Dodatkowy sprawdzian uzdolnień kierunkowych do pozostałych oddziałów, w których wymagane są indywidualne predyspozycje tj. w: LO Nr III LO Nr V LO Nr XIV LO Nr XVII

ZASADY REKRUTACJI UCZNIOWIE PRZYJĘCI NIEZALEŻNIE OD KRYTERIÓW Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i

ZASADY REKRUTACJI UCZNIOWIE PRZYJĘCI NIEZALEŻNIE OD KRYTERIÓW Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim Preferencje te nie dotyczą dodatkowych kryteriów przy kwalifikowaniu do klas, w których wymagane są szczególne predyspozycje kandydatów, jeśli przedmiot konkursu nie jest zbieżny z wybranym kierunkiem kształcenia

HARMONOGRAM REKRUTACJI 9 09. 07. 2012 ostateczne wyniki rekrutacji- lista przyjętych I NABÓR 04.

HARMONOGRAM REKRUTACJI 9 09. 07. 2012 ostateczne wyniki rekrutacji- lista przyjętych I NABÓR 04. 07 -06. 07. 2012 do godz. 14. 00 8 Potwierdzenie woli podjęcia nauki, składanie dokumentów świadectwa i wyników egz. - oryginały 04. 07. 2012 7 wyniki kwalifikacji w szkole I wyboru i na stronie rekrutacji 29. 06 -02. 07. 2012 do godz. 15. 00 6 składanie w szkole I wyboru podania i kopii wymaganych dokumentów 27 -28. 06. 2012 5 Należy wpisać do systemu oceny ze świadectwa i wyniki z egzaminu, podanie 27 -28. 06. 2012 4 możliwość elektronicznej zmiany listy preferencji szkół 30. 04 -28. 05. 2012 3 elektroniczny wybór szkół 02 -13. 04. 2012 ( 16. 04 -18. 05. 2012 - sprawdziany uzdolnień) 2 termin składania deklaracji do szkół, w których wymagane jest dodatkowe postępowanie 1 Od 30. 04. 2012 Odbiór/generowanie w gimnazjum hasła dostępu do systemu

HARMONOGRAM REKRUTACJI ELEKTRONICZNY WYBÓR SZKÓŁ UCZNIOWIE ZAMELDOWANI WE WROCŁAWIU 30. 04 -28. 05. 2012

HARMONOGRAM REKRUTACJI ELEKTRONICZNY WYBÓR SZKÓŁ UCZNIOWIE ZAMELDOWANI WE WROCŁAWIU 30. 04 -28. 05. 2012 weryfikują swoje dane osobowe elektronicznie wybierają szkoły – określają listę preferencji wybranych oddziałów w szkołach UCZNIOWIE SPOZA SYSTEMU Generują hasła dostępu Weryfikują swoje dane osobowe elektronicznie wybierają szkoły – układają listę preferencji

HARMONOGRAM REKRUTACJI ELEKTRONICZNY WYBÓR SZKÓŁ Układając listę preferencji można wybrać maksymalnie trzy szkoły W

HARMONOGRAM REKRUTACJI ELEKTRONICZNY WYBÓR SZKÓŁ Układając listę preferencji można wybrać maksymalnie trzy szkoły W obrębie tych szkół można wybrać dowolną liczbę oddziałów, zgodnie z zainteresowaniami kandydata

HARMONOGRAM REKRUTACJI ZMIANA DECYZJI O WYBORZE SZKÓŁ 27 -28. 06. 2012 Uczeń może zmienić

HARMONOGRAM REKRUTACJI ZMIANA DECYZJI O WYBORZE SZKÓŁ 27 -28. 06. 2012 Uczeń może zmienić swoje wybory szkół lub kolejność wybranych oddziałów, należy przy pomocy hasła dostępu zalogować się do systemu i dokonać zmian

HARMONOGRAM REKRUTACJI Po klasyfikacji należy: 27 -28. 06. 2012 wpisać do systemu oceny ze

HARMONOGRAM REKRUTACJI Po klasyfikacji należy: 27 -28. 06. 2012 wpisać do systemu oceny ze świadectwa i wyniki egzaminu gimnazjalnego wpisać do systemu punktowane osiągnięcia wydrukować podanie uzyskać od wychowawcy w gimnazjum, pisemne potwierdzenie poprawności danych w systemie

HARMONOGRAM REKRUTACJI KLASYFIKOWANIE DO SZKÓŁ 29. 06 -02. 07. 2012 do godz. 15. 00

HARMONOGRAM REKRUTACJI KLASYFIKOWANIE DO SZKÓŁ 29. 06 -02. 07. 2012 do godz. 15. 00 W szkole pierwszego wyboru, uczeń składa: podanie podpisane przez wychowawcę kopię świadectwa ukończenia gimnazjum kopię wyników egzaminu gimnazjalnego kopie innych wymaganych przez wybrane szkoły dokumentów wszystkie kopie powinny być potwierdzone przez dyrektora gimnazjum

HARMONOGRAM REKRUTACJI KLASYFIKOWANIE DO SZKÓŁ 04. 07. 2012 Wyniki rekrutacji – szkoły pierwszego wyboru

HARMONOGRAM REKRUTACJI KLASYFIKOWANIE DO SZKÓŁ 04. 07. 2012 Wyniki rekrutacji – szkoły pierwszego wyboru wywieszą: listy uczniów zakwalifikowanych do szkoły I wyboru listy uczniów zakwalifikowanych do szkoły II lub III wyboru Wyniki rekrutacji można sprawdzić także w Internecie po zalogowaniu się do systemu rekrutacji

HARMONOGRAM REKRUTACJI POTWIERDZANIE WOLI PODJĘCIA NAUKI W szkole, do której został zakwalifikowany – kandydat

HARMONOGRAM REKRUTACJI POTWIERDZANIE WOLI PODJĘCIA NAUKI W szkole, do której został zakwalifikowany – kandydat składa: 04. 07 -06. 07. 2012 do godz. 14. 00 oryginały wszystkich dokumentów wymaganych trzy fotografie Kandydaci do technikum i ZSZ odbierają w szkołach skierowania do lekarza medycyny pracy

HARMONOGRAM REKRUTACJI POTWIERDZANIE WOLI PODJĘCIA NAUKI 04. 07 -06. 07. 2012 do godz. 14.

HARMONOGRAM REKRUTACJI POTWIERDZANIE WOLI PODJĘCIA NAUKI 04. 07 -06. 07. 2012 do godz. 14. 00 WAŻNE! Jeśli w tym terminie kandydat w szkole, do której został zakwalifikowany nie złoży oryginałów dokumentów oznaczać to będzie rezygnację z miejsca w tej szkole

HARMONOGRAM REKRUTACJI OSTATECZNE WYNIKI REKRUTACJI 09. 07. 2012 Szkoły wywieszą: listy uczniów przyjętych do

HARMONOGRAM REKRUTACJI OSTATECZNE WYNIKI REKRUTACJI 09. 07. 2012 Szkoły wywieszą: listy uczniów przyjętych do szkoły listy wolnych miejsc we wszystkich szkołach Wyniki rekrutacji i listę wolnych miejsc można sprawdzić także w Internecie po zalogowaniu się do systemu rekrutacji

HARMONOGRAM REKRUTACJI II NABÓR –rekrutacja bez narzędzi elektronicznych • Do 10. 07. 2012 -

HARMONOGRAM REKRUTACJI II NABÓR –rekrutacja bez narzędzi elektronicznych • Do 10. 07. 2012 - składanie przez kandydatów niezakwalifikowanych do żadnej ze szkół dokumentów do szkół dysponujących wolnymi miejscami( podanie oraz oryginały wymaganych dokumentów) • Do 11. 07. 2012 – ogłoszenie list przyjętych uczniów w szkołach przeprowadzających drugi nabór

HARMONOGRAM REKRUTACJI III NABÓR –rekrutacja bez narzędzi elektronicznych • Do 31. 08. 2012–zakończenie kwalifikowania

HARMONOGRAM REKRUTACJI III NABÓR –rekrutacja bez narzędzi elektronicznych • Do 31. 08. 2012–zakończenie kwalifikowania w szkołach do których nie zgłosi się odpowiednia liczba kandydatów – zgodnie ze statutem szkoły

Kierunki kształcenia w technikach : • Technik informatyk ( TE nr 1, TE nr

Kierunki kształcenia w technikach : • Technik informatyk ( TE nr 1, TE nr 7, TE nr 10) • Technik elektronik ( TE nr 1) • Technik mechanik ( TE nr 2, TE nr 3, TE nr 6) • Technik mechatronik ( TE nr 2, TE nr 3, TE nr 6) • Technik pojazdów samochodowych ( TE nr 2 ) • Technik elektryk( TE nr 3, TE nr 4 ) • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (TE nr 4) • Technik teleinformatyk ( TE nr 7 ) • Technik telekomunikacji ( TE nr 7)

Kierunki kształcenia w technikach • Technik handlowiec ( TE nr 8, TE nr 1

Kierunki kształcenia w technikach • Technik handlowiec ( TE nr 8, TE nr 1 ) • Technik księgarstwa (TE nr 8 ) • Kelner (TE nr 9) • Technik hotelarstwa (TE nr 9) • Technik obsługi turystycznej (TE nr 9, TE nr 16) • Technik żywienia i usług gastronomicznych (TE nr 9) • • Technik procesów drukowania (TE nr 15) Technik procesów introligatorskich (TE nr 15) • • Technik technologii odzieży (TE nr 1) Technik usług fryzjerskich (TE nr 5)

Kierunki kształcenia w technikach • Technik budownictwa (TE nr 11) • Technik drogownictwa (TE

Kierunki kształcenia w technikach • Technik budownictwa (TE nr 11) • Technik drogownictwa (TE nr 11) • Technik geodeta (TE nr 11) • Technik logistyk (TE nr 12) • Technik spedytor – (TE nr 12) • Technik eksploatacji portów i terminali (TE nr 12, TE nr 6) • Technik transportu kolejowego (TE nr 12) • Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym (TE nr 12)

Kierunki kształcenia w technikach: • Technik ekonomista (TE nr 13, TE nr 16) •

Kierunki kształcenia w technikach: • Technik ekonomista (TE nr 13, TE nr 16) • Technik ekonomista- klasa integracyjna( TE nr 14 ) • Technik analityk ( TE nr 15 ) • Technik cyfrowych procesów graficznych ( T nr 15 ) • Technik organizacji reklamy ( TE nr 15 , TE nr 1) • Fototechnik( TE nr 15) • Technik ochrony środowiska ( TE nr 15)

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Prezentację przygotowała Beata Stal – szkolny doradca zawodowy Wykorzystano materiały ze

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Prezentację przygotowała Beata Stal – szkolny doradca zawodowy Wykorzystano materiały ze strony : www. doradcy-wroclaw. pl