Yhteisllinen oppiminen ja ryhmohjaus kandidaatintutkielmassa Tt L assistentti

  • Slides: 14
Download presentation
Yhteisöllinen oppiminen ja ryhmäohjaus kandidaatintutkielmassa Tt. L, assistentti Kati Utriainen Tt. T, yliassistentti Sanna-Mari

Yhteisöllinen oppiminen ja ryhmäohjaus kandidaatintutkielmassa Tt. L, assistentti Kati Utriainen Tt. T, yliassistentti Sanna-Mari Ahonen Tt. T, yliassistentti Eeva Liikanen Tt. T, lehtori Mari Kangasniemi TERVEYSTIETEIDEN LAITOS Kati Utriainen Opin. Tori 14. 5. 2008

Kandidaatintutkielman tavoitteet terveystieteiden laitoksella • alempaan korkeakoulututkintoon kuuluva opinnäytetyö (10 op) • opiskelija perehtyy

Kandidaatintutkielman tavoitteet terveystieteiden laitoksella • alempaan korkeakoulututkintoon kuuluva opinnäytetyö (10 op) • opiskelija perehtyy tieteelliseen toimintaan ja laatii tutkimuskirjallisuuden ja/tai empiirisen aineiston pohjalta tieteellisiä periaatteita noudattavan kirjallisen tutkielman (lääketieteellisen tiedekunnan opinto-opas 2007 -2008) Kati Utriainen Opin. Tori 14. 5. 2008

Kandidaatintutkielman vaiheet 1. Opiskelijoiden orientointi 2. Tutkielmien työstäminen ryhmäohjauksessa 3. Kandikonferenssi 4. Kirjallinen kypsyyskoe

Kandidaatintutkielman vaiheet 1. Opiskelijoiden orientointi 2. Tutkielmien työstäminen ryhmäohjauksessa 3. Kandikonferenssi 4. Kirjallinen kypsyyskoe Kati Utriainen Opin. Tori 14. 5. 2008

Opintojakson lähtökohdat • yhteisöllinen oppiminen • ryhmäohjaus – vuorovaikutus, vertaistuki, sosiaalinen tuki, reflektio –

Opintojakson lähtökohdat • yhteisöllinen oppiminen • ryhmäohjaus – vuorovaikutus, vertaistuki, sosiaalinen tuki, reflektio – opiskelijan aktiivinen rooli, opiskelijakeskeisyys – opiskelijan oman oppimisen pohdinta, tiedostaminen ja jäsentäminen – ohjaaja kysymysten herättäjä, ei vastausten antaja • prosessikirjoittaminen • monitieteisyyteen tukeminen Kati Utriainen Opin. Tori 14. 5. 2008

Vaihe 1: opiskelijoiden orientointi • informaatioluento kevätlukukauden lopussa ja syyslukukauden alussa • opintojakson tavoitteet

Vaihe 1: opiskelijoiden orientointi • informaatioluento kevätlukukauden lopussa ja syyslukukauden alussa • opintojakson tavoitteet ja rakenne • yhden arkin pituisen ideapaperin laatiminen tutkielman aiheesta Kati Utriainen Opin. Tori 14. 5. 2008

Vaihe 2: tutkielmien työstäminen • itsenäinen työskentely ja ryhmäohjaus • ryhmäjako ideapapereiden perusteella –

Vaihe 2: tutkielmien työstäminen • itsenäinen työskentely ja ryhmäohjaus • ryhmäjako ideapapereiden perusteella – ryhmäkoko 3 -4 opiskelijaa – monitieteiset ryhmät – ryhmäjaon perusteena aihe tai lähestymistapa • neljä teemoitettua ryhmätapaamista Kati Utriainen Opin. Tori 14. 5. 2008

Vaihe 2: tutkielmien työstäminen • kahdessa ryhmätapaamisessa opettaja mukana – ongelma- ja pohdintakohtien toimittaminen

Vaihe 2: tutkielmien työstäminen • kahdessa ryhmätapaamisessa opettaja mukana – ongelma- ja pohdintakohtien toimittaminen opettajalle etukäteen näiden käsittely – ryhmäohjauksessa opettaja autoritäärisen opastajan sijaan suunnannäyttäjä, oppimisen varmistaja, vuorovaikutuksen taitaja, työskentelyn ylläpitäjä, sisällöllinen asiantuntija – keskittyminen tieteelliseen ohjaukseen Kati Utriainen Opin. Tori 14. 5. 2008

Kandikonferenssi • yksi päivä • kokemus ”tieteellisestä” konferenssista ja siihen valmistautumisesta • suulliset esitykset

Kandikonferenssi • yksi päivä • kokemus ”tieteellisestä” konferenssista ja siihen valmistautumisesta • suulliset esitykset ja posteresitykset • kirjallisen palautteen kerääminen (vastauksia palautui 41) Kati Utriainen Opin. Tori 14. 5. 2008

Kirjallinen kypsyyskoe • opiskelija osoittaa tenttiolosuhteissa hallitsevansa tutkielmansa aiheen sekä kielellisesti että sisällöllisesti Kati

Kirjallinen kypsyyskoe • opiskelija osoittaa tenttiolosuhteissa hallitsevansa tutkielmansa aiheen sekä kielellisesti että sisällöllisesti Kati Utriainen Opin. Tori 14. 5. 2008

Kandidaatintutkielman eteneminen ITSENÄINEN TYÖSKENTELY YHTEINEN INFOTILAISUUS Ryhmä ohjaus YHTEINEN KONFERENSSIPÄIVÄ Töiden esittely Kirjallinen kypsyyskoe

Kandidaatintutkielman eteneminen ITSENÄINEN TYÖSKENTELY YHTEINEN INFOTILAISUUS Ryhmä ohjaus YHTEINEN KONFERENSSIPÄIVÄ Töiden esittely Kirjallinen kypsyyskoe Kati Utriainen Opin. Tori 14. 5. 2008

Opiskelijoiden palaute toimintatavasta • positiivinen, innovatiivinen ja oppimista tukeva toimintatapa • ryhmätyöskentely mielekästä ja

Opiskelijoiden palaute toimintatavasta • positiivinen, innovatiivinen ja oppimista tukeva toimintatapa • ryhmätyöskentely mielekästä ja oppimista edistävää • monitieteinen keskusteluyhteys • pienryhmän vertaistuki • ongelmakohtana opiskelijoiden erilainen sitoutuminen ryhmän toimintaan • onnistuminen edellyttää perehtymistä toisten töihin ennen ryhmätapaamista Kati Utriainen Opin. Tori 14. 5. 2008

Opiskelijoiden palaute ohjauksesta • ohjaus oli kannustavaa, hedelmällistä, rakentavaa, pätevää ja ammattitaitoista • opettajan

Opiskelijoiden palaute ohjauksesta • ohjaus oli kannustavaa, hedelmällistä, rakentavaa, pätevää ja ammattitaitoista • opettajan ohjausta olisi kuitenkin kaivattu enemmän ja reaaliajassa omien tarpeiden mukaan • toive yksilöohjauksesta • kandikonferenssi koettiin yksimielisesti hyväksi, tarpeelliseksi, opettavaiseksi ja onnistuneeksi: ”antoisin tapahtuma” Kati Utriainen Opin. Tori 14. 5. 2008

Opettajien kokemukset • • • Kati Utriainen taloudellisuus mielekkyys tieteelliseen ohjaukseen keskittyminen vertaistuen mahdollistuminen

Opettajien kokemukset • • • Kati Utriainen taloudellisuus mielekkyys tieteelliseen ohjaukseen keskittyminen vertaistuen mahdollistuminen hyvät oppimistulokset henkilökohtaisen ohjauksen roolin kirkastaminen jatkossa Opin. Tori 14. 5. 2008

Kiitos! Kati Utriainen Opin. Tori 14. 5. 2008

Kiitos! Kati Utriainen Opin. Tori 14. 5. 2008