ZAOENIA I REALIZACJA PROGRAMU SZKOA PROMUJCA ZDROWIE Ruch

  • Slides: 24
Download presentation
ZAŁOŻENIA I REALIZACJA PROGRAMU SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

ZAŁOŻENIA I REALIZACJA PROGRAMU SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

Ruch szkół promujących zdrowie rozwija się w Europie od 15 lat i obejmuje obecnie

Ruch szkół promujących zdrowie rozwija się w Europie od 15 lat i obejmuje obecnie 43 kraje stowarzyszone w Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, którym wspólnie patronują Światowa Organizacja Zdrowia, Rada Europy i Komisja Europejska.

Te trzy organizacje międzynarodowe wiążą z rozwojem tego ruchu nadzieje na lepszą jakość życia

Te trzy organizacje międzynarodowe wiążą z rozwojem tego ruchu nadzieje na lepszą jakość życia ludzi w zjednoczonej Europie. Polska znalazła się w gronie pierwszych ośmiu krajów, które zostały przyjęte do ESSz. PZ już w 1992 r. Sekretariat Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie mieści się w Holenderskim Instytucie Promocji Zdrowia i Profilaktyki Chorób.

W Polsce popularyzację idei Sz. PZ rozpoczęto projektem „Szkoła Promująca Zdrowie”, realizowanym pod kierunkiem

W Polsce popularyzację idei Sz. PZ rozpoczęto projektem „Szkoła Promująca Zdrowie”, realizowanym pod kierunkiem prof. dr hab. Barbary Woynarowskiej w latach 1992– 1995, w 14 szkołach podstawowych, zwanych „szkołami projektowymi”. W ramach upowszechniania projektu stworzono strukturę wspierającą rozwój sieci Sz. PZ − wojewódzkich koordynatorów. Od 1992 r. zaczęły powstawać wojewódzkie sieci szkół promujących zdrowie. Działania związane rozwijaniem i upowszechnianiem idei Sz. PZ w Polsce podjął resort zdrowia.

Siedzibą pierwszego zespołu koordynującego prace - Polskiego Zespołu ds. Projektu Szkoła Promująca Zdrowie był

Siedzibą pierwszego zespołu koordynującego prace - Polskiego Zespołu ds. Projektu Szkoła Promująca Zdrowie był Instytut Matki i Dziecka. Dzięki staraniom prof. dr hab. B. Woynarowskiej - ówczesnego Głównego Koordynatora oraz kierowanego przez nią ww zespołu, udało się umieścić zespół koordynujący w resorcie edukacji. Wynikiem tego było utworzenie w 1999 r. Pracowni Edukacji Zdrowotnej i Promocji Zdrowia, najpierw w KOWEZ, a od 2003 r. w CMPPP, jako Pracowni Promocji Zdrowia. Zadaniem pracowni jest m. in. wspieranie rozwoju sieci szkół promujących zdrowie.

Koncepcja Szkoły Promującej Zdrowie „wyrosła” z ogólnych założeń promocji zdrowia, rozwijanej przez Światową Organizację

Koncepcja Szkoły Promującej Zdrowie „wyrosła” z ogólnych założeń promocji zdrowia, rozwijanej przez Światową Organizację Zdrowia oraz z dorobku kilku międzynarodowych konferencji poświęconych szkolnej edukacji zdrowotnej. Nie ma jednej, ogólnie przyjętej definicji takiej szkoły. Każdy kraj wypracowuje swój model Sz. PZ w zależności od uznawanych wartości oraz własnych doświadczeń.

Przyjęto, ze Sz. PZ ma trzy główne cechy: 1. Edukacja zdrowotna jako nieodłączny element

Przyjęto, ze Sz. PZ ma trzy główne cechy: 1. Edukacja zdrowotna jako nieodłączny element programu nauczania. 2. Etos zdrowia w szkole – środowisko fizyczne i społeczne, atmosfera oraz polityka i organizacja, wspierające edukację zdrowotna i sprzyjające zdrowemu stylowi życia oraz dobremu samopoczuciu członków społeczności szkolnej. 3. Współdziałanie z rodzicami i społecznością lokalną.

W Polsce koncepcja szkoły promującej zdrowie stale się rozwija. Przyjęto, że: Szkoła: • Jest

W Polsce koncepcja szkoły promującej zdrowie stale się rozwija. Przyjęto, że: Szkoła: • Jest środowiskiem, którego społeczność nie tylko uczy się i pracuje , ale także żyje - nawiązuje kontakty z innymi, przeżywa porażki i sukcesy, odpoczywa, bawi się itp. Szkoła jest więc miejscem, w którym społeczność ma nie tylko wywiązywać się z obowiązków, ale także powinna dobrze się czuć. • Jest elementem środowiska lokalnego: oba te środowiska wzajemnie na siebie oddziałują. • Jest miejscem, które przygotowuje młodych ludzi nie tylko do następnego etapu edukacji, ale również do życia, w tym do dokonywania „zdrowych” wyborów.

Promująca: • Tworząca warunki (fizyczne i społeczne), sprzyjające ochronie i pomnażaniu zdrowia. • Umożliwiająca

Promująca: • Tworząca warunki (fizyczne i społeczne), sprzyjające ochronie i pomnażaniu zdrowia. • Umożliwiająca aktywne uczestnictwo społeczności szkolnej w działaniach na rzecz zdrowia. Zdrowie: • Ma cztery wymiary: fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy, które powinny być w harmonii. • Decyduje o jakości życia ludzi obok wykształcenia i warunków ekonomicznych.

Cechy szkoły promującej zdrowie

Cechy szkoły promującej zdrowie

Cechy szkoły promującej zdrowie: • Akceptuje fakt że zdrowie społeczności szkolnej może być tworzone

Cechy szkoły promującej zdrowie: • Akceptuje fakt że zdrowie społeczności szkolnej może być tworzone przez połączenie edukacji zdrowotnej i innych działań, które podejmuje szkoła aby chronić i poprawić zdrowie wszystkich, którzy się w niej znajdują. • Troszczy się w równym stopniu o zdrowie pracowników i uczniów. • Uczniowie i pracownicy są świadomymi i aktywnymi uczestnikami procesu promocji zdrowia. • Edukacja zdrowotna ma określony czas w programie nauczania szkoły oraz w ramach nauczania poszczególnych przedmiotów.

 • Uwzględnia priorytety dotyczące zdrowia w „ukrytym” programie szkoły. Obejmuje to m. in:

• Uwzględnia priorytety dotyczące zdrowia w „ukrytym” programie szkoły. Obejmuje to m. in: nacechowane szacunkiem relacje międzyludzkie, sprzyjające zdrowiu środowisko fizyczne i wyposażenie szkoły. • Tworzy rzeczywiste partnerstwo między szkołą, domem i społecznością lokalną. • Znajduje czas na dyskusje i upowszechnianie wartości, które głosi oraz wdraża je dożycia szkoły. • Zwraca uwagę nie tylko na treści ale także metody nauczania.

 • Akceptuje jako podstawową zasadę, potrzebę wzmacniania poczucia własnej wartości uczniów, rodziców i

• Akceptuje jako podstawową zasadę, potrzebę wzmacniania poczucia własnej wartości uczniów, rodziców i pracowników. • Dostarcza możliwości wyboru zajęć stymulujących rozwój uczniów, tak aby mogli oni doświadczać współuczestnictwa oraz sukcesu w czasie zajęć szkolnych i w czasie wolnym. • Zatrudnieni w szkole pracownicy służby zdrowia, pedagog, psycholog odgrywają istotną rolę w tworzeniu zdrowia przez odpowiednie świadczenia zdrowotne oraz pomoc psychologiczną i społeczną dla uczniów, rodziców i pracowników szkoły.

 • Pielęgniarka szkolna ( i inni zatrudnieni w szkole pracownicy służby zdrowia) uczestniczy

• Pielęgniarka szkolna ( i inni zatrudnieni w szkole pracownicy służby zdrowia) uczestniczy czynnie w programie edukacji zdrowotnej. • Pracownicy szkoły i rodzice mają możliwości uczestniczenia w działaniach w zakresie edukacji zdrowotnej w ramach programu kształcenia pracowników oraz spotkań z rodzicami. • Zwraca uwagę na objawy i skutki nadmiernego stresu oraz podejmuje działania dla jego zmniejszenia oraz uczenia uczniów i pracowników radzenia sobie ze stresem. • Uznaje, że posiłki szkolne i artykuły spożywcze, dostępne w szkole, stanowią ważną role w promocji zdrowia członków społeczności szkolnej.

Cele Szkoły Promującej Zdrowie • do zdrowego stylu życia oraz stwarzać uczniom i pracownikom

Cele Szkoły Promującej Zdrowie • do zdrowego stylu życia oraz stwarzać uczniom i pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów, • umożliwić uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacniać ich poczucie własnej wartości, • zapewnić sprzyjające zdrowiu środowisko fizyczne pracy i nauki, • włączyć edukację zdrowotną uczniów do programu nauczania szkoły z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania, • wyposażyć uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego, • włączyć do działań szkoły służbę zdrowia zwłaszcza do edukacji zdrowotnej oraz do pomocy uczniom we wchodzeniu w rolę aktywnego konsumenta opieki zdrowotnej.

Szkoła Promująca Zdrowie jest organizacją : • Szkoła promująca zdrowie dąży do rozwoju całościowego,

Szkoła Promująca Zdrowie jest organizacją : • Szkoła promująca zdrowie dąży do rozwoju całościowego, w którym uwzględnia rozwój osobowy i zawodowy pracowników oraz rozwój organizacji jako określonej całości. • Ucząca się organizacja poszukuje sposobów odnowy w procesie zespołowych refleksji, oceny wyników działań, tworzenia nowych zasad postępowania, doskonalenie pracowników. • Współpraca, partnerstwo i dialog, eliminowanie współzawodnictwa i rywalizacji jest warunkiem skutecznych działań w promocji zdrowia. • Skuteczne działanie ludzi w Sz. PZ jest możliwe dzięki uczeniu się planowania działań oraz ewaluacji ich procesu i wyników. Wielu szkołom udało się to wdrożyć do różnych obszarów funkcjonowania szkoły, nie tylko do promocji zdrowia.

Zadania koordynatora: • Pozyskiwanie uczestnictwa członków społeczności szkolnej i sojuszników wśród rodziców i w

Zadania koordynatora: • Pozyskiwanie uczestnictwa członków społeczności szkolnej i sojuszników wśród rodziców i w społeczności lokalnej oraz podjęcie wzajemnych zobowiązań, niezbędnych dla skutecznych działań. • Inicjowanie, organizacja i koordynowanie prac związanych z promocją zdrowia w szkole (planowanie i ewaluacja działań). • Kierowanie pracą szkolnego zespołu promocji zdrowia. • Współudział w kształceniu pracowników szkoły w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. • Współdziałanie z zespołem (wojewódzkim lub terenowym) wspierającym pracę szkół. • Rozwijanie własnych umiejętności z zakresu promocji zdrowia, współdziałania z innymi ludżmi i kierowania ich pracą.

Szkolny zespół promocji zdrowia. • W skład zespołu wchodzą dobrowolnie zgłaszający się przedstawiciele wszystkich

Szkolny zespół promocji zdrowia. • W skład zespołu wchodzą dobrowolnie zgłaszający się przedstawiciele wszystkich grup społeczności szkolnej: nauczyciele, inni pracownicy szkoły (w tym opiekun samorządu uczniowskiego, opiekun koła PCK), uczniowie, pielęgniarka szkolna, rodzice, osoby z samorządu lokalnego. • Ważnym filarem zespołu jest pielęgniarka szkolna. Jest ona konsultantem i doradcą medycznym dla dyrekcji, nauczycieli, współpracuje z rodzicami. Jest także „łącznikiem” między szkołą a służbą zdrowia i różnymi organizacjami działającymi w społeczności lokalnej. • W szkole promującej zdrowie powinna pracować WZOROWA pielęgniarka szkolna lub higienistka szkolna:

Zespół Szkół w Strzyżowie Szkolny Program Promocji Zdrowia Cel strategiczny projektu • Kształtowanie umiejętności

Zespół Szkół w Strzyżowie Szkolny Program Promocji Zdrowia Cel strategiczny projektu • Kształtowanie umiejętności zdrowego stylu życia oraz podejmowanie działań na rzecz zdrowia własnego i innych.

Cele operacyjne wybrane z Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007 -2015 • Zmniejszenie rozpowszechniania

Cele operacyjne wybrane z Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007 -2015 • Zmniejszenie rozpowszechniania palenia tytoniu. • Zmniejszenie spożycia alkoholu. • Poprawa sposobu żywienia młodzieży jakości zdrowotnej żywności. • Wspieranie rozwoju i zdrowia fizycznego i psychospołecznego oraz zapobieganie problemom zdrowotnym i społecznym. • Ograniczenie używania substancji psychoaktywnych i związanych z nim szkód zdrowotnych. • Zmniejszenie częstości urazów powstałych w wyniku wypadków. • Zwiększanie skuteczności zapobiegania chorobom zakaźnym i zakażeniom. • Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie występowaniu zaburzeń psychicznych. • Profilaktyka chorób naczyniowo-sercowych, układu oddechowego i nowotworów.

Sposoby realizacji programu: • Organizowanie spotkań młodzieży z psychologiem, pielęgniarką szkolną itp. • Organizowanie

Sposoby realizacji programu: • Organizowanie spotkań młodzieży z psychologiem, pielęgniarką szkolną itp. • Organizowanie spotkań z przedstawicielami policji z wydziału ds. walki z narkotykami. • Prowadzenie zajęć dla młodzieży dotyczących problematyki prozdrowotnej. • Przeprowadzanie pogadanek na godzinach wychowawczych. • Organizowanie w szkole imprez tematycznych (happeningi, konkursy, przedstawienia, debaty wewnątrzszkolne). • Promowanie zdrowego stylu życia psychicznego i fizycznego w ramach lekcji np. wychowania fizycznego, biologii, wychowania do życia w rodzinie, godzin wychowawczych, wycieczek szkolnych i pracy kół zainteresowań.

 • Organizowanie warsztatów dla nauczycieli i uczniów. • Organizacja zajęć dotyczących planowania i

• Organizowanie warsztatów dla nauczycieli i uczniów. • Organizacja zajęć dotyczących planowania i organizacji czasu wolnego. • Udzielanie młodzieży i ich rodzicom informacji o dostępnych formach porad i konsultacji przez specjalistów psychologów, lekarzy oraz form tej pomocy przez pedagoga szkolnego, wychowawców i nauczycieli. • Organizowanie spotkań wychowawczych z rodzicami (problemowych, tematycznych). • Rozwiązywanie zagadnień związanych z seksualnością człowieka w ramach wychowania do życia w rodzinie. • Prowadzenie zajęć dotyczących chorób przenoszonych drogą płciową i antykoncepcji w ramach biologii i wychowania do życia w rodzinie.

 • Prowadzenie zajęć z samoobrony służących nauce odpowiedniego zachowania w razie niebezpieczeństwa w

• Prowadzenie zajęć z samoobrony służących nauce odpowiedniego zachowania w razie niebezpieczeństwa w ramach lekcji wychowania fizycznego i przysposobienia obronnego. • Przygotowanie do świadomego korzystania ze środków multimedialnych (uzależnienie od komputera) w ramach lekcji technologii informacyjnej. • Prowadzenie działalności informacyjnej przez udostępnienie młodzieży adresów internetowych dotyczących materiałów edukacyjnych związanych z zapobieganiem alkoholizmowi, narkomanii i innym uzależnieniom. • Biblioteka szkolna gromadzi materiały niezbędne do realizacji programu • Stworzenie przyjaznego klimatu (dobra komunikacja, osobowe relacje pomiędzy nauczycielami i uczniami, udzielanie emocjonalnego wsparcia młodzieży, szczególnie w trudnych dla nich sytuacjach. .

 • Nauczyciele stanowiący pozytywne wzorce (niepijący, niepalący i nie tolerujący podobnych zachowań u

• Nauczyciele stanowiący pozytywne wzorce (niepijący, niepalący i nie tolerujący podobnych zachowań u uczniów). • Nabywanie przez uczniów umiejętności społecznych. • Tworzenie warunków do wchodzenia w sytuacje społeczne. • Budowanie dobrej współpracy z rodzicami i pozyskiwanie ich jako sojuszników działań wychowawczych oraz profilaktycznych prowadzonych przez nauczycieli. • Pomoc uczniom mającym problemy w nauce. • Wczesne rozpoznawanie uczniów z grup ryzyka i kierowanie ich do psychologa, pedagoga szkolnego. • Szkolenie kadry pedagogicznej w zakresie profilaktyki zagrożeń oraz umiejętności wychowawczych.