Zarzdzanie Ograniczeniami CMP w IRi ESP i IRi

  • Slides: 18
Download presentation
Zarządzanie Ograniczeniami (CMP) w IRi. ESP i IRi. ESP SGT Warszawa, 24 września 2013

Zarządzanie Ograniczeniami (CMP) w IRi. ESP i IRi. ESP SGT Warszawa, 24 września 2013 r. system, który łączy 1

GAZ-SYSTEM S. A. Mechanizmy Zarządzania Ograniczeniami (CMP) Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 715/2009

GAZ-SYSTEM S. A. Mechanizmy Zarządzania Ograniczeniami (CMP) Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 715/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego przewiduje następujące procedury zarządzania ograniczeniami w przypadku ograniczeń kontraktowych : 1) zwiększanie zdolności poprzez mechanizm nadsubskrypcji i wykupu, 2) mechanizm udostępniania zdolności ciągłej z jednodniowym wyprzedzeniem na zasadzie „wykorzystaj lub strać”, 3) rezygnacja z zakontraktowanej zdolności, 4) mechanizm oparty na długoterminowej zasadzie „wykorzystaj lub strać”. 2 system, który łączy

GAZ-SYSTEM S. A. Mechanizmy Zarządzania Ograniczeniami (CMP) IRi. ESP oraz IRi. ESP SGT opublikowane

GAZ-SYSTEM S. A. Mechanizmy Zarządzania Ograniczeniami (CMP) IRi. ESP oraz IRi. ESP SGT opublikowane do konsultacji użytkowników przewidywały wprowadzenie następujących mechanizmów zarządzania ograniczeniami: ü rezygnacja z zakontraktowanej zdolności, ü mechanizm oparty na długoterminowej zasadzie „wykorzystaj lub strać” ü mechanizm udostępniania zdolności ciągłej z jednodniowym wyprzedzeniem na zasadzie „wykorzystaj lub strać”. 3 system, który łączy

GAZ-SYSTEM S. A. IRi. ESP – Rezygnacja z przepustowości (mocy umownej) przez Użytkownika Sieci

GAZ-SYSTEM S. A. IRi. ESP – Rezygnacja z przepustowości (mocy umownej) przez Użytkownika Sieci odbywa się w następujący sposób: 1. Użytkownik Sieci przedkłada do OSP na formularzu opublikowanym na stronie OSP oświadczenie o rezygnacji. 2. Okres dla którego ma nastąpić rezygnacja powinien obejmować pełne miesiące gazowe. 3. Użytkownik Sieci zachowuje swoje prawa i obowiązki na mocy PP/PZ dopóki przepustowość (moc umowna) i zdolność nie zostanie przydzielona przez OSP innemu Użytkownikowi Sieci. 4. Udostępnienie przepustowości (mocy umownej), której dotyczy rezygnacja, następuje według kolejności zgłoszenia przez Użytkowników Sieci kompletnych oświadczeń o rezygnacji. 5. Przepustowość (moc umowna) będąca przedmiotem rezygnacji Użytkownika Sieci jest przydzielana dopiero po dokonaniu przez OSP przydziału całej niezarezerwowanej przepustowości przesyłowej. 6. OSP powiadamia ZUP o ponownym przydzieleniu przepustowości i przesyła projekt aneksu do przydziału przepustowości (PP). 4 system, który łączy

GAZ-SYSTEM S. A. IRi. ESP SGT – Rezygnacja z mocy umownej (przepustowości) rezygnacja z

GAZ-SYSTEM S. A. IRi. ESP SGT – Rezygnacja z mocy umownej (przepustowości) rezygnacja z przydzielonej ciągłej przepustowości (mocy umownej) i zdolności przez ZUP 1. ZUP składa OSGT oświadczenie o rezygnacji. rezygnacja z mocy umownej przez Użytkownika SGT 1. Użytkownik SGT składa Właścicielowi OSGT oświadczenie o rezygnacji. 2. Właściciel SGT oferuje OSGT przepustowość będącą przedmiotem rezygnacji. Mechanizm ponownego przydziału przepustowości przez OSGT – zasady takie jak w IRi. ESP krajowym. Podpisanie aneksu do przydziału przepustowości i zdolności (PP/PZ). 5 system, który łączy

GAZ-SYSTEM S. A. IRi. ESP i IRi. ESP SGT - długoterminowe „wykorzystaj lub strać”

GAZ-SYSTEM S. A. IRi. ESP i IRi. ESP SGT - długoterminowe „wykorzystaj lub strać” § Mechanizm polega na wycofywaniu niewykorzystywanych przepustowości jeśli w trakcie rozpatrywania wniosku o przydział przepustowości w danym punkcie wejścia lub wyjścia brak jest dostępnej przepustowości przesyłowej, a istnieją zakontraktowane i niewykorzystywane przepustowości. § Mechanizm stosuje się jeżeli Użytkownik Sieci/Systemu: Ø systematycznie wykorzystuje rocznie mniej niż 80% przydzielonej mu przepustowości (mocy umownej), zarówno w okresie od 1 kwietnia do 30 września, jak i od 1 października do 31 marca, i nie może tego należycie uzasadnić, Ø nie sprzedał ani nie zaoferował na rozsądnych warunkach niewykorzystywanej przepustowości (mocy umownej), a inni Użytkownicy Sieci/Systemu ubiegają się o przepustowość na zasadach ciągłych w tym punkcie, Ø nie uzasadni należycie niewykorzystywania przepustowości, w szczególności: ― ― koniecznością spełnienia wymogów prawa w zakresie bezpieczeństwa dostaw, awarią w systemie lub w systemie współpracującym, nadzwyczajnym zdarzeniem u odbiorcy, siłą wyższą. § Kolejność działania: 1) Prezes URE zobowiązuje OSP/OSGT do częściowego lub całkowitego wycofania niewykorzystywanych przepustowości, 2) OSP/OSGT składa Użytkownikowi Sieci/Systemu oświadczenie o zmianie (wypowiedzeniu). 6 system, który łączy

GAZ-SYSTEM S. A. IRi. ESP i IRi. ESP SGT - krótkoterminowe „wykorzystaj lub strać”

GAZ-SYSTEM S. A. IRi. ESP i IRi. ESP SGT - krótkoterminowe „wykorzystaj lub strać” 1. Dotyczy punktów w których zapotrzebowanie na produkty roczne(1), kwartalne(2) lub miesięczne(3) przekracza podaż. 2. Mechanizm polega na ograniczonej możliwości renominacji zdolności ciągłej: Ø Renominacja zdolności ciągłej jest dozwolona w zakresie od 10% do 90% zdolności zakontraktowanej przez użytkownika sieci w danym punkcie połączeń międzysystemowych. Ø Jeżeli jednak nominacja przekracza 80 % zakontraktowanej zdolności, to połowa nienominowanej ilości może być renominowana w górę. Ø Jeżeli nominacja nie przekracza 20 % zakontraktowanej zdolności, to połowa nominowanej ilości może być renominowana w dół. Ø Nie stosuje się do użytkowników posiadających w poprzedzającym roku mniej niż 10 % rocznej zdolności technicznej oferowanej w danym punkcie połączeń międzysystemowych. 7 system, który łączy

GAZ-SYSTEM S. A. IRi. ESP i IRi. ESP SGT - krótkoterminowe „wykorzystaj lub strać”

GAZ-SYSTEM S. A. IRi. ESP i IRi. ESP SGT - krótkoterminowe „wykorzystaj lub strać” 100 Wartość renominacji w % PZ 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 10 20 30 niedozwolona 40 dozwolona 50 60 70 80 90 100 niedozwolona renominacja Wartość nominacji w % PZ 8 system, który łączy

GAZ-SYSTEM S. A. CMP – zgłoszone uwagi W wyniku uwag zgłoszonych przez użytkowników w

GAZ-SYSTEM S. A. CMP – zgłoszone uwagi W wyniku uwag zgłoszonych przez użytkowników w toku konsultacji obu instrukcji, wprowadzono następujące zmiany w zakresie CMP: Ø zrezygnowano z implementowania mechanizmu krótkoterminowego „wykorzystaj lub strać”, Ø wprowadzono mechanizm nadsubskrypcji i wykupu. 9 system, który łączy

GAZ-SYSTEM S. A. IRi. ESP i IRi. ESP SGT – Nadsubskrypcja i wykup 1.

GAZ-SYSTEM S. A. IRi. ESP i IRi. ESP SGT – Nadsubskrypcja i wykup 1. Operator określa dodatkowe dostępne przepustowości dla punktów na połączeniach z systemami przesyłowymi po uwzględnieniu warunków technicznych, prognozowanych odbiorów z systemu przesyłowego oraz przepustowości w współpracujących systemach przesyłowych. 2. Informacje o dodatkowej dostępnej przepustowości na zasadach ciągłych publikowane są na stronie internetowej do godz. 12. 00 doby gazowej (D-1). 3. Użytkownicy Sieci/Systemu uwzględniają dodatkową dostępną przepustowość na zasadach ciągłych dla punktów wejścia i punktów wyjścia w nominacjach składanych na następną dobę gazową w danym punkcie. 4. Jeśli w związku z realizacją umów przesyłowych wystąpi konieczność redukcji tej dodatkowej przepustowości, GAZ-SYSTEM zastosuje mechanizm wycofania przepustowości od Użytkowników Sieci/Systemu. 5. Wycofanie nastąpi w trybie aukcji. 10 system, który łączy

GAZ-SYSTEM S. A. IRi. ESP i IRi. ESP SGT – Nadsubskrypcja i wykup PT

GAZ-SYSTEM S. A. IRi. ESP i IRi. ESP SGT – Nadsubskrypcja i wykup PT 100 80 60 PD Nadsubskrypcja gdy PD = 0 PR 2 (ZUP 2) 40 20 0 PR 1 (ZUP 1) nadsubskrypcja 11 system, który łączy

GAZ-SYSTEM S. A. IRi. ESP i IRi. ESP SGT – Nadsubskrypcja i wykup PT

GAZ-SYSTEM S. A. IRi. ESP i IRi. ESP SGT – Nadsubskrypcja i wykup PT 100 80 60 PD Nadsubskrypcja gdy PD = 0 PR 2 (ZUP 2) 40 20 PR 1 (ZUP 1) nadsubskrypcja 0 12 system, który łączy

GAZ-SYSTEM S. A. IRi. ESP i IRi. ESP SGT – Nadsubskrypcja i wykup PT

GAZ-SYSTEM S. A. IRi. ESP i IRi. ESP SGT – Nadsubskrypcja i wykup PT 100 80 60 PD Nadsubskrypcja gdy PD = 0 PR 2 (ZUP 2) 40 20 PR 1 (ZUP 1) nadsubskrypcja 0 13 system, który łączy

GAZ-SYSTEM S. A. IRi. ESP i IRi. ESP SGT – Nadsubskrypcja i wykup PT

GAZ-SYSTEM S. A. IRi. ESP i IRi. ESP SGT – Nadsubskrypcja i wykup PT 100 80 60 PD Nadsubskrypcja gdy PD = 0 PR 2 (ZUP 2) 40 20 PR 1 (ZUP 1) nadsubskrypcja 0 14 system, który łączy

GAZ-SYSTEM S. A. IRi. ESP i IRi. ESP SGT – Nadsubskrypcja i wykup AUKCJA:

GAZ-SYSTEM S. A. IRi. ESP i IRi. ESP SGT – Nadsubskrypcja i wykup AUKCJA: 1. W aukcji mogą wziąć udział Użytkownicy Sieci/Systemu, którzy posiadają przepustowość na zasadach ciągłych w danym punkcie. 2. Aukcja obejmuje tylko jedną rundę licytacji i trwa 30 minut. 3. Maksymalna cena, po jakiej uczestnik aukcji może zaoferować przepustowość na aukcji nie może przekroczyć półtorakrotności (1, 5) stawki dla usługi świadczonej na okres jednej doby gazowej, określonej w taryfie. 4. Wycofanie następuje po najniższej zaoferowanej cenie. 5. Operator może przyjąć ofertę w części. 6. Obniżenie wynagrodzenia z tytułu wycofania przepustowości uwzględnia się w fakturze wystawionej z tytułu realizacji umowy przesyłowej, w postaci odpowiedniej bonifikaty. 15 system, który łączy

GAZ-SYSTEM S. A. IRi. ESP i IRi. ESP SGT – Nadsubskrypcja i wykup Harmonogram

GAZ-SYSTEM S. A. IRi. ESP i IRi. ESP SGT – Nadsubskrypcja i wykup Harmonogram aukcji Informacja o rozpoczęciu procedury wycofania w ramach aukcji T 0 -30 min Zakończenie aukcji T 0+30 min T 0 Rozpoczęcie aukcji 30 min T 0+60 min Opublikowanie wyników aukcji 30 min 16 system, który łączy

GAZ-SYSTEM S. A. IRi. ESP i IRi. ESP SGT – Nadsubskrypcja i wykup W

GAZ-SYSTEM S. A. IRi. ESP i IRi. ESP SGT – Nadsubskrypcja i wykup W przypadku, gdy w wyniku aukcji Operator nie uzyska wystarczającej przepustowości niezbędnej do zrealizowania usługi przesyłania w zakresie zatwierdzonych nominacji dla określonego punktu dla danej doby gazowej, dokonana zostanie redukcja przepustowości (mocy umownej) na zasadach ciągłych ZUP, którym przepustowość i zdolność została przyznana w ramach procesu nominacji (usługi na okres jednej doby gazowej). Redukcja zostanie dokonana proporcjonalnie do godzinowych ilości paliwa gazowego w zatwierdzonych nominacjach w okresie którego dotyczy redukcja. 17 system, który łączy

Dziękuję za uwagę system, który łączy 18 system, który łączy

Dziękuję za uwagę system, który łączy 18 system, który łączy