Zarzadzanie bezpiecznym systemem transportowym dzi DROGOWY MO RS

  • Slides: 7
Download presentation
Zarzadzanie bezpiecznym systemem transportowym dziś… DROGOWY MO RS KI Y Z C I N

Zarzadzanie bezpiecznym systemem transportowym dziś… DROGOWY MO RS KI Y Z C I N T LO KO LEJ OW Y

Transport drogowy – strategia 4 E Nadzór nad ruchem Inżynieria Ratownictwo Medyczne Edukacja

Transport drogowy – strategia 4 E Nadzór nad ruchem Inżynieria Ratownictwo Medyczne Edukacja

Inżynieria drogowa - kluczowe obszary działań nauka i rozwój legislacja projektowanie budowa zarządzanie brd

Inżynieria drogowa - kluczowe obszary działań nauka i rozwój legislacja projektowanie budowa zarządzanie brd

nauka i rozwój Zadania Podmiot odpowiedzialny Termin realizacji 1. Inspirowanie, zlecanie prac naukowo-badawczych, których

nauka i rozwój Zadania Podmiot odpowiedzialny Termin realizacji 1. Inspirowanie, zlecanie prac naukowo-badawczych, których wdrożenie MTBi. GM, służyć będzie poprawie brd. KRBRD, GDDKi. A MTBi. GM, KRBRD, GDDKi. A ośrodki naukowe 2. Współpraca międzynarodowa w zakresie wykorzystywania najnowszych zdobyczy nauki i wymiany doświadczeń. 3. Szkolenia kadry zarządcy drogi Podjęcie badań bezpieczeństwa ruchu drogowego m. in. w zakresie: - źródeł zagrożeń niechronionych uczestników ruchu drogowego i możliwych środków poprawy ich bezpieczeństwa, - metod prognozowania zagrożeń bezpieczeństwa na różnych elementach infrastruktury drogowej; - wpływu nowych rozwiązań technicznych pojazdu na wymagania projektowe i organizację ruchu; - opracowania mapy oznakowania kierunkowego dla docelowego przebiegu autostrad i dróg ekspresowych; - opracowania jednolitych zasad oznakowania niebezpiecznych łuków poziomych i pionowych w powiązaniu ze stopniem zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz niebezpiecznych zjazdów i stromych podjazdów; - aktualizacji wytycznych projektowania skrzyżowań; - instrukcji obliczania przepustowości skrzyżowań; - zasad projektowania i oznakowania miejsc do kontroli pojazdów; - opracowania podręcznika dobrych praktyk projektowania bezpiecznych dróg; - badania drogowych barier ochronnych na łukach o małych promieniach; - opracowania na wzór instrukcji do przeprowadzania oceny i audytu brd, instrukcji do przeprowadzania kontroli brd; - wpływu wydawanych zgód na odstępstwa od warunków technicznych na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Zadania 1. legislacja Podmiot odpowiedzialny Zmiana obowiązujących regulacji prawnych pod kątem MTBi. GM, eliminacji

Zadania 1. legislacja Podmiot odpowiedzialny Zmiana obowiązujących regulacji prawnych pod kątem MTBi. GM, eliminacji niejednoznacznych zapisów, ujednolicenia ośrodki standardów: naukowe, - zarządzania procesem inwestycyjnym, GDDKi. A - projektowania, budowy i eksploatacji dróg, - wzmocnienie ochrony nawierzchni drogowej Termin realizacji (automatyzacja systemu ważenia pojazdów) 2. Zmiana rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 3. Opracowanie przepisów (także wewnętrznych) regulujących zarządzanie bezpieczeństwem dróg i kontrolę MTBi. GM, GDDKi. A bezpieczeństwa. Zmiany w warunkach technicznych są wymuszane przez postęp w zakresie projektowania dróg w Europie, a także zmian w ruchu drogowym i otoczeniu drogi. Na warunki techniczne mają istotny wpływ najnowsze rozwiązania konstrukcyjne, technologiczne oraz materiałowe. Dlatego ważne jest, aby doprowadzić do zgodności z obowiązującymi przepisami, doprecyzować definicje stosowanych pojęć oraz ograniczyć rozstrzygnięcia uznaniowe, jak również ujednolicić standardy techniczne dla poszczególnych klas dróg, wyeliminować błędy, niejednoznaczność przepisów oraz zmienić zapisy niezrozumiałe.

Zadania 1. Podmiot odpowiedzialn y Wyeliminowanie błędów planistycznych i projektowych powstałych w skutek niejednoznacznych

Zadania 1. Podmiot odpowiedzialn y Wyeliminowanie błędów planistycznych i projektowych powstałych w skutek niejednoznacznych przepisów , np. : MTBi. GM, GDDKi. A - niewłaściwy dobór prędkości do funkcji bądź sytuacji na drodze, - brak chodników, bezpiecznych dojść do przystanków lub ich nieprawidłowe oświetlenie, - brak skutecznej segregacji ruchu rowego i pieszego w projektowanie przekroju ulicy, - obecność drzew i słupów oświetlenia w koronie drogi, a także projektowanie barier podatnych bezpośrednio przy słupach i podporach w pasie dzielącym, - niezapewnienie dostatecznej widoczności na łukach poziomych i pionowych, na skrzyżowanych, przy wyjazdach i wyjściach spoza ekranów oraz przy zastosowaniu barier, - należy określić lokalizację przejść dla pieszych, tak by wyeliminować dotychczasowe błędy związane z ich lokalizacją, - brak wyspy azylu na szerokim przejściu lub zbyt krótka wyspa, która nie zabezpiecza przejścia, - niestandardowe, różne rozwiązania oznakowania miejsc do prowadzenia kontroli, - łączenie stref zmiany przekroju dwujezdniowego na jednojezdniowy z miejscami i rozwiązaniami zawierającymi potencjalne punkty kolizji (skrzyżowania, przejścia dla pieszych, zjazdy i przewiązki), - przyjmowanie zbyt krótkiego pojazdu do analizy trajektorii ruchu kół lub pudła pojazdu Termin realizacj i

Zadania zarządzanie brd - wykonywanie procedur oceny i audytu BRD; - wykonywanie kontroli brd

Zadania zarządzanie brd - wykonywanie procedur oceny i audytu BRD; - wykonywanie kontroli brd na sieci istniejącej, zgodnie z określonymi, przyjętymi założeniami; - przeprowadzenie klasyfikacji odcinków sieci drogowej ze względu na bezpieczeństwo sieci i koncentrację wypadków; - wybór efektywnych środków i podjęcie skutecznych działań mających wpływ na brd; - włączenie projektów stałej organizacji ruchu jako projektów budowlanych podlegających prawu budowlanemu, - zapewnienie niezależności Audytorom, tak by uniknąć sytuacji, gdy ta sama osoba audytuje, a następnie uzasadnia uwagi Audytora, Podmiot odpowiedzialny GDDKi. A Termin realizacji