Yrkesskicklighet sammanfattning Mnga olika intressenter och ett flertal

  • Slides: 9
Download presentation
Yrkesskicklighet - sammanfattning Många olika intressenter och ett flertal perspektiv som kompletterar varandra –

Yrkesskicklighet - sammanfattning Många olika intressenter och ett flertal perspektiv som kompletterar varandra – ändå vissa grundläggande och gemensamma element Från en begränsad och mekanistisk syn till en mera holistisk och dynamisk gestaltning Gränsen mellan utbildning och arbetsliv suddas ut Utvärdering av yrkesskicklighet helhets- och sammanhangsbetonande och framåtinriktad

Arbete och arbetslivet idag – sammanfattning Decentralisering - ansvarsfördelning – utlokalisering – specialisering –

Arbete och arbetslivet idag – sammanfattning Decentralisering - ansvarsfördelning – utlokalisering – specialisering – snuttifiering Heltid – övertid – deltid - visstidsanställning Flexibilitet beträffande arbetsmängd och –tid Effektivitet och resultat på kort sikt Slutsats: Vi lever under en övergångsperiod under vilken det immateriella kunskapsarbetet organiseras, styrs, leds och kontrolleras med gamla principer från industrisamhället som fått nytt namn

YRKESLÄRARENS YRKESSKICKLIGHET (och arbetstillfredsställelse) Ämneskunskap och –expertis Mötet med de studerande DEN PRIVATA ARENAN

YRKESLÄRARENS YRKESSKICKLIGHET (och arbetstillfredsställelse) Ämneskunskap och –expertis Mötet med de studerande DEN PRIVATA ARENAN Mötet med kolleger och ledningen INTERAKTIONSARENAN Mötet med omvärlden/ arbetslivet DEN OFFENTLIGA ARENAN ”MAN KAN SIN SAK” Pedagogisk-didaktisk färdighet/erfarenhet PLANERING/GENOMFÖRANDE/UTVÄRDERING/REFLEKTION Möjlighet att mötas Formellt – informellt Stöd och uppmuntran Utrymme för reflektion Kontakterna till arbetslivet ARBETSERFARANHET/FÖRETAGANDE/PRAKTIK/ PROJEKT/YRKESPROV Fortbildning REGELBUNDET/MÅLMEDVETET Enligt yrkeslärarstuderande

YRKESSKICKLIGHET PÅ DEN PRIVATA ARENAN Möjlighet till planering av undervisningen Möjlighet att vidareutveckla undervisningsmaterialet

YRKESSKICKLIGHET PÅ DEN PRIVATA ARENAN Möjlighet till planering av undervisningen Möjlighet att vidareutveckla undervisningsmaterialet Möjlighet att förkovra sina ämneskunskaper - Innehållets relevans (aktuellt och praktiskt) Av dessa följer: Lugn, harmoni, flexibilitet Koncentration på eleverna Kontroll av tiden Individualisering Gensvar och respons från de studerande Motsats: Rutin och slentrian PLANERING – GENOMFÖRANDE - RESPONS/UTVÄRDERING - REFLEKTION Hand- och vägledning: stöd, modeller, respons, feedback

YRKESSKICKLIGHET PÅ INTERAKTIONSARENAN Introduktion till sin arbetsplats Möjlighet till handledning Givande och inspirerande relation

YRKESSKICKLIGHET PÅ INTERAKTIONSARENAN Introduktion till sin arbetsplats Möjlighet till handledning Givande och inspirerande relation till kolleger och ledningen Samarbete: engagemang i gemensamma uppdrag Dessa hindras eller omöjliggörs av arbetets strukturering och tidsbrist/brådska

YRKESSKICKLIGHET PÅ DEN OFFENTLIGA ARENAN Kontakter till arbetslivet Tidigare arbetserfarenhet, arbete/företagande vid sidan om,

YRKESSKICKLIGHET PÅ DEN OFFENTLIGA ARENAN Kontakter till arbetslivet Tidigare arbetserfarenhet, arbete/företagande vid sidan om, egna och de studerandes praktikperioder Utarbetande, förverkligande och utvärdering av yrkesprov Av dessa följer: Undervisningen mera strukturerad, konkret och motivationshöjande Fortbildning Målmedvetet och stegvis vidareutbildning, inspiration och omväxling

YRKESLÄRARENS YRKESSKICKLIGHET enligt yrkeslärare (Svenska yrkesinstitutet år 2002) Som yrkeslärare vill jag satsa på:

YRKESLÄRARENS YRKESSKICKLIGHET enligt yrkeslärare (Svenska yrkesinstitutet år 2002) Som yrkeslärare vill jag satsa på: fortbildning/vidareutbildning/kompetensutveckling inom branschen maskiner, instrument, teknologi - lära mig det senaste att stöda och hjälpa de ”svaga” studerande trivsel hos personal och studerande skolans utveckling ledarskapsutbildning, teamwork och grupparbete kontakter till arbetslivet utveckla undervisningsmetoder

DE UTMANINGAR YRKESLÄRARE IDAG STÅR INFÖR Pedagogiska: fostra unga till mogna yrkesutövare, hitta olika

DE UTMANINGAR YRKESLÄRARE IDAG STÅR INFÖR Pedagogiska: fostra unga till mogna yrkesutövare, hitta olika vägar till inlärning, utveckla metoder för att sporra studeranden, förstå den ungas inlärningsprocess, öka förståelsen för människors beteende, hitta rätt kravnivå, undervisningsmetodik och utvärdering, yrkesprov, utvärdera yrkesprov på rättvist sät Yrkesmässiga: utveckla fortlöpande sin egen yrkesskicklighet inom området Arbetsmarknadsmässiga: uppnå näringslivets förväntningar, utveckla ny inriktning, profilering, höja yrkets status, attraktionskraft, hitta platser för inlärning i arbete, planera praktikplatser’’ Organisatoriska: förändringar inom lärarkåren, undvika avbrott, utexamination i utsatt tid, få motiverade lärare och studerande, hantera stora elevgrupper, svaga studerande Mänskliga: undvika burnout, komma till rätta med tidsbristen, klara av terminen, leva i nuet – njuta av det, finna personlig och yrkesmässig balans, vara en god medmänniska och lärare - att bli fri!

SOM YRKESLÄRARE BORDE MAN IDAG UTVECKLA SIG Yrkesmässigt: Upprätthålla kompetensen, följa med utvecklingen, utveckla

SOM YRKESLÄRARE BORDE MAN IDAG UTVECKLA SIG Yrkesmässigt: Upprätthålla kompetensen, följa med utvecklingen, utveckla och fördjupa kontakten till arbetslivet, möjlighet till yrkesspecifik fortbildning (kurser) och arbetsplatspraktik efter eget val, sabbatstermin förkovran på fältet, kontakt till fältet, diskussioner med andra lärare inom samma område Pedagogiskt: fördjupa sig i olika sätt att lära, lära sig att använda olika metoder i undervisning och utvärdering, påfyllning av pedagogiska frågor och utvärdering, individualiserad undervisning, bättre färdigheter för undervisning av elever med särskilda behov Mänskligt-personligt: Vara anpassningsbar gällande utvecklingen inom och utanför skolan, större flexibilitet, interaktion med studerande och kolleger, gott klimat på arbetsplatsen, Human dynamics